Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot
Otvorena gar ječma (Ustilago nuda)

Na području delovanja RC Pirot, usevi ozimog ječma se nalaze u fenofazi puno cvetanje: zrelo 50% polenovih kesica (BBCH 65).

 

Prilikom obavljanja vizuelnog pregleda useva ozimog ječma, na lokalitetu Gnjilan-Krajište, registrovano je prisustvo pojedinačnih klasova sa simptomima otvorene gari ječma (Ustilago nuda).

Ovo oboljenje se javlja u usevima kod kojih je za setvu korišćeno nedeklarisano seme i kod kojih je zastupljen osetljiv sortiment. Biljke zaražene ovim patogenom obično klasaju pre zdravih. Na zaraženim klasovima svi delovi klasa sem vretena mogu biti pretvoreni u crnu prašnu masu koja predstavlja hlamidospore gljive.

Ova gljiva se prenosi semenom. Pošto je ceo životni ciklus otvorene gari ječma vezan za gajenu biljku, napad počinje onog momenta kada zaraženo seme proklija. Dok ne stupi faza cvetanja nije moguće znati da li je gajena biljka zaražena ili ne. Kada ječam uđe u fazu klasanja, gljiva klasiće pretvara u hlamidospore koje se vetrom prenose na zdrave biljke, inficiraju ih i ciklus se ponavlja. Trenutni proizvodni uslovi pogoduju razvoju i širenju bolesti, a to je vlažno i toplo vreme.

Upotreba čistog semenskog materijala, koje je deklarisano i tretirano fungicidima, je jedino pravo rešenje za problem koji pravi ova bolest.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis - XI nedelja

Na području delovanja RC Pirot, jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fenofazama razvoja ploda: od faze veličina ploda do 20 mm do faze drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća sorte Zlatni delišes, registrovano je prisustvo zrelih askospora.

Procenat dozrelosti pseudotecija за ovu za ovu nedelju iznosi 81,73%, dok je procenat ispražnjenosti pseudotecija 26,92%

Praćenje dozrelosti pseudotecija Veturia inaequalis - X nedelja

Na području delovanja RC Pirot, jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fenofazama razvoja ploda; od faze plodovi dostigli 10 mm do plodovi dostigli veličinu 20 mm (BBCH 71-72).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, sorte Zlatni delišes, registrovano je prisustvo zrelih askospora.

Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 69,23%, dok je procenat ispražnjenosti pseudotecija 9,61%.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia Inaequalis - IX nedelja

Na području delovanja RC Pirot, jabuke se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fenofazama razvoja, od faze cvetovi venu, većina latica opada, do faze plodovi dostigli dimenzije do 10 mm (BBCH 67-71).

 

Od 52 pregledane pseudotecije prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sorte Zlatni delišes, iz opalog lišća, u 7 pseudotecija nema formiranih askospora, u 6 je do 25% formiranih askospora, u 12 je od 26 % do 50 %formiranih askospora, u 10 je od 51 % do 75 % formiranih askospora i u 15 je od 76 % do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti pseudotecij za ovu nedelju iznosi 57,69.

 

Procenat ispražnjenosti pseudotecija je 3,84.

Smeđi listojed (Phyllobius oblongus) u krušicima

U vizuelnim pregledima zasada kruške, sorte Viljamovka, na lokalitetu Petrovački put, registrovano je prisustvo imaga smeđeg listojeda (Phyllobius oblongus), kao i oštećenja u vidu izgrižene ivice liske.

 

(smeđi listojed)

Ova štetočina spada u grupu polifagnih vrsta. Hrani se lišćem breske, trešnje, kruške, jabuke, šljive. Najveće štete nanosi imago na početku vegetacije. Oštećenja koja imago kasnije nanosi su neznatna i zbog toga se ova štetočina ne smatra ekonomski značajnom. U godinama kad je brojnost visoka (5-6 imaga po listu) mogu oštetiti 5-10% lisne površine.

Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava kao polno nezreli imago u zemljišu. Sa početkom listanja voćaka izlazi iz zemlje i naseljava pupoljke. Period dopunske ishrane traje oko dve nedelje (10-15 dana). Nakon dopunske ishrane ženka polaže jaja u zemljište, u gomilicama. Ispiljenje larve se hrane žilicama biljaka i humusom. Odrasle larve prave komoru u kojoj se kasnije preobražavaju u lutku a potom i u imago.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - VIII nedelja

Na području delovanja RC Pirot, zasadi jabuka se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama cvetanja, od faze prvi cvetovi otvoreni do faze punog cvetanja: najmanje 40% cvetova otvoreno, prve latice opadaju (BBCH 60-64).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća sorte Zlatni delišes, registrovano je prisustvo zrelih askospora.

Od 51 pregledane pseudotecije u 3 pseudotecija nema formiranih askospora, u 26 je do 25% formiranih askospora, u 6 je 26-50% formiranih askospora, u 7 je 51-75% formiranih askospora i u 9 je 76-100% formiranih askospora, te je procenat dozrelosti za ovu nedelju 46,56.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis - VII nedelja

Na području delovanja RC Pirot, jabuke se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fenofazama razvoja, od faze vidljivi cvetni pupoljci još uvek zatvoreni do većina cvetova sa formiranim kruničnim laticama koje formiraju cvetnu ložu (BBCH 55-59).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, sorte Zlatni delišes, registrovano je prisustvo zrelih askospora.

Od 50 pregledane pseudotecije u 21 pseudoteciji nema formiranih askospora, u 15 je do 25% formiranih askospora, u 9 je 26-50% formiranih askospora, u 4 je od 51-75% formiranih askospora i u 2 je od 76-100% formiranih askospora, te je procenat dozrelosti za ovu nedelju 26,5%.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis - VI nedelja

Na području delovanja RC Pirot, jabuke se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja pupoljaka, od faze “mišjih ušiju” do faze crvenih pupoljaka (BBCH 10-57).

 

(fenofaza razvoja)

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća, sorte Zlatni Delišes, registrovano je prisustvo zrelih askospora.

Od pregledane 52 pseudotecije, u 28 pseudotecija nema formiranih askospora, u 15 je do 25% formiranih askospora, u 6 je 26-50% formiranih askospora i u 3 je od 51-75% formiranih askospora, te je procenat dozrelosti za ovu nedelju 17,3.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia Inaequalis - V nedelja

Na području delovanja RC Pirot, jabuke se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja, od  faze zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture do pojave prvih zelenih listića.

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti i krastavosti plodova jabuke (Venturia Inaequalis), sa opalog lišća, sorte Zlatni delišes, registrovano je prisustvo zrelih askospora. Od 53 pregledanih pseudotecija, u 35 pseudotecija nema formiranih askospora, dok je u 13 do 25% i u 5 je 26-50% formiranih askospora, te je procenat dozrelosti za ovu nedelju 10,84.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija pomenutog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia Inaequalis - IV nedelja

Na području delovanja RC Pirot, jabuke se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fenofazama razvoja, od faze početka bubrenja lisnih pupoljaka do faze kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01-03).

 

(fenofaza razvoja)

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća, sorte Zlatni delišes, registrovano je prisustvo zrelih askospora. Od 50 pregledanih pseudotecija u 42 nema formiranih askospora, dok je u 5 do 25% fornmiranih askospora i u 3 je 26-50% formiranih askospora te dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 5,50%.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima