Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Vrbas.
Štete od poljskih glodara na strnim žitima

Na području delovanja RC Vrbas, na usevima pšenice i ječma sa redukovanom obradom zemljišta i/ili gde zaštita od poljskih glodara nije sprovedena po preporuci tokom zime, registrovane su štete od poljskog miša i poljske voluharice, na do 30% biljaka. Štete, nastale ishranom miševa su uočene u vidu oaza, gde su stabljike ječma i pšenice potpuno uništene.

U je­sen se glo­da­ri sa svo­jih do­ta­da­šnjih sta­ni­šta (par­ce­le po­sle ski­da­nja le­ti­ne, za­ko­ro­vlje­na str­ni­šta, lu­ce­ri­šta…), se­le  na po­se­ja­ne ozi­me use­ve pše­ni­ce i ječ­ma, gde se pr­vo hra­ne po­se­ja­nim i kli­ja­lim se­me­nom, a ka­sni­je na­kon ni­ca­nja use­va na­sta­vlja­ju svo­ju ak­tiv­nost ošte­ću­ju­ći nad­zem­ne i pod­zem­ne de­lo­ve iz­ni­klih bi­lja­ka, stva­ra­ju­ći ta­ko­zva­na pra­zna me­sta bez use­va „oaze“.
Za spre­ča­va­nje ve­ćih šte­ta po­treb­no je obi­ći lu­ce­ri­šta, za­sno­va­ne ozi­me use­ve pše­ni­ce i ječ­ma na­kon ni­ca­nja i iz­vr­ši­ti pre­gled na pri­su­stvo glo­da­ra, bro­ja­njem ak­tiv­nih ru­pa (ula­znih otvo­ra u nji­ho­ve pod­zem­ne ka­na­le).

RC Vrbas je u dva navrata obavestio o potrebi suzbijanje poljskih glodara u usevima pšenice i ječma:

pogledati link od 7.12.2022.

pogledati link od 24.1.2023.

Trovanje poljskih glodara treba da bude redovna i sveobuhvatna mera, na svim površinama, u cilju sprečavanja  njihovog prenamnožavanja, kako bi se sprečile ovakve štete, posebno u godinama sa blagom zimom.

štete od poljskih glodara

 

 

štete od poljskih glodara

Kruškina eriofidna grinja

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi kruške se nalaze u fenofazi razvoja ploda, plodovi veličine do 20 mm ( BBCH 72 ).

Vizuelnim pregledom lišća kruške, registrovani su simptomi napada od eriofidne grinje kruške (Eriophyes pyri).

 

simptomi napada kruškine grinje na listu kruške

 

Kruškina eriofidna grinja ima više generacija godišnje. Ženke ove grinje prezime ispod ljuspica pupoljaka. U proleće polažu jaja u tkivo mladog lišća. Iz jaja se pile larve koje se hrane sisanjem sokova na lišću izazivajući karakteristične sitne, ali vrlo brojne gale vidljive sa obe strane lista. U početku su to ružičaste fleke duž glavnog nerva. Unutar gala se odvija ceo razvoj grinje. Gale su u početku zelene, pa crvene, da bi na kraju dobile braon ili crnu boju. Usled većeg napada grinja, može doći do defolijacije lisne mase. Najčešće su napadnuti vršni mladari. Što se tiče hemijskog suzbijanja, insekticidi koji se preporučuju za suzbijanje kruškine buve, sa a.m.abamektin, deluju i na eriofidnu grinju kruške.

Šljivina lisna mušica

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi šljiva se nalaze u fazi razvoja ploda, zeleni plodnik okružen sasušennom cvetnom ložom; čašične latice počinju da opadaju do drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

Vizuelnim pregledom listova šljive, registrovane su izrasline - gale od šljivine lisne mušice (Putoniella pruni).

gale od šljivine lisne mušice na listu šljive

Šljivina lisna mušica ima jednu generaciju godišnje i pripada porodici mušica šiškarica (Cecidomyiidae). U galama se nalaze larve, žuto-narandžaste boje, dugačke do 3 milimetra. Larve se hrane biljnim sokovima, a pri kraju razvoja padaju na tlo oko voćki i u njemu prezimljavaju. Štete se ogledaju u deformaciji listova što dovodi do smanjenja procesa fotosinteze. Ova štetočina ne pripada ekonomski značajnim vrstama, te nije potrebna primena hemijskih mera zaštite u cilju njenog suzbijanja.

Prisustvo tripsa u usevima ozimog crnog luka

Na području delovanja RC Vrbas usevi ozimog crnog luka se nalaze u fazi od 3 do 5 listova razvijeno (BBCH 13-15). 

Vizuelnim pregledom useva ozimog crnog luka registrovano je prisustvo larvi duvanovog tripsa (Thrips tabaci) u indeksu napada 7,5. Trenutna brojnost larvi duvanovog tripsa je ispod praga štetnosti od 1 do 2 larve tripsa po listu luka, pa se proizvođačima luka još ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Vrbas nastavlja sa monitoringom tripsa u usevima ozimog crnog luka i na vreme će obavestiti proizvođače o momentu za primenu hemijskih mera zaštite.

 

larva duvanovog tripsa

Prisustvo šljivinih osa u zasadima šljiva

Na području delovanja RC Vrbas zasadi šljive se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 61-65).

Na lepljivim klopkama postavljenim u zasade šljiva registrovani su pojedinačni ulovi odraslih jedinki crne šljivine ose (Hoplocampa minuta).

Crna i žuta osa šljivina osa (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava) se u zasadima šljiva  javljaju svake godine.  Imaju jednu generaciju godišnje i prezimljavaju u stadijumu larve. Ženke ovih štetočina polažu jaja na čašične listiće cvetova šljive. Crna šljivina osa polaže jaja u slobodne čašične listiće, dok žuta šljivina osa između slobodnih čašičnih listića. Nakon piljenja, larve  se ubušuju u tek formirane plodove, usled čega dolazi do njihovog opadanja. Jedna larva može oštetiti 4-6 plodova.

šljivina osa

Suzbijanje ovih štetočina se sprovodi u periodu piljenja gusenica pre njihovog ubušivanja u plodove u fazama precvetavanja šljive kada pčele i drugi polinatori više nisu prisutni u zasadu. 

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem faza razvoja šljiva i prisustva šljivinih osa u zasadima šljiva i na  vreme će obavestiti proizvođače o momentu za njihovo suzbijanje.

Primena insekticida u fazama cvetanja je zakonom zabranjena!

Zdravstveno stanje pšenice i ječma

Na području delovanja RC Vrbas, usevi pšenice i ječma se nalaze u različitim  fazama bokorenja, do početka vlatanja i izduživanja stabla (BBCH 26-30).

Vizuelnim pregledima useva pšenice i ječma,  u poređenju sa pregledom od prošle nedelje, registrovano je povećanje broja biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma u usevima ječma i simptoma sive pegavosti lista pšenice u usevima pšenice.

U usevima pšenice je uočeno prisustvo simptoma:

pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 5 do 50 % biljaka,

lisne rđe pšenice (Puccinia recondita) na 10 do 60% biljaka,

sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 3 do 64% biljaka.

 

U usevima ječma su uočeni simptomi:

mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 90% biljaka,

pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 30% biljaka,

rđe ječma (Puccinia hordei), na do 6% biljaka.

simptomi rđe pšenice

početni simptomi rđe na listu pšenice

simptomi sive pegavosti lista pšenice

simptomi mrežaste pegavosti lista i pepelnice ječma

Trenutni vremenski uslovi (temperatura i relativna vlaga, kao i padavine koje se najavljuju), odgovaraju širenju patogena lista ječma i pšenice.

