Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Niš
Zaštita vinove loze

Na području delovanja RC Niš, vinova loza se nalazi u fazi kraj cvetanja do faze formiranje ploda (BBCH 69 -71).

velika slika

Nestabilno vreme sa padavinama pogoduje razvoju infekcije prouzrokovačem plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator). U ovoj fazi razvoja vinove loze postoji opasnost i od infekcije prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).

U cilju zaštite vinove loze od navedenih patogena, preporučuje se primena sledeće kombinacije preparata:

-          Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa (mankozeb+metalaksil-M) u količini 2,5 kg/ha +

-          Postalon 90 SC (miklobutanil + kvinoksifen) 1,25 l/ha +

-          Pyrus 400 SC, Pehar (pirimetanil) 2,5 l/ha.

26.5.2018 21:50Vinova lozaPlamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež (botrytis cinerea)
Niš
Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Niš, zasadi jabuke i kruške se nalaze u fenofazi razvoja ploda - plodovi dostigli 40 mm prečnika (BBCH 74).

Pregledom zasada jabuke i kruške registrovani su simptomi bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora).

Na plodovima se uočava pojava mrke do crne boje. Listovi su takođe crne boje, suše se i ostaju na lastarima, ne otpadaju. Oboleli mladari sa osušenim listovima izgledaju kao zahvaćeni plamenom.

       

velika slika                      velika slika

Proizvođačima jabučastog voća se preporučuje mehaničko uklanjanje zaraženih biljnih delova. Za mehaničko uklanjanje neophodno je koristiti dezinfikovani alat. Alat dezinfikovati  varikinom ili 70% etil-alkoholom, a zaražene biljne delove iseći tako da se zahvati 30-40 cm naizgled zdravog biljnog materijala. Isečene delove spakovati u vreće i izneti iz voćnjaka.

Uklanjanje zaraženih delova, mora se izvršiti samo po toplom i suvom vremenu. Sečenje se ne sme obavljati u periodu vlažnih uslova, da ne bi došlo do širenja infekcije ovom bakterijom (Erwinia amylovora).

Nakon izvršenog odsecanja zaraženih delova, obavezno obaviti hemijski tretman preparatima na bazi bakar-hidroksida u koncentraciji od 0,05%.

26.5.2018 21:41Jabuka; KruškaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
Užice
Zaštita jabuke

Na području RC Užice, zasadi jabuka se  nalaze u  fazi drugo opadanje plodova do faze plod veličine do 40 mm (BBCH 74).

Faza razvoja jabuke

 

Povremene i mestimične padavine pogoduju gljivičnim infekcijama. Obzirom na količinu padavina koja je bila na pojedinim lokalitetima potrebno je izvršiti zaštitu u zasadima jabuke. U cilju zaštite od uzročnika čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis) i prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se kombinacija fungicida

Score 250 EC ili Sekvenca (a.m. difenokonazol) 0,03% + Captan 50 WP (a.m. kaptan) 0,2%-0,3%

 

Za zaštitu plodova jabuke od ubušivanja larvi jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella),  preporučuje se primena insekticida Afinex ili Tonus (a.m. acetamiprid) u  koncentraciji 0,03%.

U slučaju vremenskih nepogoda praćenih gradom i oštećenjem biljaka, potrebno je u najkraćem roku ponoviti zaštitu, bez obzira na vreme izvođenja prethodnog tretiranja.

26.5.2018 17:49JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)
Leskovac
Zaštita leske

Na području delovanja RC Leskovac zasadi leske nalaze se u fazi razvoja ploda.

faza razvoja leske

faza razvoja leske

Ženka lešnikovog surlaša ( Curculio nucum ) u ovoj fazi razvoja leske  pravi otvore na plodu u koje polaže jaja. U cilju suzbijanja imaga i sprečavanja poleganja jaja ove štetočine preporučuje se primena insekticida:

( a.m. lambda – cihalotrin ) Karate Zeon 0,2 l/ha

Nestabilno vreme sa padavinama stvara povoljne uslove za ostvarenje infekcija od strane prouzrokovača truleži plodova lešnika ( Monilia fructigena, Sclerotinia coryle ). U cilju zaštite od navedenih patogena preporučuje se primena fungicida:

( a.m. iprodion ) Dional 500 SC 1,5 l/ha

26.5.2018 15:51LeskaLešnikov surlaš (Curculio nucum); Trulež plodova lešnika (Monilia fructigena); Trulež plodova lešnika (Sclerotinia coryle)
Leskovac
Zaštita vinove loze

Na području delovanja RC Leskovac zasadi vinove loze se nalaze, u zavisnosti od sortimenta, u fenofazi od kraj cvetanja do faze formiranje ploda, mladi plodovi počinju da rastu, ostaci od cvetova opadaju (BBCH 69 – 71).

