Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Pančevo
Zaštita kruške

Na teritoriji RC Pančevo, kruške se nalaze u zavisnosti od sortimenta u fazi od početak zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar do faze napredovanje zrenja (BBCH 81 - 85).

Vizuelnim pregledom zasada utvrđeno je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

·         Imago: 14,16                                  

·         Jaja: 49,16

·         Mlađe larve (L1-L3) 57,5

·         Starije larve (L4-L5) 9,16

 U toku je piljenje larvi četvrte letnje generacije ove štetočine.

 

U cilju suzbijanja larvi obične kruškine buve proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije abamektin: Abastate, Vertimec 018EC - 0,15% uz dodatak okvašivača.

Karenca za navedene preparate iznosi 14 dana.

Zbog visokih temperatura preporučuje se sprovođenje tretmana u večernjim satima.
17.7.2019 8:02KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)11700
Leskovac
Cikada Cicadetta montana complex

Na području delovanja RC Leskovac zasadi kupina se zavisno od sortimenta nalaze u različitim fazama sazrevanja (BBCH 81-85).

sazrevanje kupine

velika slika

U pojedinim zasadima kupine uočeno je prisustvo imaga cikade Cicadetta montana complex.

imago cikade

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada kupine registrovana su i oštećenja u vidu zareza na kori rodnih grančica u kojima su sveže položena jaja bele boje. Ova oštećenja su posledica prisustva i aktivnosti imaga cikade. Ove proizvodne godine prisustvo ove cikade je u manjem intenzitetu.

oštećenja na kupini
jaja cikade

Ženka cikade u zarezima koje pravi, polaže jaja izduženog oblika, u grupama. Na jednoj grani može biti više zareza. Na ovim mestima nastaju trajna oštećenja. Rodne grančice se na mestima oštećenja lome što dovodi do njihovog sušenja. Nakon piljenja larve se spuštaju u zemlju, nastavljaju svoj razvoj i hrane se korenom.

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada na prisustvo cikada i oštećanja usled polaganja jaja.

U cilju sprečavanja spuštanja larvi u zemljište, izbegavanja oštećanja na korenu, kao i smanjenja populacije štetočine, ukoliko se registruju oštećenja sa jajima na grančicama, preporučuje se njihovo mehaničko uklanjanje i uništavanje. Hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

17.7.2019 7:27KupinaCikade (cicadellidae)11698
Sremska Mitrovica
Zaštita vinove loze
Na terenu RC Sremska Mitrovica, vinova loza se nalazi u fenofazi potpuno dodirivanje bobica (BBCH 79).
 
 
Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na području RC Sremska Mitrovica, uočeno je prisustvo larvi i imaga cikade Scaphoideus titanus. Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze.
 
Preporučuje se proizvođačima drugi insekticidni tretman u cilju suzbijanja cikade Scaphoideus titanus.
Proizvođači mogu koristiti neki od sledećih preparata:
a.m. buprofezin + fenpiroksimat, preparat Todome 10 SC u konc. 0,1%,
a.m. buprofezin, preparat Elisa u konc. 0,06%,
a.m. zeta -cipermetrin, preparat Fury 10 EC u konc. 0,01-0,015%,
a.m. bifentrin, preparat Talstar 10 EC u konc. 0,05%.
 
Uslovi su veoma povoljni za razvoj gljivičnih oboljenja na listu vinove loze i bobicama grozda.
U fenofazi potpunog dodirivanja bobica postoji visok rizik od nastanka infekcija prouzrokovačem sive truleži (Botrythis cinerea), te se preporučuje tretman sa:
a.m. Switch 62,5WG u konc.0,06-0,08%.
 
Za suzbijanje pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), preporučuje se primena preparata:
a.m. folpet + azoksistrobin, preparat Quadris max, u konc. 0,25%.
16.7.2019 10:52Vinova lozaCikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Siva trulež (botrytis cinerea)11696
Niš
Zaštita paradajza

Na području delovanja RC Niš, usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u različitim fazama razvoja zavisno od vremena sadnje, od faze formiranje sporednih stabala do faze sazrevanja ploda (BBCH 29-89).

Vizuelnim pregledom useva na lokalitetu Batušinac (Nišavski okrug) i Knjaževac (Zaječarski okrug) registrovano je prisustvo  simptoma na listovima od ishrane larvi moljca  paradajza (Tuta absoluta). Takođe, registrovano je i prisustvo jaja na listovima. Na feromonskim klopkama se beleže povećani ulovi imaga.

velika slika

Preporuka proizvođačima je primena insekticida:

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lamda-cihalotrin) 0,4 l/ha.

Takođe,  neophodna je primena i svih raspoloživih nepesticidnih mera kontrole kao što su postavljanje klopki za masovno izlovljavanje odraslih jedinki, uništavanje listova sa larvama i dr.

Metodom otresanja cvetova i listova, registrovano je i prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera).

velika slika

Pored direktnih šteta koje nanose sisajući sokove, tripsi su prenosioci virusa bronzavosti paradajza.

Proizvođačima se preporučuje pregled biljaka otresanjem cvetova i listova na belu podlogu i utvrđivanje prisustva ove štetočine. Posebnu pažnju treba da obrate proizvođači gde je izvršena ovogodišnja druga sadnja i gde su biljke paradajza u početnim fazama razvoja. Kod takvih biljaka veoma je važno sprečiti rane zaraze virusom bronzavosti paradajza.

Ukoliko se registruje prisustvo tripsa preporučuje se insekticidni tretman preparatom:

Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,75 l/ha.

Prilikom upotrebe pesticida mora se strogo pridržavati karence primenjenih preparata posebno u usevima paradajza koji su u fazi sazrevanja plodova.

16.7.2019 9:33ParadajzMoljac paradajza (Tuta absoluta); Tripsi (thrips spp)11695
Novi Sad
Zaštita kruške

Na području delovanja RC Novi Sad kruške se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 81), do faze napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85).

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

            Imago: 14,16

            Jaja: 51,66

            Mlađe larve: 63,33

            Starije larve: 10

 

U toku je piljenje larvi četvrte letnje generacije ove štetočine. U cilju suzbijanja larvi obične kruškine buve proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije abamektin (Abastate, Kraft 1,8 EW, Vertimec 018 EC) u koncentraciji 0,15% uz dodatak okvašivača. Karenca za navedene preparate iznosi 14 dana.

Preporučuje se primena hemijskih mera zaštite u večernjim satima.

Prilikom sprovođenja mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata s obzirom da se u narednom periodu očekuje berba srednjestasnih sorti krušaka.

16.7.2019 9:12KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)11694
Vršac
Zaštita jabuke

Na terenu RC Vršac zasadi jabuka se nalaze u fenofazi plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 77).

 

U toku je piljenje larvi druge generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

  • Imidan 5 WP (a.m fosmet) - 0,15-0,2%.

Vizuelnim pregledom pojedinih zasada jabuka registrovano je prisustvo simptoma na listovima usled napada  rđaste grinje jabuke  (Aculus schlechtendalli) kao i prisustvo štetočine na naličju listova. Ukoliko se pregledom utvrdi prisustvo navedene grinje, preporučuje se primena sledećeg akaricida:

  • Abastate, Akaristop, Armada (a.m abamektin)-0,075% uz dodatak mineralnog ulja.
 
Simptomi na listu izazvani grinjom Aculus schlechtendalli
 
Za zaštitu od prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leuchotricha) preporučuje se primena nekog od fungicida na bazi sumpora:
  • Kumulus DF,Kossan WG,Kolosul,Webesan- 3-5 kg/ha.
16.7.2019 8:57JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)11692
Zrenjanin
Zaštita vinove loze

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi vinove loze se nalaze u fenofazi potpuno dodirivanje bobica (BBCH 79).

Vizuelnim pregledom zasada registruje se prisustvo larvi i imaga cikade Scaphoideus titanus. S obzirom da je ova cikada  vektor fitoplazme Flavescence doree  koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze, proizvođačima se preporučuje i drugi tretman nekim od navedenih insekticida:

      Elisa (a.m.buprofezin) 0,06%

      Talstar 10 EC (a.m.bifentrin) 0,05%

      Fury 10 EC (a.m.zeta-cipermetrin) 0,01 - 0,015%

      Todome 24 SC (buprofezin+fenpiroksimat)  0,1%

Pored hemijskih mera zaštite u cilju suzbijanja vektora,  neophodno je sprovoditi i druge mere kontrole: stalni sanitarni pregledi zasada, obavezno uklanjanje obolelih čokota, uništavanje korova i divlje loze u neposrednoj blizini proizvodnih zasada, kao i krčenje napuštenih zasada.

larva cikade na listu

16.7.2019 8:06Vinova lozaCikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)11691
Novi Sad
Pojava azijske voćne mušice

Tokom cele godine RC Novi Sad prati azijsku voćnu mušicu (Drosophila suzukii) pomoću lovnih klopki postavljenih u zasadima koštičavog, jagodičastog voća, kao i vinove loze.

Krajem protekle nedelje registrovani su prvi ulovi imaga ove štetočine na severnim obroncima Fruške gore u zasadima trešanja. U toku ove nedelje očekuje se njena pojava i na drugim lokalitetima.

Azijska voćna mušica je polifagna štetočina koja napada veliki broj kako gajenih, tako i biljaka iz spontane flore. Štete na plodovima nastaju usled polaganja jaja i ishrane larvi. Za razliku od mnogih mušica iz roda Drosophila, ženke azijske voćne mušice imaju sposobnost polaganja jaja u zdrave plodove zahvaljujući čvrstoj testerastoj legalici. Legalicom zasecaju pokožicu ploda i unutar njega ubacuju jaja. Takvi plodovi podložni su napadu različitih patogena, a razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja.

U ovom momentu neophodno je preduzeti sve raspoložive mere kontrole kako bi se sprečilo podizanje nivoa populacije azijske voćne mušice i smanjio rizik od nastanka šteta u zasadima malina, kupina, borovnica, bresaka, šljiva i vinove loze.

Mere kontrole:

·         Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje u cilju smanjenja broja odraslih jedinki. Mogu se koristiti klopke napravljene od plastičnih flaša sa crnim vinom, jabukovim sirćetom i nekoliko kapi deterdženta. Klopke postavljati prvenstveno na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara.

·         Neophodno je skratiti interval branja plodova u cilju što bržeg njihovog sklanjanja sa parcele.

·         Sprovođenje sanitarnih mera je stalan i obavezan deo u borbi protiv ovog štetnog organizma. Preporučuje se uništavanje prezrelih i zaraženih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju sedam dana), kao i kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržavati plodovi sa larvama i prenositi iz jednog regiona u drugi.

·         Obavezna higijena ivica parcela u kojima se nalaze divlje kupine, zova, dženarika i druge biljne vrste koje mogu biti domaćin ovoj štetočini.

Sprovođenje raspoloživih mera kontrole treba da se sprovodi na području celog regiona jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja i dalje mogućnost umnožavanja insekata i daje slabe rezultate.

16.7.2019 7:59Borovnica; Breskva; Jagoda; Kajsija; Kupina; Malina; Šljiva; Trešnja; Vinova loza; VišnjaAzijska voćna mušica (Drosophila suzukii)11690
Valjevo
Zaštita kupine

Na području delovanja RC Valjevo, kupina se u zavisnosti od lokaliteta nalazi u fenofazi od početka sazrevanja do prvi plodovi imaju specifičnu boju za kultivar (BBCH 81-85).

Za kraj ove nedelje najavljene su padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj prouzrokovača sive truleži plodova (Botrytis cinerea).

Samo onim proizvođačima koji mogu ispoštovati karencu od 7 dana, preporučuje se primena sledećeg preparata:

Switch ili Atlas (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,8 kg/ha.

Primena preporučenih mera zaštite je naročito značajna u zasadima u kojima ima oštećenja od grada.

16.7.2019 7:45KupinaSiva trulež (botrytis cinerea)11689
Ruma
Zaštita vinove loze

 

Na terenu RC Ruma zasadi vinove loze se nalaze u fazi potpunog dodirivanja bobica (79 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom zasada registruje se prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze.

 

Larva cikade Scaphoideus titanus

 

Proizvođačima se preporučuje drugi tretman u cilju suzbijanja ove štetočine nekim od navedenih insekticida:

·         Todome 24 SC (a.m. buprofezin+fenpiroksimat) 0,1%

·         Elisa (a.m. buprofizen) 0,06%

·         Fury 10 EC (a.m. zeta-cipermetrin) 0,01 – 0,015% ili

·         Talstar 10 EC (a.m. bifentrin) 0,05%.

 

Vinova loza je i dalje osetljiva na napad od strane prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i sive truleži grožđa (Botrytis cinerea). U cilju zaštite od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

                                                           

·          Quadris max (a.m. folpet+azoksistrobin) 0,2-0,25% (za plamenjaču i pepelnicu) +

·         Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil) 0,06 – 0,08% (za sivu trulež).

 

15.7.2019 23:27Vinova lozaCikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež (botrytis cinerea)11688
Leskovac
Zaštita breskve i nektarine

Na području delovanja RC Leskovac, kasnostasne sorte bresaka i nektarina nalaze se u fazi od plod oko 90% krajnje veličine do faze početak obojavanja ploda (BBCH 79-81). U toku je berba srednjestasnih sorti.

BBCH 81

velika slika

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova.

grinje na breskvi

velika slika

Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada i ukoliko registruju prisustvo ove štetočine primena akaricida Borneo (a.m. etoksazol) u količini 0,375-0,625 l/ha (karenca 14 dana).

Nestabilno vreme sa padavinama može stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane različitih vrsta prouzrokovača truleži (Monilinia spp.). U cilju zaštite plodova, u zasadima koji su u fazama sazrevanja plodova, preporučuje se primena fungicida:

 Signum (a.m.boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562 – 0,75 kg/ha (karenca 7 dana) ili

Switch 62,5 WG (a.m.ciprodinil+fludioksonil) u količini 0,8 – 1 kg/ha (karenca 14 dana)

U zasadima u kojima je u toku berba ili predstoji u skorije vreme te se ne može ispoštovati karenca preporučenih preparata, ne treba primenjivati hemijske mere zaštite.

15.7.2019 23:23BreskvaObična grinja (tetranychus urticae); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)11687
Niš
Zaštita breskve i nektarine

Na području delovanja RC Niš, zasadi bresaka i nektarina se u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fazi od plodovi dostigli oko 90% krajnje veličine do faze početka obojavanja ploda (BBCH 79 – 81).

Vizuelnim pregledom na naličju listova registrovano je prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae).

velika slika

Suvo i toplo vreme u prethodnom periodu pogodovalo je razvoju grinja. Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada i ukoliko registruju prisustvo običnog paučinara primena akaricida: Borneo (a.m. etoksazol) 0,375-0,625 l/ha (karenca 14 dana).

Nestabilno vreme sa padavinama može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije različitim vrstama prouzrokovača truleži (Monilinia spp.). U fazama sazrevanja, u cilju zaštite plodova, preporučuje se primena fungicida:

Signum (a.m. boskalid + piraklostrobin)  0,0562-0,075%  (karenca 7 dana) ili

Switch (a.m. ciprodinil + fludioksinil)   0,08-0,1%   (karenca 14 dana).

Prilikom hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

15.7.2019 22:19BreskvaObična grinja (tetranychus urticae); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)11686
Niš
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Niš zasadi jabuka se nalaze u fazi plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 77).

Vizuelnim pregledom plodova jabuke registrovano je prisustvo jaja pred piljenje jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

velika slika

U toku je piljenje larvi druge generacije ove štetočine. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Grom, Šakal (a.m. lambda- cihalotrin)  0,02%.

Vremenski uslovi pogoduju razvoju i daljem širenju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). Kod osetljivog sortimenta i u zasadima gde su prisutni simptomi pepelnice, peporučuje se primena  fungicida:

Kumulus DF, Kossan WG, Webesan, Kolosul (a.m. sumpor) 3-5 kg/ha.

15.7.2019 22:00JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)11685
Ruma
Zaštita šećerne repe

 

Na terenu RC Ruma usevi šećerne repe se nalaze u fazi  razvića korena (40 BBCH).

 

Pregledom useva uočava se širenje simptoma prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), kako na starijem tako i na mlađem lišću.

 

 velika slika

 

Vremenski uslovi u proteklom periodu izuzetno su pogodovali daljem razvoju i širenju ovog patogena. U zavisnosti od lokaliteta, palo je od 23 do 53 mm/m² kiše i   prošlo je dovoljno vremena da ne možemo više  računati na efikasnost  prethodno nanetih fungicida.

 

 U cilju očuvanja lisne mase proizvođačima se preporučuje tretman kombinacijom fungicida sa preventivnim i sistemičnim mehanizmom delovanja:

  

·         Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC ili Balear 720 SC (a. m. hlorotalonil) 1,5 l/ha

+

·         Bumper P (a.m. prohloraz + propikonazol) 0,8-1 l/ha

 

15.7.2019 21:52Šećerna repaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)11684
Novi Sad
Zaštita paprike

Na području delovanja RC Novi Sad usevi paprike se nalaze u fazi od vidljiv prvi cvetni pupoljak do faze početak formiranja plodova (BBCH 51-70).

Zbog nepovoljnih vremenskih prilika tokom aprila i maja, na području delovanja RC Novi Sad setva paprike je kasnila i do mesec dana, a rasađivanje paprike na otvoreno polje je započeto u trećoj dekadi maja. Kao posledica toga, faze paprike kasne i trenutno se samo na manjem broju parcela registruje formiranje prvih plodova.

U poslednjih deset dana na feromonskim klopkama postavljenim u useve paprike registruju se povećane brojnosti pamukove sovice (Helicoverpa armigera). Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja pomenute štetočine u različitim embrionalnim fazama razvoja  na do 26% pregledanih biljaka, kao i tek ispiljene larve na do 4% pregledanih biljaka.

U toku je početak piljenja larvi pamukove sovice. S obzirom na dominantno prisustvo sveže položenih jaja ove štetočine i na trenutne temperature, u narednih 4-5 dana se očekuje masovno piljenje larvi.

Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva na prisustvo ove štetočine. Primena nekog od navedenih insekticida se preporučuje u periodu intenzivnog piljenja larvi:

·         Lannate 20 SL (metomil) u količini 1,25 l/ha

·        Glowis CS (hlorpirifos+bifentrin) u količini 1 l/ha.

U naredne dve nedelje nas očekuje povećana aktivnost druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), a RC Novi Sad će vršiti redovan monitoring na prisustvo jajnih legala ove štetočine i na vreme će signalizirati momenat za primenu insekticida. Na početku piljenja larvi kukuruznog plamenca preporuka je primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja. Zbog situacije sa kašnjenjem faza u razvoju paprike tokom ove vegetacione sezone kada se očekuje i duža izloženost plodova paprike napadu kukuruznog plamenca, trenutna prognoza je da će biti neophodno sprovođenje većeg broja tretmana usmerenih na suzbijanje druge ali i treće generacije ove štetočine. Apelujemo na proizvođače da prilikom izbora insekticida koriste aktivne materije različitog mehanizma delovanja.

15.7.2019 14:51PaprikaKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)11682
Vrbas
Zaštita paprike

Na području RC Vrbas, usevi paprika  se nalaze u različitim fenofazama od cvetanja do formiranja prve grupe plodova; prvi plodovi dostigli konačnu veličinu (BBCH  60-70).

faza paprike

Vizuelnim pregledom plodova paprika, registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 20% pregledanih biljaka.

S obzirom da su jaja u različitim fazama razvoja, piljenje larvi se očekuje u narednih par dana. U cilju suzbijanja i sprečavanja larvi da se ubuše u  plodove, preporučuje se   primena insekticida na bazi a.m. indoksakarb  (Avaunt 15 EC) 0,17-0,25 l/ha

jaje pamukove sovice na licu lista paprike

15.7.2019 13:32PaprikaKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)11681
Pančevo
Siva pegavost lista celera

Na terenu RC Pančevo, usevi celera se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 40).

 

Vizuelnim pregledom useva registuje se prisustvo simptoma  sive pegavosti  lista celera (Septoria apii).

 

 
Proizvođačima se preporučuje pregled useva. Ukoliko se registruje prisustvo simptoma navedenog patogena preporučuje se primena fungicida:
 

Odeon (a.m. hlorotalonil) 2 kg/ha.

 

Treba voditi računa o karenci, koja za navedeni preparat iznosi 21 dan.
15.7.2019 13:27CelerPegavost lista celera (Septoria apii)11680
Valjevo
Zaštita šljive

Na terenu RC Valjevo zasadi šljive se nalaze u fazi plod oko 80% krajnje veličine do faze početak obojavanja ploda (78-81 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja pred piljenje i ispiljenih jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je intenzivno piljenje larvi druge generacije ove štetočine.

 

Proizvođačima se preporučuje da u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove primene insekticid: Grom (a.m. lambda-cihalotrin) u koncentraciji 0,03% (karenca 14 dana).

 

Nestabilne vremenske prilike sa padavinama mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane prouzrokovača truleži (Monilinia spp.).

 

U fazama sazrevanja, u cilju zaštite plodova, preporučuje se primena fungicida Ciprodex (a.m. ciprodinil) u koncentraciji 0,05% (karenca 14 dana).

 

 

 

velika slika

15.7.2019 12:41ŠljivaŠljivin smotavac (grapholita funebrana); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)11679
Bačka Topola
Zaštita vinove loze

Na području delovanja RC Bačka Topola, zasadi vinove loze se nalaze u fazi zatvaranje grozda: potpuno dodirivanje bobica (BBCH 79).

       

Velika slika                      Velika slika

Vizuelnim pregledom vinograda, lokaliteti Feketić, Lovćenac, Bajša i Stara Moravica, registruje se prisustvo  cikade Scaphoideus titanus, koja je  vektor fitoplazme  Flavescence doree  prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. Proizvođačima se preporučuje drugi tretman u cilju suzbijanja ovog štetnog organizma  nekim od sledećih insekticida:

·    Todome 24 SC (a.m.buprofezin+fenpiroksimat) u koncentraciji 0,1% ili

·     Elisa (a.m.buprofizen) u koncentraciji 0,06% ili

·     Fury 10 EC (a.m.zeta-cipermetrin) u koncentraciji 0,01 – 0,015% ili

·     Talstar 10 EC (a.m.bifentrin) u koncentraciji 0,05%.

15.7.2019 12:35Vinova lozaCikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)11678
Svi regioni
Pojava azijske voćne mušice (Drosophila suzukii)

U regionima Kraljevo, Leskovac, Niš i Novi Sad  registovani su prvi ulovi imaga azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) u lovnim klopkama postavljenim u zasade koštičavog, bobičastog voća i vinove loze. U toku ove nedelje očekuju se pojava ove štetočine i u drugim regionima naše zemlje.

 

Sada je neophodno preduzeti sve raspoložive mere kontrole kako bi se sprečilo podizanje nivoa populacije azijske voćne mušice i smanjio rizik od nastanka šteta u zasadima malina, kupina, borovnica, bresaka, šljiva i vinove loze.

 

MERE KONTROLE

 

1.    Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje u cilju smanjenja broja odraslih jedinki. Mogu se koristiti klopke napravljene od plastičnih flaša sa crnim vinom, jabukovim sirćetom i nekoliko kapi deterdženta. Klopke treba postaviti prventsveno na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara.

2.     Neophodno je skratiti interval branja plodova u cilju što bržeg njihovog sklanjanja sa parcele.

3.     Sprovođenje sanitarnih mera je stalan i obavezan deo u borbi protiv ovog štetnog organizma. Preporučuje se uništavanje prezrelih i zaraženih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju sedam dana), kao i kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržati plodovi sa larvama i prenositi iz jednog regiona u drugi.

4.     Obavezna higijena ivica parcela u kojima se nalaze divlje kupine, zova, džanarika i druge biljne vrste koje mogu biti domaćini ovoj štetočini.

Sprovođenje raspoloživih mera kontrole treba da se sprovodi na području celog regiona jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja i dalje mogućnost umnožavanja insekata i daje slabe rezultate.

 

15.7.2019 12:25Borovnica; Kupina; Malina; Breskva; Šljiva; Vinova lozaAzijska voćna mušica (Drosophila suzukii)11677
1 - 20 Next