Skip to main content

Negotin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Negotin
Zdrastveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Negotin usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od  vremena setve, nalaze u različitim fazama bokorenja od faze peto stablo vidljivo do faze šest stabla vidljiva (BBCH 25-26).

faza razvoja

faza razvoja

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovani su simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 5% biljaka, simptomi pepelnice žita (Erysiphae gramminis) na do 7% biljaka i simptomi žuto-mrke pegavosti lista pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) na do 5% biljaka.

siva pegavost lista pšenice                    žuto mrka pegavost

siva pegavost lista pšenice    žuto-mrka pegavost

Tokom predhodnih meseci vremenski uslovi na regionu Negotina pogodovali su razvoju patogena. 

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice na različitim lokalitetima registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 2- 4% biljaka.

RC Negotin nastavlja sa praćenjem zdrastvenog stanja useva ozime pšenice i blagovremeno će signalizirati pravi momenat za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Zdrastveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Negotin usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve, nalaze u različitim fazama bokorenja od faze početak bokorenja: vidiljivo prvo sekundarno stablo do faze tri stabla vidljivo (BBCH 21-23).

faza razvoja

faza razvoja

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice na lokalitetima Mali rit, Jasenica, Štubik i Samarinovac, uočeno je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphae gramminis) na 5 do 7% biljaka.

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 2% biljaka.

peplnica pšenice      lisne vaši

pepelnica žita                         lisne vaši

Tokom vizuelnog pregleda useva na pomenutim lokalitetima, prisustvo aktivnih rupa od glodara  poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis), registruje se u niskoj brojnosti.

RC Negotin nastavlja sa praćenjem zdrastvenog stanja useva ozime pšenice.

 

Zdrastveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Negotin usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi od 5 do 6 listova razvijeno (BBCH 15-16).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovane su aktivne rupe od poljskog miša (Apodemus sylvaticus).

aktivne rupe poljskog miša

aktivne rupe

Prag štetnosti za poljskog miša je 10-50 aktivnih rupa po hektaru, dok je za poljsku voluharicu (Miocrotus arvalis) prag štetnosti od 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru. Ukoliko se registruju brojnosti aktivnih rupa iznad navedenog praga štetnosti, proizvođačima se preporučuje postavljanje registrovanih, gotovih mamaka. Važno je naznačiti da rupe sa postavljenim macima treba zatrpavati, kako bi se očuvalo zdravlje ptica i drugih divljači.

Vizuelnim pregledom useva, na lokalitetima Mali rit i Jasenica, nije uočeno prisustvo simptoma biljnih bolesti, kao ni prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae).

RC Negotin nastavlja sa praćenjem zdrastvenog stanja useva ozime pšenice.  

Zdrastveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Negotin usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve, nalaze u fazi od tri lista razvijeno do faze četiri lista razvijeno (BBCH 13-14).

faza razvoja

faza razvoja

Pojedini usevi pšenice su neravnomernog nicanja i nepravilnog sklopa, što je posledica neadekvatne pripreme zemljišta kao i neujednačenog klijanja.

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih formi lisnih vaši (Aphididae) na od 5 do 8% biljaka, dok prisustvo cikada (Cicadellidae) nije uočeno. Najavljeno hladno vreme u narednom periodu uticaće na smanjenje brojnosti i aktivnosti štetnih insekata.

lisne vaši

lisne vaši

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovane prisustvo simptoma biljnih bolesti, kao ni prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice ( Miocrotus arvalis).  

RC Negotin nastavlja sa praćenjem zdrastvenog stanja useva ozime pšenice. 

 

Zdrastveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu

Na području delovanja RC Negotin, izvršen je vizuelni pregled klipova merkantilnog kukuruza pred berbu, na 10 parcela sa hibridima ranih FAO grupa zrenja i na 10 parcela sa hibridima kasnih FAO grupa zrenja na različitim lokalitetima.

Na svakoj parceli je pregledano po 100 klipova u cilju utvrđivanja prisustva gljiva iz roda Fusarium spp., Aspergillus spp., Penicillium spp., Cladosporium spp. i oštećenja od insekata: kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) na kukuruzu.

Rezultati vizuelnih pregleda klipova hibrida merkantilnog kukuruza pred berbu prikazani su u tabeli:

 

Vrsta oštećenja na klipu merkantilnog kukuruza

                       % oštećenih klipova

   Insekti

                                   20 - 44

  Fusarium spp.

                                   11 – 27

  Aspergillus spp.

                                     0 – 10

  Penicillium spp.

                                     3 – 14

  Cladosporium spp.

                                      0 - 4

 
oštećenja od insekata
 
Fusarium spp.   Aspergillus spp.
Fusarium spp.                        Aspergillus spp.
ESKA u zasadima vinove loze

Na području delovanja RC Negotin zasadi vinove loze se nalaze u fazi od početak šarka do faze šarak bobica (BBCH 81-83).

