Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Bačka Topola.
Početak polaganja jaja prve generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi kukuruza nalaze se u fazi: od 7 do 9 i više listova ( BBCH 17-19).

 

 Kukuruz_faza razvoja

 

Vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 1 % biljaka, na svetnosnim lovnim lampama beleži se povećan broj izlovljenih imaga ovog štetnog organizma.

 

 Ostrinia nubilalis_jajno leglo

 

Takođe, tokom vizuelnih pregleda registrovano je i prisustvo sledećih štetnih organizama, u niskom intenzitetu napada:

 

-      Lisne vaši (Aphididae) na do 5% biljaka,

-      Braon mramorasta i zelena povrtna stenica (Halyomorpha halys i Nezara viridula) na do 1% biljaka,

-      Žitna pijavica (Lema melanophus) na do 2% biljaka,

-      Gama sovica (Autographa gamma) na do 4% biljaka.

         

Lisne vaši                     Braon mramorasta stenica

   

Povrtna stenica                      Lema melanophus_imago

        

Autographa gamma_jaje      

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u kukuruzu.

 

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XVI

Na području delovanja RC Bačka Topola , jabuke sorte Zlatni delišes se nalaze u fenofazi: drugo opadanje plodova ( BBCH 73).

 

Sorta Zlatni delišes_faza razvoja

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, za ovu nedelju je utvrđeno da dozrelost iznosi  100%, a ispražnjenost 98%.

 

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

 

Štete od poljskih glodara

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi ozimih strnih žita nalaze se u početnim fazama razvoja ploda (BBCH 71-73).

 

Tokom vizuelnih pregleda useva strnih žita registrovane su štete od poljskih glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis). Dominantna su oštećenja od poljskog miša (Apodemus sylvaticus).

 

Oštećenja od poljskih glodara

 

U ovom trenutku štete se ne mogu proceniti, jer se do kraja vegetacije, do sazrevanja  strnih žita, očekuju dalja oštećenja useva.

 

Razloge  prenamnožavanja poljskih glodara  treba tražiti u sledećem:

·        prisutne promene klimatskih prilika, pre svega povećanje temperatura,

·         godina sa toplom i dugom jeseni, blagom zimom i ranim prolećem,

·         značajno povećanje površina pod strnim žitima i uljanom repicom (čime im je dostupno obilje raspoložive hrane),

·         masovne migracije prema novim površinama,

·        neadekvatno suzbijanje (mora biti organizovano  i istovremeno na većem broju parcela jer preživele jedinke migriraju na dr.parcele),

·         redukovana obrada zemljišta.

Tokom ove  proizvodne godine bili su prisutni gotovo svi navedeni činioci koji dovode do povećanja populacije poljskih glodara. Važno je naglasiti da su u strukturi setve 2022/2023 godine, na regionu Bačke Topole,  površine pod uljanom repicom i strnim žitima povećane za do 30% u odnosu na protekle godine.

U  periodu od januara do marta meseca idealno stanište za njihovo razmnožavanje bili su usevi uljane repice, u kojima je usled obilja hrane, izuzetno povoljnih vremenskih prilika i biljnog pokrivača koji ih je štitio od predatora, a ujedno i onemogućavao adekvatnu primenu rodenticida, došlo došlo do značajnog povećanja njihove brojnosti.

videti prilog od 16.2.2023.

U ovom periodu na površinama pod strnim žitima brojnost je primenom rodenticida još uvek držana pod kontrolom.

Dalje tokom vegetacije, početkom aprila   dolazi do njihove migracije i naseljavanja useva strnih žita, u kojima je prisutna fenofaza razvoja biljaka ječma i pšenice (gustina sklopa, visina useva)  onemogućavala suzbijanje i pružala odličnu zaštitu od prirodnih neprijatelja, a samim tim pogodovala razmnožavanju i povečanju brojnosti ovih štetnih organizama.

Mere zaštite osim primene rodenticida, podrazumevaju i preventivnu zaštitu:

·         intenzivnu agrotehniku,

·         blagovremenu setvu i žetvu,

·         zaoravanje žetvenih ostataka,

·         prostornu izolaciju od postojećih žarišta,

·         stalna briga o prirodnim neprijateljima ovih štetnih organizama.

U ovom momentu, primena registrovaih rodenticida (na bazi cink-fosfida) moguća je samo na uvratinama gde se uoči prisustvo aktivnih rupa. Ograničavajući faktor jesu trenutni uslovi u proizvodnji, sa gotovo svakodnevnim padavinama, kada njihova primena nije dozvoljena.

Trenutno se može preporučiti košenje površina pored parcela i uvratina kako bi se omogućio pristup predatorima sitnih glodara.

 

Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi cvast nabubrela  do  cvasti potpuno razvijene (BBCH 55-57).

 

Faza razvoja vinove loze

 

Vizuelnim pregledom zasada, na naličju listova, registrovano je prisustvo  larvi cikade Scaphoideus titanus. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

 

Scaphoideus titanus_larva

 

Cikada vinove loze (Scaphoideus titanus) je  vektor fitoplazme  Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje najdestruktivnije oboljenje vinove loze: zlatasto žutilo, i kao  takva ima veliki ekonomski značaj.

 

Larve se pile u maju i junu, i prolaze kroz pet razvojnih supnjeva. Infektivne postaju larve III razvojnog stupnja, a sposobnost prenošenja fitoplazme FD zadržavaju do kraja života. Fitoplazma FD ne prenosi se na potomstvo cikade.

 

Takođe, tokom vizuelnih pregleda registrovane su i sl. vrste cikada:

·         Anoplotettix horvathi 

·         Allygidius atomarius,

koje se navode kao „potencijalni" prirodni vektori Fda i srodnih fitoplazmi“ (IZBIS).

 

  

Anoplotettix horvathi        Allygidius atomarius

 

RC Bačka Topola nastavlja praćenje cikade Scaphoideus titanus i dr. potencijalnih vektora Fda i  signaliziraće pravo vreme za tretman.

 

Prisustvo pega od Cercospora beticola

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi razvića rozete -zatvaranje redova (BBCH 3).

 

Šećerna repa_faza razvoja

 

Vizuelnim pregledima useva šećerne repe registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola), u vidu pojedinačnih pega na do 1% biljaka.

 

Cercospora beticola_simptom

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite protiv navedenog patogena.

 

Tokom vizuelnih pregleda useva šećerne repe  registrovano je i prisustvo :

·        simptoma oštećenja od repine muve (Pegomya betae), kao i položenih jaja ove  štetočine na do 3% biljaka,

  

Repina muva_simptom      Repina muva_jaja

·         prisustvo crne repine vaši (Aphis fabae), na do 1% biljaka,

Crna repina vaš

·         jaja sovice gama (Autographa gamma), na do 5% biljaka.

Sovica gama_jaje

RC Bačka Topola nastavlja sa monitoringom prisustva štetnih organizama u šećernoj repi.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XV

 

Na području delovanja RC Bačka Topola, jabuke sorte Zlatni delišes se nalaze u fenofazi: drugo opadanje plodova (BBCH 73).

 

Zlatni delišes_BBCH 73

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, za ovu nedelju je utvrđeno da dozrelost iznosi  100 %, a ispražnjenost 92 %.

 

  

Askusi sa askosporama                 Ispražnjena peritecija

 

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

 

Leskina štitasta vaš

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi leske se nalaze u fenofazi razvoja lista i početka razvoja ploda.

 

Leska_faza razvoja

 

Vizuelnim pregledima, u pojedinim zasadima leske  registrovana je pojava leskine štitaste vaši (Eulecanium coryli sinonim Eulecanium tiliae) u visokom intenzitetu napada.

 

Leskina štitasta vaš

 

Leskina štitasta vaš ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava kao larva u blizini pupoljaka. U maju, nakon kopulacije, ženka polaže mnogobrojna jaja, koja ostaju zaštićena telom ženke tj. „štitićem“. Nakon piljenja, larve se kreću po biljci domaćinu dospevajući na naličje listova gde se učvršćuju i hrane. Početkom jeseni prelaze na grane i pupoljke gde prezimljavaju.

Oštećenja se manifestuju u vidu sušenja rodnih grana, dok pri jačem napadu može doći i do propadanja celog stabla.

Leskina štitasta vaš luči obilnu količinu medne rose, stvarajući pogodan supstrat za razvoj gljiva čađavica.

Jedan od simptoma koji može da ukaže na prisustvo ove štetočine je žućenje (hloroza) biljaka koje su napadnute.

 

Trenutno se ispod „štitića“ registruje prisustvo jaja  leskine štitaste vaši.

 

Jaja leskine štitaste vaši

 

Za sada se ne preporučuju mere suzbijanja navedenog štetnog organizma.

 

RC Bačka Topola nastavlja sa monitoringom leskine štitaste vaši  i signaliziraće vreme za primenu insekticida kada krene piljenje larvi i njihova migracija ka listovima.  

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XIV

Na području delovanja RC Bačka Topola, jabuke sorte Zlatni delišes se nalaze u fenofazi: veličina ploda do 20 mm (BBCH 72).

 

Faza razvoja_Zlatni delišes

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke , utvrđeno je prisustvo zrelih askospora. Dozrelost iznosi 100 %, a ispražnjenost  64 %.

 

    

Ispražnjena peritecija                   Askusi sa askosporama

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

 

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XIII

Na području delovanja RC Bačka Topola, jabuke sorte Zlatni delišes, se nalaze u fenofazi: plodovi dostigli dimenzije do 10mm ( BBCH 71).

 

Zlatni delišes_BBCH 71

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, za ovu nedelju je utvrđeno da dozrelost iznosi  96,25 %, a ispražnjenost 60 %.

 

Velika slika

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)

Na području delovanja RC Bačka Topola dominantna je proizvodnja, kasnog, industrijskog krompira, koji se nalazi u početnim fazama razvoja listova.

 

Usev krompira

 

Vizuelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo odraslih jedinki krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), na do 25% biljaka, kao i položena jaja ovog štetnog organizma na do 10% biljaka. U toku je polaganje jaja krompirove zlatice.

 

   

Imago krompirove zlatice         Jaja krompirove zlatice

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u krompiru. Za sada se ne preporučuje primena mera zaštite.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima