Skip to main content

Negotin

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Negotin
Gubar na području RC Negotin

Na području RC Negotin, vizuelnim pregledom voćnih zasada dunje na lokalitetu Rečka, registrovane su gusenice gubara (Lymantria dispar). Gusenice su takođe uočene i u ataru sela Jasenica u zasadu jabuke,  u ataru sela Prahova u zasadu leske kao i u ataru sela Gornjane u zasadu oraha. U svim slučajevima napad je bio niskog intenziteta bez značajnijih oštećenja lisne mase.

Gubar je štetočina pre svega hrastovih šuma, međutim u  godinama gradacije pri masovnoj pojavi, može da napravi velike štete proizvodnim zasadima voća, povrća pa čak i na ratarskim kulturama. Prezimljava u stadijumu jajeta u jajnom leglu koje je obično na stablu na visini 3-4m. Pomenuta štetočina ima jednu generaciju godišnje. Štete pričinjavaju gusenice koje se hrane lišćem, lisnim i cvetnim pupoljcima.

Gradacije ove štetočine  traju 3-6 godina, a vremenski period između dve gradacije 4-11 godina. Na teritoriji Borskog okruga poslednja masovna pojava gubara bila je pre  7 godina odnosno 2013. godine, kada su zabeležene značajne štete na voćarskim i povrtarskim kulturama.

S obzirom na trenutno slab napad pomenute štetočine ne preporučuju se mere hemijskog suzbijanja, međutim samo njeno prisustvo u voćnim zasadima kao i period od 7 godina od poslednje njene masovne pojave  nagoveštava mogućnost nove gradacije možda već naredne godine.

gusenica gubara

velika slika

Pojava simptoma bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora) u zasadima jabučastog voća

Na području RC Negotin, vizuelnim pregledom zasada dunje na lokalitetu Rečka, registrovano je prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Simptomi se mogu videti na mladarima koji su povijeni u vidu pastirskog  štapa i dobijaju mrku boju. Zaraženo lišće se suši i ostaje na granama.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da pregledaju svoje voćnjake i ukoliko primete karakteristične simptome ove bolesti da primene sledeće mere:

 - Ukloniti sve zaražene grane i grančice, tako da rez bude 30cm u zdravo tkivo

 - Kada se izvodi mehaničko uklanjanje zaraženih biljnih delova vreme mora biti suvo i u narednih 48 sati bez padavina

 - Pribor i alat koji se koriste treba dezinfikovati posle svakog reza sa 70% rastvorom etil-alkohola ili sa 10% rastvorom natrijum hipohlorita

- Rane od rezova treba dezinfikovati (premazati) sa 3% rastvorom bakarnog preparata

 - Voditi računa da se prilikom orezivanja ne stvaraju nove rane na biljkama

 - Uklonjene zaražene biljne delove izneti iz voćnjaka i spaliti

 - Zasade istretirati bakarnim preparatom u nižim koncentracijama

bakteriozna plamenjača

velika slika

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Negotin, posejano je 80% planiranih površina pod ozimom pšenicom. Zavisno od vremena setve usevi se nalaze u fazi od nicanja do tri lista razvijeno (BBCH 10-13).

Vizuelnim pregledom poniklih useva nije uočeno prisustvo simptoma bolesti, kao ni prisustvo cikada (Cicadellidae). Prisustvo lisnih vaši (Aphididae)  registrovano je na lokalitetu Samarinovac na 1% biljaka. Niske temperature, koje su najavljene i za naredni period, utiču na smanjenu aktivnost cikada i vaši.

 vaši u pšenici 

velika slika

RC Negotin nastaviće sa praćenjem i izveštavanjem o zdravstvenom stanju useva ozime pšenice.

Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Negotin vrši se monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) u zasadima breskve, šljive, kupine i vinove loze. Pomenute voćne vrste nalaze se u fazi sazrevanja plodova.

Pregledom lovnih klopki  nije uočeno prisustvo imaga azijske voćne mušice. Ženke pomenute štetočine u fazi zrenja polažu jaja u zdrave plodove zasecajući ih testerastom legalicom, a ispiljene larve se hrane mesom ploda i na taj način oštećuju plodove. Napadnuti plodovi podložni su napadu različitih patogena.

U cilju smanjenja rizika od nastanka šteta proizvođačima se preporučuje primena svih raspoloživih mera kontrole i to:

·         Masovno izlovljavanje postavljanjem velikog broja klopki na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara. Kao klopke koriste se plastične flaše na kojima se nalaze otvori za ulaz imaga. Kao atraktant koristi se smeša crnog vina (1,5 dl) i jabukovog sirćeta (1,5 dl) sa par kapi deterdženta.

·         Skraćivanje intervala berbe u cilju što bržeg sklanjanja plodova sa parcele

·         Sanitarne mere- uništavanje prezrelih i zaraženih plodova odlaganjem u burad i kontrola opreme za transport voća

·         Uništavanje spontane flore oko zasada.

Sve raspoložive mere kontrole treba sprovesti na području celog regiona jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja mogućnost umnožavanja insekata i daje slabe rezultate.

Kukuruzni plamenac

Na području delovanja RC Negotin zasadi kukuruza se nalaze u fenofazi od pet listova razvijeno do sedam listova razvijeno (BBCH 15-17).

Vizuelnim pregledom useva uočena su sveže položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na  do 2% biljaka.

Lokacija

Hibrid

% biljaka sa položenim jajnim legllima

Rit

MAS 56.A

0

Mali rit

P0216

2

Veliki rit

NS 6030

0

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Negotin nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

jaje kukuruznog plamenca

velika slika

Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Negotin usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od trećeg do četvrtog  kolenca (BBCH 33-34).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na listovima prvog kolenca i prisustvo simptomima pepelnice žita (Erysiphe graminis).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice

Samarinovac

Simonida

33

0

0

0

Kobišnica

NS 40 s

34

0

0

3

Rit

Solehio

33

0

2

2

Čubra

Solehio

33

0

0

0

Kladovo

Simonida

33

0

0

0

 
Usevi ječma nalaze se u fazi rukavac zastavičara se otvara (BBCH 47).
 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) ispod praga štetnosti.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Negotin nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

ječam-faza razvoja

velika slika

Krompirova zlatica

Na teritoriji koju pokriva RC Negotin krompir se nalazi u fazi peti list na glavnoj stabiljci razvijen (BBCH 15).

Vizuelnim pregledom useva registrovana su imaga i položena jaja krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Hemijske mere zaštite preporučuju se za suzbijanje larvi ove štetočine.

RC Negotin nastavlja sa praćenjem krompirove zlatice i signaliziraće pravo vreme za tretman.

 

krompir-imago krompirove zlatice Krompir-jaja krompirove zlatice

velika slika                             velika slika

Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Negotin, usevi ozime pšenice i ječma nalaze se u fazi početak bokorenja, vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 21) .

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus), kao i oštećenja nastala usled dopunske ishrane odraslih jedinki.

Žitna pijavica- Lema melanopus

velika slika

U usevima ozimog ječma registrovano je i prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 1% biljaka.

Pegavost lista ječma

velika slika

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Negotin nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Negotin, usevi ozime pšenice bez obzira na vreme setve nalaze se u fazi nicanja (BBCH 10) . Nedostatak padavina nakon setve kao i kasna setva uslovila je kasno nicanje useva.

Vizuelnim pregledom useva pšenice nismo registrovali prisustvo simptoma biljnih bolesti. RC Negotin nastaviće sa praćenjem i izveštavanjem zdravstvenog stanja useva pšenice.

Nicanje ozime pšenice

velika slika

Žilogriz (Capnodis tenebrionis)

Na području delovanja RC Negotin, lokalitet Čubra, vizuelnim pregledom mladih zasada trešnje uočeni su različiti razvojni  stadijumi žilogriza (Capnodis tenebrionis), kao i sasušena stabla.

Larva žilogrizalutka žilogriza

velika slika                             velika slika

Sušenje trešnje

velika slika

Odrasli insekti ove štetočine dopunski se hrane listovima i lisnim peteljkama različitih koštičavih vrasta, nakon čega polažu jaja na donji deo stabla ili u zemljištu. Larve se ubušuju u zonu korenovog vrata i korena. Kao posledica ubušivanja javlja se slabljenje i sušenje dela ili celih biljaka.

Preporuka proizvođačima koji planiraju podizanje zasada ili se već bave proizvodnjom koštičavog  voća, je da pregledaju svoje zasade i ukoliko uoče insekte i simptome izazvane pomenutom štetočinom, sprovedu sve mere u cilju sprečavanja širenja  i suzbijanja žilogriza i to:

- Korišćenje zdravog sadnog materijala prilikom podizanja novih zasada i tretiranje iskopanih jama zemljišnim insekticidima                                                                                                                                                           

- Krčenje i spaljivanje napadnutih (zaraženih) stabala (suvih i sitnolisnih)                                                                                

- Na iskrčenim površinama ne saditi koštičave voćne vrste 3-5 godina                                                                                    

-Sakupljanje odraslih jedinki i postavljanje lovnih klopki

- Zaštita zemljišta PVC folijom u cilju sprečavanja polaganja jaja

- Navodnjavanje u cilju izazivanja visoke smrtnosti larvi                                                                                                                      

- Mineralna ishrana preko zemljišta radi smanjenja štetnog delovanja larvi žilogriza

Mere u cilju sprečavanja širenja i suzbijanja žilogriza (Capnodes tenebrionides) date od strane Uprave za zaštitu bilja možete pročitati ovde.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima