Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Novi Sad.

 Prilozi regionalnog centra Novi Sad

Pojava Potosia cuprea u zasadima malina

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi maline (sorte Polka i Polana) se nalaze u fazi sazrevanja plodova i berbe.

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo odraslih jedinki Potosia cuprea, na izdancima i plodovima.

Imago P. cuprea na malini

Detaljnije informacije o izgledu, biologiji, štetama i merama borbe od ove štetočine možete pročitati u prilogu od 05.07., kada je RC Novi Sad izvestio o njenom prisustvu u zasadima bresaka i nektarina (Vidi prilog).

U cilju sprečavanja šteta od ovog insekta proizvođačima malina se preporučuje primena svih raspoloživih mera kontrole:

·    Sakupljanje i uništavanje imaga koji su najaktivniji u najtoplijem delu dana.

·    Postavljanje klopki za masovno izlovljavanje (najmanje 15 klopki po hektaru). U klopke staviti mirisni atraktant (zreli plod breskve ili jabuke, vino uz dodatak šećera). Klopke se mogu napraviti od plastičnih flaša na kojim se izbuše rupe veličine nekoliko santimetara. Takođe, postoje specijalizovane klopke sa atraktantom koje se mogu kupiti na tržištu.

·    S obzirom da je berba malina u toku, hemijske mere zaštite se ne preporučuju!

Pojava Potosia cuprea u zasadima bresaka i nektarina

Na području delovanja RC Novi Sad kasnostasne sorte bresaka i nektarina se nalaze u fazi početak obojavanja ploda (BBCH 81), dok je berba srednjestasnih sorti u toku.

Vizuelnim pregledom zasada na plodovima i mladarima se registruju visoke brojnosti imaga Potosia cuprea.

 

Imago na mladarima i plodovima bresaka

Imago je veličine 14 – 20 mm, metalno zlatnozelene boje. Razvoj jedne generacije traje dve godine. U prvoj godini prezime larve trećeg uzrasta, a u drugoj godini imago u kompostu, stajnjaku ili trulom drvetu. Pojava imaga se dešava tokom proleća, kada prilikom ishrane nagrizaju latice voća pri čemu dolazi do smanjenja prinosa. U našim uslovima masovna pojava imaga ove štetočine se registruje u vreme dozrevanja plodova koštičavog voća. Na plodovima odrasle jedinke izgrizaju rupe i hrane se mesom plodova. Na taj način smanjuje se tržišna vrednost plodova, a takođe rane nastale prilikom ishrane predstavljaju ulaz za različite vrste patogena prouzrokovača truleži (Monilinia spp.).

U cilju sprečavanja štete od ovog insekta proizvođačima se preporučuje primena svih raspoloživih mera kontrole:

·         Sakupljanje i uništavanje imaga koji su najaktivniji u najtoplijem delu dana.

·         Postavljanje klopki za masovno izlovljavanje nekoliko dana pre sazrevanja voća (najmanje 15 klopki po hektaru). U klopke staviti mirisni atraktant (zreli plod breskve ili jabuke, vino uz dodatak šećera). Klopke se mogu napraviti od plastičnih flaša na kojim se izbuše rupe veličine nekoliko santimetara. Takođe, postoje specijalizovane klopke sa atraktantom koje se mogu kupiti na tržištu.

·         Hemijske mere kontrole usmerene su na suzbijanje odraslih jedinki. Međutim, kako se napad dešava u periodu zrenja, ove mere su veoma ograničene zbog poštovanja karence primenjenih insekticida te prednost treba dati nepesticidnim merama.

Pojava cikade Reptalus panzeri

Na području delovanja RC Novi Sad vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri

Cikada Reptalus panzeri

Ova cikada je vektor stolbur fitoplazme koja prouzrokuje bolest crvenilo kukuruza. Ima jednu generaciju godišnje  i prezimljava u stadijumu larve na korenu pšenice. Odrasle jedinke eklodiraju tokom juna meseca i odlaze na kukuruz gde se hrane floemskim sokovima. Zatim ženke polažu jaja na koren kukuruza. Kada se ispile, larve počinju da se hrane na korenu. Ukoliko se posle kukuruza poseje pšenica, larve nastavljaju svoj razvoj.

U borbi protiv ove štetočine se ne preporučuje primena insekticida. Jedna od mera borbe je izbegavanje dvopoljnog plodoreda kukuruz – pšenica, jer se na taj način znatno smajuje brojnost ove cikade.

Zdravstveno stanje useva pšenice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi pšenice se nalaze u različitim fazama razvića ploda i sazrevanja (BBCH 75-83).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma šturosti klasa pšenice (Fusarium graminearum). Zaraženi klasovi blede su boje, a zrna na takvim klasovima su štura. Usled povećane količine vlage u prethodnom periodu, na zaraženim klasovima prisutna je ružičasta prevlaka od sporonosnih organa gljive.

U zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, procenat zaraženih klasova se kreće od 38 do 64%. Ovako visoki procenti napada na pojedinim parcelama posledica su izuzetno povoljnih uslova (obilne i česte padavine) za ostvarenje infekcije pomenutim patogenom u fazama cvetanja pšenice. Ovakvi uslovi su na velikom broju parcela onemogućili pravovremeno sprovođenje mera zaštite.

Pored šteta koje se odnose na smanjenje prinosa i kvaliteta zrna, poseban značaj ovog patogena ogleda se u njegovoj sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine, veoma štetne po zdravlje ljudi i životinja.

Na pojedinim parcelama pšenice u okviru rada RC Novi Sad registrovano je prisustvo simptoma koje prouzrokuju virusi. Zaražene biljke se karakterišu nižim rastom u odnosu na zdrave, listovi su hlorotični, a na velikom broju obolelih biljaka nije došlo do formiranja klasa.

Analizom obolelih biljaka laboratorijski je potvrđeno prisutsvo dva virusa: Virusa patuljavosti pšenice (Wheat dwarf virus) – čiji je vektor cikada Psammotettix alienus i Virusa crtičastog mozaika pšenice (Wheat streak mosaic virus) – čiji je vektor grinja Aceria tosichella.

Prisustvo  biljaka sa simptomima od navedenih virusa najviše je zastupljeno na parcelama koje su u jesen imale adekvatne uslove za nicanje i razvoj, te je na njima i registrovano prisustvo štetočina vektora virusa, o čemu je RC Novi Sad redovno obaveštavao proizvođače.

Mere kontrole pomenutih viroza podrazumevaju hemijsko suzbijanje vektora i uništavanje samoniklih biljaka i drugih biljaka rezervoara virusa.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XVI

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Ajdared i sorte Zlatni Delišes nalaze se u fazi prečnik ploda do 40mm (74 BBCH).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100 % i na sorti Zlatni Delišes i na sorti Ajdared.

Ispražnjenost pseudotecija kod  obe sorte  iznosi 100%. U pregledanim pseudotecijama nije registrovano prisustvo askospora. Završen je period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Ispražnjena pseudotecija   
 
 
Polaganje jajnih legala I generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Novi Sad, usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama razvoja listova (BBCH 14-16).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1-4% pregledanih biljaka. U toku je polaganje jaja prve generacije ove štetočine.

Jajno leglo Ostrinia nubilalis

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca i na vreme će obavestiti proizvođače o sprovođenju mera zaštite.

Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus u vinogradima

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze se nalaze u početnim fazama cvetanja.

Vizuelnim pregledom vinove loze, na naličju lista, registrovano je prisustvo tek ispiljenih larvi cikade Scaphoideus titanus. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

Larva Scaphoideus titanus

Cikada vinove loze Scaphoideus titanus (Auchenorrhyncha:Cicadellidae) je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje oboljenje ZLATASTO ŽUTILO VINOVE LOZE.

Ova cikada je izraziti monofag što znači da svoje razviće završava isključivo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jaja ispod kore dvogodišnjih lastara. U našim agroekološkim uslovima početak piljenja larvi se odvija tokom maja meseca. Larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva, a odrasle jedinke se pojavljuju tokom juna i ostaju u vinogradu sve do septembra.

Direktne štete od ishrane ovih cikada (ishranjuju se floemskim sokovima) su zanemarljive, ali su zato indirektne štete, kao vektori fitoplazme FD, izuzetno velike.

Da bi cikada postala infektivna mora se najpre ishranjivati na zaraženim čokotima vinove loze u trajanju od nekoliko sati. Zatim mora da prođe inkubacioni period (vreme koje je potrebno da prođe od momenta unošenja fitoplazme u telo cikade do mogućnosti da ih cikada prenese na drugu biljku) koji za ovu cikadu iznosi 21 dan. Uzimajući ove činjenice u obzir, tek larve trećeg razvojnog stadijuma mogu da postanu infektivne i tu sposobnost zadržavaju do kraja života. Fitoplazma FD ne prenosi se na potomstvo cikade.

S obzirom da se nalazimo na samom početku piljenja larvi ove štetočine, a da su tek treći larveni stupnjevi sposobni da prenesu fitoplazmu, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Novi Sad nastavlja praćenje cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XV

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Ajdared i Zlatni  Delišes se nalaze u fazi prečnik ploda do 40mm; plodovi uspravni (T-faza) (BBCH 74).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100 % i na sorti Zlatni Delišes i na sorti Ajdared.

Ispražnjenost pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 96,55 %. Od ukupno pregledanih 58 pseudotecija, 56 je ispražnjeno. Kod sorte Ajdared ispražnjenost iznosi  98,03 %, od ukupno pregledane 51 pseudotecije, 50 je ispražnjeno.

Ispražnjene pseudotecije
 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Stanje u usevima šećerne repe

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se nalaze u početnim fazama zatvaranja redova (BBCH 31).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo prvih pega od prouzrokovača  pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Procenat biljaka sa pegama se kreće do 2%.

Uslovi u kojima se odvija proizvodnja su izuzetno povoljni za razvoj i širenje ovog patogena, pogotovo sa porastom temperatura ove nedelje. RC Novi Sad nastavlja monitoring prisustva ovog patogena u usevima šećerne  repe i po postizanju prvog epidemijskog praga signaliziraće vreme za primenu hemijskih mera zaštite.

Takođe vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma oštećenja i larvi od repine muve (Pegomya betae).

U ovim fazamma razvoja suzbijanje ove štetočine se ne sprovodi (EPPO standard PP 2/12 (1): primena insekticida je opravdana samo ukoliko se registruje 4 larve po biljci kada je šećerna repa u fazi 2 lista, ili 6 larvi po biljci kada je šećerna repa u fazi 4 lista).

Pojava žitnih stenica u usevima strnih žita

Na području delovanja RC Novi Sad, vizuelnim pregledom useva strnih žita registrovano je prisustvo različitih vrsta žitnih stenica (Eurigaster sp., Aelia sp., Dolycoris sp.) kao i štete na klasovima usled njihove ishrane.

Usled većeg broja uboda žitnih stenica na stabljici u vreme klasanja može doći do obrazovanja belih i šturih klasova. Šture klasove izaziva i ishrana stenica na tek formiranim mlečnim zrnima koja se smežuravaju i suše.

Brojnosti pomenutih štetočina su ispod praga štetnosti (3-4 imaga/m2) te se u ovom momentu hemijske mere zaštite ne preporučuju. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima strnih žita.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima

 Najnovije preporuke regionalnog centra Novi Sad