Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
EditPost
Usev/zasad
Štetni organizmi
 Pančevo
Zaštita paradajza

Na teritoriji RC Pančevo usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se, u zavisnosti od datuma rasađivanja, nalaze u različitim fazama cvetanja i razvoja plodova (BBCH 64-74).

Na feromonskim klopkama postavljenim u plastenike registruju se  pojedinačni ulovi moljca paradajza (Tuta absoluta), a vizuelnim pregledom nije uočeno prisustvo jaja i larvi, kao ni oštećenja u obliku mina koje larve moljca prave na listovima.

Kako se registruju povoljne temperature koje pogoduju razvoju ove štetočine,  u narednom periodu se očekuje povećanje njene aktivnosti i brojnosti. U cilju  kontrole brojnosti moljca i sprečavanja njenog povećanja preporučuje se primena sledećih preventivnih mera:

 -     postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje imaga;

 -       primena insekatskih mreža;

 -       pravljenje predulaza u plastenike i staklenike;

       -       uništavanje korovskih biljaka domaćina.

Vizuelnim pregledom useva paradajza u plasteniku i metodom otresanja cvetova i listova na belu podlogu registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera) na do 10 % biljaka.

Sa ciljem suzbijanja navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insketicida:

 • Exalt (a.m. spinetoram) 2-2,4 l/ha.
1.6.2023 13:58ParadajzMoljac paradajza (Tuta absoluta); Tripsi (thrips spp)Approved
 Vranje
Zaštita maline

Na području delovanja RC Vranje zasadi maline se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi punog cvetanja, prve krunice opale do faze seme jasno vidljivo na plodniku (BBCH 65-73).

Malina se nalazi u osetljivoj fazi cvetanja i razvoja plodova. Nestabilno vreme se čestim padavinama  stvara povoljne uslove za razvoj prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea), prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) i prouzrokovača sušenja izdanaka maline (Leptosphaeria coniothirium).   U cilju zaštite proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida:

-          Signum, Markiz WG, Attica, Bosco gold, Luminis (boskalid+piraklostrobin) u količini 1,5 kg/ha (karenca 7 dana) ili

-          Luna sensation (fluopiram+trifloksistrobin) u kolićini 0,6-0,8 l/ha (karenca 7 dana).

 

1.6.2023 13:30MalinaLJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Siva trulež (botrytis cinerea)Approved
 Šabac
Zaštita šljive

Na području delovanja RC Šabac zasadi šljive se nalaze u fazi plod oko polovine krajnje veličine ( BBCH 75).

 

faza razvoja

 

Vizuelnim pregledom plodova šljive registrovano je prisustvo položenih jaja i jaja pred piljenje šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

 

U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije šljivinog smotavca.

 

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi šljivinog smotavca, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

 Affirm opti (a.m.emamektin benzoat) u količini 2,5 kg/ha (MBT 3).

Uslovi u kojima se odvija proizvodnja, sa čestim padavinama, pogoduje razvoju prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila).

 

Sa ciljem zaštite šljive od ovog patogena preporučuje se primena nekog od fungicida pred najavljene padavine:

Dithane M 45, Mankogal 80 (a.m. mankozeb ) u koncentraciji 0,2 – 0,25% (MBT 3) ili

Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Capi, Metod 480 SC (a.m.kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3% (MBT 3).

 

1.6.2023 13:15ŠljivaŠljivin smotavac (grapholita funebrana); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)Approved
 Zrenjanin
Zaštita jabuke

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi jabuka sorte Ajdared i Zlatni delišes se nalaze u fenofazi razvoja ploda; plodovi veličine 20-40 mm (BBCH 72-74).

 

 

   Fenoza razvoja

 

Nestabilno vreme sa čestim padavinama, dugim periodima vlaženja lista i povoljnim temperaturama vazduha dovodi do stvaranja uslova za ostvarenje infekcije od strane prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U toku je i dalje period primarnih infekcija od strane pomenutog prouzrokovača.

 

Preporuka proizvođačima je da u cilju zaštite jabuka sprovedu mere zaštite kombinacijom sledećih fungicida :

Polyram DF (a.m. metiram) u koncentraciji 0,2% 

               +

Indar 5 EW (a.m. fenbukonazol) u količini 0,6-0,9 l/ha.

Navedena kombinacija fungicida delovaće i na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

 U toku je piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella). U cilju sprečavanja ubušivanja ispiljenih larvi u plodove preporučuje se primena nekog od insekticida:

Mospilan 20 SG, Zlatospilan, Tonus, Volley 20 SP, Afinex, Kestrel, Wizzzaard (a.m. acetamiprid) u koncentraciji 0,025%.

1.6.2023 13:12JabukaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)Approved
 Pančevo
Zaštita trešnje

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi trešnje se nalaze u fenofazi razvoja ploda: plod  oko 70% do krajnje veličine, do plod počinje da poprima boju (BBCH 77-81).

 

Vizuelnim pregledom zasada trešnje registrovano je prisustvo imaga braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) .Takođe, u zasadima trešnje je, na feromonskim klopkama sa hranidbenim atraktantom, registrovan ulov imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi).

U cilju zaštite trešnje od pomenutih štetočina I sprečavanja polaganja jaja trešnjine muve u plodove, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Polux, Decis 2,5 EC, Konfuzija (a.m.deltametrin) u količini 0,07% - karenca 14 dana ili

Decis expert (a.m. deltametrin) u količini 0,175 l/ha (7 dana karenca)

Nestabilno vreme sa čestim  padavinama stvara povoljne uslove za  infekciju prouzrokovačem truleži plodova (Monilinia spp.) i prouzrokovačem pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), te je preporuka proizvođačima da sprovedu fungicidni tretman nekim od navedenih preparata:

Luminis, Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha (karenca 14 dana) ili

Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) u količini 0,05-0,06% (karenca 7 dana ).

Prilikom sprovođenja mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

1.6.2023 13:11Trešnja; VišnjaBraon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Trešnjina muva (rhagoletis cerasi); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)Approved
 Požarevac
Zaštita trešnje

Na području delovanja RC Požarevac zasadi trešnje se nalaze u fenofazi od plod dostigao oko 70% krajnje veličine do faze obojavanje skoro završeno (BBCH 77-85).

Vizuelnim pregledom zasada na hranidbenim klopkama registruju se ulovi trešnjine muve (Ragoletis cerasi).

U cilju suzbijanja trešnjine muve i sprečavanja plaganja jaja u plodove preporučuje se primena:

-          Decis expert (a.m. deltrametrin) u količini 0,175 l/ha (karenca 7 dana)

-          Decis, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) u koncentraciji 0,07% (karenca 14 dana)

-          Lamdex (a.m. lambda cihalotrin) u koncentraciji 0,05-0,07% (karenca 14 dana)

Nestabilno vreme sa čestim padavinama stvara povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem truleži plodova  (Monilinia spp.), šipljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) i prouzrokovačem pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii).

I dalje se prognozira promenljivo vreme sa kišom za region Požarevac, te se proizvođačima preporučuje da u zasadima koji se nalaze u fazama sazrevanja plodova, sprovedu tretman nekim od navedenih preparata:

-          Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) u količini 0,35 l/ha ili 0,167 l/ha/metru visine krošnje (karenca 7 dana) ili

-          Signum, Luminis (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha (karenca 14 dana).

-          Luna experience (a.m.  u koncentraciji 0,05-0,06% (karenca 7 dana).

Prilikom primene preparata strogo voditi računa o  propisanoj karenci!

1.6.2023 13:10TrešnjaTrešnjina muva (rhagoletis cerasi); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)Approved
 Smederevo
Zaštita trešnje

Na području rada RC Smederevo u toku je berba ranih sorti trešnje, dok se srednje i kasne sorte nalaze od faze plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 77) do faze početak obojavanja ploda (BBCH 81).

 

Za naredni period najavljeno je nestabilno vreme sa padavinama koje će stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane različitih vrsta prouzrokovača truleži (Monilinia spp.). U cilju zaštite plodova višnje i trešnje proizvođačima se, kada vreme to dozvoli, preporučuje primena fungicida:

 • Luna experience (a.m.tebukonazol+fluopiram) u 0,05-0,06% (karenca 7 dana)
 • Signum, Luminis (a.m.boskalid+piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha (karenca 14 dana)

 

Na feromonskim klopkama se registruju ulovi imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi).

U cilju suzbijanja ove štetočine i sprečavanja polaganja jaja u plodove preporučuje se primena insekticida:

 • Exirel (a.m.cijantraniliprol) u količini 0,75 l/ha (karenca 7 dana) ili
 • Decis 2,5 EC (a.m.deltametrin) u koncentraciji 0,03 - 0,05% (karenca 14 dana).

 

 

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata i kod sortimenta gde je berba u toku ne primenjivati hemijske mere zaštite!

1.6.2023 13:03TrešnjaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Trešnjina muva (rhagoletis cerasi)Approved
 Kraljevo
Zaštita maline

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi maline se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od cvetovi se smežuravaju, većina krunica opala do faze seme jasno vidljivo na plodnici (BBCH 67-73).

velika slika

U proteklim danima vladalo je veoma nestabilno vreme sa čestim padavinama. Slično vreme se očekuje i u danima pred nama. Ovakve vremenske prilike (česte padavine, visoka relativna vlažnost vazduha i optimalne temperature vazduha) pogoduju razvoji i širenju prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea), prouzrokovaču ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata),  kao i prouzrokovaču sušenja lastara maline (Leptosphaeria coniothirium).

U cilju zaštite maline od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje da, čim vremenski uslovi dozvole, sprovedu tretman nekim od registrovanih fungicida:

·         Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) u količini 0,6-0,8 l/ha   ili

·        Signum, Luminis, Attica, Markiz WG, Bosco Gold (boskalid+piraklostrobin) u količini 1,5- 1,8 kg/ha.

1.6.2023 12:52MalinaSiva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) Approved
 Zrenjanin
Zaštita paprike u plastenicima

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi paprike u plasteničkoj proizvodnji se u zavisnosti od datuma rasađivanja nalaze u fazi od razvoja listova do cvetanja, druga do treća cvast otvorena  (BBCH 14-63).

         

 Fenofaza razvoja           Fenofaza razvoja

Metodom otresanja cvetova i listova na belu podlogu registrovano je prisustvo larvi i odraslih jedinki tripsa (Thysanoptera) na do 12% biljaka.

Tripsi su značajni u proizvodnji paprike jer su pojedine vrste, kao što je kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis) vektori veoma destruktivnog virusa, virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus).

 

    tripsi u cvetu

Proizvođačima se preporučuje redovan pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo tripsa primena preparata:

Laufer (a.m. spinosad) u količini 0,75-1,25 l/ha.

1.6.2023 12:51PaprikaTripsi (thrips spp)Approved
 Negotin
Zaštita šljive

Na području delovanja RC Negotin zasadi šljiva se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi od drugo opadanje plodova do faze plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 73-75).

faza razvoja

Faza razvoja

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana), u različitim fazama embrionalnog razvoja. U toku je intezivno piljenje larvi prve generacije ove štetočine.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi navedene štetočine u plodove šljive, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Affirm opti (a.m. emamektin-benzoat) u količini 2,5 kg/ha.

Nestabilno vreme sa mogućim padavinama koje se za region Negotina najavljuje i za naredni period, može stvoriti povoljne uslove za infekciju gljivama prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) i prouzrokovačem plamenjače šljive (Polystigma rubrum). U cilju zaštite od navedenih patogena, proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida:

Dithane M 45 ili Mankogal 80 ili Mankogal extra (a.m. mankozeb) u koncentraciji 0,2-0,25%.

1.6.2023 12:29ŠljivaŠljivin smotavac (grapholita funebrana); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum) Approved
 Knjaževac
Zaštita šljive

Na području delovanja RC Knjaževac zasadi šljiva, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze se u fazi od drugo opadanje plodova do faze plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 73-75).

Nestabilno vreme se najavljuje i za naredni period, uz smenu kiše i sunca. Ovakvi vremenski uslovi mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kao i plamenjače šljive (Polystigma rubrum).

S obzirom na navedene uslove, preporučuje se primena fungicida:

-Dithane M 45, Mankogal 80 ili Mankogal ekstra (a.m. mankozeb) u koncentraciji 0,2-0,25%.

U toku je  polaganje jaja i piljenje larvi prve generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi ove štetočine u plodove, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena  insekticida: 

- Nagan me (a.m lambda-cihalotrin) u koncentraciji 0,005% ili

- Grom (a.m lambda-cihalotrin) u koncentraciji 0,03%.

1.6.2023 12:20ŠljivaŠupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum) ; Šljivin smotavac (grapholita funebrana)Approved
 Kruševac
Zaštita mailine

Na području delovanja RC Kruševac zasadi maline se, u zavisnosti od lokaliteta, ekspozicije terena, nadmorske visine i sortimenta, nalaze u fazi seme jasno vidljivo na plodnici do faze početak sazrevanja: većina plodova bele boje (BBCH 73-81).

Za naredni period najavljuju se nestabilno vreme sa  padavinama i visokim temperaturama vazduha, što može dovesti do razvoja i širenja prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea), ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) i sušenja lastara maline (Leptosphaeria coniothirium).

U cilju zaštite zasada maline od navedenih patogena, proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida:

Luna sensation (a.m.fluopiram+trifloksistrobin) 0,6-0,8 l/ha (karenca 7 dana) ili

Signum, Attica, Markiz WG, Bosco gold, Luminis (a.m. boskalid+piraklostrobin) 1,5 kg/ha (karenca 7 dana).

Prilikom pimene pesticida obavezno treba voditi računa o karenci!

1.6.2023 12:17MalinaSiva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) Approved
 Negotin
Zaštita trešnje

Na području delovanja RC Negotin zasadi trešnje se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u različitim fazama sazrevanja plodova od faze početak obojavanje plodova do faze obojavanje skoro završeno (BBCH 81-85).

faza razvoja

faza razvoja

Usled nestabilnog vremena sa učestalim padavinama i visokih vrednosti relativne vlažnosti vazduha, stvorili su se uslovi za razvoj patogena različitih vrsta prouzrokovača truleži plodova (Monilinia spp.). U najavi je opet nestabilno vreme koji nosi rizik od novih zaraza prouzrokovačima truleži. U cilju zaštite plodova trešnje koje su ušle u fazu sazrevanja, proizvođačima se preporučuje primena fungicidnog tretmana:

Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) u količini 0,35l/ha ili 0,167 l/ha po metru visine krošnje (karenca 7 dana) ili

Signum, Luminis (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha (karenca 14 dana).

U pojedinim zasadima registrovani su simptomi šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) u niskom intezitetu.

Stigmina carpophila

Šupljikavost lišća

Na feromonskim klopkama se ne registruje ulov imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi). Takođe, na lovnim klopkama sa mirisnim atraktantom, u zasadima trešnje do sada nije registrovano prisustvo odraslih jedinki azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

Za sada se ne preporučuje primena insekticida u cilju suzbijanja navedenih štetočina.

Kod ranog sortimenta gde je berba u toku ili se uskoro očekuje ne treba primenjivati hemijske mere zaštite!

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

 

1.6.2023 12:16TrešnjaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)Approved
 Šabac
Zaštita krompira

Na području delovanja RC Šabac usevi krompira se u zavisnosti od vremena sadnje, sortimenta i primenjenog zalivnog sistema nalaze u fazi od potpuno zatvaranje redova:  oko 90% redova zatvoreno do faze puno cvetanje: 50% cvetova prve cvasti otvoreno  (BBCH 39-65).

   

usev krompira           faza razvoja

Nestabilne vremenske prilike, sa padavinama i visokom relativnom vlagom u prethodnim danima, stvorile su povoljne uslove za ostvarenje infekcije krompira prouzrokovačima plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani).  

           

          oštećenja cime od grada

Obzirom da se usevi krompira nalaze u osetljivim fazama razvoja, u cilju zaštite od navedenih patogena, proizvođačima se po stabilizaciji vremenskih prilika preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

 • Infinito SC (a.m. propamokarbhidrohlorid+fluopikolid) u dozi primene 1,2-1,6 l/ha ili
 • Axidor ( a.m. propamokarbhidrohlorid+cimoksanil) u dozi primene 2,5 l/ha ili
 • Equation Pro WG ( a.m. cimoksanil+famoksadon ) u dozi primene 0,4 kg/ha ili
 • Orvego (a.m. dimetomorf+ametoktradin) u dozi primene 0,8 l/ha ili
 • Acrobat MZ WG, Sphinx MZ ( a.m. dimetomorf+mankozeb) u dozi primene 2-2,5 kg/ha.
1.6.2023 12:01KrompirKrompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Rutava buba (tropinota hirta)Approved
 Smederevo
Zaštita breskve i nektarine

Na teritoriji RC Smederevo zasadi breskve i nektarine se nalaze u fenofazi razvoja ploda: od drugo opadanje plodova do faze plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 73-75), dok se rane sorte bresaka nalaze u fenofazi početak obojavanja ploda (BBCH 81).

 

Nestabilno vreme sa padavinama u fazama sazrevanja plodaova bresaka i nektarina, može stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane različitih vrsta prouzrokovača truleži ploda (Monilinia spp.) od kojih neke vrste, imaju karantinski status u pojedinim zemljama gde se izvozi naše voće. 

Sa ciljem zaštite breskve i nekatrine preporučuje se primena fungicida:

 

 • Embrelia 140 SC (a.m.izopirazam+difenokonazol) 0,1% (karenca 7 dana) ili
 • Akord (a.m.tebukonazol) 0,75 l/ha (karenca 7 dana) ili
 • Lira, Oligosan 25 EC (a.m.tebukonazol) 0,5 l/ha (karenca 7 dana).

Navedeni preparati delovaće i na prouzrokovača pepelnice breskve (Sphaerotheca pannosa var. persicae). Vizuelnim pregledom registruje se prisustvo simptoma pepelnice na plodovima.

 

 

U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

 • Karate Zeon, Grom, Šakal (a.m.lambda-cihalotrin) 0,02% (karenca 14 dana) - kod srednjeg i kasnog sortimenta ili
 • Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,06% (karenca 7 dana) - kod ranog sortimenta

Ovaj tretman je od posebne važnosti za proizvođače orijentisane ka izvozu, s obzirom da je breskvin smotavac karantisnka štetočina u nekim zemljama gde se izvozi naše voće (Rusija).

1.6.2023 11:37BreskvaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Breskvin smotavac (Cydia molesta)Approved
 Svi regioni
Zaštita maline

Maline se na nižim nadmorskim visinama nalaze u fazi razvoja ploda, a na višim u fazi cvetanja.

U trenutnim uslovima sa čestim padavinama, visokim vrednostima relativne vlažnosti vazduha kao i temperaturama između 15 i 25 °C, postoji rizik od zaraza prouzrokovačima sive truleži ploda i ljubičaste pegavosti izdanaka. Čim vremenski uslovi dozvole, preporuka je primena nekog od registrovanih fungicida:

Luna sensation (fluopiram+trifloksistrobin) 0,6- 0,8 l/ ha ili

Signum, Luminis, Attica, Markiz WG, Bosco Gold (boskalid+piraklostrobin), u količini 1,5 – 1,8 kg/ha ili 

Linus (ciprodinil +tebukonazol) 1,2-2 l/ha* ili

Switch 62,5 WG, Sven, Enygma, Atlas (ciprodinil+fludioksonil) 0,08%*.

*nisu registrovani za ljubičastu pegavost izdanaka i pupoljaka maline, tako da je preporuka njihova primena samo u zasadima gde nema simptoma pegavosti

           velika slika

1.6.2023 11:33MalinaSiva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) Approved
 Zrenjanin
Zaštita crnog luka

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi crnog luka (proizvodnja iz semena) se nalaze u fazi 4-5 razvijenih listova (BBCH 14-15).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo larvi duvanovog tripsa (Thrips tabaci) na nivou praga štetnosti (1-2 larve tripsa po listu luka). Proizvođačima se preporučuje da izvrše pregled na svojim parcelama i ukoliko uoče prisustvo pomenute štetočine na nivou praga i sprovedu insekticidni tretman preparatom:

       Dicarzol 50 SP (a.m. formetanat-hidrohlorid) u količini 1kg/ha.

 

 larva duvanovog tripsa

S obzirom na povoljnost uslova za razvoj prouzrokovača plamenjače (Peronospora destructor), preporuka je primena nekog od registrovanih fungicida:

Alijansa (a.m. mankozeb+metalaksil-M) 2 kg/ha ili

Armetil M (mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha ili

Leonida (fluazinam + metalaksil-M) 0,4-0,6 l/ha.

1.6.2023 11:28LukThrips tabaci (Thrips tabaci); Plamenjača luka (peronospora destructor)Approved
 Užice
Zaštita maline

Na području rada RC Užice, zasadi maline se nalaze u fazi razvoja od puno cvetanje, sekundarni i tercijarni cvetovi otvoreni, prve krunice opale do razvoj ploda, seme jasno vidljivo na plodnici (BBCH 65-73).

 

Trenutni vremenski uslovi u kojima se odvija proizvodnja maline sa čestim padavinama i temperaturama između 15 i 25 °C veoma pogoduju razvoju prouzrokovača sive truleži plodova (Botrytis cinerea).  Rizik od zaraze navedenim patogenom se odnosi i na otvorene cvetove i na plodove u razvoju.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, u cilju zaštite maline od navedenog patogena, čim vremenski uslovi dozvole, sprovedu tretman nekim od fungicida:

Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) u količini 0,6- 0,8 l/ha ili

Signum, Luminis, Attica, Markiz WG, Bosco gold (a.m. boskalid+piraklostrobin), u količini  1,5-1,8 kg/ha.

 

Navedeni preparati imaju dvostruko dejstvo, jer suzbijaju i gljive prouzrokovače ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) i sušenja izdanaka maline (Leptosphaeria coniothirium), što je posebno važno za negu i zaštitu mladih izdanaka koji se pripremaju za rod u narednoj godini.
1.6.2023 11:05MalinaLJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Siva trulež (botrytis cinerea)Approved
 Leskovac
Zaštita vinove loze

Na području delovanja RC Leskovac, vinova loza se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalazi u fazi od cvast nabubrela; cvetovi zatvoreni zajedno spojeni do faze cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni  (55-57 BBCH).

v.loza BBCH 57

velika slika

Nestabilno vreme sa padavinama u proteklom periodu izuzetno su pogodovale razvoju plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Prognozirane padavine za naredne dane takođe će pogodovati daljem razvoju ovih patogena, zato čim vremenski uslovi dozvole da se može ući u vinograde, u cilju zaštite vinove loze proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana primenom kombinacije fungicida:

 • Profilux (mankozeb+cimoksanil) 2-2,5 kg/ha ili
 • Mikal flash (folpet + fosetil-aluminijum) 0,3-0,4%

+

 • Luna expirience (tebukonazol+fluopiram) 0,04% ili
 • Luna max (spiroksamin+fluopiram) 1 l/ha ili
 • Dynali 090 DC (difenokonazol+ciflufenamid) 0,05-0,65%.
1.6.2023 10:25Vinova lozaPlamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)Approved
 Šabac
Zaštita useva kukuruza od puževa golaća

Na području RC Šabac usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama razvoja listova ( BBCH 13-18 ).

 

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na pojedinim lokalitetima ( Slepćević, Duvanište  registrovana su oštećenja listova kukuruza od puževa golaća ( Arion sp. ) .

 

 

faza razvoja

 

Kišovito vreme ovog proleća, sa čestim  i obilnim padavinama,uticalo je na povećanje populacije puževa golaća na terenu. Na pojedinim njivama registrovana su oštećenja na oko 30% biljaka kukuruza

 

     

oštećenja na listovima(slikano u toku dana) 

 

 

napad puževa golaća(slikano u predvečerje)

 

Štete pravi izgrizajući lisnu površinu, a usev je naročito ugrožen u ranijim fazama razvoja. Štete prave noću i to direktne i indirektne. U prvom slučaju izgrizu klicu ili oštete mlade i odrasle biljke ili isparaju listove usled ishrane, a u drugom prenose razne bolesti biljaka. Oštećenja koja nanose starijim biljkama omogućuju prodor parazita, prouzrokovača truljenja. Najaktivniji su oko 1 čas po zalasku i 1 čas po izlasku sunca.

 

Suzbijanje puževa golaća podrazumeva kombinovanje većeg broja raspoloživih mera: mehaničkih, agrotehničkih i hemijskih.

 

 Mehaničke mere daju zadovoljavajuće efekte, ali su isplative samo na manjim površinama, i u njih spadaju:

-postavljanje barijera u vidu ograda ili posipanjem repelentnih supstanci oko parcele (pepeo, šljaka, kreč i dr.).

-postavljanje klopki je pogodno za utvrđivanje vremena pojave, procenu brojnosti i uništavanje golaća.

 

Agrotehničke mere podrazumevaju:

-obradu zemljišta, čime se uništavaju jaja zatrpavanjem i izlaganjem sunčevoj svetlosti, zbog čega prolećene obrade zemljišta treba izvoditi po sunčanom ili vetrovitom danu.

-uništavanje korova

-đubrenje mineralnim đubrivima, koja sva imaju moluskocidni efekat, uz izbegavanje stajnjaka

Alternativni načini suzbijanja puževa fizičkim barijerama pri čemu se koristi piljevina, kreč, kameno brašno, pesak, oštri šljunak, sve što skida sluz s puževa tela. Posipa se po tlu oko biljaka. Od alternativnih načina koriste se i biljke s repelentnim svojstvima, kao što su lavanda, ruzmarin, paradajz, beli luk, kadulja i dr. Za odbijanje puževa koriste se njihova eterična ulja. Često se ovim ekstraktima dodaje i neko voćno sirće.

Hemijske mere ne mogu dati zadovoljavajući efekat ako se primenjuju samostalno, bez kombinovanja sa ostalim merama. Primenjuju se u večernjim satima. Preparati su formulisani u vidu peletiranih ili granulisanih mamaka:

-Gardene, Carakol ( a.m. metaldehid) je nešto manje toksičan i blaži u ekološkom smislu, koristi se rasturanjem mamaka u trake ili gomilice po površini u dozi od 10 kg/ha

-Limasan (a.m. Fe pirifosfat hidrat ) je ekolološki najprihvatljiviji moluskocid, nema štetnih efekata na korisne organizme, koristi se rasturanjem mamaka u trake ili gomilice po površini u dozi od 3 kg/ha.

 

 

 

1.6.2023 10:24KukuruzSVIApproved
1 - 20 Next