Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis I nedelja praćenja
Na području RC Jagodina zasadi jabuka se zavisno od sortimenta, lokacije i ekspozicije terena nalaze u fenofazi od mirovanja do faze početak bubrenja pupoljaka (BBCH 00-01).
 
 
 
  Faza razvoja
 
Vizuelnim pregledom pseudotecija patogena, prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), registrovan je početak formiranja askospora.
Od pregledanih 50 pseudotecija iz opalog prezimelog lišća sorte Zlatni Delišes na lokaciji Šuljkovac, u 49 nema formiranih askospora, a kod 1 je do 25% formiranih askospora.
 
Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju je 0,5%.
 
 
 
   Pseudotecija i askusi                    Askusi i askospore
 
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Početak aktivnosti obične kruškine buve
 
Na području delovanja RC Jagodina zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).
 
 
Vizuelnim pregledom zasada uočen je početak aktivnosti prezimljujuće forme imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u niskom intenzitetu napada. Položena jaja nisu uočena.
 
 
 
Najavljen porast temperature narednih dana, uticaće na povećanje aktivnosti kruškine buve i početak polaganja jaja.
Hemijske mere zaštite se u ovom periodu ne preporučuju, a RC Jagodina nastavlja sa monitoringom ove štetočine.
 
 
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
 
Na području RC Jagodina usevi ozime pšenice i ječma se zavisno od rokova setve i primenjene agrotehnike nalaze u različitim fazama razvoja listova i bokorenja (BBCH 15-23).
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo patogena.
Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 4% biljaka i simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 3% biljaka.
U toku vizuelnih pregleda useva ječma uočeno je žućenje vršnih listova kao posledica niskih temperatura i prizemnih mrazeva. U periodu od 9.1. do 14.1. temperatura vazduha je bila stalno u minusu (do -12,4°C).
 
 
U ovom periodu se ne registruje prisustvo insekata.
Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo aktivnih rupa glodara, poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus spp) i po postizanju praga štetnosti (10-50 aktivnih rupa/ ha za poljskog miša i 10-500 aktivnih rupa/ha za poljsku voluharicu) da primene rodenticid na bazi aktivne materije cink-fosfid u vidu gotovih mamaka u aktivne rupe uz obavezno zatrpavanje istih.
Vizuelnim pregledom registruje se povećanje broja aktivnih rupa poljskih glodara na neobrađenim površinama.
 
 
 
RC Jagodina nastavlja sa monitoringom zdravstvenog stanja ozimih useva pšenice i ječma.
 
Krvava vaš (Eriosoma lanigerum)
 
Na području RC Jagodina, u pojedinim zasadima jabuka je učeno prisustvo kolonija krvave vaši (Eriosoma lanigerum).
 
 
 
Kolonije krvave vaši (Eriosoma lanigerum)
 
Krvava vaš je štetočina jabuke, a retko se može naći  kod kruške, dunje i oskoruše. Ova vaš prezimljava u stadijumu ženke i larve. Lako se uočava po belim vlaknastim tvorevinama na korenovom vratu, granama, a pri jačem napadu kolonije vaši mogu da nasele i lisne drške pa i plodove. Podnose veoma niske temperature, i do -27°C. 
Sa kretanjem vegetacije larve migriraju, hrane se, najčešće na ranama, pukotinama, gde je kora tanka i gde larve lakše mogu sisaljkama da probiju biljno tkivo.
Krvava vaš je prisutna u toku cele godine jer u toku vegetacije razvija 10-15 generacija. Razmnožavaju se partenogenetski. U toku jula meseca formiraju se krilate jedinke, koje prelaze na okolna stabla. Vaši se hrane, sisanjem deformišu biljno tkivo, dolazi do proliferacije biljnog tkiva, stvaraju se tumorozne tvorevine, dolazi do iznurivanja biljaka, a može doći i do sušenja i propadanja stabala.
Za suzbijanje ove štetočine najvažnije su preventivne mere:
 
  - izbor manje bujnih podloga
  - izbor manje osetljivih sorti (Ajdared i Jonagold su osetljive sorte)
   - smanjiti oštećivanje voćaka
   - izbalansirano đubrenje
   - kvalitetna rezidba radi stvaranja prozračne krune
   - izbor terena za podizanje voćnjaka.
 
Hemijsko suzbijanje je otežano zbog guste voštane prevlake i skrivenog načina života vaši. Najveći efekat u suzbijanju krvave vaši postiže se primenom insekticida u toku vegetacije, u toku migracije vaši, a pre stvaranja zaštitne voštane prevlake. Sa povlačenjem insekticida na bazi hlorpirifosa, ova vaš je dobila na većem značaju i u narednom periodu se očekuje njena intenzivnija pojava.
Orijentacioni predlog zaštite koji treba uskladiti sa vizuelnim pregledima je sledeći:
 
 -  u fazi roze balona primeniti insekticid Teppeki (a.m.flonikamid),
 -  u fazi precvetavanja insekticid Movento 100 SC (a.m.spirotetramat) uz mineralno ulje ili Closer 120 SC (a.m.sulfoksaflor) u količini 0,4 l/ha
 -  i još jedan insekticidni tretman Movento 100 SC nakon 15-20 dana, u vreme intenzivnog porasta lisne mase uz primenu veće količine vode (800-1000 l/ha).
 
Hemijsku zaštitu je moguće sprovoditi i posle berbe plodova, u jesen, primenom mineralnih ulja. Kod pojedinačnih stabala, proizvođačima se preporučuje nanošenje insekticida četkom na kolonije vaši na korenovom vratu i granama. Potrebno je dobro nakvasiti kolonije vaši.
 
RC Jagodina nastavlja sa monitoringom ove štetočine.
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
 
Na području RC Jagodina usevi ozime pšenice i ječma se zavisno od rokova setve nalaze u fazi od klijanja i nicanja do faze razvijena tri i četiri lista (BBCH 09-14).
 
 
  Usevi ječma i pšenice
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.
Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 3%, kao i simptomi sočivaste pegavosti lista (Rhyincosporium secalis) na do 2% biljaka.
 
 
 
   Simptomi pegavosti lista ječma
 
U usevima pšenice i ječma registruje se smanjena aktivnost lisnih vaši (Aphididae) i cikade Psammotettix alienus, a vremenske prilike u narednom periodu uticaće nepovoljno na razvoj i širenje patogena i insekata, pa se njihovo suzbijanje u ovom periodu ne preporučuje.
Na pojedinim  parcelama, najčešće gde je bila redukovana predsetvena obrada, registruje se prisustvo aktivnih rupa poljskog miša (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Microtus arvalis).
 
 
 
 
  Aktivne rupe poljskih glodara
 
 
Proizvođačima se preporučuje pregled parcela na prisustvo aktivnih rupa, i da po postizanju praga štetnosti (za poljskog miša 10-50 aktivnih rupa/ha, a za poljsku voluharicu 10-500/ha), primene neki od registrovanih rodenticida na bazi cink-fosfida postavljanjem gotovih mamaka u aktivne rupe uz obavezno zatrpavanje istih da ne bi došlo do trovanja ptica i divljači.
 
RC Jagodina nastavlja sa monitoringom zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.
Zdravstveno stanje ozimih useva pšenice i ječma
Na području RC Jagodine usled nepovoljnih vremenskih uslova setva ozimih useva pšenice i ječma još traje. Usevi posejani u prethodnom periodu nalaze se u fazi od nicanja do faze dva lista razvijena (BBCH 09-12).
 
 
   Faze razvoja ozimih žita
 
Vizuelnim pregledom ozimih useva pšenice i ječma na više lokacija, iz ranijih rokova setve i tamo gde nisu sprovedene hemijske mere zaštite, registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 5 % do 10 % biljaka i cikada Psammotettix alienus na 8 % do 10 % biljaka.
 
 
 
  lisne vaši
 
RC Jagodina je na osnovu monitoringa o prisustvu štetnih insekata, njihovoj štetnosti i značaju njihovog suzbijanja u prethodnom periodu dala preporuku za sprovođenje hemijske zaštite ozimih strnih žita (vidi preporuku od 6.11.2023.)
 
Najavljene niske temparture za naredni period delovaće na smanjenje aktivnosti štetnih insekata.
 
Vizuelnim pregledom ozimih useva pšenice i ječma u ovom periodu nije registrovano prisustvo simptoma bolesti kao ni prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara.
 
RC Jagodina nastavlja sa monitoringom zdravstvenog stanja ozimih useva pšenice i ječma.
 
Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri)
Na području RC Jagodina zasadi krušaka se nalaze u različitim fazama obezbojavanja i opadanja lišća (BBCH 92-96).
 
Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo prezimljujuće forme obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). Za običnu kruškinu buvu je karakteristična pojava sezonskog dimorfizma, pa je prezimljujući imago tamnije boje, krupniji i otporniji na niže temperature.
 
 
 
 
 
 
U ovom periodu se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Jagodina nastavlja sa monitoringom ove štetočine.
Prevremena defolijacija i retrovegetacija višnje i trešnje
Na području delovanja RC Jagodina zasadi višnje i trešnje nalaze se u fazi početak opadanja lišća (BBCH 93). Vizuelnim pregledom kod pojedinih zasada registrovana je pojava retrovegetacije.
 
   Retrovegetacija višnje i trešnje
 
 
Ova pojava se sreće u zasadima gde nisu sprovedene adekvatne mere zaštite u cilju suzbijanja prouzrokovača mrke pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), usled čega je došlo do prevremene defolijacije i retrovegetacije. Na takvim stablima se u ovom periodu registruje bubrenje  lisnih i cvetnih pupoljaka, porast nove lisne mase, najčešće na vršnim delovima lastara, kao i pojava cvetova.
 
Ova pojava dovodi do iznurivanja biljaka i takve biljke nespremne ulaze u fazu mirovanja, pa u zimskom periodu može doći do izmrzavanja vegetativnih i generativnih pupoljaka. Kod takvih biljaka, naredna vegetacija kasni, formira se manji broj cvetnih pupoljaka i može se očekivati znatno manji prinos.
U zasadima gde je došlo do retrovegetacije, preporuka je da se u rano proleće, pred početak vegetacije, sprovede intenzivna rezidba i izbalansirana mineralna ishrana kako bi se pomoglo biljkama da se oporave od stresa izazvanog retrovegetacijom.
 
Prisustvo poljskih glodara na području RC Jagodina
Na području rada RC Jagodina izvršeni su vizuelni pregledi različitih obradivih i neobradivih površina na prisustvo rupa od poljskih glodara, od poljskih miševa (rod Apodemus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).
Pregledi su sprovedeni na više lokaliteta, u različitim usevima (kukuruz, strništa pšenice, ječma, suncokreta, soje), višegodišnjim zasadima (jabuke, kruške, šljive, breskve, višnje, dunje), kao i lucerištima, ledinama, utrinama, međama i dr. 
 
Rezultati pregleda su prikazani u tabeli:
 
 
Vrsta površine
Utvrđen broj rupa/ha
polj voluharica
Kategorija i opis brojnosti
Utvrđen broj rupa/ha polj miš
Kategorija i opis brojnosti
 Voćnjaci
   150
  II niska
  50
   II niska
 Lucerišta
   300
  II niska
  50
   II niska
 Neobr. površine(ledine,utrine,međe)
   300
  II niska
  50
   II niska
 
 Strništa
   200
  II niska
  40
   II niska
 
  aktivne rupe na utrini i usevu lucerke
 
 
aktivne rupe na strništu pšenice i u višegodišnjem zasadu
 
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje parcele, jer obilje hrane u polju, nesistematsko suzbijanje, kao i toplo vreme pogoduje razmnožavanju ovih štetočina. 
U zasadima voćaka, naročito kod mladih zasada, pomenute štetočine traže sklonište u zoni korena, a nakon nicanja ozimih žita migriraju ka tim parcelama gde mogu da nanesu velike štete, a takođe i na lucerištima. Ukoliko se utvrdi brojnost glodara iznad praga štetnosti (prisustvo glodara u II kategoriji brojnosti), a to je 10 do 50 aktivnih rupa po hektaru za poljskog miša i 10 do 500 aktivnih rupa za poljsku voluharicu po hektaru), proizvođačima se može preporučiti primena gotovih registrovanih mamaka u aktivne rupe.
Posle postavljanja mamaka rupe obavezno treba zatrpati da ne bi došlo do trovanja divljači i ptica. Uginule glodare treba ukloniti sa parcela.
Pored primene rodenticida, proizvođačima se preporučuje redovna obrada zemljišta, uklanjanje i zaoravanje biljnih ostataka, uklanjanje korovskih biljaka sa međa i uvratina, kanala, ledina. Iz voćnjaka treba uklanjati sasušene grane i osušena stabla koja glodari koriste kao skrovišta. Takođe iz voćnjaka treba uklanjati opale i zaostale plodove.
Na osnovu svega, preporuka proizvođačima je redovno praćenje aktivnosti i brojnosti glodara i po potrebi blagovremeno sprovođenje svih mera suzbijanja kako bi sprečili nastanak većih šteta i držali brojnost glodara pod kontrolom.
 
Za određivanje brojnosti poljskih glodara koristi se sledeća skala:
 
 Kategorija
  Opis brojnosti
Poljska voluharica
Broj rupa/ha
Poljski miš
 Broj rupa/ha
   I
    Vrlo niska
    do 10
   do 10
   II
     Niska
    10-500
  10-50
   III
     Srednja
   500-5000
  50-500
   IV
     Visoka
  5000-20000
 500-2000
    V
    Vrlo visoka
 20000-50000
2000-10000
 
 
RC Jagodina nastavlja sa monitoringom brojnosti poljskih glodara.
Grinje u zasadima šljive
 
Na području RC Jagodina berba šljiva je najvećim delom završena ili se privodi kraju kod sorte Stenlej.
 
Vizuelnim pregledom zasada šljiva, na listovima je uočeno prisustvo pokretnih formi grinja običnog paučinara (Tetranychus urticae). U pojedinim zasadima registrovano je prisustvo grinja Eriophyes spp.
 
 
    Tetranychus urticae                                  Eriophydae spp
 
 
Grinje su polifagne štetočine koje se sreću kako na korovskim tako i na gajenim biljkama. Hrane se na naličju listova sišući biljne sokove. Suvo i toplo vreme pogoduje intenzivnom razmnožavanju i razvoju velikog broja generacija ovih štetočina, pa u takvim uslovima, usled povećane brojnosti i ishrane, dolazi do oštećenja listova, listovi gube boju i prevremeno opadaju. Usled rane defolijacije dolazi do ponovnog listanja (retrovegetacije) što dodatno iznuruje biljke. Takva stabla su slaba, podložna izmrzavanju, naredne godine kasni vegetacija, rod je slabiji i cela biljka je iznurena i slaba.
U našoj zemlji nema registrovanih akaricida za primenu u zasadima šljiva, iako se poslednjih godina
redovno registruje njihovo prisustvo.
Za tu namenu mogu poslužiti akaricidi na bazi abamektina. U zasadima gde je berba u toku ili se očekuje narednih dana, ne sprovoditi hemijsku zaštitu.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima