Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina
Prisustvo cikade Reptalus panzeri u usevima kukuruza
Na području delovanja RC Jagodina usevi kukuruza se nalaze u fazi pojave metlice i svile (BBCH 51-60).
 
Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza na više lokacija, registrovano je prisustvo imaga cikade Reptalus panzeri. Ova cikada je vektor Stolbur fitoplazme, prouzrokovača bolesti crvenila kukuruza.
 
 
 
  cikada Reptalus panzeri
 
Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu larve na korenu pšenice.
Odrasle jedinke prelaze na biljke kukuruza gde se hrane sokovima floema. Ženke kasnije polažu jaja na koren kukuruza, na kome se ispiljene larve hrane. Setvom pšenice nakon kukuruza na istim parcelama, larve nastavljaju sa razvojem i sledeće godine se pojavljuju odrasle jedinke.
 
Da bi se smanjila brojnost cikade i rizik od pojave bolesti crvenila kukuruza, najznačajnija mera je da se ne seje pšenica posle kukuruza. Na taj način se prekida ciklus razvoja cikade. Znači, veoma je važno poštovati plodored.
Prisustvo lozinih grinja u zasadima vinove loze
Na području delovanja RC Jagodina zasadi vinove loze se zavisno od lokaliteta i sortimenta nalaze se u fazi od bobice veličine graška do faze početak dodirivanja bobica (BBCH 75-77).
 
U toku vizuelnih pregleda zasada vinove loze na pojedinim lokacijama i kod pojedinih zasada registruju se simptomi na lišću izazvani prisustvom grinja Eriophyes vitis, prouzrokovača erinoze vinove loze.
Usled prisustva ovih grinja na licu listova vinove loze javljaju se ispupčenja a sa donje strane, na naličju listova se nalaze udubljenja ispunjena vunastom prevlakom, pa proizvođači često simptome mešaju sa plamenjačom. Unutar vunaste prevlake se nalaze kolonije ovih grinja. Ove grinje su jako malih dimenzija i nevidljive golim okom.
 
   Simptomi izazvani prisustvom grinja na licu i naličju listova
 
 
Zavisno od sorte, ove prevlake u kasnijoj fazi mogu dobiti crvenkasto rđastu ili ljubičastu boju. Sa povećanjem broja pega, kasnije u toku vegetacije dolazi do sušenja i propadanja listova zato što se u okviru pega remeti proces fotosinteze.
 
Ove grinje imaju više generacija godišnje, a grinje poslednje generacije prezimljavaju u pupoljcima i to najčešće u donjim pupoljcima. U proleće sa kretanjem vegetacije i sa porastom temperature grinje se kreću, odlaze na tek razvijene listove, na naličje listova, počinju da se hrane, ubadajući biljno tkivo, usled čega dolazi do proliferacije i  stvaranja bradavičastih ispupčenja. Na naličju listova polažu veliki broj jaja, stvaraju vunastu prevlaku unutar koje se obavlja presvlačenje i razviće.
 
Pored eriofidne grinje (Eriophyes vitis), prouzrokovača erinoze, kod vinove loze može biti prisutna i akarinozna grinja (Calepitrimerus vitis), prouzrokovač ,,zvezdaste hloroze" na lišću vinove loze.
U cilju zaštite, po potrebi, preporučuje se zimsko tretiranje, a u toku vegetacije, preporuka je da se sa zaštitom krene sa kretanjem vegetacije primenom preparata na bazi aktivne materije abamektin.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis-XIX nedelja
Na području delovanja RC Jagodina zasadi jabuka zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze se u fazi prečnik ploda oko 40 mm do faze plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 74-75).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija fitopatogene gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis), iz opalog prezimelog lišća sorte Zlatni Delišes, registrovana je ispražnjenost pseudotecija od 100%. Time je završen period primarnih infekcija ovog patogena.
U zasadima gde se uočavaju simptomi primarnih infekcija treba nastaviti sa hemijskom zaštitom  kako bi se sprečilo širenje sekundarnih zaraza konidijama ovog patogena.
 
 
 Simptomi primarne infekcije V.inaequalis
 
Prisustvo pšeničnog tripsa u usevima ozime pšenice
 
Na području delovanja RC Jagodina usevi ozime pšenice se nalaze u fazi voštane zrelosti (BBCH 85-87).
 
Prilikom vizuelnih pregleda klasova pšenice registrovano je prisustvo larvi pšeničnog tripsa (Haplotrips tritici).
 
   Larve pšeničnog tripsa
 
 
 
Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje. Javlja se na pšenici, ječmu i raži. Prezimljavaju larve u površinskom sloju zemlje u strništima. U proleće sa porastom temperature nastavljaju razvoj, i posle dopunske ishrane ženke imaga polažu jaja na plevice. Ispiljene larve  se hrane mekim zrnom i plevicom. Larve pšeničnog tripsa se lako prepoznaju po crvenoj boji. Štete svojom ishranom nanose kako odrasle jedinke tako i larve.
U ranoj fazi, pre klasanja, usled ishrane dolazi do uvijanja vršnog dela biljke, u kasnijoj fazi, usled ishrane na vrhu klasa, javlja se šturost klasa vršnog dela, a kod ishrane larvi na plevicama i mekim zrnima dolazi do deformacije zrna, zrna su isisana, sa smanjenom težinom i lošijim kvalitetom i prinosom.
Masovnijoj pojavi žitnog tripsa pogoduje toplo i sušno vreme.
 
Zbog nemogućnosti da se ispoštuje karenca, primena insekticida se ne preporučuje.
 
Od agrotehničkih mera preporuka je da se pšenica ne seje dve godine na istoj parceli, setva u optimalnom roku, adekvatno đubrenje, kao i obrada strništa.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis - XVIII nedelja praćenja
 
Na području delovanja RC Jagodina zasadi jabuka u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze se u fazi prečnik plodova do 40 mm (BBCH 74).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz opalog prezimelog lišća, utvrđeno je:
Dozrelost pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes je 100%, a ispražnjenost pseudotecija 94,11%.
 
 
 
     Ispražnjene pseudotecije
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis-XVII nedelja
 
Na području delovanja RC Jagodina zasadi jabuka se nalaze u fenofazi razvoja ploda, prečnik plodova do 40 mm (BBCH 74).
 
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz prezimelog opalog lišća, registrovano je prisustvo zrelih i ispražnjenih pseudotecija ovog patogena.
 
Dozrelost pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes je 100%, a ispražnjenost pseudotecija 87,5%.
 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis- XVI nedelja
 
Na području delovanja RC Jagodina zasadi jabuka zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze se u fazi od drugo opadanje plodova do faze plodovi prečnika do 40 mm (BBCH 73-74).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz opalog prezimelog lišća registrovana je dozrelost i ispražnjenost pseudotecija.
Dozrelost pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes, za ovu nedelju je 100%.
Ispražnjenost pseudotecija za ovu nedelju kod sorte Zlatni Delišes je 68,62%.
 
RC Jagodina nastavlja sa nedeljnim praćenjem ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
 
Na području delovanja RC Jagodina zasadi jabuka se zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi razvoja ploda (BBCH 72-73).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija  gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke  (Venturia inaequalis) iz opalog prezimelog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora kao i prisustvo ispražnjenih pseudotecija.
 
Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes za ovu nedelju je 97,59%.
Procenat ispražnjenosti pseudotecija je 44,23%.
 
 
   Zrele askospore              ispražnjena pseudotecija
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
 
 
Polaganje jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca u  usevevima kukuruza
Na području delovanja RC Jagodina usevi kukuruza nalaze se u fazi razvoja listova (BBCH 15-17).
 
Vizuelnim pregledima  useva kukuruza na lokaciji Glavinci, registrovana su sveže položena jajna legla prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u niskom intenzitetu napada. U daljem periodu može se očekivati intenzivnije polaganje jajnih legala ove štetočine.
 
 
 
  Jajno leglo I generacije kukuruznog plamenca
 
RC Jagodina nastavlja sa monitoringom kukuruznog plamenca i blagovremeno će signalizirati vreme za sprovođenje hemijskih mera zaštite.
 
Prisustvo larvi cikade Schaphoideus titanus u zasadima vinove loze
Na području delovanja RC Jagodina zasadi vinove loze zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze se u fazi cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni do cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (BBCH 55-57).
 
 
  Faza razvoja
 
Vizuelnim pregledima u pojedinim zasadima vinove loze registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Schaphoideus titanus na naličju listova. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.
Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescens doree  (FD) koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze, veoma destruktivno oboljenje.
 
 
  Cikade prvog razvojnog stupnja
 
Ova cikada je monofagna štetočina, hrani se samo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje, prezimljava u stadijumu jaja ispod kore lastara. Larva u toku svog razvoja prolazi kroz pet razvojnih stupnjeva. Prilikom ishrane usvaja i fitoplazmu iz zaraženih biljaka, postaje infektivna u trećem razvojnom stupnju i svoju infektivnost cikada zadržava celog života. 
 
Za sada se hemijske mere suzbijanja ne preporučuju, zato što su larve tek od trećeg razvojnog stupnja u mogućnosti da prenesu fitoplazmu.
 
RC Jagodina nastavlja sa monitoringom ove štetočine i blagovremeno će signalizirati vreme za hemijski tretman.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima