Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Vršac.
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Na teritoriji koju pokriva RC Vršac usevi ozime pšenice se nalaze u fazi  od 2 do 3 lista razvijena (BBCH 12-13), dok su usevi ozimog ječma u fazi 3 lista razvijena (BBCH 13).
 
U toku vizuelnih pregleda useva ozime pšenice, na više parcela, na lokalitetima Izbište i Vršački ritovi registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 0% do 5% biljaka i rđe (Puccinia spp.) na 0% do 2,5% biljaka, dok simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) nisu uočeni.
 
U usevima ozimih ječmova registruje se povećanje broja biljaka sa simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) u odnosu na prošli pregled. Ovaj patogen je registrovan u svim pregledanim usevima na lokalitetima Mali Žam i Vršački ritovi, a procenat  napadnutih biljaka se kreće od 5 do 7.
 
 
 
 
 
Primena fungicida se za sada ne preporučuje, a RC Vršac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.
 
Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice
Na terenu koji pokriva RC Vršac usevi ozimog ječma i pšenice se nalaze u fazama od 2-3 lista razvijeno (BBCH 12-13).
 
Dug sušni period do početka novembra je uzrokovao da se svi usevi, bez obzira na vreme setve, nalaze u istim fazama razvoja.
 
Vizuelnim pregledima useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača pepelnice žita (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp).
 
Rezultati vizuelnih pregleda useva pšenice prikazani su u tabeli:
 
Lokalitet
%biljaka sa
simptomima pepelnice (Erysiphe graminis)
%biljaka sa simptomima
rđe (Puccinia spp.)
%biljaka sa  simptomima sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici)
Vatinski put
2
0
0
Vatinski put
0
0
0
Izbište
5
2
0
 
 
 
U usevima ozimih ječmova registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres).
 
Rezultati vizuelnih pregleda ozimog ječma prikazani su u tabeli:
 
Lokalitet
%biljaka sa simptomima
mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)
%biljaka sa simptomima
pepelnice (Erysiphe graminis)
Mali Žam
4
0
Vršački ritovi
0
0
Vršački ritovi
0
0
 
 
 
U ovom momentu se ne preporučuje primena mera zaštite useva.
 
U usevima se registruje prisustvo vaši (Aphididae) dok je prisustvo cikada (Cicadelidae) bilo registrovano intenzivno u oktobru i početkom novembra meseca o čemu je RC Vršac dao informaciju preko ovog portala (vidi preporuku od 25.10.)
Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu
Na području delovanja RC Vršac, završen je pregled klipova merkantilnog kukuruza pred berbu. Pregledano je 10 hibrida ranih grupa zrenja i 10 hibrida kasnih grupa zrenja na lokalitetima: Jasenovo, Dužine, Vatinski put, Potporanj, Vlajkovac, Uljma, Šušara, Izbište, Dupljaja, Straža, Pavliš, Vršački ritovi, Margita i Zagajica.
 
Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:
 
Hibridi iz ranih grupa zrenja
Hibridi iz kasnih grupa zrenja
Klipovi bez simptoma
34-86%
36-92%
Klipovi sa oštećenjima od insekata
3-27%
4-40%
Klipovi sa simptomima Fusarium sp.
0-23%
0-6%
Klipovi sa simptomima Aspergillus sp.
0-1%
0%
Klipovi sa simptomima Penicillium sp.
0-2%
0-2%
Klipovi sa simptomima Cladosporium sp.
0-3%
0-2%
Klipovi sa kombinovanim oštećenjima:insekti + Fusarium sp.
0-11%
0-22%
Klipovi sa kombinovanim oštećenjima: insekti + Aspergillus sp.
0-1%
0%
 
 
 
 
 
Plamenjača soje
Na području delovanja RC Vršac, u usevima soje, registruje se prisustvo simptoma plamenjače soje (Peronospora manshurica).
 
 
Simptom plamenjače soje
 
Simptomi ove biljne bolesti se manifestuju na licu mlađeg lišća u vidu svetlozelenih ili žućkastih pega nepravilnog oblika i različite veličine. Sa naličja lista, u vlažnim uslovima, u okviru pega javlja se micelijska navlaka, po čemu se plamenjača razlikuje od drugih bolesti soje.
Hemijske mere zaštite se ne preporučuju.
 
Braon mramorasta stenica
U regionu koji pokriva RC Vršac registruje se prisustvo braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) na mnogim biljnim vrstama.
To je polifagna, invazivna vrsta koja svojom ishranom može da nanese štete velikom broju biljaka.Usni aparat joj je prilagođen za bodenje i sisanje te na taj način dolazi do oštećenja. Na mestima  uboda može doći do razvoja sekundarnih patogena.
U ovoj vegetaciji je do sada, na čitavom području rada RC Vršac, prisustvo braon mramoraste stenice  registrovano na kajsiji, višnji, breskvama, kupinama, kukuruzu, malinama i vinovoj lozi. Za sada je njeno prisustvo vezano za manje površine u blizini stambenih objekata (okućnice, bašte) kao i u zasadima gde nije bilo primene insekticida.  
 
Slika 1. Jajno leglo i tek ispiljene larve
 
Slika 2. Larve na klipu kukuruza
 
Slika 3. Štete na plodu kajsije od ishrane braon mramoraste stenice
 
 
Suzbijanje svih vrsta stenica pa i ove je veoma otežano. Primena insekticida je ograničavajuća s obzirom da se javljaju u usevima u periodu sazrevanja. Postavljanje klopki za njihovo izlovljavanje i smanjivanje populacije je u zemljama u kojima je ova vrsta u povećanoj brojnosti najčešći način borbe.
Šturost klasova pšenice (Fusarium graminearum)
Na području delovanja RC Vršac, usevi pšenice se nalaze u različitim fazama razvića ploda i sazrevanja (BBCH 75 - 85). 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma šturosti klasova pšenice (Fusarium graminearum).
Procenat zaraženosti klasova u usevima se kreće od 5 do 65% dok se procenat zaražene površine klasa kreće od 0,5-13,5%. Ovako visoki procenti napada su posledica povoljnih uslova za ostvarenje infekcija pomenutim patogenom u vreme cvetanja pšenica.
 
Pored smanjenja prinosa i kvaliteta zrna, ovaj patogen na zaraženim zrnima sintetiše mikotoksine koji su štetni po zdravlje ljudi i životinja.
 
Simptom šturosti klasa pšenice (Fusarium graminearum)
 
 
 
 
 
 
Cikada Scaphiodeus titanus
RC Vršac je u proteklom periodu uradio monitoring zasada vinove loze na prisustvo larvi cikade Scaphiodeus titanus na lokalitetima Gudurica, Malo Središte, Veliko Središte, Vršac i Bela Crkva. Prisustvo larvi je registrovano u zasadu koji je napušten na lokalitetu Vršac. U vršačkom regionu u vinogradarskoj proizvodnji, zbog prisustva pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) proizvođači redovno primenjuju insekticide čime ujedno suzbijaju i larve ove cikade. Iz tog razloga je njihova brojnost izuzetno niska, ali se njihovo praćenje redovno sprovodi.
 
Larva cikade
 
Cikada Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) prouzrokovača oboljenja zlatasto žutilo vinove loze. Cikada svoje razviće završava isključivo na vinovoj lozi. Larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva, a postaju infektivne od trećeg razvojnog stupnja i mogućnost prenosa fitoplazme zadržavaju do kraja života.
Iako je brojnost ove cikade u našem regionu niska, primena insekticida je neophodna u zasadima vinove loze kako bi se sprečio porast populacije. O pravovremenoj primeni inskticida, u cilju subijanja cikade Scaphoideus titanus, RC Vršac će izvestiti proizvođače preko ovog portala.
Dozrelost apotecija (Blumeriella jaapii)
Na terenu RC Vršac, punkt Plandište, zasadi višnje se nalaze u fazi obojavanje ploda skoro završeno (BBCH 85).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela - apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) registrovane su potpuno ispražnjene apotecije što predstavlja kraj primarnih infekcija ovog patogena.
 
 
Datum pregleda
Procenat dozrelosti
Procenat ispražnjenosti
15.04.2019
0,00%
/
24.04.2019
6,15%
/
02.05.2019
34,61%
/
08.05.2019
42%
/
16.05.2019
96,15%
26,92%
24.05.2019
96,72%
34,42%
31.05.2019
100%
78%
07.06.2019

100%

100%

Polaganje jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)
U regionu RC Vršac usevi kukuruza se nalaze u fenofazi od 4 do 9 razvijenih listova (BBCH 14-19).
 
Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% biljaka.
 
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma i signaliziraće pravi momenat za tretman.
Dozrelost apotecija (Blumeriella jaapii)
U regionu RC Vršac,punkt Plandište,višnja se nalazi u fazi : početak obojavanja ploda (BBCH 81).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blemeriella jaapii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 100% apotecija dok je procenat ispražnjenosti apotecija 78%.
 
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti apotecija ovog patogena.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima