Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Sremska Mitrovica.
Prisustvo štetočina u usevu kukuruza

Pregledom useva kukuruza uočeno je prisustvo kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera var. virgifera) i cikade Reptalus panzeri.

Na svetlosnim lovnim lampama registruju se visoki ulovi odraslih jedinki kukuruznog plamenca. Pregledom useva uočena su novopoložena jajan legla te štetočine. U toku je intenzivno polaganje jaja i piljenje larvi druge generacije te štetočine.  Trenutno su najugroženiji usevi kukuruza šećerca i semenskog kukuruza. Ukoliko je od predhodnog tretmana prošlo više od nedelju dana, a u usevima se registruje prisustvo jajnih legala preporučuju se hemijske mere zaštite (vidi preporuku od 5.8.).

U usevima kukuruza uočeno je i prisustvo odraslih jedinki kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera var. virgifera) u niskim brojnostima. Ta štetočina može da nanese velike štete ukolio se kukuruz gaji u monokulturi, s obzirom da ceo svoj ciklus razvoja počinje i završava na kukuruzu. Štete parve i odrasle jedinke i larve. Odrasle jedinke se hrane polenom, dok se larve hrane korenovim dlačicama i korenom. Usled ishrane larvi dolazi do poleganja biljaka koje dobijaju izgled labudovog vrata,  a takva biljake predstavljaju problem tokom kombajniranja. Najefikasnija mera kontrole kukuruzne zlatice je primena plodoreda.

Odrasla jednika kukuruzne zlatice

Takođe, na listovima kukuruza uočeno je prisustvo cikade Reptalus panzri. Ta cikada je vektor Stolbur fitoplazme, koja prouzrukuje bolest crvenilo kukuruza. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve koje se hrane na korenu pšenice. Odrasle jedinke se pojavljuju u junu mesecu i prelaze na kukuruz. Ukoliko se posle kukuruza kao naredni usev poseje pšenica, larve neometano nastavljaju svoj razvoj na korenu pšenice. Primena insekticida u borbi protiv ove štetočine se ne preporučuje, a kao rešenje se predlaže izbegavanje dvopoljnog plodoreda odnosno setva pšenice posle kukuruza, čime se prekida životni ciklus cikade i samim tim smanjuje rizik od pojave crvenila naredne godine.

Cikada Reptalus panzeri

Posledice sušnog perioda u RC Sremska Mitrovica

Na terenu RC Sremska Mitrovica, u ovoj vegetacionoj sezoni  na najvećem broju  lokaliteta zabeležen je veoma mali nivo padavina u toku vegetacije.

Na delu terena, naročito na nekim lokalitetima ispod padina Fruške Gore, padavine nisu zabeležene od 10.06.

Prosečna količina padavina na našem terenu za sedam meseci 2022 godne (januar-juli ) je 182 mm, što je znatno ispod višegodišnjeg proseka za ovaj period i znatno niže od potreba biljka za vodom. Najviše padavina bilo je u februaru (oko 40mm). Treba napomenuti da smo u vegetaciju ušli sa velikim deficitom vlage.

Posledice niskog vodenog taloga i visokih temperatura u predhodnom periodu izazvalo je veliku štetu i smanjenje prinosa na svim jarim ratarskim i povrtarskim kulturama kao i na voćnim zasadima u kojima nema sistema za navodnjavanje.Posledice suše se različito odražavaju na pojedine useve i zasade ali gubitak prinosa je svakako očigledan. Svaka biljka ima određene zahteve prema vodi a njen nedostatak vodi u gubitak prinosa.

Na kukuruzu, posledice suše se razlikuju u zavisnosti od hibrida, vremena setve i primenjenih agrotehničkih mera. Kod suncokreta bez obzira na njegovu heliotropnost smanjenje prinosa je očigledno, mada u manjem stepenu nego kod ostalih ratarskih kultura.

Soja kao biljka koja ima velike zahteve prema vodi, pretrpela je štete, koje su različite u zavisnosti od lokaliteta, sorte i primenjene agrotehnike.

U zasadima voća, naročito kod mlađih zasada koji su na podlogama sa slabije razvijenim korenovim sistemom došlo je i do odbacivanja plodova, a ekstremno i do sušenja sadnica. Takođe, usled stresa izazvanog visokim temperaturama i sušom, smanjena je otpornost i na bolesti, pa je došlo do pojave bolesti koje su u latentnom obliku u biljkama.

Prisustvo simproma pamenjače suncokreta (Plasmopara helianthi) u usevima suncokreta

Na terenu RC Sremska Mitrovica, obilaskom useva suncokreta, ustanovljeno je prisustvo biljaka sa simptomima primarnih infekcija plamenjačom suncokreta ( Plasmopara helianthi).

Plamenjača suncokreta je destruktivna bolest koja drastično smanjuje prinos. Bolest se javlja u dva oblika u zavisnosti od vremena infekcije.

Kod biljaka koje se razvijaju iz zaraženog semena simptomi su prisutni na listovima u vidu beličasto-žućkastih polja na licu lista, a na naličju se nalazi beličasta prevlaka od konidja i konidiofora patogena. Biljke su nekoliko puta niže u odnosu na zdrave biljke, a cvetovi ne pokazuju fototropizam, uspravno su postavljeni i seme se ne fomira.

U toku vegetacije sticanjem uslova za sekundarne infekcije (optimalna temperature za klijanje konidija 15°C - 18 °C, uz vlazno zemljiše), na listovima biljka koje su normalne veličine, vide se zeleno-žute pege sa oreolom na licu lista, a na naličju vide se beličaste naslage od reproduktivnih organa patogena. Biljke sa sekundarnim simptomima zaraze ne propadaju i ne utiču značajno na prinos, ali su veoma važne u smislu očuvanja reproduktivnog potencijala patogena u biljnim ostacima ili zemljištu.

Plamenjača suncokreta se održava u obliku oospora u zemljištu i biljnim ostacima, a prenosi i se semenom.

Mere kontrole plamenjače suncokreta podrazumevaju sledee:

1.      Setva zdravog i fungicidom tretiranog semena,

2.      Setva tolerantnih hibrida,

3.      Uklanjanje i uništavanje biljaka sa simptomima,

4.      Primena petogodišnjeg plodoreda naročito na parcelama za proizvodnju semenskog suncokreta (po nekim preporukama čak i sedam godina, naročito na parcelama gde je bilo biljaka sa primarnom infekcijom).

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis- kraj primarnih infekcija!

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se nalaze u fenofazi plodovi dostigli veličinu do 40 mm ( BBCH 74).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost i ispražnjenost pseudotecija od 100 %, što znači  da je završen period primarnih infekcija tog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis 16

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se nalaze u fenofazi prečnik ploda oko 40 mm do plodovi dostigli oko polovinu krajnje veličine (74-75 BBCH).  

 

Mikroskopskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća na prisustvo askospora patogena prouzrokovača čađave pegavosti  lista i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inequalis), ustanovljena je dozrelost od 100 % a ispražnjenost od 84%.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis 15

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se nalaze u fenofazi prečnik ploda je do 40 mm, plodovi su uspravni T-faza: donja strana plodova i peteljke formira T( BBCH 74).

Mikroskopskim pregledom pseudotecija sa prošlogodišnjeg lišća na prisustvo askospora patogena prouzrokovača čađave pegavosti  lista i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inequalis), ustanovljena je dozrelost od 100 % a ispražnjenost od 72%.

Prisustvo cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi vinove loze se  nalaze u fenofazi ( BBCH 65-71) od puno cvetanje 50% cvetnih kapica otpalo do formiranje ploda mladi plodovi počinju da rastu, ostaci od cvetova opadaju.

Vizuelnim pregledom zasada, na naličju listova koji su najbliže površini zemlje, uočeno je prisustvo larvi  cikade Scaphoideus titanus prvog i drugog stupnja razvoja. Ta cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree prouzrokovača veoma destruktivne bolesti - zlatastog žutila vinove loze.

Larva cikade Scaphoideus titanus ima pet razvojnih stupnjeva. Larve prvog i drugog stupnja nisu infektivne i ne mogu preneti fitoplazmu sa zaraženih na zdrave čokote. Tek larve trećeg razvojnog stupnja sposobne su da prenesu fitoplazmu i tu sposobnost zadržavaju do kraja života.

Uspešna kontrola zlatastog žutila vinove loze podrazumeva primenu odrađenih mera:

- Sadnju zdravog sadnog materijala;

- Krčenje napuštenih zasada vinove loze, kao izvora zaraze;

- Suzbijanje divljih biljnih vrsta iz familije Vitace oko proizvodnih zasada vinove loze;

- Suzbijanje prenosioca cikade Scaphoideus titanus primenom insekticida.

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem cikade Scaphoideus titanus i na vreme će signalizirati pravo vreme za primenu insekticida sa ciljem njenog suzbijanja.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis 14

Zasadi jabuke se na terenu RC Sremska Mitrovica, dominantno nalaze u fenofazi (BBCH 73) drugo opadanje plodova.

Pregledom pseudotecija patogena prouzrokovača čađave pegavosti lista i krasavosti ploda jabuke(Venturia inequalis), ustanovljena je dozrelost od 94.5% i ispražnjenost od 44 %

Prisustvo kukuruznog plamenca u usevima kukuruza

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi kukuruza se nalaze u različitim fenofazama, od 6 do 9 listova razvijeno (BBCH 16-19).

 

Vizuelnim pregledom registrovana su sveže položena jajna legla prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

 

Jajno leglo

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak i  pregled useva na prisustvo jajnih legala ove štetočine. Primena registrovanih insekticida preporučuje se po postizanju praga štetnosti koji za kukuruznog plamenca iznosi:

- 5% biljaka sa jajnim leglima u semenskom i kukuruzu šećercu

- 10% biljaka sa jajnim leglima u merkantilnom kukuruzu.

Dozrelost pseudotecija Venturia inequalis 13
 

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se  nalaze u fenofazi: drugo opadanje plodova (73 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija patogena prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), sa pezimelog lišća jabuke, registrovana je dozrelost pseudotecija od 84% i ispražnjenost od 24%.

 
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima