Skip to main content

Kraljevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kraljevo
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u različitim fazama bokorenja, od faze početak bokorenja do faze peto sekundarno stablo vidljivo (BBCH 21-25).

 

 

usev pšenice               usev ječma

 

Vizuelnim pregledom više parcela pod  ozimom  pšenicom registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na od 0% do 5% biljaka.

Pregledom više parcela pod ozimim ječmom registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na od 6% do 15% biljaka, kao i prisustvo simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na od 0% do 11% biljaka.

 

 

P.teres                       R.secalis

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na od 3% do 7% biljaka, kao i prisustvo žitne pijavice (Lema melanopus) na do 1% biljaka.

 

lisna vaš

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

 

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od roka setve i lokaliteta, nalaze u fazi od razvijeno 9 i više listova do faze 4 stabla vidljivo (BBCH 19-24).

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 3% biljaka, dok je vizuelnim pregledom useva ozimog  ječma registrovano prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na do 6% biljaka i prisustvo simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 9% biljaka.

 

velika slika

 

Vizuelim pregledom useva ozime pšenice i ječma registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na od 1% do 5% biljaka, dok  prisustvo cikada (Cicadelidae) nije uočeno. Takođe, nije uočeno ni prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš-Apodemus sylvaticus i poljska voluharica-Miocrotus arvalis).

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od datuma setve i lokaliteta, nalaze u fazi od 4 lista razvijeno do faze 9 i više listova razvijeno (BBCH 14-19).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije uočeno prisustvo bolesti, dok je u usevima ozimog ječma registrovano prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora  teres) na do 5% biljaka, kao i prisustvo simptoma sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka.

 

 

P.teres                        R.secalis

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 1% do 6% biljaka.

 

Aphididae

 

Prisustvo cikada (Cicadelidae), kao i prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš – Apodemus sylvaticus i poljske voluharice – Miocrotus arvalis) nije uočeno.

 

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

 

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, nalaze u fazi od dva do osam listova razvijeno (BBCH 12-18).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije uočeno prisustvo bolesti, dok je u usevima ozimog ječma registrovano prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na do 2% biljaka.

 

velika slika

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 2% do 8% biljaka.

velika slika

Prisustvo cikada (Cicadelidae), kao i prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš – Apodemus sylvaticus i poljska voluharica – Miocrotus arvalis) nije uočeno.

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi kruške se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od početak opadanja lišća do faze 50% listova obezbojeno (BBCH 93-95).

 

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo odraslih jedinki obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 1,5.

U toku je pojava prezimljujućeg imaga ove štetočine.

 

velika slika

 

Prezimljujuće forme ove štetočine su za razliku od letnjih formi krupnije, tamnije boje i otpornije na niske temperature.

 

Trenutno se ne preporučuju hemijske mere suzbijanja ove štetočine.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve.

 

Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu

Na području delovanja RC Kraljevo izvršen je zdravstveni pregled merkantilnog kukuruza pred berbu.

 

Vizuelnim pregledom obuhvaćeni su hibridi iz ranih i kasnih grupa zrenja. Iz svake grupe pregledano je po 10 parcela na 16 lokaliteta (Bukovica, Vrdila, Roćevići, Konarevo, Samaila, Drakčići, Lađevci, Tavnik, Oplanići, Sirča, Vitanovac, Milakovac, Ruđinci, Vrba, Dragosinjci i Metikoš).

 

Na svakoj parceli je pregledano po 100 klipova u cilju utvrđivanja oštećenja od insekata (kukuruzni plamenac - Ostrinia nubilalis i pamukova sovica - Helicoverpa armigera), kao i prisustvo gljiva iz roda Fusarium, Aspergillus, Penicillium i Cladosporium.

 

 

velika slika

 

Rezultati vizuelnih pregleda zdravstvenog stanja merkantilnog kukuruza pred berbu su sledeći:

 

·         prisustvo oštećenja od insekata (kukuruzni plamenac – Ostrinia nubilalis i pamukova sovica – Helicoverpa armigera) registrovano je na 11-35% klipova,

 

·         prisustvo simptoma gljiva iz roda Fusarium registrovano je na 5-21% klipova,

 

·         prisustvo simptoma gljiva iz roda Aspergilus registrovano je na 0-2% klipova,

 

·         prisutvo gljiva iz roda Penicillium registrovano je na 0-8% klipova,

 

·         prisustvo gljiva iz roda Cladosporium registrovano je na 0-10% klipova,

 

·         prisustvo simptoma kombinovanih oštećenja registrovano je na 3-14% klipova.

 

Cikada Reptalus panzeri u usevu kukuruza

Na području delovanja RC Kraljevo usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama početka cvetanja i cvetanja, od faze početak pojave metlice, metlica se uočava na vrhu stabla do faze gornji i donji delovi metlice u cvetanju, svila potpuno razvijena (BBCH 51-65).

 

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.

Cikada Reptalus panzeri je vektor Stolbur fitoplazme, prouzrokovača bolesti crvenila kukuruza čiji se simptomi ispoljavaju na svim biljnim delovima, a posebno je izraženo crvenilo duž lisnog nerva.

 

velika slika

 

Ova cikada ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu larve na korenu pšenice.

Tokom juna meseca pojavljuju se odrasle jedinke koje prelaze na biljke kukuruza gde se hrane floemskim sokovima. Tokom avgusta meseca ženke ove cikade polažu jaja na koren kukuruza, gde se larve nakon piljenja hrane.

Ukoliko se, na istom mestu, nakon kukuruza poseje pšenica, larve neometano nastavljaju svoj razvoj.

 

Primena insekticida u borbi protiv ove štetočine se ne preporučuje.

 

Najznačajnija mera u borbi protiv ove cikade je poštovanje plodoreda, tj. izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza.

Na ovaj način se prekida ciklus razvoja ove cikade, a samim tim i smanjuje populacija za narednu godinu, kao i rizik od pojave crvenila kukuruza.

 

Mere kontrole azijske voćne mušice

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi maline se, u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i nadmorske visine, nalaze u fazi od početak sazrevanja, većina plodova bele boje do faze glavna berba, većina plodova obojena (BBCH 81-87).

 

Na našem terenu monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) se vrši u zasadima maline i borovnice uz pomoć klopki sa mirisnim atraktantima.

 

Klopka za D.suzukii u zasadu maline

 

U ovoj godini još uvek nisu registrovani ulovi odraslih jedinki ove štetočine. Sudeći po iskustvima iz prethodnih godina pojava ove štetočine se očekuje u narednih nekoliko nedelja.

 

S obzirom da je azijska voćna mušica veoma destruktivna štetočina, kao i to da ima veoma visok reprodukcioni potencijal, vrlo je važno sprovesti sve raspoložive mere kontrole kako bi se sprečilo drastično povećanje populacije, a samim tim i smanjio rizik od nastanka šteta u zasadima biljaka domaćina.

 

Mere kontrole koje se preporučuju proizvođačima biljaka domaćina ove štetočine (malina, kupina, borovnica i dr.) su sledeće:

 

·         U cilju smanjenja broja odraslih jedinki, preporučuje se postavljanje što većeg broja klopki za masovno izlovljavanje. Kao klopke se mogu koristiti plastične flaše na kojima se prave mali otvori za ulazak ove štetočine. Takođe, potrebno je napraviti i jedan veći otvor koji se prekrije gazom, koji će služiti za širenje mirisa. Za mirisni atraktant može se koristiti crno vino i jabukovo sirće (u razmeri 1:1) uz nekoliko kapi deterdženta za sudove. Ovako pripremljene klopke se postavljaju u zasad na oko 1,5 m visine, na senovitom mestu. Po ivičnim delovima zasada rastojanje između klopki treba da bude 2-3 m, a unutar zasada 5 m. Mirisni atraktant je potrebno menjati na svakh 7 dana.

 

·        Skraćivanje intervala berbe plodova;

 

·         Sve zaražene i prezrele plodove treba ukloniti iz zasada i uništiti;

 

·        Kontola gajbica i druge opreme na kojoj se mogu zadržati  plodovi sa larvama i tako prenositi dalje;

 

·        Krćenje napuštenih zasada;

 

·         Hemijske mere kontrole ove štetočine su jako složene. Uglavnom su usmerene na suzbijanje odraslih jedinki. Kako se napadi ove štetočine dešavaju u vreme zrenja plodova veoma je ograničen izbor preparata. Prilikom primene hemijskih mera borbe obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

                                                                                                                                 

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem azijske voćne mušice.

 

Fuzarioza klasa pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fazi od srednja mlečna zrelost do faze mekana voštana zrelost (BBCH 75-85).

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma , na više lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma fuzarioze klasa (Fusarium graminearum) na do 5% biljaka.

 

 

Pšenica                       Ječam

 

Fuzarioza klasa počinje da se razvija u fazi cvetanja pšenice i ječma. Za ostvarenje infekcije potrebno je da u vreme cvetanja pšenice i ječma bude kišovito i vlažno vreme. Ovaj patogen prodire kroz cvetove što dovodi do nastanka infekcije. Zato je potrebno obaviti hemijske mere zaštite na početku cvetanja.

Prvi simptomi se uočavaju na klasićima, nakon cvetanja. Klasići gube zelenu boju i postaju žućkasti.

Ova bolest može zahvatiti pojedinačne klasiće, delove klasa ili čitav klas.

Zaražena zrna ostaju nenalivena, štura i lošeg kvaliteta. Sve ovo dovodi do smanjenja prinosa.

Takođe, zaražena zrna mogu da sadrže mikotoksine koji su veoma štetni za ishranu ljudi i životinja.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Kruškina osa srčikarica

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi kruške se nalaze u različitim fazama razvoja ploda (BBCH 72-74).

 

Vizuelnim pregledom kruške, u pojedinim mladim zasadima, uočeno su  simptomi sušenja mladara. Ovi simptomi ukazuju na prisustvo kruškine ose srčikarice (Janus compressus).

 

 

velika slika          velika slika

 

Simptomi sušenja mladara se mogu pomešati sa simptomima koje prouzrokuje bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora). Razlika je u tome što se u slučaju napada kruškine ose srčikarice na mladaru uočavaju spiralno raspoređeni tačkasti ubodi ispod mesta sušenja.  Nakon perioda precvetavanja, tačkaste ubode na mladaru pravi ženka svojom legalicom tokom polaganja jaja.

Larve svojom ishranom unutar mladara prave oštećenja koja se ogledaju u tome da se oni savijaju u luk, potamne a kasnije i nekrotiraju.

Ova štetočina se javlja periodično i ima jednu generaciju godišnje.

Primarni domaćin ose srčikarice je kruška a štete može praviti i na jabuci. Veću opasnost predstavlja  za mlade zasade.

 

U zasadima gde se uoče simptomi prisustva kruškine ose srčikarice, preporučuje se orezivanje napadnutih mladara, njihovo iznošenje iz zasada i spaljivanje, što će uticati na smanjenje populacije ove štetočine u narednoj vegetaciji.

U intenzivnim zasadima kruške, suzbijanje ove štetočine vrši se zajedno sa suzbijanjem obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima