Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Bačka Topola.
Rutava buba

Na području delovanja RC Bačka Topola jabučaste voćne vrste    nalaze se u različitim fazama cvetanja, a od ratarskih kultura u fazi cvetanja nalaze se usevi uljane repice.Vizuelnim pregledom zasada jabuke kao i useva uljane repice registrovano je prisustvo rutave bube (Tropinota hirta). S proleća, ovaj insekt se prvo sreće na cvetovima maslačka, zatim na raznim vrstama voća, uljanoj repici, ukrasnom bilju, cvetovima povrća,  usevima žita. Velike štete usled izgrizanja cvetova može da nanese na mladim voćkama.

 

Velika slika                              Velika slika

  

Velika slika                                Velika slika

 S obzirom da je primena insekticida u vreme cvetanja zabranjena, preporučuje se primena preventivnih mera:

·          izlovljavanje pomoću belih i plavih posuda sa vodom uz dodatak atraktanata  (cimet, anis, negro bombone),

·          zakorovljavanje voćnjaka do precvetavanja u cilju smanjenja aktivnosti rutave bube na cvetovima voća.

Primena insekticida u vreme cvetanja je zabranjena!

Intenzivno polaganje jaja žitne pijavice

Na području delovanja RC Bačka Topola vizuelnim pregledom useva strnih žita  registrovano je intenzivno polaganje jaja  žitne pijavice (Lema melanopus).

Jaja žitne pijavice

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pojava šljivinih osa

Na području delovanja RC Bačka Topola (punkt Bajša) šljive se nalaze u fazi cvetanja. Na lepljivim klopkama postavljenim u zasadu šljive registruju se prvi ulovi crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

    

  Imaga šljivinih osa                      Šljiva BBCH 65

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Bačka Topola, usevi ozime pšenice se nalaze  u fazi rasta stabljike (BBCH 30-31). Vizuelnim pregledima  useva ozime pšenice  (lokalitet Zobnatica, Stara Moravica, Lovćenac) utvrđeno je prisustvo simptoma: pepelnice žita (prouzrokovač Erysiphe graminis), rđe (prouzrokovač Puccinia spp.) i sive pegavosti lista pšenice (prouzrokovač Septoria tritici).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

21.3.2019.

21.3.2019.

21.3.2019.

Zobnatica

Nogal

30

0

0

0

Stara Moravica

Katarina

30

11

16

1

Lovćenac

Ingenio

30

0

0

1

 

Proizvođačima se preporučuje  da  obiđu i pregledaju useve na prisustvo simptoma navedenih štetnih organizama. U ovoj fazi razvoja ozime pšenice ne preporučuje se primena hemijskih mera zaštite.

Rđa pšenice

Pojava sive repine pipe na starim  repištima
Na području delovanja RC Bačka Topola, u toku je početak setve šećerne repe. Na lokalitetu Stara Moravica , u feromonskim klopkama na starom repištu, registrovana su prva imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris ). Intenzivniji izlazak imaga sive repine pipe sa mesta prezimljavanja očekuje se sa povećanjem temperatura u narednom periodu.
 
 
Za sada se primena hemijskih  mera zaštite ne preporučuje.
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ove štetočine.
Zaštita ozimog ječma

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi ozimog ječma u navodnjavanju  nalaze se   u fazi  prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 31). Oni zauzimaju mali procenat površina u odnosu na ukupnu površinu pod ječmom (kod većine useva dominantna faza razvoja je 6-8 stabala vidljivo, BBCH 26-28).  Vizuelnim pregledom  useva ječma  u navodnjavanju  utvrđeno je prisustvo simptoma: mrežaste pegavosti lista ječma (prouzrokovač Pyrenophora teres),pepelnice strnih žita (prouzrokovač Erysiphe graminis) i sočivaste pegavosti lista ječma (prouzrokovač Rhynchosporium secalis).

 

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima sočivaste pegavosti lista

20.02.

05.3.

13.3.

20.02.

05.3.

13.3.

20.02.

05.3.

13.3.

Zobnatica

SY Tepee

31

1

17

18

47

78

88

1

2

4

 

   

Mrežasta pegavost ječma              Pepelnica ječma

 

Na navedenim usevima  dostignut je ekonomski prag štetnosti za mrežastu pegavost lista  ječma.

Preporuka za proizvođače: pregledati useve koji su u osetljivoj fazi razvoja(prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja) i ukoliko je prisutno 10% biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti  neophodno je preduzeti mere zaštite. Preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

  • Antre plus (a.m. tebukonazol+tiofanat metil) 1,5 l/ha
  • Duett ultra (epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha
  • Falcon EC 460(a.m. tebukonazol+ triadimenol+spiroksamin) 0,6 l/ha
  • Osiris (a.m. epoksikonazol+metkonazol) 1,5-2,5 l/ha
  • Prosaro 250EC (a.m. tebukonazol+protiokonazol) 0,75-1 l/ha
  • Cello (a.m. spiroksamin+ protiokonazol+tebukonazol) 1,25 l/ha
  • Bumper-P (prohloraz+propikonazol) 0,75-1 l/ha

Primenu fungicida je najbolje sprovesti na temperaturama iznad 15°C.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Bačka Topola, usevi ozime pšenice se nalaze  u fazi bokorenja (BBCH 23-25).

Vizuelnim pregledima  useva ozime pšenice  (lokalitet Zobnatica, Stara Moravica, Lovćenac) utvrđeno je prisustvo simptoma: pepelnice žita (prouzrokovač Erysiphe graminis), rđe (prouzrokovač Puccinia spp.) i simptoma sive pegavosti lista pšenice (prouzrokovač Septoria tritici).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

22.02.

06.03.

22.02.

06.03.

22.02.

06.03.

Zobnatica

Nogal

23

0

0

0

0

0

1

Stara Moravica

Katarina

25

0

9

10

24

3

2

Lovćenac

Ingenio

23

0

0

0

0

0

1

 

Proizvođačima se preporučuje  da  obiđu i pregledaju useve na prisustvo simptoma navedenih štetnih organizama. U ovoj fazi razvoja ozime pšenice ne preporučuje se primena hemijskih mera zaštite.

 

Pepelnica pšenice                       Rđa pšenice

Tokom vizuelnih pregleda useva ozime pšenice  registrovano je i prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš Apodemus sylvaticus i  poljska voluharica Microtus arvalis). Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida ( gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida, a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na teritoriji RC Bačka Topola, usevi ozimog ječma u suvom ratarenju se nalaze u fazi od 4 do 6 sekundarnih stabala vidljivo (BBCH 24-26),  dok se usevi ozimog ječma u navodnjavanju nalaze u fazi 9 i više stabala vidljivo (BBCH 29).

Vizuelnim pregledima  useva, na lokalitetima Zobnatica, Stara Moravica i Bačka Topola, registrovano je širenje simptoma biljnih bolesti: mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), pepelnice strnih žita (Erysiphe graminis) i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima sočivaste pegavosti lista

20.02.

05.03.

20.02.

05.03.

20.02.

05.03.

Zobnatica

SY Tepee

29

1

17

47

78

1

2

Zobnatica

Salamandre

26

11

18

0

5

1

4

Stara Moravica

Bravo

26

15

29

45

63

1

3

Bačka Topola

Bc Bosut

24

15

16

5

22

1

3

 

 

Pepelnica ječma                       Mrežasta pegavost lista ječma

Sočivasta pegavost lista ječma

Tokom vizuelnih pregleda useva ozimog ječma registrovano je i prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis). Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida, a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Bačka Topola, usevi ozime pšenice se nalaze  u fazi bokorenja (BBCH 21-24). Vizuelnim pregledima  useva ozime pšenice  (lokalitet Zobnatica, Stara Moravica, Lovćenac) utvrđeno je prisustvo simptoma pepelnice žita (prouzrokovač Erysiphe graminis), i simptoma sive pegavosti lista pšenice (prouzrokovač Septoria tritici).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

Zobnatica

Nogal

23

0

0

0

Stara Moravica

Katarina

24

0

10

3

Lovćenac

Ingenio

22

0

0

0

 

Tokom vizuelnih pregleda useva ozime pšenice  registrovano je i prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš Apodemus sylvaticus i  poljska voluharica Microtus arvalis). Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida ( gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida, a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Velika slika

 

Pojava repičinih pipa

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi  uljane repice  se nalaze  u  fazi razvoja lista do faze početak rasta stabla (BBCH 19-30). Prisutnost imaga repičinih pipa: male repičine pipe (Ceutorrynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceutorrynchus napi) potvrđeno je ulovima u Merikovim posudama i tokom vizuelnih pregleda useva uljane repice.

Utvrđene  brojnosti   nisu dostigle   prag štetnosti (prisustvo 1 pipe na 5 pregledanih biljaka).

Preporuka za poljoprivredne proizvođače: neophodan je  obilazak parcela u cilju utvrđivanja  pojave i brojnosti imaga repičinih pipa.

Mala repičina pipa

Tokom vizuelnih pregleda useva uljane repice  registrovano je i prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš Apodemus sylvaticus i  poljska voluharica Microtus arvalis). Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida, a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Velika slika

RC Bačka Topola nastavlja praćenje štetnih organizama u uljanoj repici.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima