Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Kikinda.
Plamenjača u usevima soje
Na području delovanja RC Kikinde, usevi soje se nalaze u fenofazi prvi cvetovi otvoreni do faze otvoreni cvetovi na trećini cvasti stabljike (BBCH 60-63).
 
Vizuelnim pregledom useva soje na nekoliko lokaliteta, registrovani su simptomi plamenjače soje (Peronospora manshurica) na 10-20 % pregledanih biljaka.
U proteklom vegetacionom periodu bili su izuzetno povoljni uslovi za razvoj ovog patogena.
 
 
 
Simptomi se manifestuju na licu lista u vidu svetlozelenih ili žućkastih pega nepravilnog oblika i različite veličine. Sa naličja lista u vlažnim uslovima u okviru pega formira se micelijska navlaka od konidiofora i konidija. Jako zaraženo lišće požuti, postaje nekrotično uvija se po ivici i na kraju opada.
 
Mere koje se preporučuju su sledeće:
  1. Gajenje otpornih sorata
  2. Plodored
  3. Proizvodnja zdravog semena
  4. Zaoravanje biljnih ostataka posle žetve

Zaštita useva soje primenom fungicida se kod nas obično ne sprovodi jer ovaj patogen za sada ne predstavlja ograničavajući faktor u proizvodnji soje.

Cikada Scaphoideus titanus u vinogradima
Na području delovanja RC Kikinde zasadi vinove loze nalaze se u fenofazi bobice veličine zrna pšenice do faze bobice veličine zrna graška (BBCH 73-75).
 
Vizuelnim pregledom zasada na naličju listova registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus u indeksu napada 3,5.
 
 
 
 
 
U pregledanim vinogradima na lokalitetima Kikinde i Iđoša trenutno domoniraju larve drugog razvojnog stupnja, a pored larvi prvog i drugog stupnja registruje se i početak pojave larvi trećeg razvojnog stupnja.
 
Cikada je vektor fitoplazme Flavescence dore (FD) koja prouzrokuje oboljenje zlatasto žutilo vinove loze.
 
Hemijske mere zaštite se preporučuju kada je u zasadu dominantno prisustvo larvi trećeg razvojnog stupnja.
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja sa praćenjem cikade i signaliziraće pravo vreme za tretman.
Cikada - Metcalfa pruinosa
Na području delovanja RC Kikinda, registrovano je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa na vinovoj lozi.
 
 
 
Ova cikada pripada grupi polifagnih štetočina i naseljava veliki broj voćnih vrsta, vinovu lozu, ukrasno i šumsko drveće.
 
Prezimi u stadijumu jajeta koje ženka polaže u pukotine ili pupoljke biljke hraniteljke i ima jednu generaciju godišnje.
Larve luče belu voštanu tvorevinu koja liči na vatu. Larve i imaga se hrane sisanjem sokova biljaka, a kao posledica ishrane biljka ima slabiji porast. Indirektne štete nastaju usled lučenja medne rose na koju se naseljava gljiva čađavica.
 
Od mera zaštite preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova.
Larve i imaga imaju veoma dobru pokretljivost pa hemijske mere suzbijanja nisu dale zadovoljavajuće rezultate.
Pojava cikade Reptalus panzeri
Na području delovanja RC Kikinda, vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.
 
 
 
 
Cikada Reptalus panzeri  je vektor stolbur fitoplazme prouzrokovača bolesti crvenilo kukuruza. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve.
 
Odrasle jedinke se pojavljuju tokom juna meseca i na biljkama kukuruza se hrane floemskim sokovima. Ženke polažu jaja na koren kukuruza na kome se hrane ispiljene larve.
Setva pšenice nakon kukuruza omogućava dalji razvoj larava na korenu pšenice.
 
U borbi protiv ove štetočine najznačajnija mera je pravilan plodored tj. izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza čime se prekida ciklus razvoja cikade.
Mrka pegavost suncokreta (Alternaria helianthi)
Na području delovanja RC Kikinda, usevi suncokreta se u zavisnosti od vremena setve i hibrida nalaze u fenofazi razvoja od 5 do 8 listova (BBCH 15-18).
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva na nekoliko lokaliteta, registrovani su simptomi mrke pegavosti (Alternaria helianthi) na donjim listovima na 5-15% biljaka.
 
Mrka pegavost se javlja na svim nadzemnim delovima biljaka u vidu pega koje su različitog oblika i veličine.
 
Početni simptomi se ispoljavaju u vidu sitnih, nekrotičnih pega koje kasnije povećavaju obim i zaraženo tkivo nekrotira. Gljiva prezimi u vidu micelije u zaraženim ostacima na parceli. Uslovi koji su vladali u prethodnom periodu, pogodovali su razvoju mrke pegavosti.
 
Zaraženi ostaci suncokreta na njivi predstavljaju osnovni izvor inokuluma Alternaria helianthi.
Zaštita od pojave i širenja bolesti ogleda se u setvi otpornih hibrida, poštovanju višegodišnjeg plodoreda  kao i uništavanje žetvenih ostataka.
Cikada Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze
Na području delovanja RC Kikinda zasadi vinove loze u zavisnosti od sortimenta nalaze se u fazi puno cvetanje do faze formiranja ploda (BBCH 65-71).
 
Picture
 
Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na lokalitetu Kikinda i Iđoš na naličju listova registrovano je prisustvo larvi II larvenog stupnja cikade Scaphoideus titanus.
 
Picture
 
Schapoideus titanus je izraziti monofag i svoje razviće završava isključivo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jajeta ispod kore dvogodišnjih lastara. Piljenja larvi započinje tokom maja meseca, pri čemu larve prolaze kroz pet larvenih stupnjeva. Odrasle jedinke se registruju tokom juna i zadržavaju se u vinogradu sve do septembra.
Ova cikada se hrani sisanjem floemskih sokova, pri čemu uzrokuje ekonomski značajnije indirektne štete, jer predstavlja vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

Da bi ova cikada postala infektivna najpre se mora hraniti na zaraženim čokotima vinove loze u trajanju od nekoliko sati, a zatim mora proći kroz inkubacioni period, koji za Scaphoideus titanus iznosi 21 dan. Fitoplazma FD ne prenosi se na potomstvo cikade.

S obzirom da se na području delovanja RC Kikinda registruju samo početni larveni stupnjevi ove cikade, a da su tek treći larveni stupnjevi vektori fitoplazme, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Kikinda nastavlja praćenje cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

 
Šturost klasova pšenice (Fusarium graminearum)
Na području delovanja RC Kikinda, usevi pšenice se nalaze u fenofazi od zrno mlečno, srednja mlečna zrelost do faze kasna mlečna zrelost (BBCH 75-77).
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice na više lokaliteta, registrovani su simptomi šturosti klasa pšenice (Fusarium graminearum), a procenat zaraženih klasova se kreće od 5 do 50%.
 
Simptomi koje prouzrokuje gljiva Fusarium graminearum registrovani su kako na parcelama gde nisu u periodu cvetanja pšenice sprovedene hemijske mere zaštite tako i na parcelama gde jesu ali u manjem intenzitetu. Značajan faktor u pojavi simptoma ima i osetljivost gajene sorte prema patogenu kao i sprovedene agrotehničke mere. Tokom perioda klasanja i cvetanja pšenice tokom ove sezone često su padale kiše koje su stvarale izuzetno povoljne uslove za razvoj ovog oboljenja.
 
Simptomi na klasu se registruju u vidu belih klasova sa šturim zrnima, a na klasovima se formira crvenkasta prevlaka od micelije gljive.
Pored gubitka prinosa, gljiva ima sposobnost sinteze mikotoksina koji su štetni po zdravlje  ljudi i životinja.
 
 
 
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Na području delovanja RC Kikinda, jabuke sorte Zlatni Delišes se nalaze u fenofazi prečnik ploda do 40 mm; T-faza; plodovi uspravni (BBCH 74).
 
 
 
Ovonedelnjim pregledom sakupljenih prezimelih listova jabuke, pregledano je 52 pseudotecije prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
Sve pregledane pseudotecije su bile ispražnjene tako da procenat ispražnjenosti iznosi 100%.
 
Registrovana ispražnjenost pseudotecija ukazuju da je završen period primarnih infekcija patogena Venturia inaequalis.
 

S obzirom da je registrovan kraj perioda primarnih infekcija, nastavak primene fungicida za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke se preporučuje samo u zasadima gde su prisutni simptomi ovog patogena.

Stanje u usevima šećerne repe
Na području delovanja RC Kikinda, usevi šećerne repe nalaze se u fenofazi od početak zatvaranja redova, 10 % biljaka zatvorilo redove do faze potpunog zatvaranja redova (BBCH 31-39).
 
 
Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, registrovano je prisustvo simptoma bakterioza na listovima (Pseudomonas syringae) na 10 do 15% biljaka.
 
Prilikom pregleda nisu registrovani simptomi pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).
 
 
 
 
Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Kikinda nastavlja da prati zdravstveno stanje useva šećerne repe.
Kukuruzni plamenac - početak polaganja jaja
Na području delovanja RC Kikinda, u zavisnosti od datuma setve, usevi kukruza se nalaze u fenofazi razvijeno od 4 do 6 listova (BBCH 14-16).
 
 
 
Vizuelnim pregledom semenskog kukuruza, na naličju lista, registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% biljaka.
 
 
Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati dinamiku polaganja jaja kukuruznog plamenca.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima