Skip to main content

Vranje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Vranje
Početak piljenja larvi cikade Scaphoideus titanus

Na području delovanja RC Vranje zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama  razvoja cvasti (BBCH 55-57).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

Ova cikada je vector fitoplazme Flavescence dore koja izaziva bolest na vinovoj lozi- Zlatasto žutilo vinove loze. Ova štetočina je monofagna vrsta, hrani se samo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jaja ispod kore lastara. U toku razvoja larve prolaze kroz pet larvenih stupnjeva. Svi larveni stupnjevi stariji od trećeg (L3, L4 i L5) i imaga koji su se hranili na fitoplazmatičnim biljkama  postaju infektivni i imaju sposobnost da prenesu bolest na zdrave biljke.

Pošto je u zasadima registrovano prisustvo larvi prvog larvenog stupnja za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Vranje nastavlja sa praćenjem  ove štetočine i signaliziraće kada je vreme za hemijski tretman.

 

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Vranje ozimi usevi pšenice i ječma se u zavisnosti od rokova setve, primenjene agrotehnike i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja. Pšenica se nalazi u fazi razvoja od treće do četvrto stablo vidljivo (BBCH 23-24) a ječam u fazi od četvrto do šesto stablo vidljivo (BBCH 24-26).

 

 

Vizuelnim pregledom ozimih useva ječma na više lokaliteta registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)  i sočivaste pegavosti ječma (Rhynochosporium secalis) na oko 2 do 3% biljaka.

U usevima ozimie pšenice je uočeno prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 2 % biljaka. 

 

Pregledima useva je utvrđeno prisustvo žitne pijavice (Lema melanopulus) na do 2% i biljnih vaši (Aphididae) na do 4% biljaka. Takođe su primećena oštećenja na listovima u vidu uzdužnih proreza od dopunske ishrane žitne pijavice.

 

Vizuelnim pregledom useva nisu uočene aktivne rupe od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

RC Vranje nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja  ozimih useva pšenice i ječma.

 

 

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Vranje usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u različitim fazama bokorenja, od jednog do pet razvijenih sekundarnih stabala (BBCH 21-25).

Vizuelnim pregledom ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na oko 2% biljaka i sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na oko 1% biljaka dok u usevima ozime pšenice nije uočeno prisustvo biljnih bolesti.

 

Aktivnost cikada (Cicadellidae) i lisnih vaši (Aphididae) je evidentirana u niskim brojnostima.

Prilikom pregleda ozimih useva nije primećeno prisustvo aktivnih rupa od glodara.

Takođe, vizuelnim pregledom ozime pšenice i ječma uočena su oštećenja lisne mase na vrhovima biljaka kao posledica uticaja niskih temperatura od kraja januara do prve polovine februara. Minimalna T očitana 08.02.2022. na automatskoj meteorološkoj stanici je iznosila – 13,1 oC . Oštećenja lisne mase su primetna na parcelama ozimih useva  koji su posejani u optimalnim rokovima setve. Prisustvo snežnog pokrivača je uticao na smanjenje negativnog dejstva niskih temperatura.

 

RC Vranje nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Vranje ozimi usevi pšenice i ječma se u zavisnosti od rokova setve, primenjene agrotehnike i lokaliteta nalaze u fazi razvoja listova od pet razvijena lista do faze početka bokorenja (BBCH 15-21).

 

 

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 2% biljaka. U usevima ozime pšenice nije uočeno prisustvo bolesti.

 

Takođe, pregledom ozimih useva utvrđeno je prisustvo biljnih vaši (Aphididae) na 2 % do 3% biljaka i cikada (Cicadelidae) na 1 % do 2% biljaka.

 

Tokom pregleda nisu uočene aktivne rupe od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

 

RC Vranje nastavlja sa praćenjem  zdravstvenog stanja ozimih useva.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Vranje ozimi usevi pšenice i ječma se u zavisnosti od rokova setve i primenjene agrotehnike nalaze u fazi razvoja od tri do osam razvijenih listova (BBCH 13-18).

 

 

Vizuelnim pregledom ozimih useva ječma na više lokaliteta registrovano je prisustvo mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 3% do 4% biljaka.

U usevima ozime pšenice nije uočeno prisustvo simptoma bolesti.

 

Pregledima useva je utvrđeno prisustvo cikada (Cicadelidae) na 1% do 2% biljaka i biljnih vaši (Aphididae) na 6% do 8% biljaka i očekuje se smanjenje njihove brojnosti i aktivnosti zbog nastupajućih niskih temperatura.

 

Vizuelnim pregledom useva nisu uočene aktivne rupe od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis). Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak parcela sa ozimim usevima i ukoliko primete prisustvo aktivnih rupa od glodara iznad praga štetnosti (10 do 50 aktivnih rupa po hektaru za poljskog miša i 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu) primene neki od registrovanih gotovih mamaka. Nakon primene mamaka obavezno treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.

RC Vranje nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja  ozimih useva pšenice i ječma.

Prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve

Na području delovanja RC Vranje zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fenofazama obezbojavanja i opadanja lišća.

Vizuelnim pregledom zasada kruške evidentirano je prisustvo prezimljujućih jedinki obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 1,66 . U toku je pojava prezimljujućih imaga ove štetočine.

Običnu kruškinu buvu odlikuje pojava sezonskog dimorfizma. Letnje forme su sitnije i svetlije boje dok su zimske forme odraslih jedinki krupnije (preko 3 cm), tamnije boje i otporne na niske zimske temperature.

RC Vranje nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu

Na području delovanja RC Vranje završena je berba ranih hibrida merkantilnog kukuruza dok je pri kraju berba hibrida kasnih grupa zrenja.

U okviru monitoringa zdravstvenog stanja klipova merkantilnog kukuruza pred berbu, izvršen je pregled parcela na više lokaliteta Pčinjskog regiona. Vizuelnim pregledom klipova kukuruza obuhvaćeno je 20 parcela sa različitim hibridima i to 10 iz ranih i 10 iz kasnih grupa zrenja.

Na svakoj parceli je pregledano po 100 klipova kukuruza i registrovano je prisustvo fitopatogenih gljiva iz roda Fusarium, Penicillium, Aspergillus, Cladosporium i oštećenja od štetnih insekata kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis ) i kukuruzna sovica (Helicoverpa armigera ) u sledećim procentima:

-klipovi sa prisutnim simptomima gljive iz roda Fusarium 0-7%

-klipovi sa prisutnim simptomima gljive iz roda Aspergillus 0-4%

-klipovi sa prisutnim simptomima gljive iz roda Penicillium 0-1%

-klipovi sa prisutnim simptomima gljive iz roda Cladosporium 0-3%

-klipovi sa prisutnim simptomima kombinovanih oštećenja 0-6%

-klipovi sa prisutnim simptomima oštećenja od insekata 0-10%

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da prilikom berbe kukuruza odstrane inficirane klipove kukuruza i ne koriste ih u ishrani stoke jer klipovi sa simptomima gljivičnih infekcija imaju sposobnost sinteze mikotoksina koji mogu biti štetni po zdravlje životinja.

Pepelnica vinove loze (Uncinula necator)

U regionu Vranja zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama sazrevanja od faze šarak bobica do faze omekšavanje bobica (BBCH 83-85).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, gde nisu sprovedene adekvatne mere zaštite, registrovano je prisustvo simptoma pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

Pepelnica vinove loze se javlja na svim zelenim delovima ali najveće štete nanosi grožđu. Simptomi u vidu pepeljastih pega se najpre javljaju na mladom lišću i brzo se šire. Inficirano mlado lišće se deformiše, suši i opada. Najveće štete nastaju na grožđu, čije su bobice prekrivene pepeljastom prevlakom a tokom razvoja zaraze mlade bobice zaostaju u porastu, smežuravaju se, pocrne i  sasušuju. Dolazi do pucanja pokožice bobica što omogućuje naseljavanje raznih saprofitnih mikroorganizama, koji izazivaju truljenje često i celih grozdova.

Pepelnica se javlja od ranog proleća do kasne jeseni. Kritičan period za razvoj pepelnice smatra se razdoblje od cvetanja do zatvaranja grozdova i početak šarka. Vlažnost nije limitirajući faktor za razvoj i širenje te bolesti. Zato su važne redovne hemijske mere zaštite i u sušnim uslovima sa visokim temperaturama.

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

Na području rada RC Vranje usevi kukuruza u zavisnosti od rokova setve i grupe zrenja se nalaze u različitim fazama razvoja ploda (BBCH 71-75).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo položenih jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)  u niskom intenzitetu napada. U toku je polaganje jaja i piljenje larvi druge generacije ove štetočine.

Kukuruzni plamenac, kod nas najviše štete nanosi usevima kukuruza i paprike. Ženke polažu jaja na naličju lista uz glavni nerv. Prezimljava u stadijumu odrasle gusenice u kukuruzovini ili drugim biljnim ostacima. 

Štete prave larve tokom ishrane. Ubušuju se u stablo ili klipu kukuruza. Izgrizanjem prave splet vertikalnih hodnika, pri čemu nastaje opasnost od lomljenja i slabljenja biljke, što dovodi i  do smanjenja prinosa. Mesta ubušivanja predstavljaju otvoren ulaz za infekcije raznim vrstama plesni najčešće gljivica iz roda Aspergillus, Fusarium, Penicillium. Ove gljive imaju sposobnost sineze mikotoksina koji nisu bezbedni za ljudsku i stočnu upotrebu.

RC Vranje nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima kukuruza.

Odrasle jedinke cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi

Na području delovanja RC Vranje zasadi vinove loze se nalaze u fazi potpuno dodirivanje bobica do početak šarka (BBCH 79-81).

Na žutim lepljivim klopkama postavljenim u zasadima vinove loze registrovano je prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus.

Cikada vinove loze Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme Flavescence doree(FD) koja prouzrokuje oboljenje zlatasto žutilo vinove loze.

Ova cikada je monofag, razvija se samo na vinovoj lozi i ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu jaja pod korom dvogodišnjih izdanaka. Piljenje larvi traje od kraja maja do početka jula. Larve imaju pet razvojnih stadijuma i presvlačenjem prelaze iz jedan u drugi. Svi larveni uzrasti se hrane biljnim sokovima na naličju lista vinove loze i kreću skakanjem. Ako se hrane na oboleloj biljci mogu da usvoje fitoplazmu. Sposobnost da prenesu fitoplazmu sa obolele na zdrave biljke imaju svi larveni stupnjevi stariji od trećeg (L3, L4, L5) i imaga. Odrasle jedinke se javljaju tokom jula i avgusta i ostaju aktivne do septembra.

Simptomi infekcije Flavescence doree se manifestuju u proleće sledeće vegetacije po tome što pupoljci ne kreću ili kasnije keću, porast lastara je usporen, internodije skraćene, na vrhovima lastara se javlja nekroza i često izmrzavaju tokom zime. Lišće postaje krto i uvija se po ivici na dole. Kod belih sorti listovi su svetložuti do zlatnožuti a kod crnih sorti crvene do tamno ljubičaste boje. Ukoliko je jači napad dolazi do sušenja cvasti, bobice se smežuravaju, grozdovi rehuljavi i lošeg su kvaliteta.

Sa ciljem kotrole zlatastog žutila vinove loze potrebno je sprovođenje svih raspoloživih mera kontrole:

-          Sanitarni pregledi zasada;

-          Korišćenje sertifikovanih loznih kalemova;

-          Uklanjanje zaraženih čokota;

-          Uklanjanje divlje loze u blizini proizvodnih zasada;

-          Uništavanje i krčenje napuštenih zasada vinove loze;

-          Uništavanje korova;

-          Primena hemijskih mera za suzbijanje vektora – cikade Scaphoideus titanus registrovanim insekticidima.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima