Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Ruma
Zaštita vinove loze

Na terenu RC Ruma zasadi vinove loze se nalaze u fazi početka sazrevanja (bobice početak šarka) (BBCH 81).

faza loze

Vremenske prilike pogoduju širenju infekcije od strane prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator). S obzirom da je vinova loza i dalje osetljiva na infekcijenavedenim patogenima, proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

 Collis (boskalid+kresoksim-metil) 0,03-0,04% (karenca 28 dana) ili

Luna expirience (tebukonazol+fluopiram) 0,035-0,04% (karenca 14 dana).

U lovnim klopkama, postavljenim u zasadima vinove loze, registruju se male brojnosti imaga azijske voćne mušice (Drosophila suzukii). Mere za kontrolu ove štetočine mogu se pogledati u preporuci od 16.7.2020.

U zasadima vinove loze, na svim lokalitetima, u toku je piljenje larvi druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana), dok je na lokalitetu Irig otpočela aktivnost i treće generacije.

 

Za kontrolu ove štetočine preporučuje se primena insekticida Šakal (lambda-cihalotrin) 0,05-0,06 l/ha (karenca 14 dana) koji će ujedno delovati i na azijsku voćnu mušicu.

 

Prilikom primene pesticida treba voditi računa o karenci primenjenih preparata i vremenu berbe, posebno u zasadima gde su zastupljene rane sorte!

7.8.2020 11:54Vinova lozaPepelnica vinove loze (uncinula necator); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Siva trulež (botrytis cinerea); Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)Approved
Svi regioni
Zaštita šećerne repe od prouzrokovača pegavosti lista

Na području Vojvodine usevi šećerne repe se nalaze u fazi  razvića korena.

Vizuelnim pregledom useva, registrovano je povećanje broja pega od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Pege su prisutne kako na starijem tako i na mladom lišću.

 

Na automatskim meteorološkim stanicama koje su postavljene u usevima šećerne repe, u proteklom periodu su kontinuirano registrovani visoki rizici za ostvarenje infekcije prouzrokovačem pegavosti lista šećerne repe kao posledica jutarnjih rosa i povoljnih temperatura. Takođe, obilne padavine tokom utorka i srede omogućiće dalji razvoj i širenje patogena.

 

Od poslednje preporuke za suzbijanje ovog patogena prošlo je dovoljno vremena da se više ne može računati na efikasnost fungicida.

Proizvođačima šećerne repe  se preporučuje da zaštite useve fungicidima. U suprotnom, u uslovima povoljnim za širenje bolesti se može desiti da dođe do gubljenja lisne površine što može izazvati procese retrovegetacije, iscrpljivanje biljaka i gubitke i u prinosu i u sadržaju šećera.

U cilju zaštite lisne mase, preporučuje se primena kombinacije preventivnog i sistemičnog fungicida:

Preventivni fungicidi:

·         Bravo 720 SC; Balear; Dakoflo 720 SC (hlorotalonil) 1,5 l/ha (karenca 21 dan)

Sistemični fungicidi:

·         Zamir (prohloraz+tebukonazol) 0,75 l/ha (karenca 28 dana) ili

·         Bumper P (prohloraz+propikonazol) 0,8 l/ha (karenca 21 dan) ili

·         Rias; Cebit (difenokonazol+propikonazol) 0,3 l/ha (karenca 21 dan) ili

·         Propulse 250 SE (fluopiram+protiokonazol) 1-1,2 l/ha (karenca 14 dana).

Prilikom odabira fungicida treba obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata.

7.8.2020 11:50Šećerna repaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)Approved
Kraljevo
Zaštita maline

Na području delovanja RC Kraljevo berba jednorodnih sorti maline je završena. Zasadi maline se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju, (BBCH 93).

 

velika slika

 

Pravilna nega ovogodišnjih izdanaka maline je od presudnog značaja za zdravstveno stanje i rod u narednoj godini. Proizvođačima se preporučuje sečenje do osnove starih izdanaka, njihovo iznošenje iz zasada i spaljivanje. Iz zasada treba ukloniti i sve zaražene i oštećene izdanke. Uz agrotehničke mere treba sprovesti i hemijski tretman u cilju zaštite maline od patogena i štetočina.

 

Vizuelnim pregledom zasada maline registrovani su simptomi ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata), kao i simptomi smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi).

 

  

 

U cilju zaštite maline od navedenih patogena, proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida:

 

·         Teatar plus, Quadris top (a.m. azoksistrobin + difenokonazol)...0,75 l/ha

·         Akord (a.m. tebukonazol)...0,75 kg/ha.

 

 

Ukoliko se u zasadu uoče simptomi prisustva grinja, eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracillis) i običnog paučinara (Tetranychus urticae), preporučuje se primena nekog od akaricida:

 

·         Envidor (a.m. spirodiklofen)...0,4 l/ha

·         Ortus 5 SC (a.m. flupiroksimat)...0,1 %

 

 

Ukoliko se u zasadu uoči prisustvo lisnih vaši (Aphididae) ili malinine muve galice (Lasioptera rubi), treba primeniti neki od insekticida na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin:

 

·         Grom, Kozak, Karate zeon u količini 0,3-0,3 l/ha.

7.8.2020 11:21MalinaLJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Obična grinja (tetranychus urticae); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Malinina galica (Lasioptera rubi)Approved
Niš
Zaštita vinove loze

Na području RC Niš zasadi vinove loze se nalaze u fazi od  potpuno dodirivanje bobica do početak šarka (BBCH79 - 81). 

velika slika

Vizuelnim pregledom u pojedinim zasadima je registrovano prisustvo simptoma pepelnice vinove loze (Uncinula necator). Najavljene nestabilne vremenske prilike mogu pogodovati daljem razvoju  i širenju prouzrokovača pepelnice  prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea).

U cilju zaštite lisne mase i grozdova od navedenih patogena preporučuje se primena fungicida:

Luna experience (a.m. tebukonazol + fluopiram) 0,04 % (karenca 14 dana) ili

Cantus (a.m. boskalid) 1-1,2 kg/ha (karenca 28 dana) ili

Collis (boskalid + kresoksim-metil) 0,03-0,04% (karenca 28 dana).

U lovnim klopkama postavljenim u zasadima vinove loze registruje se  prisustvo  imaga azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

velika slika

Mere kontrole su date u preporuci od 26.07.2020.  U zasadima gde se registruje porast broja imaga preporuka je i primena insekticida:

Laser 240 SC (a.m.spinosad) u koncentraciji 0,01% (karenca 14 dana).

7.8.2020 10:58Vinova lozaPepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež (botrytis cinerea); Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)Approved
Sombor
Zaštita šećerne repe

Na području delovanja RC Sombor, usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi razvića korena (BBCH 40). 

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, registrovano je širenje simptoma prouzrokovača pegavosti listova (Cercospora beticola), a padavine koje su registrovane prethodnih dana, uz povoljne temperature, pogodovaće daljem razvoju patogena.

velika slika

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da u cilju zaštite useva  i očuvanja lisne mase izvrše tretman kombinacijom fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja. Prilikom odabria fungicida treba obratiti pažnju na karencu preparata. Preporučena kombinacija:

 Balear 720 SC; Dakoflo 720 SC; Bravo 720 SC (hlorotalonil) u količini 1,5 l/ha (karenca 21 dan)

+

Bumper P (prohloraz+propikonazol) 0,8 l/ha (karenca 21 dan ) ili

Cebit; Rias (difenokonazol+propikonazol) 0,3 l/ha (karenca 21 dan).

Na onim parcelama na kojima je došlo do oštećenja useva od grada, preporučuje se da se uz navedene fungicide dodaju i aminokiseline.

Proizvođačima se preporučuje da zbog jutarnje rose i visokih dnevnih temperatura tokom dana tretman izvrše  u večernjim časovima.

7.8.2020 7:51Šećerna repaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)Approved
Kraljevo
Zaštita šljive

Na području delovanja RC Kraljevo berba srednje ranih sorti šljive je završena ili je pri kraju dok se kasne sorte nalaze u fazi od početak obojavanja ploda do faze obojavanje skoro završeno, (BBCH 81-85).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom zasada šljive registrovano je prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

 

velika slika

 

U toku je početak polaganja jaja treće generacije ove štetočine a u narednim danima se očekuje i početak piljenja larvi.

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

 

·   Exirel (aktivna materija cijanotraniprol) u koncentraciji 0,06%

 

Mere suzbijanja treba sprovoditi samo u zasadima sa kasnim sortimentom!

U zasadima kod kojih je berba u toku ili se ona očekuje u narednih desetak dana hemijske mere zaštite se ne preporučuju!

7.8.2020 7:50ŠljivaŠljivin smotavac (grapholita funebrana)Approved
Pirot
Zaštita šljive

     Na području delovanja RC Pirot, šljive se nalaze u različitim fazama obojavanja plodova, od početak obojavanja ploda do obojavanje je skoro završeno (BBCH 81-85)

 

(velika slika)

     Vizuelnim pregledom zasada, lokalitet Izvor-Rakovica, registrovana su jaja treće generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U narednim danima očekuje se i početak piljenja larvi ove štetočine. U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi, samo kod kasnog sortimenta, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

·         Exirel (aktivna materija cijantraniprol) u koncentraciji 0,06%

 

     Hemijske mere zaštite se ne preporučuju u zasadima u kojima je berba u toku ili se planira u narednih deset dana.

6.8.2020 14:12ŠljivaŠljivin smotavac (grapholita funebrana)Approved
Subotica
Zaštita krompira

Na području delovanja RC Subotica, usevi krompira se, u zavisnosti od  datuma sadnje i sortimenta, nalaze u fazi od početak žućenja lišća do vađenje krtola (BBCH 92-99). A postrni krompir, u zavisnosti od datuma sadnje i sorte, je u fazi od početka cvetanja i početka formiranja krtola ( BBCH 61, BBCH 41).

 

Region Subotice je specifičan zbog toga što se krompir gaji uglavnom za rano vađenje, samo neki procenat se ostavlja za skladištenje u magacine. U poslednje vreme je zastupljena i postrna sadnja koja se sadi u raznim rokovima u junu i julu mesecu, na peskovitom delu terena.

Na feromonskim klopkama za krompirovog moljca (Phthorimaea operculella) registruju se pojedinačni ulovi odraslih jedinki.  Zbog niskih brojnosti kako ove, tako i prethodnih godina, region Subotica se ne smatra područjem sa visokim rizikom po nastanak šteta od krompirovog moljca te se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

Zbog značaja koji ova štetočina ima u drugim regionima naše zemlje i radi sprečavanja podizanja populacije, preporuka je svim proizvođačima krompira, pogotovo onima koji kasnije vade krompir, da preduzmu sledeće preventivne mere kontrole:  

·         održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem (u uslovima suše) kako bi se sprečilo stvaranje pukotina kroz koje ženka dolazi do krtola i polaže jaja

·         vađenje krompira u što kraćem roku

·         krtole krompira nakon vađenja ne treba ostavljati na parcelama već unositi u skladišta koja su dobro obezbeđena sa kontrolisanim uslovima (održavanje temperature ispod 10 °C, vlaga, zaštitne mreže na prozorima skladišta).

 

Takođe, vizuelnim pregledom biljaka postrnog krompira na lokalitetu Hajdukovo - Nosa, registrovano je prisustvo larvi krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata).

Proizvođačima  se preporučuje obilazak i pregled useva na prisustvo ove štetočine. U usevima gde se registruje prisustvo larvi krompirove zlatice, preporučuje se primena nekog od insekticida uz obavezno poštovanje karence:  

 • Actara 25 - WG ( a.m. tiametoksan) 60-70 g/ha ili
 • Mospilan 20 - SG (a.m. acetamiprid) 0,25 kg/ha ili
 • Grom ( a.m. lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha ili
 • Alverde (a.m. metaflumizon) 0,25 l/ha.
6.8.2020 13:11KrompirMoljac krompira (Phthorimaea operculella); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)Approved
Sremska Mitrovica
Zaštita kruške

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi kruške se u zavisnosti od sorte nalaze u različitim fenofazama.

Letnje sorte kruške su obrane (Junska lepotica, Turandot, Karmen).

Najzastupljenija sorta, Vljamovka, nalazi se u zavisnosti od lokaliteta, ekspozicije i primenjene agrotehnike u fenofazi od početak zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar  do napredovanje zrenja: povećanje karakteristične boje za kultivar (BBCH 81-85).

Jesenje sorte kruške (Abate Fetel, Kiferov sejanac), nalaze se u fenofazi plodovi dostigli oko 90% krajnje veličine ( BBCH 79).

Nalazimo se na kraju piljenja larvi četvrte letnje generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

Obilaskom zasada, uočeno je prisustvo različitih razvojnih stadijuma kruškine buve.

Imago-6.66

Jaje -21.66

L1-L2-25

L3-L4-19.16

U zasadima kod kojih u narednih 10-ak dana  počinje berba (Viljamovka), hemijske mere se ne preporučuju.

Eventualno,  ukoliko je prisutna medna rosa na koju se naseljava gljiva čađavica kao sekundarna  pojava, preporučuje se ,,kupanje,, vodom, sirćetom i deterdžentom.

U zasadima kasnih sorti, preporuka je tretman zasada sa:

a.m. spinetoram, preparat Delegate 250 WG u koncentraciji 0,03-0,04% (karenca 7 dana)

+

a.m. alfa cipermetrin, preparat Fastak 10 EC u koncentraciji 0,02% (karenca 14 dana).

6.8.2020 11:45KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)Approved
Sombor
Zaštita useva posle grada

Područje delovanja  RC Sombor, u prethodnih 48 sati, zahvatilo je nevreme praćeno jakim vetrom, gradom i velikom količinom padavina. Ovo nevreme najviše je zahvatilo opštinu Sombor i to naseljena mesta Bački Monoštor, Bezdan, Riđicu i delove grada Sombora.

Obilaskom parcela u ovim mestima registrovano je da su najveće štete na povrću i ratarskim kulturama dok su manje štete na voću i vinovoj lozi.

U usevima i zasadima gde su registrovana oštećenja preporučuje se primena hemijskih mera zaštite koja za cilj imaju zaceljivanje rana i sprečavanje  prodora patogena kroz rane koje su nastale mehaničkim oštećenjem.

U usevima povrća preporučuje se primena preparata na bazi bakra -Funguran-OH,Bakarni oksihlorid, Kocid,Blauvit,Cuproxat.

U zasadima voća i vinove loze koji su zahvaćeni gradom obaviti uklanjanje oštećenih delova voća i vinove loze.

U onim zasadima voća u kojima se berba neće vršiti naredne tri nedelje preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

·         Antracol 70 WP, Nijansa WG (propineb) u količini 2 kg/ha ili

·          Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Capi (kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3%

U zasadima vinove loze preporučuje se primena kombinacije fungicida:

·         Folpan 50 WP (folpet) u koncentraciji 0,2% +

·         Pyrus 400 SC (pirimetanil) u količini 2,5 l/ha

Preporučene mere zaštite je potrebno sprovesti što pre!

S obzirom da su biljke izložene stresnim uslovima, preporučuje se i primena preparata na bazi aminokiselina.  
6.8.2020 11:43SVISVIApproved
Kikinda
Zaštita šećerne repe
Na području delovanja RC Kikinda usevi šećerne repe nalaze se u fenofazi razvoja korena (BBCH 40).
 
 
 
 
Pregledom useva šećerne repe, registrovano je povećanje broja pega prouzrokovača pegavosti listova (Cercospora beticola).
 
Povećanje broja pega utvrđeno je na starijim listovima, ali je širenje simptoma zabeleženo i na mladim listovima šećerne repe.
 
 
 
 
U protekla dva dana zabeležene su padavine koje će pored povoljnih dnevnih temperatura doprineti daljem razvoju i širenju pomenutog patogena.
 
Poljoprivrednim proizvođačima se u cilju zaštite šećerne repe preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana kombinacijom fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja :
 
Kontaktni fungicidi:
 • Balear 720 SC; Dakoflo 720 SC; Bravo 720 SC (hlorotalonil) u količini 1,5 l/ha - karenca preparata je 21 dan

Sistemični fungicidi :

 • Bumper P (prohloraz+propikonazol) 0,8 l/ha karenca preparata je 21 dan ili
 • Cebit; Rias (difenokonazol+propikonazol) 0,3 l/ha  karenca preparata je 21 dan

Proizvođačima se preporučuje da zbog jutarnje rose i visokih dnevnih temperatura tokom dana hemijski tretman sprovedu u večernjim časovima.

6.8.2020 10:50Šećerna repaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)Approved
Niš
Zaštita paradajza

Na području delovanja RC Niš, usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji,  nalaze se u fazi  od cvetanja do  razvoja ploda (BBCH 66-72)

Velika slika

Vizuelnim pregledom uočene su mine na listovima i larve moljca paradajza (Tuta absoluta). Mine na listovima su uzrokovane ishranom larve ove štetočine.

Velika slika

U cilju suzbijanja navedene štetočine u plastenicima, pre svega se preporučuju nepesticidne mere borbe:

-          uklanjanje napadnutih listova,

-          uklanjanje korovskih biljaka domaćina,

-          postavljanje feromonskih i vodenih klopki za izlovljavanje,

-          formiranje predulaza u plastenike i staklenike,

-          postavljanje insekatskih mreža,

-          primena biološkog preparata Mirical (larve i odrasle jedinke predatorske stenice Macroplophus pygmaeus koje se hrane jajima i larvama moljca paradajza). 

U plastenicima gde se registruje velika brojnost imaga kao i prisustvo jaja i larvi na listovima i plodovima, preporuka je da se izvrši hemijsko suzbijanje registrovanim insekticidom:

 Voliam targo (hlorantraniliprol + abamektin)  0,08-0,1%  (karenca 3 dana)

5.8.2020 15:22ParadajzMoljac paradajza (Tuta absoluta)Approved
Zrenjanin
Zaštita krastavca (letnja proizvodnja)

Na teritoriji RC Zrenjanin, krastavci namenjeni za letnju proizvodnju se nalaze u fazi od cvetanja do razvoja ploda  (BBCH 65-71).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovani su simptomi pepelnice krastavca  (prouzrokovač Erysiphe cichoracearum) na 10% biljaka. Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje plastenike i ukoliko uoče simptome pomenutog patogena sprovedu fungicidni tretman preparatom:

Ortiva top (a.m. azoksistrobin + difenokonazol)  u količini 1 l/ha (karenca 3 dana).

Takođe, tokom pregleda, na naličju listova su uočene  pokretne forme običnog paučinara (Tetranychus urticae) na 14% biljaka.

S obzirom da prenamnoženje pomenutih štetočina može prouzrokovati sušenje listova pa čak i čitavih biljaka, preporuka je da se pregledaju biljke i ukoliko se uoči prisustvo grinja na naličju listova, primena hemijskih mera zaštite:

Apollo  (a.m. klofentezin) u koncentraciji 0,04% (karenca 7 dana).

  

   grinje na listu         simptom pepelnice

5.8.2020 15:21KrastavacObična grinja (tetranychus urticae); Pepelnica krastavca i bostana (erysiphe cichoracearum)Approved
Niš
Zaštita paprike

Na području delovanja RC Niš, usevi paprike nalaze se u različitim fazama razvoja: od prvi plod dostigao tipičnu veličinu do treći plod dostigao tipičnu veličinu (BBCH 71-73).

Velika slika

Vizuelnim pregledom useva paprike registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

Velika slika

Intenzivno piljenje larvi pamukove sovice se očekuje u narednih nekoliko dana, pa se proizvođačima paprike preporučuje pregled useva i sprovođenje hemijskog tretmana insekticidom:

Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda cihalotrin) u količini 0,2 – 0,25 l/ha.

 

 

5.8.2020 14:44PaprikaKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)Approved
Šabac
Zaštita krompira

Na području delovanja RC Šabac, usevi krompira se u zavisnosti od lokaliteta, datuma setve i sortimenta, nalaze u fazi od početak žućenja lišća do vađenja krompira (BBCH 92 - 99).

 

faza razvoja poznijih sorti krompira

Iako su najveće površine pod krompirom povađene, na parcelama  u opštinama Krupanj, Mali Zvornik i LJubovija još uvek su prisutni usevi i na takvim parcelama postoji visok rizik od nastanka šteta od krompirovog moljca.

Na feromonskim klopkama, postavljenim u usevu krompira na lokalitetu Brasina, registruje se povećanje brojnosti odraslih jedinki krompirovog moljca,(Phthorimaea operculella). Nalazimo se na maksimumu leta leptira treće generacije ove štetočine.

Na površinama krompira gde nije propala cima i gde se krompir neće uskoro  vaditi, preporučuje  se  insekticidni tretman:

   Coragen (hlorantraniliprol), u količini 0,15 – 0,2 l/ha (karenca 14 dana)

                                                     +

   Decis 2,5 EC (deltametrin), u količini 0,3 – 0,5 l/ha (karenca 7 dana).

Pored hemijskog tretmana, u narednom periodu važno je očuvati kompaktnost zemljišta (navodnjavanjem) i sprečiti stvaranje pukotina, jer će u suprotnom ženke moljca lako dospevati do krtola u zemljištu i polagati jaja. 

Na parcelama pod krompirom gde je cima potpuno suva, preporučuje se obavezno vađenje krompira i čuvanje u skladištima gde je temperatura ispod 10˚C. Na prozore skladišta i na ulaznim otvorima  treba postaviti  guste mreže, kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki i njihov dalji razvoj na krtolama.

5.8.2020 14:29KrompirMoljac krompira (Phthorimaea operculella)Approved
Zrenjanin
Zaštita krompira od krompirovog moljca

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi krompira se, u zavisnosti od  datuma sadnje i sortimenta, nalaze u fazi od početak žućenja lišća do vađenje krtola (BBCH 92-99).

Na lokalitetu Sutjeska, na feromonskim klopkama za krompirovog moljca (Phthorimaea operculella) registruju se pojedinačni ulovi odraslih jedinki. Zbog niskih brojnosti kako ove, tako i prethodnih godina, region Zrenjanina nije područje sa visokim rizikom po nastanak šteta od krompirovog moljca te se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

Međutim, zbog značaja koji ova štetočina ima u drugim regionima naše zemlje i radi sprečavanja podizanja populacije, preporuka je svim prooizvođačima krompira da preduzmu sledeće preventive mere kontrole:  

·         održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem (u uslovima suše) kako bi se sprečilo stvaranje pukotina kroz koje ženka dolazi do krtola i polaže jaja

·         vađenje krompira u što kraćem roku

·         krtole krompira nakon vađenja ne treba ostavljati na parcelama već unositi u skladišta koja su dobro obezbeđena sa kontrolisanim uslovima (održavanje temperature ispod 10 °C, vlaga, zaštitne mreže na prozorima skladišta).

5.8.2020 14:02KrompirMoljac krompira (Phthorimaea operculella)Approved
Novi Sad
Zaštita šećerne repe

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena i sinteze šećera.

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe registrovano je povećanje broja pega od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Pege su prisutne kako na starijem tako i na mladom lišću. Uslovi u proteklom periodu su bili povoljni za razvoj ovog patogena, jake jutarnje rose i povoljne temperature. Takođe, jučerašnje i današnje padavine pogodovaće daljem razvoju gljive te se preporučuju hemijske mere zaštite kako ne bi došlo do retrovegetacije i gubitka u prinosu korena i sadržaju šećera.

U cilju zaštite lisne mase, preporučuje se primena kombinacije preventivnog i sistemičnog fungicida:

Preventivni fungicidi:

·         Bravo 720 SC; Balear; Dakoflo 720 SC ( a.m. hlorotalonil) 1,5 l/ha (karenca 21 dan)

Sistemični fungicidi:

·         Zamir (a.m. prohloraz+tebukonazol) 0,75 l/ha (karenca 28 dana) ili

·         Bumper P ( a.m. prohloraz+propikonazol) 0,8 l/ha (karenca 21 dan) ili

·         Rias; Cebit (a.m. difenokonazol+propikonazol) 0,3 l/ha (karenca 21 dan).

5.8.2020 13:17Šećerna repaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)Approved
Kikinda
Zaštita jabuke
Na području delovanja RC Kikinda, zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fazama: od plodovi oko 70% krajnje veličine do faze početka zrenja (BBCH 77-81).
 
 
 
Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) u fazama pred piljenje. To su još uvek jaja druge generacije, a s obzirom da je započeo let leptira treće generacije za nekoliko dana će započeti i polaganje jaja treće generacije.
 
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena insekticida kako bi se sprečilo ubušivanje larvi u plodove: 
 1. u zasadima jabuka gde su zastupljene rane sorte jabuka preporučuje se primena insekticida Exirel (cijantraniliprol) u koncentraciji 0,06 % - karenca 7 dana
 2. u zasadima jabuka gde su zastupljene kasne sorte jabuka preporučuje se kombinacija insekticida: Harpun ili Lascar (a.m.piriproksifen) u koncentraciji 0,075-0,1% - karenca 28 dana + Vantex 60 SC (gama-cihalotrin) u količini 40-50 ml/ha - karenca 14 dana.

Vizuelnim pregledom u pojedinim zasadima jabuka registrovani su simptomi pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) pa se preporučuje  primena fungicida koji su registrovani i za suzbijanje prouzrokovača uskladištenih proizvoda:

 1. Luna expirience (tebukonazol+fluopiram) u koncentraciji 0,075 % - karenca 14 dana ili
 2. Bellis (boskalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha - karenca 7 dana.

Prilikom izbora preparata treba voditi računa o vremenu berbe jabuka kao i karenci primenjenih pesticida.

5.8.2020 12:16JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)Approved
Senta
Zaštita šećerne repe

Na terenu RC Senta, usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi razvića korena (40 BBCH). 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je širenje simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Nestabilne vremenske prilike pogoduju daljem razvoju  i širenju ovog patogena.

pega na listu

U cilju očuvanja lisne mase, proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana kombinacijom fungicida kontaktnog i sistemičnog mehanizma delovanja:

- Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC (hlorotalonil) u dozi od1,5 l /ha (karenca 21 dan) +

- Rias 300 EC ( difenokonazol + propikonazol ) u dozi od 0,3 l/ha (karenca 21 dan)

 ili  

- Propulse 250 SE (fluopiram + protiokonazol ) u dozi 1-1,2 l/ha (karenca 14 dana).

5.8.2020 8:40Šećerna repaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)Approved
Kikinda
Zaštita krompira od krompirovog moljca
Na području delovanja RC Kikinda, na pojedinim parcelama je u toku vađenje krompira dok se ostali usevi gde su zastupljene  kasne sorte krompira nalaze u fazi početak žućenja listova (BBCH 92-99).
 
Na feromonskim klopkama postavljenim u usev krompira, poslednjih nedelju dana registruju se pojedinačni ulovi imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).
 
Podsećamo poljoprivredne proizvođače na neophodne mere zaštite u cilju suzbijanja pomenute štetočine:
 • na parcelama na kojima se krompir vadi, vađenje treba izvršiti u što kraćem roku i nakon vađenja ne ostavljati krtole na parceli
 • čuvanje izvađenih krtola u skladištima sa regulisanom temperaturom ( temperatura ispod 10⁰C)
 • obavezno postavljanje zaštitnih mreža na prozore skladišta

velika slika

Na parcelama gde se krompir još ne vadi, preporuka je da se održava kompaktnost zemljišta navodnjavanjem u uslovima suše,  kako bi se sprečilo stvaranje pukotina u zemljištu kroz koje ženke moljca dolaze do samih krtola i polažu jaja. Zbog niskih brojnosti na feromonskim klopkama, ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

5.8.2020 8:24KrompirMoljac krompira (Phthorimaea operculella)Approved
1 - 20 Next