Vizuelnim pregledom starijih zasada vinove loze, na lokalitetu Ljubičevac, uočenio je prisustvo simptoma eske vinove loze.

simptomi eske

simptomi eske

Eska je kompleksno i veoma destruktivno oboljenje vinove loze. Razlikuju se dva tipa bolesti: hronični tip bolesti se odlikuje sušenjem i opadanjem lišća, a akutni tip bolesti iznenadnim sušenjem čokota.

Prvi simptomi se manifestuju u vidu promena boja na listovima usled gubitka hlorofila. Kod belih sorti na listovima se obrazuju žućkaste pege, kod crvenih sorti te pege su crvenkasto smeđe boje dok zona oko lisnih nerava ostaje zelena. Takvi listovi ima izgled „tigrovih šara“, postepeno se suše i opadaju pre vremena. Najdestruktivniji simptomi eske je iznenadno sušenje (apopleksija) čokota i svih delova vinove loze, što se najčešće dešava u toku leta pri veoma visokim dnevnim temperaturama. Na poprečnom preseku drvenih delova loze može se uočiti centralna zona koja je svetlije boje i mekanije strukture, a okružena je tamnijom zonom drveta.

simptomi eske

simptomi eske na poprečnom preseku čokota

Ove promene nastaju usled infekcija patogenim gljivama, koje se ostvaruju kroz rane nastale nakon oštre rezidbe ili nakon gradonosnih padavina.

Hemijske mere zaštite za suzbijanje ove bolesti ne postoje. Najvažija je primena preventivnih mera zaštite kao što su:

-korišćenje sertifikovanih loznih kalemova,

-nakon orezivanja rane treba premazati kalemarskim voskom,

-vršiti dezinfekciju alata tokom rezidbe 70%  alkoholom,

-orezani materijal treba izneti iz vinograda i spaliti,

-nakon krčenja starih vinograda, voćnjaka ili šuma, treba ostaviti zemljište da odmara 2 do 6 godina, pogotovu ako je predhodni zasad bio zaražen bolestima drveta.

Prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus u vinovoj lozi

Na području delovanja RC Negotin zasadi vinove loze se nalaze u fazi od početak šarka do faze šarak bobica (BBCH 81-83).

Vizuelnim pregledom žutih lepljivih ploča koje su postavljene u zasadima vinove loze, sa ciljem praćenja cikade Scaphoideus titanus, na lokalitetu Bukovo, registrovano je prisustvo odraslih jedinki ove štetočine. Navedena štetočina je vektor fitoplazme Flavescense doree (FD), prouzrokovača veoma destruktivnog oboljenja - zlatastog žutila vinove loze.

imago cikade Scaphoideus titanus

imago cikade Scaphoideus titanus

Odrasli insekti cikade Scaphoideus titanus i larveni stadijumi stariji od trećeg (L3, L4 i L5) mogu da prenesu fitoplazmu na zdrave čokote.

Simptomi zlatastog žutila na vinovoj lozi su:

  promena boje lista - kod crnih sorti ljubičasta do crvena, kod belih sorti zlatnožuta,

  savijanje spoljašnjih ivica lista prema naličju,

  skraćene internodije na zaraženim lastarima,

  pojava rehuljavih grozdova koji zaostaju u razvoju u odnosu na zdrave,

  odsustvo lignifikacije zaraženih lastara,

  kasnije kretanje vegetacije na proleće.

Mere prevencije i kontrole zlatastog žutila su:

  suzbijanje cikade Scaphoideus titanis kao vektora fitoplazme po pojavi larvi 3 razvojnog stupnja,

  praćenje pojave simptoma bolesti,

  krčenje i uništavanje zaraženih čokota,

  • uništavanje potencijalnih izvora zaraze (divlja loza, korov, napušteni vinogradi) u blizini proizvodnih zasada kao rezervoara fitoplazme.

Polaganje jajnih legla II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Negotin usevi merkantilnog kukuruza se, u zavisnost od vremena setve i hibrida, nalaze u različitim fazama cvetanja i razvića ploda (BBCH 69-75).

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza (lokaliteti Bukovski put, Jasenica, Miloševo, Radujevac) registrovano je prisustvo položenih jajnih legala kukuruznpg plamenca (Ostrinia nubilalis) u različitim embrionalnim fazama razvoja na 3 do 5% pregledanih biljaka. Na svetlosnoj lampi na lokalitetu Bukovski put predhodnih dana registrovani su povećani ulovi navedene štetočine. U toku je  polaganje jaja druge generacije kukuruznog plamenca.

jajno leglo kukuruznog plamenca

jajno leglo kukuruznog plamenca

Kukuruzni plamenac prezimljava u stadijumu odrasle gusenice u žetvenim ostacima kukuruza. Štete prave larve koje svojom ishranom oštećuju stablo, list, metlicu i klipove kukuruza. Na mestima gde je došlo do oštećenja klipova od kukuruznog plamenca, stvara se rizik od naseljavanja fitopatogenih gljiva, kao što su gljive iz roda Aspergillus. U uslovima proizvodnje kakvi su ovog leta, sa visokim temperaturama i bez padavina, ove gljive imaju sposobnost da sintetišu alfatoksin koji može biti izuzetno štetan u uslovima gde se merkantilni kukuruz koristi za ishranu u mlečnom govedarstvu.

Najavljene visoke temperature za naredni period uticaće na još masovniji let imaga kukuruznog plamenca i intezivnije polaganje jaja, kao i piljenje larvi navedene štetočine.

Prag štetnosti kod merkantilnog kukuruza je 10% biljaka sa položenim jajnim leglima, a kod semenskog kukuruza i kukuruza šećerca 5% biljaka sa položenim jajnim leglima.

Za smanjenje brojnosti ove štetočine preporuka je sprovođenje niz agrotehničkih i mehaničkih mera, kao što su: izbegavanje gajenja kukuruza u monokulturi, uništavanje kukuruzovine odmah posle berbe i duboko zaoravanje biljnih ostataka i dr.

Takođe, mogu se primeniti i hemijske mere zaštite po postizanju pragova štetnosti i na početku piljenja larvi primenom nekog od registrovanih insekticida:

 

PREPARAT

AKTIVNA MATERIJA

KONCENTRACIJA

KARENCA

Coragen 20 SC

hlorantraniliprol

0,1-0,15 l/ha

14 dana

Avaunt 15 EC

indoksakarb

0,25 l/ha

14 dana

Ampligo 150 ZC

hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin

0,2-0,25 l/ha

7 dana

Radiant 120 SC

spinetoram

0,4 l/ha

14 dana

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux

deltametrin

0,4-0,5 l/ha

35 dana

Decis expert

deltametrin

0,075-0,125 l/ha

30 dana

 

RC Negotin nastavlja sa praćenjem aktivnosti kukuruznog plamenca i u narednom periodu.

Crna trulež grožđa (Guignardia bidwellii)

Na području delovanja RC Negotin zasadi vinove loze se nalaze u fazi potpino dodirivanje bobica (BBCH 79).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na lokalitetima Rečka uočeni su simptomi crne truleži grožđa (Guignardia bidwellii). Kod pojedinih grozdova oštećeno je i do 30% bobica.

crna trulež grožđa

crna trulež grožđa

Ovaj patogen može napasti sve delove biljke: lišće, lastare i grozd. Prezimljava u mumificiranim grozdovima na čokotu ili na opalim bobicama na zemlji. U proleće se oslobađaju askospore koje vrše infekciju zelenih delova vinove loze. Prvi simptomi uočavaju se na lišću  u vidu svetlo-smeđih pega, nepravilnog oblika oivičene tamno-mrkom zonom, u okviru kojih se formiraju piknidi. Početak infekcije na grozdu se javlja u vidu žućkastih mrlja koje se brzo šire, obuhvataju cele bobice koje se na kraju suše i mumificiraju. Razvoju i šrenju ovog patogena pogoduju kišna proleća u fazi cvetanja vinove loze.

Crna trulež grožđa se uspešno suzbija u okviru mera zaštite koje se redovno sprovode fungicidima za suzbijanje plamenjače vinove loze. Preporuka je da se zaštita sprovodi u periodu od faze lastar je 10-15 cm do faze početka šarka.

Pored hemijskih, veoma su važne i agrotehničke mere kao što su: mehaničkko uklanjanje i uništavanje zaraženih lastara i grozdova sa čokota i obavezno zaoravanje ostataka bobica na zemlji i oko čokota vinove loze.

RC Negotin nastavlja sa praćenje štetnih organizama u zasadima vinove loze.

 

Pojava cikade Reptalus panzeri u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Negotin usevi kukuruza se nalaze u fazi od početak cvetanja do faze cvetanja i polinizacije (BBCH 52-61).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na lokalitetima Rit, Samarinovac, Jasenica i Rtkovo  registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.

cikada Reptalus panzeri

cikada Reptalus panzeri

 

Cikada Reptalus panzeri je vektor Stolbur fitoplazme, koja prouzrukuje bolest crvenilo kukuruza.

Ova cikada ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu larve na korenu pšenice ili divljeg sirka. Imago se pojavljuje od juna meseca i ishranjuje se floemskim sokovima na biljkama kukuruza.

Prvi simptomi se uočavaju na listu, krajem jula, u vidu crvenila glavnog lisnog nerva. Vremenom se simptomi crvenila šire i na ostale delove lista, kao i na stablu i komušini. Usled infekcije klip je slabije razvijen a zrna smežurana. Biljke vremenom venu i uginjavaju.

Ženke polažu jaja na koren kukuruza, na kome se hrane ispiljene larve. Setvom ozime pšenice nakon kukuruza larve neometano nastavljaju svoj razvoj na korenu pšenice.

Osnovna mera borbe protiv ove štetočine je plodored, kao i izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza, čime se prekida ciklus razvoja cikade. Značajna mera borbe je i suzbijanje korova (divlji sirak, poponac, tatula) na i oko parcele.

Primena insekticida za ovu štetočinu se ne preporučuje, već se kao rešenje predlaže izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima