Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Kikinda
Zaštita paprike
Na području delovanja RC Kikinda u toku je rasađivanje paprike na otvorenom prostoru. Pregledom useva paprike na lokalitetu Kikinda registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i tripsa (Thysanoptera).
 
Picture
 
Picture
 
Picture
 
Registrovani štetni organizmi, pored direktne štete koje uzrokuju sisanjem biljnih sokova, vrlo su značajni prenosioci brojnih biljnih virusa. Među njima najznačajniji su virus mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus-CMV) koji prenose lisne vaši i virus bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus-TSWV) koji prenose tripsi.
 
U momentu rasadjivanja proizvođačima paprike se preporučuju sledeće kontrolne mere:
  • eliminisanje biljaka sa simptomima viroza (žbunast izgled, hlorotični mozaik, šarenilo, izduženost liski)
  • suzbijanje korovske flore, koja predstavlja rezervoare virusa
  • pregled useva paprike na prisustvo lisnih vaši i tripsa i pravovremena hemijska zaštita.

Ukoliko se u usevima paprike registruje prisustvo vaši ili tripsa, preporučuje se primena registrovanih insekticida.

U cilju zaštite paprike od prouzrokovača bakteriozne pegavosti (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria), preporučuje se primena registrovanih preparata na bazi bakra. Preporuka je da se treman sprovede pre najavljenih padavina.

23.5.2019 12:53PaprikaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Tripsi (thrips spp)
Vrbas
Zaštita ozimog luka

Na području delovanja RC Vrbas, usevi ozimog luka se nalaze u fazi lukovice narasle od 30 do 50% od krajnjeg prečnika ( BBCH 43-45 ).

Usev ozimog luka 

Trenutni vremenski uslovi, prisustvo vlage i povoljne temperature, stvaraju povoljne uslove za ostvarenje infekcije od prouzrokovača plamenjače luka (Peronospora destructor). U cilju zaštite useva luka, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida:

·         Folio Gold (hlorotalonil+metalaksil) u količini 2-2,5 l/ha (14 dana karenca)

·         Verita (fosetil-aluminijum + fenamidon) u količini 2-2,5 kg/ha (14 dana karenca)

Prilikom primene hemijskih mera zaštite voditi računa o karenci primenjenih preparata.

23.5.2019 12:52LukPlamenjača luka (peronospora destructor)
Vrbas
Zaštita maline

Na području delovanja  RC Vrbas, zasadi malina sorti Polka i Polana, se nalaze u fazi prvi cvetovi otvoreni  do početak cvetanja, oko 10% otvorenih cvetova  (BBCH 60 – 61).

Nestabilne vremenske prilike sa čestim padavinama, stvaraju povoljne uslove za ostvarenje infekcije od prozrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) i ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata).

U cilju zaštite maline proizvođačima se preporučuje primena hemijske mere zaštite nekim od fungicida:

Signum, Luminis, Bosco gold (a.m. boskalid + piraklostrobin) u dozi 1,8 kg/ha.

 

Zasad maline

 

 

Početak cvetanja maline

23.5.2019 12:19MalinaLJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Siva trulež (botrytis cinerea)
Negotin
Zaštita krompira

Na području delovanja RC Negotin, lokalitet Negotin usevi krompira se nalaze u fazi početak zatvaranja redova (BBCH 31).

Vizuelnim pregledom uočeno je prisustvo imaga,jaja i larvi krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Proizvođačima se preporučuje da obiđu svoje useve i ukoliko uoče mlađe larvene stupnjeve primene neki od registrovanih insekticida:

Mospilan 20-SP (a.m.acetamiprid) 0,2-0,25 kg/ha ili

Confidor 200-SL (a.m.imidakloprid) 0,2-0,3 l/ha ili

Calypso 480-SC (a.m.tiakloprid ) 0,1 l/ha.

Nestabilno vreme praćeno padavinama kao i  visoka relativna vlažnost vazduha, stvorili su povoljne uslove za razvoj patogena prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophtora infestans) i prouzrokovača crne pegavosti krompira (Alternaria solani). Proizvođačima se preporučuje da u cilju zaštite useva od pomenutih patogena pimene neki od fungicida:

Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa (a.m. mankozeb + metalaksil-M) 2,5 kg/ha.

larva krompirove zlatice

velika slika

23.5.2019 11:39KrompirCrna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)
Senta
Zaštita jabuke

Na terenu RC Senta zasadi jabuka se nalaze u fenofazi od drugo opadanje plodova do faze prečnik ploda do 40 mm (73-74 BBCH  ).

faza jabuke

Velike količine padavine su  dovele do spiranja prethodno nanetih fungicida kao i do ostvarenja uslova za infekcije od strane gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

U cilju zaštite plodova i lista jabuke se preporučuje primena kombinacije fungicida sistemičnog i kontaktnog delovanja:

Luna experience  ( a.m. fluopiram + tebukonazol ) u koncentraciji 0,075%

+

Dakoflo ( a.m. hlorotalonil ) u dozi od 2 l/ha

Navedeni fungicidi deluju i na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

U zasadima jabuke je u toku piljenje larvi jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonela). Vizuelnim pregledom registruje se i zelena jabukina vaš (Aphis pomi).

Proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije acetamiprid (Mospilan 20 SG, Tonus, Afinex, Wizzzaard, Kastrel) u koncentraciji od 0,025%.

23.5.2019 9:57JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Subotica
Zaštita jabuke

Na području RC Subotica, jabuke se nalaze u fazi drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Nestabilne vremenske prilike stvaraju povoljne uslove za infekcije prouzrokovačem čađave krastavosi plodova i pegavosti listova jabuka (Venturia inaequalis).

Na osetljivijim sortama je prisutna i pepelnica jabuke (Podosphaera leucotricha).

pepelnica

U cilju zaštite jabuke od navedenih patogena poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

Luna expirience (a.m.tebukonazol+fluopiram) 0,075 %

+

Dakoflo 720 SC (a.m. hlorotalonil) 2 l/ha

 

U zasadima jabuke je u toku piljenje larvi jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). Na mladim lastarima, registruje se prisustvo zelene jabukine vaši (Aphis pomi).

Preporuka je primena insekticida na bazi aktivne materije acetamiprid (Mospilan 20 SG, Tonus, Afinex, Wizzzaard, Kastrel) u koncentraciji 0,025%.

23.5.2019 9:42JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)
Kruševac
Zaštita maline

Na području delovanja RC Kruševac,zasadi maline se nalaze u fenofazi od prvi cvetovi otvoreni  do početak cvetanja, oko 10% otvorenih cvetova  (BBCH 60 – 61).

 

Nestabilne vremenske prilike sa padavinama i osetljiva faza razvoja maline, stvaraju povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea) i ljubičaste pegavosti izdanaka  i pupoljaka maline (Didymella applanata).

U cilju zaštite maline od navedenih patogena preporučuje se tretman kombinacijom fungicida:

Quadris, Promesa (a.m.azoksistrobin)  0,075%

+

Pehar, Pyrus 400-SC, Mythos (a.m.pirimetanil)  0,2%.

 

 

23.5.2019 9:14MalinaLJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Siva trulež (botrytis cinerea)
Kruševac
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi jabuka se nalaze u fenofazi od drugo opadanje plodova do faze prečnik ploda do 40 mm (BBCH  73-74).

 

 

Nestabilno vreme, sa čestom pojavom kiše, stvara uslove za ostvarenje infekcije od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis).

Na osetljivijim sortama, registruju se simptomi pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

U cilju zaštite jabuke od navedenih patogena, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

Luna expirience (a.m.tebukonazol+fluopiram) 0,075 %         +

 

Dakoflo 720 SC (a.m. hlorotalonil) 2l/ha  

Takođe, vizuelnim pregledima listova jabuke, registruju se položena jaja jabukinog smotavca ( Carpocapsa pomonella). U toku je piljenje larvi prve generacije ove štetočine.

Proizvođačima se preporučuje insekticidni tretman:

Nurell D, Konzul (a.m. cipermetrin + hlorpirifos) 0,075-0,1%.

