Skip to main content

Mladenovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Mladenovac
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na terenu RC Mladenovac usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama razvoja, od početka bokorenja do  treće stablo vidljivo (BBCH 21 -23).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice na terenu RC Mladenovac, na lokalitetima Mladenovac, Palilula, Zemun i Obrenovac, registrovano je prisustvo simptoma  rđe (Puccinia spp.) i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

% biljaka sa simptomima rđe (Puccinia spp.)

%  biljaka sa simptomima sive pegavosti (Septoria tritici)

Mladenovac

21-23

0

2

Palilula

21-23

2

5

Zemun

21-23

0

8

Obrenovac

21-23

0

8

 

Slika1. Simptom rđa na listu pšenice

RC Mladenovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na teritoriji RC Mladenovac usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od tri lista do vidljivo treće sekundarno stabaoce (BBCH 13-23).

 

Vizuelnim pregledima useva ječma, na lokalitetima Obrenovac, Zemun, Mladenovac i Sopot, registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) od 2 do 6% biljaka.

 

Slika 1. Mrežasta pegavost ječma

 

Slika 2. Mrežasta pegavost ječma

 

 

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv navedenog patogena.

 

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo cikada (Cicadellidae) i lisnih vaši (Aphididae). Niske temperature uticale su na smanjenje aktivnosti ovih štetočina. RC Mladenovac je u cilju suzbijanja ovih štetočina objavio preporuku 15.11. (vidi preporuku).

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus).

 

Slika 3. Aktivne rupe od glodara

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa/ha  primena rodenticida u vidu gotovih mamaka (a.m. cink-fosfida; a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

RC Mladenovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma.

Pojava rutave bube

Pregledom zasada šljive na lokalitetima Koraćica i Mali Požarevac, uočeno je prisustvo imaga rutave bube – Tropinota hirta u niskoj brojnosti.

Velika slika Rutava buba

Rutava buba –Tropinota (Epicometis) hirta spada u polifagne štetočine, hrani se cvetnim delovima svih voćnih vrsta, kao i na  uljanoj  repici  i na drugim biljkama koji cvetaju. Veoma je štetna u mladim zasadima gde može uništiti sve cvetove. Imago veoma dobro leti, brzo se seli na nove površine i zato je suzbijanje veoma teško. U toku dana, rutava buba je najaktivnija u periodu od 10 - 16 sati  kada su temperature najveće.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje zasade, naročito mlade zasade voća, i ukoliko uoče rutavu bubu sprovedu mere njenog mehaničkog izlovljavanja. U voćnjacima treba postaviti lovne posude plave ili bele boje napunjene vodom i atraktantima  za rutavu bubu (cimet, negro bombone, voćni sirup, anis I dr.). Sadržaj u lovnim posudama redovno menjati.

Hemijsko suzbijanje u kulturama koji cvetaju je strogo zabranjeno!

Stanje u zasadu kruške

Na području delovanja RC Mladenovac, punkt Mali Požarevac, vizuelnim pregledom zasada kruške, sorte Viljamovka, koja se nalazi u fenofazi po BBCH skali 01-03 (početak bubrenja pupoljaka do kraj bubrenja pupoljaka), registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve, Cacopsylla pyri, u indeksu napada 7,5 i  jaja u indeksu napada 6. Pregledom pod binokularom nije utvrđeno piljenje larvi.

 

   

Sl 1 Fenofaza kruške           Sl 2 Imago kruškine buve

 

      

Sl 3 Imago zimski binokular  Sl 4 Jaje kruškine buve

 

Najavljeno toplo vreme doprineće povećanoj aktivnosti ove štetočine, potrebno je pratiti stanje u zasadu kruške u narednom periodu. Hemijski tretman se za sada ne preporučuje.

Stanje u zasadu kruške

Na području delovanja RC Mladenovac, punkt Mali Požarevac,  vizuelnim pregledom zasada kruške, sorte Viljamovka, koja se nalazi u fenofazi po BBCH skali 00 (faza mirovanja), registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve, Cacopsylla pyri, u indeksu napada 1,5 i  jaja u indeksu napada 0,5.

Pošto smo u prethodnom periodu imali temperature iznad proseka za ovo doba godine , došlo je do aktivnosti prezimljujućeg imaga i početka polaganja jaja.

 
 
 
 

Hemijske mere se za sada ne preporučuju, a RC Mladenovac nastavlja sa praćenjem stanja u zasadu kruške.

Stanje u usevima krompira

Na području delovanja RC Mladenovac, punkt Međulužje, vizuelnim pregledom useva krompira utvrđeno je da se krompir nalazi u fenofazi po BBCH skali 19 (9 ili više listova razvijeno). Registrovano je prisustvo imaga krompriove zlatice-Leptinotarsa decemlineata u indesku napada 3 i prisustvo jajnih legala u indeku 1,5. Trenutno se ne preporučuju hemijske mere, uz napomenu da se usevi redovno obilaze i prati brojnost imaga i jajnih legala.

 

Sl 1 Imago krompirove zlatice

 

 

Sl 2 Jaja krompirove zlatice

Stanje u zasadima kruške-obična kruškina buva

Na području delovanja RC Mladenovac, punkt Mali Požarevac, vizuelnim pregledom zasada kruške utvđeno je da se zasad nalazi u fenofazi po BBCH skali 59-62 (Većina cvetova je sa formiranim kruničnim laticama koje formiraju cvetnu ložu do oko 20% cvetova otvoreno). Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo jaja obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada od 8.3 %, imaga 4,16%, i larvi 0.83%. U ovoj fenofazi ne preporučuje se hemijski tretman. Preprati na bazi a.m. abamektina su izuzetno otrovni za oprašivače.

 
 
 
 
 
Stanje u zasadu kruške

Na području delovanja RC Mladenovac, punkt Mali Požarevac, vizuelnim pregledom zasada kruške utvrđeno je da se zasad nalazi u fazi mirovanja (BBCH 00). Registrovana je prva pojava imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). Najavljeno povećanje temperature u narednom periodu dovešće do pojačane aktivnosti imaga obične kruškine buve i intenziviranja polaganja jaja.

Sl 1 Imago obične kruškine buve

 

RC Mladenovac nastavlja sa praćenjem stanja u zasadima kruške na ovom lokalitetu.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na teritoriji koju pokriva RC Mladenovac, punkt Rabrovac, ogledno polje, usevi ozime pšenice i ječma  nalaze se, u zavisnosti od sortimenta, u fenofazi BBCH 13-23 (3 lista razvijeno do faze bokorenja 3 stabla vidljiva). Vizuelnim pregledom biljaka pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti (Septoria tritici, Erysiphe graminis, Puccinia spp.). Zajedničko za sve sorte je sušenje vrhova listova kao posledica ekstremno niskih temperature u prethodnom periodu. RC Mladenovac nastavlja sa praćenjem stanja u usevima pšenice i ječma  na ovom lokalitetu.

 

Slika 1 Usev pšenice

 
Polaganje jaja  šljivinog smotavca

Na području delovanja RC Mladenovac, punkt Koraćica zasadi šljive se nalaze u fenofazi 73 po BBCH skali (drugo opadanje plodova). Vizuelnim pregledom plodova šljive pod binokularom utvrđeno je prisustvo jaja šljivinog smotavca-Grapholita funebrana u indeksu 0.5. Suma akumulirane temperature od biofixa je 108,98 CDD (ºC). U narednim danima se očekuje početak piljenja larvi.

 

 

Velika slika jaje šljivinog smotavca

 

Za sada se ne preporučuje insekticidni tretman. RC Mladenovac nastavlja praćenje stanja u zasadu šljive.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima