Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na teritoriji RC Užice, usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od 2 do 5 listova razvijeno (10-15 BBCH).

 

Faza razvoja                 Vaši na pšenici

Vizuelnim pregledom useva ozimih žita nije uočeno prisustvo patogena. U zavisnosti od lokaliteta i faze razvoja useva, registrovano je prisustvo vaši (Aphididae) na 0 do 5% biljaka i cikada (Cicadellidae) na 0 do 3 % biljaka. Najavljene niske temperature u narednom periodu uticaće na smanjenje aktivnosti ovih štetočina.

RC Užice nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimih strnih žita.

Rđa maline

Na području RC Užice u pojedinim zasadima maline koje se nalaze u fazi potpuno razvijenih cvetnih pupoljka, prvi cvetni pupoljci još uvek zatvoreni, (57-59 BBCH)  uočeno je prisustvo simptoma rđe maline (Phragmidium rubi-idaei).

 

Rđa maline

Uočena je pojava na izdancima i nadzemnom delu biljke neposredno iznad zemlje.

Rđa se javlja na svim nadzemnim delovima izdanaka maline. Na zaraženom lišću pojavljuju se žućkasto narandžaste pege. Kasnije, u avgustu i septembru, zaraženo lišće opada.

Preporuka je mehaničko uklanjanje i spaljivanje zaraženih izdanka, kako se zaraza ne bi širila.

Pojava ovog oboljenja je retka, pa se trenutno hemijske  mere zaštite  ne preporučuju.

Pregled useva ječma

Na području rada RC Užice usevi ozimog ječma se,  u zavisnosti od vremena setve, lokaliteta i primenjenih agrotehničkih mera, nalaze u različitim fazama razvoja, od faze 9 listova do faze bokorenja vidljive 3 stabljike (BBCH19-23).

Ječam Nonius, faza bokorenje

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 3% biljaka.

Mrežasta pegavost-P.teres

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

RC Užice nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma.
Plesnivost lista paradajza (Fulvia fulva)
Na području RC Užice u plasteničkoj proizvodnji paradajza registruju se simptomi žute plesnivosti lista paradajza, čiji je prouzrokovač parazitna gljiva Fulvia fulva.
 

Ovo je gljivično oboljenje koje se u našim uslovima javlja uglavnom kod proizvodnje paradajza u zaštićenom prostoru, u uslovima slabe osvetljenosti plastenika pod zaprljanom folijom ili pri dužem periodu oblačnog vremena. Uslovi dugotrajne oblačnosti koji su obeležili prethodni period su upravo pogodovali pojavi i širenju ovog oboljenja. Gust sklop biljaka i slabije provetravanje takođe pogoduje širenju ovog parazita. Simptomi bolesti se ispoljavaju na lišću, i to prvo starijem. Na stablu i plodu pojava simptoma je retka. Na licu lista najpre nastaju svetlozelene ili žute zone sa nejasnim ivicama. Na naličju lista u okviru pega dolazi do sporulacije gljive pri čemu se obrazuje gusta, somotasta, sivomrka prevlaka. Zaraženo tkivo potom nekrotira a list se uvija.

 

Mere kontrole: Biljke ne saditi gusto da ne bi dolazilo do zasenjivanja. Koristiti čistu foliju i održavati čisto staklo. U preventivne mere borbe spadaju još i dezinfekcija supstrata i konstrukcije plastenika, regulacija vlage i temperature, provetravanje objekta, plodored i uklanjanje biljnih ostataka. Za hemijsku zaštitu paradajza preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

- Signum u dozi 0.7 kg/ha (karenca 14 dana) preventivno ili najkasnije po pojavi prvih simptoma.

- Folio Gold 2,5-3 l/ha (karenca je 7 dana)

- Ortiva Opti 480 SC 2-2,5 l/ha (karenca je 3 dana).

Bakterioze maline

Zasadi maline sa sortom Vilamet na području Zlatiborskog okruga su u fazi sazrevanja i berbe plodova (BBCH 89 do 92). Velika količina padavina u prethodnoj sedmici je bila praćena značajnim temperaturnim kolebanjima, a jutarnje temperature su se kretale od 4,68 do 16,26 C. Prohladno i kišovito vreme je pogodovalo razvoju bakterije Pseudomonas syringae. Zabeleženi su ređi slučajevi pojave bakterijskih infekcija na listovima mladih izdanaka, ali ne i na rodnim grančicama na izdancima kod kojih je u toku berba.

 

Slika: Bakterijska infekcija na listu ovogodišnjeg izdanka maline

Sa porastom temperature i prestankom padavina, očekuje se zaustavljanje širenja infekcije i usporavanje širenja kroz biljno tkivo. Obzirom da je berba plodova u toku trenutno se ne preporučuju mere zaštite. Napadnuti izdanci se mogu potpuno ukloniti jer postoji dovoljno rezervnih izdanaka za rod u narednoj godini. U zasadima u kojima je registrovana ova pojava preporučuje se posle završene berbe primena bakarnih fungicida (a.m. bakar hidroksid) kao što su Funguran ili Everest u koncentraciji 0,3%.
Zdravstveno stanje pšenice i ječma
Na području RC Užice, lokalitet Visibaba, usev pšenice sorte Simonida se nalazi u fazi kraj bokorenja i početak vlatanja, (faza 25-30 po BBCH skali). U istoj fazi razvoja se nalazi i ječam sorte Nonius.
Pregledom pšenice i ječma nije ustanovljeno prisustvo pepelnice (Erysiphe graminis), niti rđe (Puccinia sp.). Pojava sive pegavosti lista (Septoria tritici) je registrovana na pšenici. Na ječmu od bolesti zastupljena je mrežasta pegavost (Pyrenophora teres).
 

Lokalitet Visibaba, pšenica: Simonida

% biljaka sa simptomima

Septoria tritici

2

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

 

Lokalitet Visibaba, ječam: Nonius         

% biljaka sa simptomima

Pyrenophora teres

2

Rhyinscosporium secalis

0

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

 

Na osnovu ovog stanja, za sada se ne preporučuje tretiranje useva protiv bolesti. Područni centar Užice nastavlja sa monitorimgom zdravstvenog stanja pšenice. 

Phyllocoptes gracilis, Eriofidna grinja lista maline
Na području RC Užice malina Vilamet je u fazi listanja, razvijeno je od 4 do 7 listova (BBCH 14 do 17). Razvoj rodnih grančica je neujednačen.
Malina Vilamet, faza listanja
Na osnovu pregleda listova koji se obavlja jednom nedeljno ustanovljena je intenzivna aktivnost i ishrana imaga.

Na pregledanim listovima nije bilo položenih jaja. Analizom temperaturnih podataka sa meteorološke stanice na lokalitetu Buar, ustanovljeno je da je maksimalna srednja dnevna temperatura bila 17,2 C i to 22.03.2017. Na osnovu ovih pokazatelja početak polaganja jaja se očekuje kasnije (prag s.d. temperatura 25 C).

Sa stabilizacijom vremenskih prilika koja se očekuje od poslednje nedelje aprila i sa porastom temperature, očekuje se masovno polaganje jaja.

Pregled zasada maline i kupine na pojavu Cikada

Na području Zlatiborskog okruga, u zasadima maline u toku je berba plodova. Zasadi kupine su u fazi cvetanja, razvoja plodova i promene boje. Na osnovu evidencije o prisustvu cikada iz roda Cicadetta u pojedinim područjuma, obavljeni su vizuelni pregledi na pojavu cikada na području Zlatiborskog okruga. U zasadima maline i kupine nije registrovan nalaz odraslih formi niti oštećenja na kori izdanaka i rodnih grančica.

Oštećenja u vidu zareza na izdancima prave ženke i u njih polažu jaja u grupama. Na ovim mestima ostaju trajna oštećenja, pa su izdanci i rodne grančice na tim mestima podložni lomljenju. Obzirom da su odrasle forme dobri letači, postoji osnovan rizik od njihovog nalaženja i na novim terenima.

RC Užice će u narednom periodu pratiti stanje u zasadima maline i kupine na području okruga i blagovremeno obavesti proizvođače o potencijalnom nalazu vrsta iz roda Cicadetta i merama borbe.
Phylocoptes gracilis (eriofidna grinja lista maline)
Ova vrsta grinja pripada grupi Eriophidae, znatno su sitnije od paučinara. Odrasle jedinke su crvolikog oblika, duge oko 115 do 130 mikrona. Prezimljavaju odrasle ženke u kolonijama u pazuhu pupoljaka oko ljuspastih listića. Poznati domaćini su svi tipovi maline, kako divlje, tako i gajene, a javlja se i na kupini. Sa kretanjem vegetacije, pri srednjoj dnevnoj temperaturi od 11oC, počinju da se kreću i nastanjuju vršni deo pupoljka maline, a kasnije migriraju na mlade listove, na kojima se hrane sisanjem sokova. Njihova aktivnost je u početku usporena, a sa rastom temperature, intenziviraju ishranu. Kada srednja dnevna temperatura dostigne 25oC počinju sa polaganjem jaja. U poslednje vreme predstavlja veoma ozbiljan problem u proizvodnji maline. Na listovima usled ishrane grinja nastaje hlorotično šarenilo i deformacija koja je praćena povijanjem lisnog nerva na dole.
Deformacije lista usled napada Ph. gracilis
Pored direkne štete koja nastaje ishranom, može biti i vektor nekih virusnih oboljenja maline. Ima veliki broj generacija koje se međusobno preklapaju, što predstavlja ozbiljan problem u organizaciji suzbijanja ove štetočine. Strategija suzbijanja se sastoji u vizuelnim pregledima počev od aktiviranja nakon zimskog perioda, praćenja brojnosti prezimljujuće populacije i određivanja indeksa napada. Cilj zaštite je suzbijanje zimskog imaga pre nego što dođe do polaganja jaja. Kasnije se pregledima proverava potreba za izvođenjem još jednog tretiranja, koji svakako mora biti obavljen najkasnije neposredno pred početak cvetanja. Za zaštitu se preporučuju sledeći akaricidi: Vertimec 018EC (abamektin) ili Abastate (abamektin) 0,075% (samo u proleće, u početnim fazama razvoja grinja). Takođe na raspolaganju su i sredstva koja imaju produženo delovanje i do 90 dana, kao što su: Envidor (spirodiklofen) 0,4 l/ha ili Ortus (fenpiroksimat) 0,1% ili Nissorun (heksitiazoks) 0,05% ili Sanmite (piribaden) 0,06%.

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima