Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
EditPost
Usev/zasad
Štetni organizmi
 Jagodina
Zaštita breskve i nektarine
Na području delovanja RC Jagodina zasadi breskve i netarine zavisno od sortimenta nalaze se u različitim fazama razvoja, plodovi 90% od krajnje veličine do faze obojavanja plodova (BBCH 79-81). Kod ranih sorti branje je u toku ili je završeno.
    Faze razvoja
 
 
 
U toku je polaganje jaja i piljenje larvi druge generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta). u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove i vrhove mladara proizvođačima se preporučuje primena  insekticida:
 
 - Exirel (a.m.cijantraniliprol) u koncentraciji 0,06% (karenca 7 dana, MBT je 2).
 
Za naš region od utorka u najavi je nestabilno vreme sa padavinama koje može dovesti do stvaranja povoljnih uslova za infekciju  gljivom prouzrokovačem truleži plodova (Monilinia spp.), naročito u zasadima gde je patogen bio prisutan i prethodnih godina.
U cilju zaštite plodova, a  pre padavina, proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih  fungicida:
 
 - Embrelia 140 SC (a.m.izopirazam+difenokonazol) u koncentraciji 0,1% (karenca 7 dana, MBT 2) ili
 
 - Signum (a.m.boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha (karenca 7 dana, MBT 2)
 
- ili neki drugi fungicid iste namene vodeći računa o karenci i maksimalnom broju tretiranja (MBT) za izabrani preparat u istom zasadu!
 
U zasadima gde je berba u toku ili se ona očekuje narednih dana ne preporučuje se primena pesticida!
2.7.2022 19:06BreskvaBreskvin smotavac (Cydia molesta); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)Approved
 Kraljevo
Zaštita kruške

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi kruške se nalaze u fazi od plodovi oko polovine krajnje veličine do faze plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 75-77).

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). Trenutno je u toku let imaga i polaganje jaja treće generacije ove štetočine, a u narednim danima se očekuje početak piljenja larvi.

velika slika

U cilju zaštite kruške od pomenute štetočine, proizvođačima se preporučuje insekticidni tretman preparatom:

·         Movento 100 SC (a.m. spirotetramat) u koncentraciji 0,15%

Zbog visokih dnevnih temperatura vazduha, sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim satima, kada temperature budu niže.

2.7.2022 15:06KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)Approved
 Jagodina
Zaštita šljive
Na području delovanja RC Jagodina zasadi šljiva u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze se u različitim fazama razvoja ploda i fazama sazrevanja, od faze plod oko 70% krajnje veličine (BBCH 77) do faze početak obojavanja ploda (BBCH 81). Kod ranih sorti berba je u toku.
 
 
   Faze razvoja
 
U našem regionu u toku je piljenje larvi druge generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U cilju sprečavanja ubušivanja ispiljenih larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida:
 
  - Affirm opti (a.m.emamektin benzoat) u količini 2,5 kg/ha (karenca 7 dana, MBT je 3)
 
Prema najavi, od utorka pa do nedelje, moguće su nestabilne vremenske prilike praćene olujom i padavinama, pa se proizvođačima preporučuje praćenje vremenske prognoze i da pre padavina u zasadima koji su u ranoj fazi obojavanja plodova ,a u cilju zaštite od prouzrokovača truleži plodova (Monilinia spp.) sprovedu fungicidni tretman nekim od registrovanih preparata:
 
 
 - Ciprodex (a.m.ciprodinil) u koncentraciji 0,05%, (karenca 14 dana, MBT je 2) ili
  - Diverto (a.m.ciprodinil) u količini 0,5-0,75 l/ha (karenca 7 dana, MBT je 2).
 
Prilikom izbora preparata obavezno treba voditi računa o karenci! Kod zasada gde je berba u toku ili se očekuje narednih dana nikako ne treba sprovoditi hemijske mere zaštite!
2.7.2022 15:05ŠljivaŠljivin smotavac (grapholita funebrana)Approved
 Požarevac
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Požarevac zasadi jabuke se nalaze, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, u fenofazi prečnik ploda do 40 mm, do polovine krajnje veličine (BBCH 74-75).

U toku je početak leta leptira II generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella), a zbog najavljenih visokih temperatura, u narednim danima se očekuje i početak polaganja jaja.

Proizvođačima se, u cilju zaštite od jabukinog smotavca preporučuje primena nekog od insekticida:

-          Harpun, Lascar, Prince, Alkazar, Nexiram 10 EC (a.m. piriproksifen) u koncentraciji 0,075-0,1%.

Vizuelnim pregledom zasada jabuke uočeno je prisustvo običnog paučinara (Tetranycus urticae) i crvene voćne grinje (Panonycus ulmi) na naličju listova.

Visoke temperature i suvo vreme pogoduju razvoju svih vrsta grinja. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučije obilazak svojih zasada i ukoliko uoče prisustvo grinja primena:

-          Uranus (a.m. etoksazol) u količini 0,5 l/ha ili

-          Borneo (a.m. etoksazol) u količini 0,375-0,625 l/ha.

Uslovi su povoljni i za razvoj gljive prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). U cilju suzbijanja pepelnice jabuke, preporučuje se primena:

-          Foton (a.m. mikrobutanil) u koncentraciji 0,015-0,02% ili

-          Sercadis (a.m. fluksapiroksad) u količini 0,25 l/ha ili

-          Topas 100 EC (a.m. penkonazol) u koncentraciji 0,04%.

2.7.2022 13:19JabukaJabukin smotavac (Cydia pomonella); Obična grinja (tetranychus urticae); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)Approved
 Sombor
Zaštita paprike

Na području delovanja RC Sombor, usevi paprike na otvorenom se nalaze u različitim fenofazama razvoja – početak cvetanja( BBCH 51) do razvoja ploda (BBCH 71).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo

-lisnih vaši Aphididae-na 5 % biljaka

-položenih jaja pamukove sovice Helicoverpa armigera-na 15 % biljaka

-položenih jaja sovice gama Autograpgha gamma –na 7 % biljaka

  

 velika slika

velika slika

Trenutni vremenski uslovi veoma pogoduju razvoju navedenih štetočina, te se u cilju zaštite useva preporučuje tretman insekticidom:

Tonus (a.m. acetamiprid) 0,25-0,4 kg/ha.

Pregledom useva registrovano je i prisustvo simptoma bakteriozne pegavosti lista paprike (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria).

velika slika

Nestabilno vreme sa padavinama koje se za region Sombora najavljuje  krajem sledeće nedelje i navodnjavanje paprike kišenjem  može stvoriti povoljne uslove za  infekcije fitopatogenom bakterijom. Proizvođačima se preporučuje da, pre padavina ili navodnjavanja, primene mere zaštite sa nekim od preparata na bazi bakra:

  -   Fungohem SC (a.m.bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4-0,6% ili

 -   Champ DP (a.m.bakar-hidroksid) u količini 2 kg/ha ili

- Nordox 75 WG (a.m.bakar-oksid) u koncentraciji 0,14-0,2%

 Primena hemijskih tretmana se preporučuje  u večernjim časovima zbog veoma visokih dnevnih temperatura!

2.7.2022 12:34PaprikaKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Sovica gama (Autographa gamma); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)Approved
 Sombor
Zaštita šljive

Na području delovanja RC Sombor, šljive se nalaze u fazi razvoja ploda-plod oko 70% krajnje veličine, do faze plod počinje da prima boju (BBCH 77-81).

Vizuelnim pregledom zasada, registrovano je prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je intenzivno piljenje larvi druge generacije ove štetočine.

velika slika

U cilju zaštite ploda od ubušivanja larvi proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Affirm Opti (a.m. emamektin benzoat) 2,5 kg/ha

Hemijske tretmane treba sprovoditi u večernjim časovima zbog visokih temperatura!

 

2.7.2022 11:18ŠljivaŠljivin smotavac (grapholita funebrana)Approved
 Beograd
Zaštita krompira

Na području delovanja RC Beograda i Mladenovca, usevi krompira se u zavisnosti od vremena setve, sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od razvoja krtola do vađenja.

Nakon vizuelnog pregleda useva krompira uočeno je prisustvo simptoma plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani).  Navodnjavanje je potrebno u uslovima visokih dnevnih temperature, ali se, takođe, ovom merom stvaraju uslovi za širenje pomenutih prouzrokovača bolesti krompira.

Preporuka je, da se, u cilju zaštite lisne mase krompira od navedenih fitopatogenih gljiva primeni jedan od fungicida:

Revus TOP 500 SC (mandipropamid i difenokonatol) u količini 0,4-0,6 L/ha (karenca 7 dana) ili

Fuzija plus (propamokarb-hidroksid I fluazinam) u količini  2 L/ha (karenca 7 dana).

 I u narednom periodu se, za  područje našeg rada, najavljuju visoke dnevne temperature  vazduha, koje pogoduju  razvoju  moljca krompira (Phthorimea operculella).

Kontrola moljca krompira trebalo bi da bude prilagođenja stanju useva, kao i vremenu vađenja krompira.

U usevima u kojima je u toku vađenje krompira preporučuju se sledeće mere:

  • Krompir treba vaditi u što kraćem roku.
  • Skladišta u kojima se odlaže krompir treba da imaju kontrolisane uslove sa temperaturom ispod 100C.
  • Skladišta  krompira treba na svim otvorima da budu obezbeđena sa gustom mrežom da bi se sprečio ulet imaga  moljca krompira.

Za useve krompira koji su u fazi razvoja krtola i koji se još neće vaditi preporučuju se sledeće mere: 

 

  • Navodnjavanje useva kako bi  se održala dobra kondicija useva i kompaktnost zemljišta, bez pukotina, čime se sprečava da ženka odloži jaja na krtole krompira.
  • Sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida:

Exirel (a.m. cijantraniliprol) u količini primene 0,1-0,125 L/ha (karenca 14 dana) ili

Cipkord 20EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (a.m. cipermetrin) u količini 0,3 L/ha (karenca 14 dana) ili

Coragen 20SC (a.m.hlorantraniliprol) u količini primene 50-60 ml/ha (karenca 14 dana) ili

Alverade (a.m. metaflumizon)  u količini primene 0,2-0,25 L/ha (karenca 14 dana).
 
slika1
2.7.2022 7:39KrompirPlamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Moljac krompira (Phthorimaea operculella)Approved
 Beograd
Zaštita jabuke

Na  teritoriji RC Beograda i Mladenovca, proizvodni zasadi jabuke su u fenofazi razvoja ploda, plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

U ovom trenutku je započeo let leptira i polaganje jaja druge generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella).

Prepopruka je, da se, sa ciljem zaštite plodova od ubušivanja pomenute štetočine primeni insekticid ovicidnog delovanja na bazi aktivne materije piriproksifen:

Alkazar u količini primene 0,75-1 L/ha

Harpun, Harpun EW , Laskar, Prince u koncentraciji primene 0,075%-0,1%

Nexirm 10 EC u koncentraciji primene 0,1%.

Vizuelnim pregledom, na naličju lista jabuke registrovano je prisustvo običanog paučinara (Tetranychus urticae). Ukoliko se uoči prisustvo grinja   preporučuje se hemijski tretman sa akaricidom na bazi aktivne materije etoksazol:

Uranus u količini 0,5 L/ha ili

Borneo u količini 0,375-0,625 L/ha

 

U suzbijanju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se primena fungicidnog tretman sa:

Luna experience (a.m. tebukonazol i fluopiram) u koncentraciji primene 0,075%.

Period primarnih infekcija jabuke sa prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis) je završen. Međutim, ukoliko je u zasadima jabuke uočeno prisustvo simptoma pomenutog štetnog organizma, potrebna je zaštita jabuke, pre najavljenih padavina sa nekim od registrovanih kontaktnih fungicida. Na taj način će se sprečiti sekundarne infekcije ploda i lista jabuke, a samim tim i dalje širenje pomenutog štetnog organizma.

Zbog visokih dnevnih temperature vazduha preporučuje se sprovođenje hemijskih tretmana u kasnim večernjim satima.

slika1

velika slika

2.7.2022 6:50JabukaJabukin smotavac (Cydia pomonella); Obična grinja (tetranychus urticae); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis)Approved
 Ruma
Zaštita breskve i nektarine

Na terenu RC Ruma u toku je berba ranih sorti bresaka i nektarina, dok se zasadi kasnog i srednje kasnog sortimenta nalaze u fenofazi  plod oko 80% krajnje veličine do faze početak obojavanja/napredovanje zrenja (78-85 BBCH).

 

velika slika

 

U zasadima bresaka i nektarina u toku je intenzivno piljenje larvi druge generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta), dok je u pojedinim zasadima uočeno prisustvo tripsa (Thysanoptera). U cilju suzbijanja navedenih štetočina preporučuje se primena insekticida:

·        Exirel (a.m. cijantraniliprol) u koncentraciji 0,075-0,1% (karenca 7 dana).

 

U fazama sazrevanja plodovi su osetljivi na infekciju različitim vrstama prouzrokovača truleži (Monilinia spp.). U slučaju najave padavina, u zasadima koji se nalaze u fazi obojavanja plodova, a u cilju zaštite od ovih patogena preporučuje se primena nekog od fungicida registrovanih za tu namenu:

·        (a.m. boskalid+piraklostrobin) Signum u količini 0,562-0,75 kg/ha (karenca 7 dana),

·        (a.m. tebukonazol) Akord u količini 0,75 l/ha, Lira ili Oligosan 25 EC u količini 0,5 l/ha (karenca 7 dana),

·        (a.m. izoprizam+difenokonazol) Embrelia 140 SC u koncentraciji 0,1% (karenca 7 dana),

·        (a.m. ciprodinil + fludioksonil) Switch 62,5 WG u količini 0,8-1 kg/ha (karenca 14 dana).

 

Kod sortimenta koji je pred branje hemijske mere zaštite se ne preporučuju. Kod ostalog sortimenta treba voditi računa o karenci primenjenih preparata i maksimalnom broju dozvoljenih tretmana!

 

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.

1.7.2022 19:47BreskvaBreskvin smotavac (Cydia molesta); Tripsi (thrips spp); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)Approved
 Ruma
Zaštita šljive

Na terenu RC Ruma zasadi šljive se nalaze u fazi  plodovi 80 do 90% krajnje veličine, pa do faze početak obojavanja/napredovanje zrenja (78-85 BBCH).

 

 velika slika

 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) u različitim fazama embrionalnog razvoja. U toku je intenzivno piljenje larvi druge generacije te štetočine 

 

 

 velika slika

 

U cilju suzbijanja ove štetočine preporučuje se primena insekticida Affirm opti (a.m.emamektin-benzoat), u količini 2,5 kg/ha (karenca 7 dana).

 

U slučaju najave padavina, u zasadima koji se nalaze u fazi obojavanja plodova, a u cilju zaštite od prouzrokovača truleži ploda (Monilinia spp.) preporučuje se primena nekog od fungicida registrovanih za tu namenu.

 

Kod sortimenta koji je pred branje hemijske mere zaštite se ne preporučuju. Kod ostalog sortimenta treba voditi računa o karenci primenjenih preparata i maksimalnom broju dozvoljenih tretmana.

 

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.

1.7.2022 18:59ŠljivaŠljivin smotavac (grapholita funebrana); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)Approved
 Ruma
Zaštita vinove loze

Na terenu RC Ruma većina zasada vinove loze se nalazi u fazi početak dodirivanja bobica (77 BBCH).

 

 velika slika

 

Vizuelnim pregledom zasada registruje se prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus (vektor fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovač zlatastog žutila vinove loze) na naličju listova. Trenutno dominira prisustvo larvi trećeg razvojnog stupnja, od kojeg su larve ove cikade sposobne da prenesu fitoplazmu sa zaraženih na zdrave čokote.

 

U zasadima vinove loze je u toku polaganje jaja i  piljenje larvi druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana).

 

U cilju suzbijanja navedenih štetočina preporučuje se primena insekticida:

 

·        Fury 10 EC (a.m. zeta-cipermetrin) 0,01-0,015%.

 

Uslovi u proizvodnji pogoduju razvoju i širenju  prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator). U cilju zaštite od ovog patogena proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

 

·       Vivando (a.m.metrafenon) 0,015-0,020%.  

 

Nestabilne vremenske prilike najavljene za narednu nedelju mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj i širenje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). Osim toga,  vinova loza se nalazi u fazi osetljivoj na infekciju prouzrokovačem sive truleži grožđa (Botrytis cinerea). Preporučuje se praćenje vremenske prognoze i u slučaju najave padavina primena i fungicida registrovanih za suzbijanje ovih patogena:

 

Folpan 80 WDG 0,15-0,2% ili Fighter 1,25-2,4 kg/ha (a.m. folpet)

+

Bosco, Corvet WG, Cantus, Dekada (a.m. boskalid) 1-1,2 kg/ha.

 

Tretman treba spovesti u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.

1.7.2022 17:47Vinova lozaCikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana)Approved
 Požarevac
Zaštita kruške

Na području delovanja RC Požarevac zasadi kruske se nalaze, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, u fazi od plodovi oko polovine krajnje veličine, do faze plodovi oko 70% krajnje veličine (75-77).

Vizuelnim pregledom zasada kruške registruje se prisustvo svih razvojnih stadijuma kruškine buve (Cacopsylla pyri), uz dominatno prisustvo položenih jaja i mlađih larvenih stupnjeva.

U toku je početak piljenja larvi treće generacije ove štetočine.

Proizvođačima se preporučuje, u cilju suzbijanja obične kruškine buve, primena preparata:

-          Movento 100 SC (a.m. spirotetramat) u koncentraciji 0,15 % uz dodatak okvašivača.

Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se sprovođenje tretmana u kasnijim večernjim satima.

1.7.2022 15:19KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)Approved
 Svi regioni
Zaštita krompira od krompirovog moljca

Na području Srbije usevi krompira se u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta, vremena sadnje i uslova koji su do sada vladali u proizvodnji, nalaze u različitim fazama razvoja: od punog cvetanja do žućenja cime.

Uslovi u kojima se odvija proizvodnja sa visokim temperaturama vazduha uticaće na brži razvoj biljaka krompira i ubrzano propadanje cime. Takođe, ovakvi uslovi pogoduju i bržem razvoju i povećanju aktivnosti krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).

Na feromonskim klopkama registruju se povećani ulovi odraslih jedinki krompirovog moljca, a tokom sledeće nedelje očekuje se značajno povećanje brojnosti zbog preklapanja leta leptira druge i treće generacije te štetočine.

Kako se i za naredni period prognozira toplo vreme koje će pogodovati kako daljem razvoju moljca tako i brzom propadanju cime, ulazimo u period kada treba vršiti hemijske mere zaštite krompira od ove štetočine.

Mere kontrole krompirovog moljca treba prilagoditi stanju useva na parceli i vremenu vađenja krompira, te se predlaže obavezan obilazak useva i utvđivanje stanja biljaka na parceli.

Kod ranog sortimenta gde je vađenje u toku ili se uskoro očekuje i gde je propala cima, preporučuju se sledeće mere:

·       Krompir treba vaditi u što kraćem roku. Nikako ne treba ostavljati krompir na parceli izložen napadu moljca;

·       Nakon vađenja, krompir treba čuvati u skladištima u kojima je kontrolisana temperatura (ispod 10°C);

·       Skladišta krompira treba na svim otvorima da budu obezbeđena gustim mrežama kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki i dalji razvoj moljca.

 

Kod kasnog sortimenta i kod useva koji se neće vaditi u skorije vreme, preporučuju se sledeće mere:

·       Održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem kako bi se sprečilo stvaranje pukotina i prodor ženki moljca do krtola gde polažu jaja;

·       Sprovođenje hemijskih mera zaštite. U usevima krompira su registrovani sledeći insekticidi:

- Exirel (cijantraniliprol) u količini 0,1-0,125 l/ha (karenca 14 dana)

Coragen 20 SC (hloatraniliprol) u količini 50-60 ml/ha (karenca 14 dana)

- Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (cipermetrin) u količini 0,3 l/ha (karenca 14 dana)

Alverde (metaflumizon) u količini 0,2-0,25 l/ha (karenca 14 dana).

 

O nastavku zaštite krompira od štetnih organizama po regionima detaljnije pogledati ovde.

1.7.2022 14:36KrompirMoljac krompira (Phthorimaea operculella)Approved
 Vrbas
Zaštita šljive

Na području delovanja RC Vrbas zasadi šljive se nalaze u fazi od plod oko 70% krajnje veličine, do faze početak obojavanja ploda (BBCH 77 – 81 ).

jaje šljivinog smotavca pred piljenje

Vizuelnim pregledom plodova šljive, registrovano je prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana), različitih embrionalnih faza razvoja.

U toku je intenzivno piljenje larvi druge generacije ove štetočine.

Proizvođačima se preporučuje, da u cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi šljivinog smotavca, primene insekticid:

-        Affirm opti (a.m.emamektin-benzoat), u količini 2,5 kg/ha (karenca 7 dana).

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.

1.7.2022 14:22ŠljivaŠljivin smotavac (grapholita funebrana)Approved
 Šabac
Zaštita paprike

Na području delovanja RC Šabac usevi paprike se u zavisnosti od vremena sadnje, primenjene agrotehnike i sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja: od faze 9 I više listova do faze  razvoja plodova (BBCH 29-71).

 

 

   Faza razvoja

 

Vizuelnim pregledom useva paprike na lokalitetima Mačvanski Belotić, Mrđenovac i Korman na listovima je registrovano prisustvo položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na  do 10%  biljaka, sovice gama (Authographa gamma) na do 9% biljka i lisnih vaši (Aphididae) na do 5% biljaka.

 

 

    Jaje H.armigera                Jaje A.gamma

 

Takođe je  vizuelnim pregledom cvetova paprika na lokalitetu Mačvanski Belotić uočeno prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera ) na 12 do 15% cvetova paprike. Tripsi i vaši su pored direktnih šteta koje prouzrokuju sisanjem sokova biljaka značajni i kao vektori fitopatogenih virusa u proizvodnji paprike.

 

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje useve i ukoliko uoče navedene štetočine primene neki od registrovanih insekticida:

 

Tonus (a.m. acetamiprid) 0,25-0,4 kg/ha  (MBT 1), (za suzbijanje pamukove sovice i vaši)

+

 Dikarzol 50 SP (a.m.formetanat-hidrohlorid) u količini 1 kg/ha,( MBT 2), (za suzbijanje tripsa).

 

Prilikom izbora preparata treba voditi računa o maksimalnom broju tretiranja u toku jedne vegetacije.

 

Zbog visokih dnevnih temperatura sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim satima.

1.7.2022 14:13PaprikaSovice gama (autographa gamma); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Tripsi (thrips spp)Approved
 Kragujevac
Zaštita šljive

Na terenu RC Kragujevac zasadi šljive, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze se u različitim fazama razvoja i sazrevanja ploda, od plod oko plovine krajnje veličine (BBCH 75, Čačanska najbolja, Stenlej) do početak obojavanja ploda (BBCH 81, Čačanska lepotica). Kod ranog sortimenta (Čačanska rana) je berba u toku.

velika slika

Trenutno je u toku intenzivno piljenje larvi druge generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

Proizvođačima se može preporučiti insekticidni tretman:

Affirm opti (a.m emamektin-benzoat) … 2,5 kg/ha (karenca 7 dana, MBT 3).

Zbog padavina koje su prema trenutnoj vremenskoj prognozi u najavi za sredinu nedelje preporuka je fungicidni tretman u zasadima gde je šljiva počela sa promenom boje u cilju zaštite protiv gljive prouzrokovača truleži ploda (Monilinia fructicola):

Diverto (a.m ciprodinil) … 0,5-0,75 l/ha (karenca 7 dana, MBT 2)

U pitanju je karantinski parazit u Ruskoj Federaciji što je značajno tržište za šljivu sa našeg terena.

Izvođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temepartura. U zasadima gde je berba u toku, hemijske mere se ne preporučuju. Prilikom odabira preparata treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretmana (MBT).

1.7.2022 13:54ŠljivaŠljivin smotavac (grapholita funebrana); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)Approved
 Zrenjanin
Zaštita peršuna

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi peršuna se nalaze u fazi od razvoja listova do faze koren počinje da raste (BBCH 19-40).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista (Septoria petroselini) kao i simptoma crne pegavosti (Alternaria dauci) na do 15% biljaka.

Pegavost lista

Kako bi se sprečio dalji razvoj i širenje simptoma pomenutih patogena, proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Score 250 EC (a.m. difenokonazol)  0,5 l/ha.

Ukoliko se proizvodnja peršuna odvija u sistemu za navodnjavanje, preporuka je da se uz navedeni sistemični fungicid primeni i fungicid kontaktnog delovanja: Mankogal 80 (mankozeb) u količini 2 kg/ha.

1.7.2022 13:40PeršunCrna pegavost lista mrkve (alternaria radicina/ dauci)Approved
 Ruma
Zaštita jabuke

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fazi plodovi dostigli oko polovinu krajnje veličine (75 BBCH).

 

Ajdared i Zlatni delišes- velika slika

 

U zasadima jabuke je otpočeo let leptira i polaganje jaja druge generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella).

 

U cilju zaštite jabuke od ove štetočine proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih ovicidnih insekticida koji se nanose kao depozit na koji će jaja biti položena:

 

(a.m. piriproksifen) Harpun, Lascar ili Prince 0,075-0,1%, Nexiram 10 EC 0,1%, Alkazar 0,075-0,125 l/ha.

 

U pojedinim zasadima je registrovano prisustvo običnog paučinara (Tetranycus urticae). Proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko se uoči prisustvo ovih štetočina primena nekog od navedenih akaricida:

·         Uranus (a.m. etoksazol) 0,5 l/ha ili

·         Borneo (a.m. etoksazol) 0,375-0,625 l/ha.

 

Od pre nedelju dana u pseudotecijama gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) više se ne registruje prisustvo zrelih askospora, što ukazuje  da je završen period primarnih infekcija. U  zasadima  u kojima su prisutni simptomi treba nastaviti sa zaštitom protiv ovog patogena u kišnim periodima, kako bi se sprečilo širenje sekundarnih zaraza konidijama ove gljive.

 

U cilju suzbijanja pepelnice jabuke, proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

 

·         Foton ili Systhane 240 EC ( a.m. miklobutanil)  0,015-0,02%.        

 

Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se sprovođenje tretmana  u večernjim satima.

1.7.2022 13:36JabukaJabukin smotavac (Cydia pomonella); Obična grinja (tetranychus urticae); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)Approved
 Čačak
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Čačak usevi ranog kupusa se nalaze u fazi glavica dostigla 50 % od očekivane veličine (BBCH 45), dok se usevi kupusa namenjeni za letnju proizvodnju nalaze u fazi od 7 do 9 listova razvijeno (BBCH 17-19).

 

Faza razvoja

Faza razvoja

 

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na 7 % biljaka. U toku je piljenje larvi ove štetočine.

 

Kupusni moljac  Bela kupusna mušica

Larva - Plutella xylostella           imaga i jaja - Aleyrodes proletella

 

Takođe, registrovano je i prisustvo imaga i jaja bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na 18 % biljaka.

Proizvođačima kupusa se preporučuje da pregledaju useve i u cilju suzbijanja navedenih štetočina sprovedu mere zaštite primenom nekog od insekticida.

U usevima ranog kupusa preporučuje se primena insekticida:

-        Exalt (spinetoram) u količini 2 l/ha (karenca 3 dana)

U usevima letnjeg kupusa preporučuje se primena insekticida:

-  Alverde (metaflumizon) 1 l/ha (karenca 7 dana) ili

-  Coragen (hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha (karenca 7 dana).

Prilikom primene pesticida obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Tretman treba sprovesti u jutarnjim ili večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura!

1.7.2022 13:17KupusKupusov moljac (Plutella maculipennis); Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella)Approved
 Vršac
Zaštita šljive
Regionalni centar:Vršac
Fenofaza šljive:plod oko 70% krajnje veličine (BBCH 77) dok su kod ranostasnog sortimenta (čačanska rana) plodovi zreli za berbu (BBCH 87).
Tokom vizuelnog pregleda u zasadima šljiva, registruje se prisustvo položenih jaja druge generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).
 
Zbog blizine berbe primena insekticida za  sprečavanje ubušivanja larvi smotavca u plodove preporučuje se samo u zasadima u kojima može da ispoštuje karenca preparata:
  • Affirm opti (emamektin benzoat) - karenca 7 dana

Jaje šljivinog smotavca

Vizuelnim pregledom listova registrovano  je prisustvo grinja uz roda Tetranychus. Brojnost populacije je veoma različita te se preporučuje pregled svakog zasada posebno. Suvo i toplo vreme odgovara razvoju ovih grinja i zadnjih nekoliko godina one su predstavljale značajne štetočine u toku leta. Zbog ishrane na listovima dolazi do pojave  hloroze i do prekida u nalivanju i  sazrevanju plodova. Primena akaricida se preporučuje samo u zasadima u kojima dominiraju sorte čija berba neće uslediti u naredne 3 nedelje. Može se primeniti akaricid na bazi aktivne materije abamektin uz napomenu da se tretiranje sprovede isključivo u toku noći zbog visokih temperatura.

1.7.2022 12:53ŠljivaŠljivin smotavac (grapholita funebrana); Grinje (acarine)Approved
1 - 20 Next