Sa primenom fungicida treba otpočeti čim se steknu povoljni uslovi (prestanak padavina, prosušivanje zemlje za ulazak mašina, porast temperatura zbog delovanja fungicida).

Zdravstveno stanje pšenice

Na području RC Vrbas, usevi pšenice se nalaze u fazi bokorenja, oko 5 sekundarnih stabala razvijeno (BBCH 25).

Vizuelnim pregledom useva pšenice, registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 40 do 50 % biljaka, rđe pšenice (Puccinia recondita) na 20 do 60% biljaka, sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 4 do 40% biljaka.

simptomi pepelnice i rđe pšenice

simptomi sive pegavosti lista pšenice

Vizuelnim pregledom nije uočeno  prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

Prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus ) i poljske voluharice (Microtus arvalis) se registruje u vrlo niskoj brojnosti.

Vrlo visok procenat zaraženih biljaka bolestima upućuje na oprez u narednom periodu i preporučuju se redovni obilasci useva da bi se na vreme sagledalo zdravstveno stanje biljaka.

RC Vrbas će i u narednom periodu pratiti prisustvo biljnih bolesti o čemu će izvestiti na ovom portalu.

Zdravstveno stanje ječma

Na području RC Vrbas, usevi ječma se nalaze u fazi bokorenja, 5 sekundarnih stabala razvijeno (BBCH 25).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 60% biljaka, pepelnice žita (Erysiphae graminis) na do 30% biljaka, rđe ječma (Puccinia hordei) na do 6% biljaka i sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na do 10% biljaka.

simptomi pepelnice i mrežaste pegavosti ječma

Trenutno zdravstveno stanje useva ječma je rezultat povoljnih meteoroloških uslova koji su vladali tokom jeseni i zime a koji su bili povoljni za razvoj i širenje bolesti lista, kao i primenjene agrotehnike i korišćenja azotnih đubriva.

Vizuelnim pregledom nije registrovano  prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

Prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus ) i poljske voluharice (Microtus arvalis) je uočeno u vrlo niskoj brojnosti.

Trenutno se ne preporučuju hemijske mere zaštite useva, međutim prikazano zdravstveno stanje useva ukazuje na veliki oprez i budnost u narednom periodu kako bi se na vreme zaštititili usevi i sprečio razvoj bolesti.  

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Prisustvo male repičine pipe u uljanoj repici

Na području RC Vrbas, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi  od 9 i više listova razvijeno (BBCH 19 ).

usev uljane repice

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registrovano je prisustvo odraslih jedinki male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) u niskoj brojnosti.

Repičine pipe prezimljavaju kao odrasle jedinke na prošlogodišnjim repičištima. Kad dnevna temperatura pređe 10°C, počinje njihova migracija na novoposejane useve uljane repice. Niske temperature koje se prognoziraju u narednom periodu usporiće aktivnost navedenih štetočina.

Hemijske mere zaštite se trenutno ne preporučuju, a RC Vrbas nstavlja sa praćenjem repičinih pipa u usevima uljane repice.

Zdravstveno stanje pšenice i ječma

Na području RC Vrbas, usevi ječma i pšenice se nalaze u fazi bokorenja, 4-5 sekundarnih stabala razvijeno (BBCH 24-25).

usev pšenice

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 55% biljaka, pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 25% biljaka, rđe ječma (Puccinia hordei) na do 5% biljaka i sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka.

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 40% biljaka, lisne rđe pšenice (Puccinia recondita) na od 19% do 57% biljaka i sive pegavosti lista pšenice(Septoria tritici) na od 0% do 35% biljaka.

simptomi pepelnice

simptomi rđe i pepelnice na pšenici

Tokom pregleda nije registrovano  prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

Prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus ) i poljske voluharice (Microtus arvalis ) je uočeno u veoma niskoj brojnosti.

U ovom periodu se ne preporučuju hemijske mere zaštite useva, a RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimih žita.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima