Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Vrbas.
Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Vrbas, usevi ozimih strnina posejani u optimalnim rokovima setve se nalaze u fazama bokorenja, ječam - formirano 8-9 stabala bokorenja (BBCH 23-26); pšenica - formirano 4-5 stabala bokorenja (BBCH 24-25).

Vizuelnim pregledima useva pšenice i ječma, registrovano je povećanje broja biljaka sa simptomima rđe pšenice, Puccinia  spp., rđe ječma, Puccinia hordei, mrežaste pegavosti lista ječma, Pyrenophora teres, pepelnice žita, Erysiphae graminis, dok simptomi sive pegavosti lista pšenice, Septoria tritici, nisu uočeni.

Trenutno zdravstveno stanje strnih žita je rezultat povoljnih vremenskih uslova u proteklom period, pre svega temperatura iznad prosečnih vrednosti.

Hemijske mere zaštite se u još uvek ne preporučuju.

 

Lokalitet

 

 

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima rđe (Puccinia spp.)

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice žita (Erysiphe graminis)

Procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)

Srbobran

28/ječam

15

85

32

Vrbas

24-25/pšenica

17

5

/

Kula

24-25/pšenica

6

6

/

 
 
 
 
 
 
Zdravstveno stanje ozimih useva

Na području delovanja RC Vrbas, usevi ječma se nalaze u različitim fazama bokorenja, formirano 3-6 stabala (BBCH 23-26) dok se usevi pšenice nalaze u fazama od 3 formirana lista do početka bokorenja (BBCH 13-21).

Vizuelnim pregledima useva pšenice i ječma, registrovani su simptomi rđe (Puccinia  spp.),  mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphe graminis).

U odnosu na prethodni pregled, registruje se povećanje broja biljaka sa   simptomima bolesti, kao rezultat povoljnih vremenskih uslova u proteklom periodu (visokih temperatura i visokoh vrednosti relativne vlažnosti vazduha). S obzirom na   pad temperature koji je nastupio, očekuje se prestanak širenja infekcije, ali poljoprivredni proizvođači treba da obrate pažnju da biljke ulaze sa velikim infektivnim potencijalom u nastupajuću vegetaciju. Hemijske mere se u ovom periodu ne preporučuju. 

 

Lokalitet

 

 

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima rđe (Puccinia spp.)

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice žita (Erysiphe graminis)

Procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)

Srbobran

26/ječam

13

80

30

Vrbas

21/pšenica

15

0

/

Kula

23/pšenica

8

2

/

 
Zdravstveno stanje strnih žita

Na području rada RC Vrbas, usevi pšenice se nalaze u fazi od 2 do 5 formiranih listova (BBCH 12-15), dok se usevi ječma nalaze u fazi bokorenja, od 2 do 4 stabla vidljiva ( BCH 22-24).

Rezultati vizuelnih pregleda useva ozime pšenice i ječma prikazani su u tabeli:

Lokalitet

 

 

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima rđe (Puccinia spp.)

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice žita (Erysiphe graminis)

Procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)

Srbobran

24/ječam

2

5

5

Vrbas

15/pšenica

5

0

/

Bečej

14/pšenica

0

2

/

 
 
 
 
 
 

Vizuelnim pregledom useva strnih žita nije registrovano prisustvo cikada (Cicadelidae), dok se prisustvo krilatih formi vaši (Aphididae) registruje u niskim brojnostima. RC Vrbas je informaciju o prisustvu i preporuci za tretman lisnih vaši i cikada, objavio na ovom portalu 23.10.2019 (vidi preporuku).

 

Takođe, u toku vizuelnih pregleda useva registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis). Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida, a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

 
 

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu, RC Vrbas

RC Vrbas izvršio je vizuelni pregled merkantilnog kukuruza pred berbu na 10 parcela sa hibridima ranih grupa zrenja i 10 parcela sa hibridima kasnih grupa zrenja.

U cilju utvrđivanja prisustva oštećenja na klipu kukuruza od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera) i simptoma od fitopatogenih gljiva (Fusarium sp.,  Aspergillus sp.Penicillium sp., Cladosporium sp.), izvršen je pregled 20 različitih hibrida kukuruza na 15 lokaliteta: Bačko Gradište, Bečej, Crvenka, Kruščić, Kucura, Kula, Lipar, Ravno Selo, Ruski Krstur, Savino Selo, Srbobran, Turija, Vrbas, Zmajevo.

 

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

 

 

Procenat oštećenih klipova

klipovi bez simptoma

35-74%

klipovi sa oštećenjima od insekata

13-48%

klipovi sa simptomima Fusarium sp.

6-44%

klipovi sa simptomima Aspergillus sp.

0-1%

klipovi sa simptomima Penicillium sp.

1-16%

klipovi sa simptomima Cladosporium sp.

1-5%

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima: insekti + Fusarium sp.  

10-33%

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima: insekti + Fusarium sp.  + Penicilium sp.

1-9%

Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)

Na području delovanja RC Vrbas u usevima soje, paradajza, paprike, kukuruza i zasadima kruške i oraha, kao i u svetlosnim lovnim lampama registrovano je prisustvo braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys). Za sada, ova stenica se uočava u baštama i u blizini naseljenih mesta, kao i u ekstenzivnim zasadima i usevima.

Prezimljava u stadijumu imaga na skrovitim mestima. Ženka polaže jaja na naličje listova u grupicama od po 28 komada. Iz jaja se pile larve, koje prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva. Štete nanose i larve i imaga, sisanjem biljnih sokova iz svih nadzemnih delova biljaka. Na plodovima, na mestima uboda, nastaju nekrotične tačke i udubljenja i oni gube tržišnu vrednost.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje braon mramoraste stenice. Insekticidi iz grupe piretroida pokazali su dobru efikasnost u suzbijanju ove štetočine ali je njihova primena ograničena u fazma sazrevanja plodova zbog karence, kao i zbog njihovog štetnog dejstva na korisne organizme. Na manjim površinama moguće je mehaničko sakupljanje i uništavanje larvi i odraslih jedinki. U svetu se razvija strategija masovnog privlačenja insekata putem klopki.

 
 
Polaganje jaja druge generacije kukuruznog plamenca
Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetu Kula, vizuelnim pregledom useva semenskog kukuruza, registrovano je jajno leglo kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis, na 1% pregledanih biljaka. U toku je  početak polaganja jaja druge generacije kukuruznog plamenca. Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju. RC Vrbas će nastaviti monitoring i na vreme će signalizirati momenat primene insekticida.
Pojava Potosia cuprea i Cetonia aurata u zasadima kajsija
Na području RC Vrbas, na lokalitetu u Vrbasu, vizuelnim pregledom zasada kajsije, registrovano je prisustvo imaga Potosia cuprea Cetonia aurata.
 
Ovi krupni insekti zlatno zelene boje napadaju plodove sa velikim sadržajem šećera. To su meki zreli plodovi poput kajsija, bresaka, smokava i dr. Napadnuti plodovi gube tržišnu vrednost i podložni su napadu patogena.
 
Ukoliko se u vreme berbe plodova uoče ovi insekti, preporučuje se postavljanje lovnih mamaka sa čašama napunjenim mirisnim atraktantima (sokom u previranju, ostacima piva..). Lovne klopke treba postavljati na 15 m u naizmeničnom rasporedu i vršiti njihovo pražnjenje 2 puta nedeljno. Insekti se mogu i ručno skupljati u najtoplijem delu dana, kada su i najaktivniji.
Hemijske mere zaštite se ne preporučuju!
 
Grinje u kukuruzu

Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetu u Crvenki, u usevu semenskog kukuruza, na ivičnim delovima parcele, uočeni su simptomi napada grinja. Pregledom naličja lista registrovana su jaja, larve i imaga običnog paučinara, Tetranichus urticae.

Ova veoma štetna grinja napada veliki broj biljnih vrsta (do 300 registrovanih). Štete pravi larve i odrasle jedinke hraneći se biljnim sokovima na naličju listova. Takav način ishrane utiče na smanjenje intenziteta fotosinteze, a kao posledica toga, može doći do sušenja i propadanja lisne mase. Na mestima ishrane, na naličju lista, formira se gusta paučinasta mreža. Simptomi napada od običnog paučinara uočeni su i na soji i raznom povrću i voću.

Obični paučinar prezimi u stadijumu zimske ženke. Na proleće ishrana započinje na korovima. Broj generacija koje razvije tokom jedbe godine varira u zavisnosti od temperatura. Najpovoljnija temperatura za njihovu ubrzanu reprodukciju je oko 30˚C, kada broj generacija može biti do 12.

Obični paučinar naseljava ivice parcela, pa se preporučuje da se pregledi useva prvo obave na tim delovima. Ukoliko se registruju simptomi napada običnog paučinara i njihovo prisustvo (2-5 pokretnih formi grinja po listu ), preporučuje se zaštita useva, registrovanim akaricidima kako bi se zaustavilo njihovo širenje na ostatak parcele.

 

list kukuruza napadnut od grinja

grinje na naličju lista kukuruza

grinje na naličju lista soje

Insekti u usevima soje
Na području  delovanja RC Vrbas, vizuelnim pregledima useva soje, registrovano je pored velikog broja jaja i larvi stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui) i prisustvo sledećih insekata:
jaja, larve i odrasle jedinke stenica (Pentatomidae) i
larve geometrida (Geometridae).
 
 
 
 
 
 
 
 
RC Vrbas je dao preporuku za suzbijanje larvi stričkovog šarenjaka u usevima soje, a navedeni insekticid delovaće i na druge prisutne štetne insekte u soji.
Cikada vinove loze
Na području delovanja RC Vrbas, lokalitet  Lipar, vinova loza se nalazi u fazi formiranja bobica (BBCH 71-72).
 
Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, registrovane su larve prvog i drugog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus. Ova cikada prenosi fitoplazmu Flavescens doree, koja je prouzrokovač oboljenja zlatastog žutila vinove loze. Hemijske mere se još uvek ne preporučuju, jer je larva infektivna tek u trećem razvojnom stupnju.
 
RC Vrbas nastavlja sa monitoringom cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće momenat za tretman.
 
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima