Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Vršac.
Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice
Na području delovanja RC Vršac usevi ozimih ječmova se, u zavisnosti od roka setve, nalaze u fazi bokorenja:od početak bokorenja, vidljivo prvo sekundarno stablo do 3 stabla vidljivo (BBCH 21-23).
 
Tokom vizuelnog pregleda useva ječma na lokalitetima Plandište i Vršački ritovi registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na od 12% do 22% biljaka.
 
Simptom mrežaste pegavosti lista ječma
 
Usevi pšenice se, u zavisnosti od roka setve, nalaze u fazi od tri lista razvijeno (BBCH 13) do početka bokorenja, vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 21).
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice, na lokalitetima Plandište,Straža i Kuštilj, kod useva iz najranijeg roka setve je registrovano prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) u vidu pojedinačnih pustula na do 2% biljaka. Prisustvo drugih bolesti nije registrovano.
 
Takođe, na pregledanim usevima pšenice i ječma nije registrovano priustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).
 
Na pojedinim parcelama ozimih žita regsitrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara, te se preporučuje pregled parcela i po potrebi sprovođenje mera kontrole (vidi preporuku).
 
Rupe od glodara
 
Pustula rđe na listu pšenice
Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu

Regionalni centar: Vršac

 

Vizuelnim pregledom klipova merkantilnog kukuruza pred berbu (10 parcela ranih i 10 parcela kasnih grupa zrenja), na različitim lokalitetima, registrovano je prisustvo gljiva iz roda Fusarium, Penicillium, Aspergillus, Cladosporium kao i oštećenja od insekata (kukuruzni plamenac - Ostrinia nubilalis i pamukova sovica - Helicoverpa armigera), u sledećim procentima: 

 

*klipovi sa prisustnim simptomima od gljiva iz roda Fusarium od 2% do 34%,

*klipovi sa prisustnim simptomima od gljiva iz roda Penicillium od 0% do 10%,

*klipovi sa prisustnim simptomima od gljiva iz roda Aspergillus od 0% do 2%,

*klipovi sa prisustnim simptomima od gljiva iz roda Cladosporium od 0% do 18%,

*klipovi sa prisustnim simptomima kombinovanih oštećenja od 0% do 30%,

*klipovi sa prisustnim simptomima oštećenja samo od insekata od 10% do 62%.

 
Fusarium sp.
 
 
Oštećenje od insekata
Crna trulež grožđa
U zasadima vinove loze na lokalitetu Gudurica, registrovano je prisustvo simptoma crne truleži grožđa (Guignardia budwellii) na bobicama, listovima i lastarima. Na mumuficiranim bobicama uočava se mnoštvo telašaca-piknida. U ovim mumficiranim biljnim ostacima gljiva prezimljava na čokotu ili na površini zemljišta. Oslobađanje askospora se vrši u proleće po otvaranju pupoljaka posle padavina. Prema podacima iz literature (M.Ivanović: Mikoze i pseudomikoze biljaka), maksimalna zaraza bobica se vrši u punom cvetanju.
U toku vegetacije može se ostvariti nekoliko sekundarnih infekcija piknosporama. Za širenje patogena potrebne su učestale padavine. Starenjem lišće postaje otpornije tako da zaraze prestaju krajem jula i početkom avgusta.
Do pojave simptoma u zasadima vinove loze na lokalitetu Gudurica došlo je zbog učestalih i obilnijih padavina koje su zadesile ovaj lokalitet u prolećnom periodu i nemogućnosti sprovođenja pravovremenih mera zaštite fungicidima. Širenje ovog patogena se sprečava  primenom fungicida koji se koriste protiv plamenjače ali onih koji imaju u sebi aktivne materije preventivnog delovanja (prema registraciji na bazi bakra ili kaptana). Zaštita se sprovodi u periodu od dužine lastara  10-15cm do početka šarka.Takođe je vrlo važno uklanjati mumuficirane grozdove pri berbi i zaoravati ih.
 
Mumificirane bobice sa mnoštvom piknida.
Bolesti i štetočine u usevima soje
Na području regionalnog centra Vršac, usevi soje se nalaze u fazi razvoja mahuna: od 10% do 30% mahuna dostiglo krajnju veličinu.
U usevima soje se  registruju simptomi plamenjače soje (Peronospora manshurica). Simptomi su prisutni na listovima i to u usevima sa osetljivim sortimentom. Razvoju ovog patogena odgovaraju vlažni uslovi (učestale padavine) i temperature 20-22°C.Trenutni temperaturni uslovi ne odgovaraju daljem širenju plamenjače tako da se za njeno suzbijanje ne preporučuje primena fungicida, a i njihova primena nije uobičajena u našim proizvodnim uslovima. Prouzrokovač plamenjače se ne smatra patogenom od velikog ekonomskog značaja u proizvodnji merkantilne soje. U mere kontrole ovog oboljenja spadaju setva zdravog semena, zaoravanje biljnih ostataka nakon žetve i plodored 1-2 godine sa usevom koji ova gljiva ne napada.
 
Simptom plamenjače soje na listu
 
U usevima soje se registruje prisustvo imaga i larvi dve vrste stenica:
  • Nezara viridula - zelena ili povrtna stenica
  • Halyomoprha halys - braon mramorasta stenica

Ove štetne vrste se hrane sisanjem sokova iz zrna soje. Na mestu uboda stvaraju se nekrotirane površine koje i na taj način se smanjuje kvalitet zrna. U našim proizvodnim uslovima do sada nije postojala potreba za primenom insekticida u cilju njihovog suzbijanja, ali imajući u vidu da su ove vrste u progresiji, preporuka je redovan obilazak useva i praćenje brojnosti stenica.

Imago Nezara viridula

 
Osim jedinki stenica, uočena su i sveže  položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 16% biljaka. Larve ove sovice se ubušuju u mahune i hrane semenom soje. Za sada se primena insekticida ne preporučuje. 
Preporuka je da se usevi redovno obilaze i prati prisustvo simptoma bolesti i štetočina. 
Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii
Na terenu RC Vršac, zasadi višnje se nalaze u fazi: plod je zreo za branje-tehnološka zrelost (BBCH 87).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela-apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) registrovane su potpuno ispražnjene apotecije što predstavlja kraj primarnih infekcija ovog patogena.
 
Datum pregleda
Procenat doyrelosti
Procenat ispražnjenosti
13.04.2020
/
/
22.04.2020
5,66
/
28.04.2020
11,32
/
07.05.2020
33,96
/
13.05.2020
39,62
/
19.05.2020
47,16
/
28.05.2020
74,50
17,64
05.06.2020
92,59
40,74
10.06.2020
100
55,76
17.06.2020
100
74,07
26.06.2020
100
100
Grinje na listovima višnje
U pojedinim zasadima višanja u regionu koji pokriva RC Vršac, na listovima je registrovan simptom bronzane boje  kao i uvijenost liski prema licu. Simptomi su zabeleženi u mlađim zasadima i na vrhovima mladara.
 
Simptom na listovima
 
Labaratorijskim pregledom listova utvrđeno je prisustvo rđastih grinja iz roda Aculus. Ova grinja se hrani sisanjem sokova čime se ometa proces fotosinteze i razvoj mladara. S obzirom da u narednim danima predstoji početak berbe višanja, u ovom momentu se ne preporučuje primena insekticida za njihovo suzbijanje. Prirodni neprijatelji mogu smanjiti brojnost ovih grinja te je preporuka da se nakon berbe pregledaju zasadi na njihovo prisustvo i potom donese odluka o suzbijanju.
RC Vršac nastavlja sa praćenjem ove grinje i obavestiće o potrebi suzbijanja preko portala PIS-a.
Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii
Datum pregleda: 17.6.2020.
 
Na lokalitetu Plandište, zasadi višnje se nalaze u fazi plod je zreo za branje (BBCH 87).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) registrovana je ispražnjenost apotecija od 74,07%.
 
Ispražnjena apotecija
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti apotecija ovog patogena.
Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii
Datum pregleda: 10.6.2020.
U regionu koji pokriva RC Vršac, zasadi višnje se nalaze u fazi obojavanje ploda je skoro završeno (BBCH 85).
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) registrovana je ispražnjenosti apotecija  od 55,76%.
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti apotecija ovog patogena.
Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii

Na terenu RC Vršac, punkt Plandište, zasadi višnje se nalaze u fazi početka obojavanja ploda (BBCH 81).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 92,59% apotecija dok je procenat ispražnjenosti apotecija 40,74%.

Velika slika

RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti apotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - kraj primarnih infekcija!
Na terenu RC Vršac, sorte jabuke Zlatni delišes se nalaze u fenofazi prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovana je ispražnjenost pseudotecija 100%
Ovaj parametar ukazuje da je kraj perioda primarnih zaraza od ovog patogena.
 
Datum pregleda
Procenat dozrelosti
Procenat ispražnjenosti
12.02.2020
0
/
21.02.2020
1,96
/
27.02.2020
2,27
/
05.03.2020
7,84
/
11.03.2020
15,56
/
18.03.2020
24,50
/
25.03.2020

28

/

02.04.2020
28,43
/
08.04.2020
37,96
/
15.04.2020
41,07
/
23.04.2020
60,64
/
29.04.2020
75,98
9,80
06.05.2020
89
44
12.05.2020
95,58
58,82
21.05.2020
100
88,23
27.05.2020

100

96,07

03.06.2020

100

100

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima