Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Svi regioni
Zaštita maline

Na području Srbije, u zavisnosti od lokaliteta i ekspozicije terena, zasadi maline se nalaze u fazi od punog cvetanja do početnih faza razvoja plodova.

 

 

Česte padavine u proteklom periodu stvorile su veoma povoljne uslove za razvoj prouzrokovača sive truleži (Botritis cinerea),  ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) i sušenja lastara maline (Leptosphaeria coniothirium). I u narednom periodu najavljeno je nestabilno vreme sa padavinama, te postoji visok rizik za nastanak novih infekcija i dalji razvoj ovih patogena.

 

U cilju zaštite maline preporučuje se primena hemijskih mera zaštite fungicidom:

 

Signum, Bosco gold, Luminis (a.m. boskalid+piraklostrobin) 1,8 kg/ha,

Ili kombinacijom fungicida:

 

Switch 62,5 WG ili  Atlas ili Sven  (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,08%  

+

Quadris ili Promesa ili Teatar (a.m. azoksistrobin) 0,075%.

Preporuka je da se tretman sprovede čim vremenski uslovi to dozvole.

28.5.2020 8:37MalinaSiva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)
Užice
Zaštita kupine

Na području rada RC Užice, zasadi kupine se nalaze u fazi pojave cvetnog pupoljka, prvi cvetni pupoljci još uvek zatvoreni (BBCH 56-57), uskoro se očekuje ulazak kupine u fazu cvetanja.
 

Padavine u predhodnim danima pogoduju širenju infekcije gljivom, prouzrokovačem žute rđe lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis), purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum) i sive truleži (Botritis cinerea).

Proizvođačima se, u fazi cvetanja, u cilju zaštite od navedenih patogena preporučuje primena nekog od fungicida:

        Signum, Bosco Gold, Luminis (a.m. boskalid+piraklostrobin) 1,8 kg /ha

 ili

        Pehar, Pyrus 400-SC, Mythos (a.m. pirimetanil)  0,2%  +

        Quadris, Promesa (a.m. azoksistrobin)  0,075%.

28.5.2020 7:55KupinaŽuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis); Siva trulež (botrytis cinerea)
Kragujevac
Zaštita jabuke
Na terenu RC Kragujevac zasadi jabuke se nalaze u fazi prečnik ploda je do 40 mm; plodovi su uspravni (T - faza): donja strana plodova i peteljke formira T (BBCH 74).
 
 

Vreme sa učestalim padavinama u proteklim danima dovelo je do toga da su se stvorili uslovi za infekciju gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis). Kako je slično vreme prognozirano i za budući period, a inokulum je još uvek prisutan, proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman:

 

Polyram DF  (a.m metiram) … 0,2% +

Indar 5 EW (a.m.fenbukonazol)   0,6-0,9 l/ha,   

 

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo kolonija lisnih vaši (Aphididae).  U cilju suzbijanja ovih štetočina preporučuje se insekticidni tretman:

 

Kaiso WG (a.m lambda-cihalotrin) … 0,015%.

27.5.2020 16:35JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)
Niš
Zaštita paprike

Na području delovanja RC Niš u toku je rasađivanje paprike, dok su rasađeni usevi u fazi od  6 do 8 listova (BBCH 16-18).

Vizuelnim pregledom rasađenih useva paprike registrovano je prisustvo krilatih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na pojedinačnim biljkama.

Velika slika

Vaši prouzrokuju direktne štete sisanjem biljnih sokova, a takođe i indirektne štete kao prenosioci biljnih virusa, među kojima je, u proizvodnji paprike, najznačajniji i najdominantniji virus mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus - CMV).

Ukoliko se u usevima paprike utvrdi prisustvo vaši preporučuje se primena  insekticida:
Tonus (a.m.acetamiprid) u dozi 0,25-0,4 kg/ha.

Najavljeno nestabilno vreme sa čestim padavinama  može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcija prouzrokovačem bakteriozne pegavosti lista paprike (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria).

U cilju zaštite paprike od navedenog patogena preporučuju se hemijske mere zaštite, pre najavljenih padavina, nekim od preparata na bazi bakar – hidroksida:
Champ DP (a.m.bakar-hidroksid) u količini 2 kg/ha ili
Everest; Fungohem (a.m.bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4-0,6%.

