Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Novi Sad.

 Prilozi regionalnog centra Novi Sad

Mala repičina pipa u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

U klopkama (Merikovim sudovima) koje su postavljene u useve uljane repice, kao i vizuelnim pregledom, registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus). Porast temperatura u prethodnom periodu inicirao je izlazak ove štetočine sa mesta prezimljavanja i migraciju na useve uljane repice.

Brojnosti u klopkama su za sada niske a prisustvo imaga na biljkama je ispod praga štetnosti. U toku je dopunska ishrana imaga, dok se masovnija pojava očekuje početkom sledeće nedelje za kad su najavljenje visoke dnevne temperature. Redovno se prati i prisustvo jaja u telima ženke jer je veoma važno suzbiti pipe pre početka polaganja jaja jer velike štete nastaju i od posledica samog čina polaganja jaja kao i od ishrane larvi unutar lisnih drški i stabla.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad će početkom sledeće nedelje ponovo izvestiti o stanju u usevima uljane repice i prisustvu i razvoju repičinih pipa.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis I

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Zlatni Delišes i Ajdared se nalaze u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (00 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke registrovano je formiranje askusa prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U askusima nisu registrovane zrele askospore, te je dozrelost pseudotecija za ovu nedelju 0%. 

Pseudotecija sa formiranim askusima 

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od 3 do 5 stabala vidljivo (BBCH 23-25).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača rđe (Puccinia spp.) i pepelnice žita (Erisyphae gramminis), dok prisustvo simptoma prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) nije registrovano.

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

Kać

23

10

10

0

Gospođinci

24

24

22

0

Gložan

25

22

24

0

Silbaš

24

4

62

0

 

Usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od 5 do 6 stabala vidljivo (BBCH 25-26).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphae gramminis), dok prisustvo simptoma prouzrokovača rđe (Puccinia spp.) nije registrovano.

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti

Futog

26

0

96

20

Gospođinci

25

0

22

22

 

U proteklom periodu niske temperature bez snežnog pokrivača dovele su do izmrzavanja useva pšenice i ječma. Kao posledica toga, došlo je do sušenja i odumiranja lisne mase što je na pojedinim lokalitetima dovelo do smanjenja procenta napadnutih biljaka sa lisnim patogenima.

U narednom periodu se prognozira povećanje temperature i padavine koje će povoljno uticati na dalji razvoj i širenje najznačajnijih patogena u usevima pšenice i ječma.

Za sada se na preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ozimih useva pšenice i ječma.

Početak polaganja jaja obične kruškine buve

Na području delovanja RC Novi Sad kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo jaja prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 13,33. Jaja se nalaze u naborima kore oko pupoljaka. Porast temperature u proteklom period doveo je do povečane aktivnosti ove štetočine i početka polaganja jaja.

Jaja obične kruškine buve

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće parvo vreme za tretman.

Oprez – visok nivo prisustva patogena u ozimim strninama

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice se u zavisnosti od vremena setve nalaze u fazi od 4 lista razvijena (BBCH 14) do faze 3 stablo vidljivo (BBCH 23).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača rđe (Puccinia spp.) i pepelnice žita (Erisyphae gramminis).

Simptom rđe na pšenici

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

Kać

14

0

4

0

Kać

23

15

16

0

Gospođinci

22

5

4

0

Gložan

23

27

48

0

Silbaš

23

12

47

0

 

Usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od 3 stabla vidljiva (BBCH 23) do faze 5 stabala vidljivo (BBCH 25).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), rđe (Puccinia spp.) i pepelnice žita (Erysiphae gramminis).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti

Futog

25

2

52

46

Gospođinci

23

0

6

42

 

Kao što se može videti iz prikazanih vizuelnih pregleda, u usevima iz optimalnih rokova setve registruje se visok nivo prisustva patogena. Na pojedinim parcelama pšenice uočeno je prisustvo simptoma rđe na čak 27% biljaka. Ovako visok nivo prisustva patogena je rezultat povoljnih meteorološkoh uslova koji su vladali tokom oktobra i novembra. Ova činjenica ukazuje na dodatan oprez u proizvodnji pšenice jer se sa velikim infektivnim potencijalom patogena ulazi u sledeću godinu. Trenutni simptomi rđe ukazuju na prisustvo obe vrste koje su značajne kod nas (žuta lisna rđa i lisna rđa), a nakon laboratorijske analize koja je u toku, informisaćemo proizvođače detaljnije o ovim patogenima.

Kao posledica pada temperatura u usevima pšenice i ječma nije registrovano prisustvo cikada (Cicadelidae), dok se prisustvo vaši (Aphididae) registruje u niskim brojnostima.

Za sada se na preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ozimih useva pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice

Na lokalitetima Kać, Silbaš i Gložan, u zavisnosti od rokova setve, usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama razvoja, od faze prvi list razvijen do faze pet listova razvijeno (10-15 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača pepelnice žita (Erisyphae gramminis) i rđe (Puccinia spp.).

Simptomi pepelnice na pšenici

Rezultati vizuelnih pregleda su prikazani u tabeli :

 

 

Lokalitet

 

 

Faza BBCH

Procenat biljaka sa simptomima rđe (%)

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice (%)

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti (%)

Kać

                          10

                     0

                     0

                    0

Silbaš

                          15

                     5

                     9

                    0

Gložan

                          15

                     6

                     3

                    0

 

Na lokalitetima Futog i Gospođinci, usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od tri lista razvijeno do faze treće stablo vidljivo (BBCH 13-23).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres). rđe (Puccinia spp.) i pepelnice žita (Erysiphae gramminis).

 

 

Lokalitet

 

 

Faza BBCH

Procenat biljaka sa simptomima rđe (%)

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice (%)

Procenat  biljaka sa simptomima

mrežaste pegavosti (%)

Futog

     23

                    1

                    1

                    6

Gospođinci

     13

                    0

                    0

                  10

 

 

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv navedenih patogena.

Što se tiče štetočina, u usevima ozimih strnina se registruje prisustvo lisnih vaši (Aphididae) kao i cikada (Cicadelidae). RC Novi Sad je o prisustvu ovih štetočina, riziku od zaraza useva virusima i preporučenim merama informisao 23.10.2019. (vidi preporuku). Zbog izuzetno povoljnih uslova za razvoj ovih štetočina i dalje treba redovno kontrolisati useve i postupati prema navedenoj preporuci.

RC Novi Sad nastavlja sa redovnim izveštavanjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i  ječma.

Stanje u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u različitim fazama nicanja, do faze prvi list razvijen (BBCH 11).

Vizuelnim pregledom useva, na lokalitetu Kać, registrovano je prisustvo imaga repičine lisne ose (Athalia rosae).

Štete pričinjavaju pagusenice koje u početnim fazama razvoja useva mogu u potpunosti unštiti lisnu masu i dovesti do golobrsta. U toku je kopulacija imaga ove štetočine i u narednom periodu se očekuje početak polaganja jaja.

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je i prisustvo pojedinačnih krilatih formi vaši (Aphididae) na 10% pregledanih biljaka.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem navedenih štetočina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Krompirov moljac

Na području delovanja RC Novi Sad, usevi krompira se nalaze u različitim fazama starenja: većina lišća požutelo do vađenje krtola (BBCH 93-99).

Vizuelnim pregledom krtola koje su ostale na parcelama nakon vađenja krompira, registrovano je prisustvo ispiljenih jaja i larvi krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).

Proizvođačima se preporučuje da nakon vađenja sve krtole sklanjaju sa parcele u što kraćem roku, i da zaostale krtole nakon vađenja unište jer upravo one doprinose povećanju brojnosti i umnožavanju ove štetočine.

Još jednom podsećamo proizvođače krompira da je u toku maksimum leta III generacije krompirovog moljca i da se na feromonskim klopkama svakodnevno povećavaju ulovi odraslih jedinki. U narednom periodu očekuje nas suv period sa izuzetno visokim temperaturama, što će dodatno pogodovati razvoju ove štetočine. Sve raspoložive mere kontrole krompirovog moljca koje se u ovom momentu preporučuju mogu se pogledati u preporuci od 05.08. (Vidi preporuku).

Braon mramorasta stenica

Na području delovanja RC Novi Sad registrovano je prisustvo braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) na većem broju gajenih biljaka (soja, malina, vinova loza) kao i na svetlosnim lovnim lampama postavljenim na lokalitetima Gložan i Gospođinci. Za sada je njeno prisutvo registrovano u usevima i zasadima manjih površina i u blizini okućnica i bašta, kao i u usevima u kojima je redukovana primena insekticida.

Različiti stadijumi razvoja H.halys na soji, malini, vinovoj lozi
Različiti stadijumi razvoja H.halys na soji, malini, vinovoj lozi

Ova invazivna vrsta stenice je izraziti polifag, do sada je registrovana na preko 100 biljnih vrsta među kojima je veliki broj poljoprivrednih kultura. Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve sisanjem biljnih sokova iz svih nadzemnih delova biljaka. Simptom napada su sitni, okrugli ubodi koji kasnije prerastaju u nekrotične pege. Plodovi sa pomenutim simptomima gube tržišnu vrednost a u slučaju jačeg napada može doći do opadanja plodova i potpunog gubitka prinosa. U usevu soje, usled napada pomenute štetočine, može doći do neobrazovanja semena. Indirektne štete se ogledaju u tome što mesta uboda predstavljaju ulazni otvor za patogene prouzrokovače različitih vrsta truleži.

Suzbijanje braon mramoraste stenice je veoma otežano imajući u vidu da se javlja u periodu sazrevanja voća i povrća, kada je primena insekticida ograničena, i da u našoj zemlji nema registrovanih insekticida za njeno suzbijanje. Najčešći način borbe protiv ove štetočine je postavljanje klopki za njihovo izlovljavanje u cilju smanjenja populacije i nastanka šteta. Na manjim proizvodnim površinama moguće je njihovo mehaničko sakupljanje i uništavanje.

Polaganje jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Novi Sad, vizuelnim pregledom useva kukuruza (lokalitet Gložan) registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% pregledanih biljaka. Pregledom useva paprike nije registrovano prisustvo jajnih legala ove štetočine.

Jajno leglo Ostrinia nubilalis

 U toku je početak polaganja jaja druge generacije kukuruznog plamenca.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca i na vreme će obavestiti proizvođače o sprovođenju mera zaštite.  

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima

 Najnovije preporuke regionalnog centra Novi Sad