BBCH 71

velika slika

U fazi precvetavanja i formiranja ploda, vinova loza je osetljiva na infekciju prouzrokovačem plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i sive truleži (Botrytis cinerea).

Nestabilne vremenske prilike sa padavinama stvaraju povoljne uslove za infekciju ovim patogenima. U cilju suzbijanja navedenih patogena preporučuje se primena kombinacije fungicida:

( a.m. mankozeb+metalaksil M )  Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa 2,5 kg/ha  +

( a.m. miklobutanil+kvinoksifen ) Postalon 90 SC 0,8 - 1,25 l/ha  +

( a.m. pirimetanil ) Pyrus 400 SC 2,5 l/ha

26.5.2018 15:11Vinova lozaPepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Siva trulež (botrytis cinerea)
Leskovac
Zaštita kruške

Na području delovanja RC Leskovac, punkt Slavujevce, pregledom zasada kruške utvrđeno je da se  kruška nalazi u fazi prečnik ploda oko 40 mm ( BBCH 74 ).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo obične kruškine buve ( Cacopsylla pyri ):

-          Imago u indeksu napada 18,75

-          Jaja u indeksu napada 22,5

-          Mlađe larve ( L1 – L3 ) u indeksu napada 21,5

-          Starije larve ( L3 – L4 ) u indeksu napada 8,5

imago II letnje generacije
larve i jaja

U cilju suzbijanja imaga druge letnje generacije i tek ispiljenih larvi obične kruškine buve preporučuje se primena kombinacije insekticida:

(  a.m. spirotetramat ) Movento 100 SC   0,15%  +

( a.m. bifntrin ) Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifnicus   0,05%   -  uz dodatak okvašivača

U cilju zaštite listova i plodova  od prouzrokovača čađave krastavosti kruške ( Venturia pirina  ) preporučuje se primena fungicida:

( a.m. kaptan ) Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Metod 480 SC  0,3%

26.5.2018 14:27KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)
Kraljevo
Zaštita krompira

Pregledom useva krompira na lokalitetima Bapsko polje i Mrsać, registrovano je da se usevi, u zavisnosti od sortimenta i vremena sadnje, nalaze u fazama 22-60 BBCH skale (Vidljiv drugi izdanak u osnovi (>5 cm) – Prvi otvoreni cvetovi u populaciji).

 

Kako nestabilni vremenski uslovi stvaraju povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem plamenjače krompira (Phytophtora infestans), preporučuje se tretman fungicidima na bazi:

- a.m. mankozeb + metalaksil-M (Ridomil gold MZ 68-WG, Alijansa) u dozi od 2,5 kg/ha.

 

Vizuelnim pregledom na pojedinim parcelama registrovano je prisustvo imaga, jaja i larvi krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata).

 

Preporučuje se proizvođačima da pregledaju useve i ukoliko registruju larve krompirove zlatice obave zaštitu nekim od preparata na bazi: 

- a.m. metaflumizon (Alverde) u dozi od 0,25 l/ha;

- a.m. tiakloprid + deltametrin (Proteus 110 OD) u dozi od 0,75 l/ha.
 
 
 
25.5.2018 16:42KrompirKrompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)
Kraljevo
Zaštita maline

Pregledom zasada maline na lokalitetu Sijaće Polje registrovano je da se zasadi  nalaze u fazama 73-81  BBCH skale (Seme jasno vidljivo na plodnici – Početak sazrevanja: većina plodova bele boje).

 

Nestabilne vremenske prilike sa  padavinama stvaraju povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem sive truleži plodova (Botrytis cinerea).

 

U cilju zaštite maline proizvođačima se preporučuje tretman sa nekim od fungicida na bazi:

 

- a.m. ciprodinil + fludioksonil (Switch 62,5-WG) u dozi od 0,8 kg/ha (karenca 7 dana) ili

 

- a.m. fenheksamid (Teldor 500-SC) u dozi od 1,5 l/ha (karenca 14 dana).

 

Prilikom izbora preparata voditi računa o karenci.
 
 
25.5.2018 16:39MalinaSiva trulež (botrytis cinerea)
Novi Sad
Zaštita kruške

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi kruške se nalaze u fazi prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74).

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

Imago: 32,5

Jaja: 70

Mlađe larve (L1-L3): 53,33

Starije larve (L4-L5): 36,66

U toku je početak piljenja larvi druge letnje generacije ove štetočine. U cilju suzbijanja imaga i tek ispiljenjih larvi obične kruškine buve proizvođačima se preporučuje primena kombinacije insekticida Movento 100 SC (spirotetramat) 0,15% + Talstar 10 EC (bifentrin) 0,05% uz dodatak okvašivača.

U cilju zaštite plodova i lisne mase od gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) proizvođačima se preporučuje primena fungicida na bazi aktivne materije kaptan (Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Metod 480 SC) u koncentraciji 0,3%.

25.5.2018 15:51KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Novi Sad
Zaštita vinove loze

Na području delovanja RC Novi Sad vinova loza se nalaze u fazi kraj cvetanja (BBCH 69), do faze formiranje ploda (BBCH 71).

Nestabilne vremenske prilike sa padavinama stvaraju povoljne uslove za infekciju od strane gljiva prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator). U ovim fazama vinova loza je osetljiva i na infekciju od strane gljive prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea).

U cilju suzbijanja navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

·         Ridomil Gold MZ 68 WG (mankozeb+metalaksil-M) u količini 2,5 kg/ha +

·         Postalon 90 SC (miklobutanil + kvinoksifen) 1,25 l/ha +

  •   Pyrus 400 SC (pirimetanil) 2,5 l/ha
25.5.2018 15:36Vinova lozaPlamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež (botrytis cinerea)
Zrenjanin
Tretman u patlidžanu

Vizuelnim pregledom patlidžana na teritoriji RC Zrenjanin registrovana je faza razvoja listova (5-7 razvijenih listova). Tokom pregleda uočeno je prisustvo tripsa (Thrips spp.) na naličju listova.

S obzirom na direktne i indirektne štete (prenosioci virusa) tripsa u usevu, proizvođačima se preporučuje da tretman obave insekticidom:

Dicarzol 50 SP (a.m. formetanat-hidrohlorid)  1kg/ha

              

          trips na listu                       fenofaza razvoja

 

25.5.2018 15:31SVITripsi (thrips spp)
Sremska Mitrovica
Zaštita jabuke

Jabuka se na terenu RC Sremska Mitrovica nalazi u fenofazi razvoja ploda - plodovi dostigli 40mm prečnika (BBCH 74).

 
 
fenofaza Ajdared
 

U narednom periodu očekuje se nestabilno i kišovito vreme sa visokim temperaturama. I dalje se nalazimo u periodu primarnih infekcija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Veturia ineuqvalis).

Takođe, uslovi su povoljni i za razvoj prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

U cilju zaštite zasada jabuke preporučuje se primena kombinacije fungicida na bazi aktivne materije:

ditianon (Delan 700 WG, Fiesta) u koncentraciji 0,075-0,1%

+

kresoksim-metil (Ardent 50 SC, Lunar) u koncentraciji 0,02%.

Pregledom zasada jabuke uočeno je i prisustvo rđaste grinje jabuke  (Aculus schlechtendali). Proizvođačima se preporučuje primena nekog od akaricida na bazi aktivne materije:

fenpiroksimat (Ortus 5 SC) u koncentraciji 0,1% ili

abamektin (Abastate EW, Kraft 1,8 EW) u koncentraciji 1%

25.5.2018 15:23JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Vršac
Zaštita kruške
Na terenu RC Vršac kruška se nalazi u fazi :prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74).
 
Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:
 
  • jaja:30
  • L1-L3:23,33
  • L4-L5:1,66
  • imago:8,33

Velika slika

U toku je razvoj druge letnje generacije ove štetočine. U cilju zaštite zasada kruške preporučuje se primena preparata :

  • Tonus extra(a.m acetamipirid) 0,05 %

U cilju sprečavanja infekcije gljivom prouzrokovačem čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) preporučuje se primena preparata :

  • Captan 50 WP,Merpan 50 WP,Metod 480 SC(a.m kaptan)-0,3%
25.5.2018 14:56KruškaČađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Vršac
Zaštita jabuke
Na terenu RC Vršac zasadi jabuke se nalaze u fazi: prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74).
 
Nestabilno vreme sa padavinama i dalje ostvaruje povoljne uslove za infekciju gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis) kao i prouzrokovačem pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). Proizvođaćima se preporučuje tretman, pre narednih padavina, kombinacijom fungicida:
 
  • Delan 700 WG ili Fiesta WG (a.m. ditianon) - 0,07% +
  • Kumulus DF,Kossan WG,(a.m sumpor)-0,5%
25.5.2018 13:50JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Sremska Mitrovica
Zaštita vinove loze

Na terenu RC Sremska Mitrovica zasadi vinove loze se nalaze, u zavisnosti od sortimenta, u fenofazi od punog cvetanja do precvetavanja (BBCH 65-71).

 

fenofaza precvetavanja
 

Vinova loza se nalazi u fazi kada je osetljivija na infekciju od strane gljiva prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i sive truleži grožđa (Botritis cinerea). Nestabilno vreme sa padavinama pogoduje razvoju ovih patogena.

U cilju zaštite vinove loze preporučuje se kombinacija fungicida na bazi aktivnih materija:

boskalid (Cantus) 1-1,2 kg/ha – za suzbijanje pepelnice vinove loze i sive truleži grožđa

+

fosetil-aluminijum+folpet (Mikal flash) 0,3-0,4% - za suzbijanje plamenjače vinove loze

25.5.2018 13:04Vinova lozaPepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Siva trulež (botrytis cinerea)
Kragujevac
Zaštita jabuke
Na teritoriji RC Kragujevac zasadi jabuka se nalaze  u fazi 74 BBCH skale - prečnik ploda je do 40 mm; plodovi su uspravni (T - faza): donja strana plodova i peteljke formira T.
 
Laboratorijskim pregledom utvrđeno je da su pseudotecije gljive uzročnika čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) dosegle nivo ispražnjenosti od 78%, što znači da još uvek ima prisutnog inokuluma ovog patogena, odnosno još uvek postoji opasnost od primarnih infekcija.
 
 
 
Takođe, u pojedinim zasadima registruju se i simptomi pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).
 
U cilju zaštite jabuke proizvođačima se preporučuje tretman pre narednih padavina kombinacijom preparata:
 
Delan 700 WG, FIesta, Galileo (a.m ditianon) ... 0,07%   +
 
Stroby DF, Lunar ili Ardent 50 SC (kresoksim-metil) 0,02%
25.5.2018 12:00JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Niš
Zaštita leske

Na području delovanja RC Niš zasadi leske se nalaze u fazi razvoja ploda.

velika slika

U zasadima se registruje prisustvo imaga lešnikovog surlaša (Curculio nucum). U cilju suzbijanja imaga lešnikovog surlaša i sprečavanja polaganja jaja preporučuje se primena insekticida Karate Zeon (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha.

Nestabilno vreme sa padavinama može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem truleži plodova lešnika (Sclerotinia coryle, Monilia fructigena).

Proizvođačima se preporučuje primena fungicidom Dional 500 SC (a.m. iprodion) 1,5 l/ha.

25.5.2018 10:57LeskaLešnikov surlaš (Curculio nucum); Trulež plodova lešnika (Sclerotinia coryle); Trulež plodova lešnika (Monilia fructigena)
Niš
Zaštita krompira

Na području delovanja  RC Niš, usevi krompira se nalaze u fenofazi 50% biljaka zatvaraju redove (BBCH 35).

velika slika

Padavine u proteklom periodu stvorile su povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i prouzrokovačem crne pegavosti krompira (Alternaria solani). 

Proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman jednim od preparata:

Equation pro WG (a.m. cimoksanil + famoksadon)  0,4 kg/ha     ili

Ridomil Gold MZ 68 WG (a.m. mankozeb + metalaksil) 2,5 kg/ha.

25.5.2018 10:52KrompirPlamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)
Subotica
Zaštita vinove loze

RC Subotica-vinova loza

Zasadi koji nisu pretrpeli štete od izmrzavanja u martu, nalaze se u fenofazi: od punog cvetanja do početka formiranja ploda  (BBCH od 65 do 71).

Nestabilne vremenske prilike u ovoj fenofazi, stvaraju povoljne uslove za infekciju prourokovačem plamenjače vinove loze  (Plasmopora viticola), pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i sive truleži (Botrytis cinerea).

Preporuka:

Preporučuje se primena kombinacije fungicida na bazi aktivnih materija:

fosetil aluminijum+folpet  (Mikal flash) 0,3-0,4%  +

boskalid+kresoksim metil (Collis) 0,04% .

25.5.2018 10:43Vinova lozaPlamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež (botrytis cinerea)
Jagodina
Zaštita kruške
Na teritoriji RC Jagodina na punktu Vrba, zasadi krušaka se nalaze u fazi razvoja ploda - plod veličine do 40mm (BBCH 74).
 
Vizuelnim pregledom krušaka registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsyilla pyri) u sledećim indeksima napada:
 
- Jaja - 23,5
- Imago - 9,5
- Larve L1-L3 - 8
- Larve L4-L5 - 15
 
U toku je razvoj druge letnje generacije ove štetočine. U cilju suzbijanja obične kruškine buve proizvođačima se preporučuje tretman kombinacijom preparata na bazi:
 
a.m (hlorpirifos+cipemetrin) KONZUL, NURELLE D 0,15% + a.m (acetamiprid) TONUS EXTRA 0,05% uz dodatak okvašivača.
 
U cilju zaštite od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pyrina) proizvođačima se preporučuje tretman preparatima na bazi:
 
a.m (pirimetanil) PEHAR, PYRUS 400 SC 0,1% +
a.m (mankozeb) MANKOGAL 80 2 kg/ha
 
 
 
 
 
 
 
25.5.2018 9:59KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)
1 - 20 Next