U momentu rasađivanja paprike na otvoreno polje proizvođačima se preporučuju mere kontrole viroznih oboljenja:
- eliminisanje biljaka sa simptomima viroza i sprečavanje njihovog rasađivanja na otvoreno polje
- suzbijanje korovske flore, koja predstavlja rezervoare virusa, oko i u plasteniku kao i na parcelama gde se gaji paprika
-  
redovni pregledi useva na prisustvo vektora virusa (vaši, tripsi) i ukoliko se registruje njihovo prisustvo sprovođenje hemijskih mera zaštite registrovanim insekticidima.

27.5.2020 16:17PaprikaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus); Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)
Čačak
Zaštita kruške

Na području rada RC Čačak zasadi krušaka se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fenofazi od drugo opadanje plodova do prečnik ploda do 40 mm(BBCH 73-74).

 

 

-      Vizuelnim pregledom  registrovano je   prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

Jaja: 56,66

Imago: 20,83

Mladje larve (L1-L3): 43,33

Starije larve (L4-L5): 23,33

U toku je intezivno  piljenja larvi  prve letnje generacije ove štetočine.

U cilju suzbijanja ove štetočine proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Delegate 250 WG (a.m. spinetoram) u količini 0,3-0,4 kg/ha.

 

-      Najavljene padavine u narednom periodu mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcija prouzrokovačem čađave krastavosti kruške (Venturia pirina).

 

U cilju zaštite lišća i plodova od  pomenutog prouzrokovača preporučuje se primena fungicida:

 

Folpan 50 WP (a.m. folpet) u koncentraciji 0,2 %.

 

 

 

27.5.2020 14:53KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)
Zrenjanin
Zaštita jabuke

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi jabuke se nalaze u fazi razvoja ploda, od faze drugo opadanje plodova  do faze prečnik ploda do 40 mm (BBCH 73-74).

  

         fenofaza razvoja

U proteklim danima pala je kiša koja je dovela do ostvarenja infekcije od strane gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). S obzirom na najavu novih padavina i prisustvo infektivnog materijala u zasadima, a u cilju zaštite od navedenog patogena, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

Gatro 500 SC, Nando 500 SC, Kardinal (fluazinam) u količini 0,6-1 l/ha

                                                                       +

Score 250 EC, Sekvenca (difenokonazol) u koncentraciji 0,03%.

 

Navedeni sistemični fungicidi delovaće i na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). Kod veoma osetljivog sortimenta gde su   prisutni simptomi pepelnice, preporuka je primena i preparata na bazi sumpora.

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja pred piljenje jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije ove štetočine. Takođe, registrovano je i prisustvo kolonija vaši (Aphididae) na naličju vršnih listova.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida Imidan 50 WP (a.m. fosmet) u koncentraciji 0,15-0,2%. 

27.5.2020 14:52JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)
Zrenjanin
Zaštita kruške

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi kruške se nalaze u fazi razvoja ploda, prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74).

 

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je  prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) uz dominantno prisustvo mlađih larvenih stadijuma i jaja. 

 

U cilju zaštite kruške od obične kruškine buve proizvođačima se preporučuje insekticidni tretman:

 

Movento 100 SC (a.m spirotetramat) 0,15%

                 +

 Decis 2,5 EC (a.m deltametrin) 0,05%

Nestabilno vreme sa čestim padavinama stvara visok rizik od infekcije prouzrokovačem čađave krastavosti kruške (Venturia pirina). 

U cilju suzbijanja ovog patogena preporučuje se primena preparata:

Folpan 50 WP (a.m folpet) 0,2%.

larve obične kruškine buve  na listu

27.5.2020 14:48KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)
Novi Sad
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ranog kupusa se nalaze u fazi početak formiranja glavice (BBCH 41).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na preko 10% biljaka. U toku je intenzivno piljenje larvi druge generacije ove štetočine.

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera) na 20% biljaka, kao i vaši (Aphididae) na 95% biljaka. Prisustvo tripsa može da ograniči izvoz kupusa zbog karantinskog statusa pojedinih vrsta u zemljama gde se izvozi kupus, te proizvođači koji su orijentisani ka izvozu treba posebno da obrate pažnju na ove štetočine.

Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva i ukoliko registruju prisustvo navedenih štetočina primena insekticida:

·        Lamdex, Kozak, Lambada (lambda-cihalotrin) 0,3 l/ha (registrovan za suzbijanje kupusovog moljca i vaši) +

·        Kohinor 200 SL (imidakloprid) 0,5 l/ha (registrovan za suzbijanje tripsa).

27.5.2020 14:23KupusKupusni moljac (Plutella maculipennis); Tripsi (thrips spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Kruševac
Zaštita vinove loze

Na području delovanja RC Kruševac zasadi vinove loze se u zavisnosti od sorte nalaze u fazi od cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (BBCH 57) do početak cvetanja (BBCH 61).

Vinova loza se nalazi u  osetljivoj fazi razvoja (faza cvetanja i  intenzivnog porasta lastara), kada ukoliko dođe do infekcije prouzrokovačem plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i prouzrokovačem pepelnice vinove loze (Uncinula necator) može biti ugrožen celokupan rod. Uslovi u proteklom periodu su bili izuzetno povoljni za razvoj ovih patogena i u nekoliko navrata su ostvareni uslovi za infekciju, a u najavi je nestabilno vreme sa padavinama koje opet može usloviti nove infekcije.

U cilju zaštite vinove loze  od pomenutih patogena proizvođačima se preporučuje hemijski tretman kombinacijom preparata:

 

 Mikal flash (a.m.fosetil-aluminijum + folpet)  0,3-0,4%      +

 Luna expirience (a.m.tebukonazol + fluopiram)  0,04%.

27.5.2020 14:18Vinova lozaPepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)
Šabac
Zaštita paprike u zaštićenom prostoru

Na teritoriji RC Šabac, usevi paprike u zatvorenom prostoru se nalaze u fenofazi od formiranja sporednih grana do početak cvetanja (BBCH 21-51).

 

Faza razvoja paprike

Vizuelnim pregledom useva paprike registrovano je prisustvo krilatih jedinki i kolonija vaši (Aphididae) na 20% biljaka. 

 

Krilate vaši                           Velika slika 

Pored direktnih šteta koje prouzrokuju sisanjem biljnih sokova, vaši su vrlo značajni vektori biljnih virusa. Među njima najznačajniji i najdominantniji u proizvodnji paprike je virus mozaika krastavca (CMV-Cucumber mosaic virus).

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i ukoliko se utvrdi prisustvo  vaši sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom insekticida:

Teppeki (a.m. flonikamid) 0,12-0,14 kg/ha.

Vizuelnim pregledom biljaka i metodom otresanja cvetova na belu podlogu, registrovano je prisustvo larvi i odraslih jedinki tripsa (Thysanoptera).

U proizvodnji paprike ove štetočine su veoma značajne, jer su pojedine vrste kao što je kalifornijski cvetni trips (Frankliniella occidentalis),  prenosioci veoma destruktivnog virusa,  virusa bronzavosti paradajza (TSWV-Tomato spotted wilt virus).

Preporuka proizvođačima je da redovno obavljaju preglede u svojim plastenicima i po utvrđivanju prisustva tripsa sprovedu insekticidni tretman:

Laser 240 SC (a.m. spinosad) 300-400 ml/ha.

27.5.2020 13:53PaprikaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Tripsi (thrips spp)
Novi Sad
Žilogriz (Capnodis tenebrionis)

Na području delovanja RC Novi Sad vizuelnim pregledom zasada koštičavog voća registrovano je prisustvo imaga žilogriza (Capnodis tenebrionis).

U ovoj sezoni, odrasle jedinke ove štetočine prvi put su registrovane početkom aprila. U tom periodu imaga izlaze sa mesta prezimljavanja, dopunski se hrane na korovskim bijkama, a nakon listanja koštičavog voća prelaze na njih i ishranjuju se listovima i lisnim peteljkama.

Trenutno se vizuelnim pregledima zasada koštičavog voća registruje prisustvo odraslih jedinki žilogriza na prizemnom delu stabla i na zemlji oko stabala. U narednim danima se očekuje početak polaganja jaja ove štetočine.

Jaja polaže na koru prizemnog dela stabla, i na zemlju oko 30 cm od stabla. Period polaganja jaja je jako razvučen i može da traje tri meseca. Nakon piljenja larve se kreću kroz zemlju ka korenu u koji se ubušuju. Napadnuta stabla u početku počinju da se suše od vršnog dela, a kasnije dolazi do sušenja delova pa i čitavih stabala.

Zaštita od ove štetočine podrazumeva skup mehaničkih, agrotehničkih i hemijskih mera borbe:

·        Zaštita zemljišta i prizemnog dela stabla PVC folijom u cilju sprečavanja polaganja jaja

·        Mehaničko sakupljanje odraslih jedinki i postavljanje lovnih klopki (posude svetlijih boja sa voćnim sokom) u cilju smanjenja populacije imaga.

·        Suzbijanje odraslih jedinki insekticidima u vreme dopunske ishrane, a pre polaganja jaja. S obzirom da je proces sazrevanja višanja i trešanja u toku neophodno je voditi računa o karenci primenjenih preparata. Za suzbijanje žilogriza nema registrovanih insekticida. Trenutno je aktuelna zaštita ovih voćnih vrsta od trešnjine muve. Registrovani insekticidi u zasadima višanja i trešanja na bazi deltametrina i lambda-cihalotrina imaju karencu 14 dana.

Pored navedenih mera koje su trenutno aktuelne, borba protiv žilogriza treba da se sprovodi kontinuirano tokom cele godine primenom sledećih mera:

·       Upotreba nezaraženog sadnog materijala prilikom podizanja zasada

·        Pri podizanju novih zasada tretiranje iskopanih jama zemljišnim insekticidima

·        Uklanjanje i spaljivanje zaraženih stabala

·       Na iskrčenim i zaraženim površinama ne podizati nove zasade 3-5 godina

·        Navodnjavanje i češća obrada zemljišta doprinose visokoj smrtnosti larvi.

27.5.2020 13:46Breskva; Kajsija; Šljiva; Trešnja; VišnjaŽilogriz (Capnodis tenebrionis)
Vršac
Zaštita višnje
Na području delovanja RC Vršac, zasadi višanja se nalaze u fazi početka obojavanja ploda (BBCH 81).
 
 
 
Na feromonskim klopkama beleže se ulovi imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi). S obzirom da zasadi višanja ulaze u fazu obojavanja ploda, preporučuje se primena insekticida u cilju suzbijanja imaga pre nego što ženke polože jaja u plodove.
  • Decis 2,5 EC (deltametrin) 0,03 - 0,05% - karenca je 14 dana.

Nestabilno vreme praćeno padavinama, u fazi sazrevanja plodova, može dovesti do pucanja plodova i stvaranja povoljnih uslova za ostvarenje infekcije prouzrokovačima truleži (Monilinia spp.) kao i prouzrokovačem pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii). Proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

  • Luna Experience (tebukonazol+fluopiram) 0,05-0,06% - karenca je 7 dana.
27.5.2020 13:36VišnjaTrešnjina muva (rhagoletis cerasi); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)
Leskovac
Zaštita paprike

Na području delovanja RC Leskovac  usev paprike iz rasada na punktu Leskovac (sorta Belo Uvo), nalazi se u fazi razvijenih  4- 6 listova.

faza razvoja listova

velika slika

Uslovi u kojima se odvija proizvodnja paprike, nestabilno vreme sa čestim padavinama, pogoduju  razvoju i širenju prouzrokovača bakteriozne pegavosti lista paprike (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria). U cliju zaštite paprike od navedenog patogena, pred padavine, preporučuje se primena nekog od preparata:

Fungohem SC, Everest  ( a.m. bakar – hidroksid ) 0,4 – 0,6% ili

Champ DP ( a.m. bakar – hidroksid ) 2 kg/ha.

Vizuelnim pregledom useva paprike registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae).   S obzirom da su uslovi u kojima se odvija proizvodnja veoma povoljni za razvoj ovih štetočina proizvođačima se preporučuju stalni pregledi u cilju utvrđivanja njihovog prisustva.

Lisne vaši tokom ishrane, sisanjem biljnih sokova, nanose direktne štete. Pored toga su i vektori  biljnih virusa od kojih je, u proizvodnji paprike, najznačajniji  virus mozaika krastavca (CMV-Cucumber mosaic virus).

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i  ukoliko se utvrdi  prisustvo vaši sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom insekticida Tonus (a.m. acetamiprid) 0,25-0,4 kg/ha.

27.5.2020 13:24PaprikaBakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Svi regioni
Zaštita vinove loze

Na području Srbije, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, zasadi vinove loze se nalaze u fazi od cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni do faze 10% cvetnih kapica opalo (BBCH 57-61).

Nestabilne vremenske prilike sa učestalim padavinama i povoljnim temperaturama,   stvaraju konstantno povoljne uslove za infekciju prouzrokovačima plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

 

Vinova loza ulazi u veoma osetljivu fazu cvetanja, u kojoj, ukoliko dođe do infekcija navedenim patogenima, može doći do velikih šteta i potpunog gubitka roda.

U cilju zaštite vinove loze preporučuje se primena kombinacije fungicida:

Mikal flash (fosetil-aluminijum + folpet) u koncentraciji 0,3-0,4%

+

Luna expirience (tebukonazol + fluopiram) u koncentraciji 0,04%.

27.5.2020 13:08Vinova lozaPlamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)
Kraljevo
Zaštita breskve i nektarine
Na području delovanja RC Kraljevo zasadi breskve i nektarine se nalaze u fazi drugo opadanje plodova do faze plodovi oko polovine krajnje veličine, (BBCH 73-75).
 
 

Padavine u proteklim danima i nestabilno vreme sa padavinama koje se najavljuje u narednom periodu, stvaraju visok rizik za ostvarenje infekcija prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kao i prouzrokovačem pepelnice breskve (Sphaerotheca pannosa var. persicae).

 

U cilju zaštite breskve i nektarine od navedenih patogena, pre najavljenih padavina,  proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

 

Mankogal 80, Bevesan 45 M, Dithane M 45 (a.m. mankozeb)...0,2-0,25%

 

+

 

Kolosul, Webesan (a.m. sumpor)...0,3-0,5 %

 

Vizuelnim pregledima zasada i dalje se registruje prisustvo lisnih vaši (Aphididae), a u toku je i piljenje larvi prve generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta).

 

U cilju suzbijanja ovih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

 

Karate Zeon (a.m. lambda-cihalotrin)...0,02 %

27.5.2020 12:57BreskvaŠupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Pepelnica breskve (sphaerotheca pannosa var persicae); Breskvin smotavac (cydia molesta)
Užice
Zaštita trešnje

Na području delovanja RC Užice zasadi  trešnje se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi plod oko 70% krajnje veličine (BBCH 77) do faze početak obojavanja ploda (BBCH 81).Nestabilno vreme sa velikom količinom padavinama u predhodnom periodu i najavljene nove padavine u narednom periodu, u fazi zrenja plodova, stvaraju visok rizik od infekcija prouzrokovačima različitih vrsta truleži (Monilinia spp.) i prouzrokovačem pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) . 

Proizvođačima se preporučuje da, u cilju zaštite od navedenih patogena, čim vremenski uslovi dozvole, primene neki od navedenih fungicida:

 Luminis, Signum (a.m.boskalid + piraklostrobin) 0,562 – 0,75 kg/ha (karenca 14 dana),

Luna experience (a.m. tebukonazol+fluopiram) 0,05-0,06 % (karenca 7 dana).

Prilikom primene pesticida strogo se treba pridržavati  karence primenjenih preparata.
27.5.2020 12:57TrešnjaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)
Negotin
Zaštita vinove loze

Na teritoriji koju pokriva RC Negotin, zasadi vinove loze se, zavisno od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od prvi cvetovi otvoreni do faze početak cvetanja: oko 10% otvorenih cvetova (BBCH 60-61).

Vinova loza početak cvetanja

velika slika

Padavine u predhodnom periodu stvorile su povoljne uslove za ostvarenje infekcija prouzrokovačima plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i  pepelnice vinove loze  (Uncinula necator). I u narednom periodu najavljuje se nestabilno vreme sa padavinama koje mogu stvoriti povoljne uslove za nove infekcije ovim patogenima.

U cilju zaštite vinove loze, čim vremenski uslovi dozvole, preporučuje se primena kombinacije fungicida:

Mikal flash (a.m. fosetil-aluminijum + folpet) u koncentraciji 0,3-0,4% +

Luna expirience (a.m. tebukonazol + fluopiram) u koncentraciji 0,04%

27.5.2020 12:31Vinova lozaPepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)
Vršac
Zaštita vinove loze
U regionu koji pokriva RC Vršac zasadi vinove loze se nalaze u fenofazi od cvasti potpuno razvijene,cvetovi odvojeni (BBCH 57) do početak cvetanja:10% cvetnih kapica opalo (BBCH 61).
 
 
U regionu Južnog Banata su u prethodnih nekoliko dana registrovane padavine, a najavljene su i za naredne dane. Vinova loza ulazi u fenofazu cvetanja koja je najosetljivija faza na infekcije gljivama koje prouzrokuju plamenjaču (Plasmopara viticola) i pepelnicu vinove loze (Uncinula necator).
U cilju zaštite zasada proizvođačima se preporučuje se primena kombinacije fungicida:
  • Mikal flash (fosetil aluminijum+folpet) 0,3-0,4% +
  • Luna expirience (tebukonazol+fluopiram) 0,04%

Podsećamo proizvođače na važnu agrotehničku meru koja predstoji u narednom periodu, a koja se sastoji u prekraćivanju i vezivanju lastara.Ova mera je značajna zbog provetravanja čokota i omogućava da primenjeni pesticidi budu adekvatno aplicirani na listovima i u zoni cvasti.

27.5.2020 12:04Vinova lozaPlamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Kraljevo
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi jabuke se nalaze u fazi od drugo opadanje plodova do faze prečnik ploda do 40 mm, (BBCH 73-74).

 

velika slika

 

Padavine u proteklim danima stvorile su uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis). Najavljene padavine za naredni period mogu stvoriti nove uslove za infekciju ovim patogenom. Uslovi su takođe povoljni i za ostvarenje infekcije prouzrokovačem pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

U cilju zaštite jabuke od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje da, čim vremenski uslovi dozvole, primene kombinaciju fungicida:

 

                Polyram DF (a.m. metiram)...0,2 %

                                               +

               Score 250 SC, Sekvenca (a.m. difenokonazol)...0,03 %.

 

U toku je piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

 

                         Imidan 50 WP (fosmet) u koncentraciji 0,15-0,2 %.

 

27.5.2020 11:43JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)
Sremska Mitrovica
Zastita jabuke

Na terenu RC Sremska Mitrovica, jabuka se nalazi u fenofazi drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Padavine u predhodnom periodu, i dalje prisustvo slobodnih askospora, na većini lokaliteta gajenja jabuke u našem regionu, dovele su do ostvarenja primarnih infekcije (srednjeg do jakog intenziteta) prouzrokovačem pegavosti lista i čađave krastavosti ploda jabuke (Venturia inequalis).

Povoljni uslovi su i za ostvarenje infekcije i širenje pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha)

Preporuka proizvođačima je tretman kombinacijom preventivnih i kurativnih preparata  obzirom da se i u periodu pred nama očekuje nestabilno vreme sa padavinama.

a.m. fluazinam, preparati : Niveral, Gatro 500SC, Kardinal u dozi 0,6-1 l/ha

+

a.m. difenakonazol, preparati: Scoree 250 EC, Sigura, Sekvenca, Different 250 EC u koncentraciji 0,03%

Kod osetljivog sortimenta (Ajdared, Joinagold) na prouzrokovača pepelnice, dodati i preparat na bazi sumpora u koncentraciji 0,35% (Kumulus DF, Mycrothioldisperz, Wetsul).

27.5.2020 8:26JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
1 - 20 Next