23.5.2019 9:09JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)
Čačak
Zaštita breskve i nektarine

Na području rada RC Čačak, zasadi bresaka i nektarina se nalaze u fenofazi plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

lokalitet Lipnica

-        Nestabilne vremenske prilike stvaraju povoljne uslove za  infekciju od strane gljive prouzrokovača šupljikavosti lišća kaštičavog voća (Stigmina carpophila) .

 

U cilju zaštite lisne mase, proizvođačima se, pred najavljene padavine, preporučuje primena fungicida:

Captan 50 WP,  Merpan 50 WP (a.m. kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3% (karenca 21 dan).

 

-        U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta).

U cilju sprečavanja ubušenja larvi u lastare i plodove, preporučuje se primena insekticida:

Karate Zeon (a.m. lambda-cihalotrin) u koncentraciji 0,02%  (karenca14 dana).

Prilikom hemijske zaštite voditi računa o karenci primenjenih preparata.

23.5.2019 8:50BreskvaBreskvin smotavac (cydia molesta); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Senta
Zaštita peršuna

Na terenu RC Senta usevi peršuna se nalaze u fazi razvoja listova  (14-15 BBCH ).

Vizuelnim pregledom useva registrovana je pojava simptoma sive pegavosti (Septoria petroselini ) na listovima peršuna.

simptomi na listovima

pege sa piknidima

spore iz piknida

Nestabilno vreme sa čestim padavinama može dovesti do naglog širenja simptoma i propadanja lisne mase. U cilju očuvanja lisne mase i daljeg širenja patogena , preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko  registruju simptome ovog patogena, sprovedu fungicidni tretman nekim od sledećih preparata:

Signum (a.m.boskalid+piraklostrobin) 1 kg/ ha

ili

Qvadris (a.m.azoksistrobin) 1 l/ha

23.5.2019 8:45PeršunLisna pegavost peršuna (Septoria petroselini)
Kruševac
Zaštita višnje

Na području delovanja RC Kruševac zasadi višnje se nalaze u fazi plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

Nestabilne vremenske prilike stvaraju visok rizik od ostvarenja infekcije prouzrokovačem pegavosti lista višnje (Blumeriella jaapii).

Preporuka je nastaviti sa zaštitom zasada pred najavljene padavine fungicidom

Bravo 720 SC (a.m. hlorotalonil)   1,5-2 l/ha. 

23.5.2019 7:49VišnjaPegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)
Kruševac
Zaštita breskve

Na području delovanja RC Kruševac breskve i nektarine se nalaze  u fazi plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja breskvinog smotavca (Cydia molesta). U toku je intenzivno piljenje larve prve generacije ove štetočine. Proizvođačima se preporučuje pregled zasada.  Ukoliko se registruju prisustvo navedene štetočine, u cilju sprečavanja ubušenja larvi u lastare i plodove preporučuje se primena insekticida:

 Karate Zeon (a.m. lambda-cihalotrin)  0,02% (karenca14 dana)

Nestabilne vremenke prilike sa padavinama mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarivanje infekcije  prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila). U cilju zaštite lisne mase proizvođačima se pred najavljene padavine preporučuje primena fungicida:

Merpan 50 WP, Captan 50 WP (a.m. kaptan)   0,2-0,3% (karenca 21 dan)

Prilikom hemijske zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata.

23.5.2019 7:44BreskvaBreskvin smotavac (cydia molesta); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Kikinda
Zaštita šljive
Na području delovanja RC Kikinda, zasadi šljiva se nalaze u fenofazi plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).
 
 
Vizuelnim pregledom plodova registrovana su položena jaja šljivinog smotavca u različitim fazama razvoja (Grapholita funebrana). U zasadima šljiva u toku je piljenje prve generacije pomenute štetočine.
 
 
 
U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove šljive, proizvođačima se preporučuje primena insekticida Grom (a.m.lamda -cihalotrin) u koncentraciji 0,03%.
 
Uslovi u proizvodnji pogoduju ostvarenju infekcije patogenima lista kao što su plamenjača (Polystigma rubrum) i šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) pa se proizvođačima preporučuje primena fungicida Folpan 50 WP (a.m. folpan) u koncentraciji 0,2% u cilju zaštite lisne mase.
23.5.2019 7:39ŠljivaŠljivin smotavac (grapholita funebrana); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum) ; Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Pančevo
Zaštita jabuke

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi jabuka se nalaze u fenofazi od drugo opadanje plodova do faze prečnik ploda do 40 mm (BBCH  73-74).

 

 

Proteklih dana velika količina kiše  dovela je do spiranja prethodno nanetih fungicida kao i do ostvarenja infekcije od strane gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

U cilju zaštite plodova i lista jabuke od strane ovih gljiva proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida sistemičnog i kontaktnog delovanja:

a.m. fluopiram + tebukonazol, preparat Luna experience u koncentraciji 0,075%.

+

a.m. hlorotalonil, preparat Dakoflo u količini 2 l/ha

 

Navedeni fungicidi delovaće i na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

23.5.2019 7:19JabukaČađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Novi Sad
Zaštita luka

Na području delovanja RC Novi Sad, usevi ozimog luka se nalaze u fazi lukovice narasle 50-70% od krajnjeg prečnika (BBCH 45-47).

U proteklom periodu zabeleženi su izuzetno povoljni uslovi za razvoj prouzrokovača plamenjače luka (Peronospora destructor). Na pojedinim parcelama ozimog luka gde nisu sprovedene adekvatne mere zaštite došlo je do pojave simptoma od ovog patogena. Na obolelim biljkama prisutna je obilna navlaka od konidiofora i konidija gljive.

Uslovi koji trenutno vladaju u polju, prisustvo vlage i povišene temperature, optimalni su za razvoj i širenje plamenjače luka. U cilju zaštite i srečavanja daljeg razvoja ovog patogena, proizvođačima ozimog luka se preporučuje primena nekog od sledećih fungicida:

·         Folio Gold (hlorotalonil+metalaksil) u količini 2-2,5 l/ha (14 dana karenca)

·         Verita (fosetil-aluminijum + fenamidon) u količini 2-2,5 kg/ha (14 dana karenca)

Prilikom primene hemijskih mera zaštite voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Usevi prolećnog luka se nalaze u početnim fazama razvoja listova (BBCH 13-14).

Imajući u vidu prisutan inokulum prouzrokovača plamenjače luka i da se od ponedeljka najavljuje nestabilno vreme sa padavinama koje će stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije, proizvođačima prolećnog luka se preporučuje primena preventivnih fungicida na bazi aktivne materije hlorotalonil: Dakoflo  u količini 2-2,5 kg/ha, Bravo 720 S u količini 1,5-2 l/ha ili  Odeon u količini 1,2-1,5 kg/ha.

22.5.2019 18:54LukPlamenjača luka (peronospora destructor)
Leskovac
Zaštita višnje

Na području delovanja RC Leskovac, višnje se nalaze u fenofazi plod oko polovine krajnje veličine  (BBCH 75).

višnja, razvoj ploda

velika slika

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje iz voćnjaka,  utvrđeno je prisustvo zrelih askospora u apotecijama gljive prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii).

Sa novim padavinama postoji visok rizik od ostvarenja infekcije ovim patogenom. U cilju zaštite zasada proizvođačima se pred najavljene padavine preporučuje  primena fungicida:

Bravo 720 SC (a.m. hlorotalonil) 1,5-2 l/ha

Vizuelnim pregledom u pojedinim zasadima uočavaju se simptomi  napada grinja u vidu bronzaste boje listova. Na naličju takvih listova registrovano je prisutvo eriofidne grinje (Aculus fockeui).

rđasta grinja

velika slika

Prozvođačima se preporučuje pregled listova i ukoliko se utvrdi prisustvo ove štetočine preporučuje se tretman preparatom:

(a.m. abamektin) Abastate, Armada, Vertimec 018 EC 0,075 – 0,1%

22.5.2019 14:57VišnjaPegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Eriofide (eriophyoidae)
Zrenjanin
Zaštita višnje

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi višnje se nalaze u fazi razvoja ploda, plod oko 70%  krajnje veličine (BBCH 77 ).

Na feromonskim klopkama registrovani su ulovi imaga trešnjine muve (Rhagolestis cerasi).

S obzirom da se u narednom periodu očekuje ulazak višnje u osetljivu fazu obojavanja ploda, kada ženke trešnjine muve  zasecaju pokožicu ploda i polažu jaja, preporučuje se hemijski tretman nekim od insekticida:

Decis 2,5 EC (a.m. deltametrin) 0,07%  karenca 14 dana  ili

Kestrel  (a.m. acetamiprid) 0,025%  karenca 14 dana

Učestale padavine u predhodnom periodu i najavljene padavine u narednom periodu kao i prisustvo infektivnog materijala stvaraju visok rizik za ostvarenje infekcije od strane prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii). Preporuka proizvođačima je da sprovedu fungicidni tretman u cilju zaštite zasada preparatom:

        Agrodin 65 WP (a.m.dodin) 0,1% - karenca 21 dan

  imago tešnjine muve

22.5.2019 14:53VišnjaTrešnjina muva (rhagoletis cerasi)
Leskovac
Zaštita breskve

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi bresaka i nektarina nalaze se u fazi plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

faza razvoja ploda

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja breskvinog smotavca (Cydia molesta). U toku je intenzivno piljenje larve prve generacije ove štetočine. Proizvođačima se preporučuje pregled zasada.  Ukoliko se registruju prisustvo navedene štetočine, u cilju sprečavanja ubušenja larvi u lastare i plodove preporučuje se primena insekticida:

 Karate Zeon (a.m. lambda-cihalotrin) u koncentraciji 0,02% (karenca14 dana)

Nestabilne vremenke prilike sa padavinama mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarivanje infekcije  prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila). U cilju zaštite lisne mase proizvođačima se pred najavljene padavine preporučuje primena fungicida:

Merpan 50 WP, Captan 50 WP (a.m. kaptan)  u koncentraciji 0,2-0,3% (karenca 21 dan)

Prilikom hemijske zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata.

22.5.2019 14:45BreskvaBreskvin smotavac (cydia molesta); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Požarevac
Zaštita trešnje

Na teritoriji RC Požarevac, trešnje se nalaze u fazi od plod oko polovine krajnje veličine do faze početka obojavanja plodova (BBCH 75- 81).

 

Na feromonskim klopkama koje su postavljene u zasadima trešanja registrujemo ulove imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi).

 

Velika slika

 

U cilju suzbijanja ove  štetočine i sprečavanja polaganja jaja u plodove, proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida:

 

Decis 2,5 EC, Konfuzija (a.m. deltametrin) 0,07% (karenca 14 dana)

 

Afinex, Tonus (a.m. acetamiprid) 0,025% (karenca 14 dana)

 

Takođe,  padavine stvaraju visok rizik od infekcije prouzrokovačem mrke truleži plodova (Monilinia fructigena) i prouzrokovačem pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii).

 

U cilju zaštite višnje i trešnje od navedenih patogena preporuka je primena fungicida:

 

Luna experience (a.m. tebukonazol+fluopiram) 0,05-0,06% (karenca 7 dana).

 

Kod ranog sortimenta obavezno se pridržavati karence primenjenih preparata!

22.5.2019 14:08TrešnjaTrešnjina muva (rhagoletis cerasi); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)
Svi regioni
Zaštita maline

Na području Srbije zasadi maline se nalaze u fazi početka cvetanja.

Česte padavine i visoke reletivne vlažnosti vazduha stvaraju izuzetno povoljne uslove za infekcije prouzrokovačima sive truleži  (Botrytis cinerea) i ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata). Ukoliko dođe do infekcija ovim patogenima u fazi cvetanja može doći do značajnih šteta, gubitka kvaliteta plodova i prinosa.

U cilju zaštite maline od navedenih patogena preporučuje se tretman kombinacijom fungicida:

Quadris, Promesa, Azaka 250 SC, Teatar (azoksistrobin) u koncentraciji 0,075%

+

Pehar, Pyrus 400-SC, Mythos (pirimetanil) u koncentraciji 0,2%.

22.5.2019 13:56MalinaSiva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)
1 - 20 Next