Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Ruma.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet Irig/Kudoš, sorta Ajdared) registrovano je prisustvo zrelih askospora.

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 34,50%.

 

velika slika

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost pseudotecija  Venturia inaequalis

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi  zeleni listići do10 mm iznad ljušture pupoljka do većina listova otvorena, ali još uvek ne u punoj veličini (10-15 BBCH); vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni ( 55 BBCH).

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća (lokalitet Irig/Kudoš, sorta Ajdared) registrovano je prisustvo zrelih askospora.

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 14,58%.

 

 

velika slika

 

  RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Pojava sive repine pipe na starim repištima

 

U feromonskim klopkama postavljenim na starom repištu, na lokalitetu Inđija/Jarkovci,  registrovana je pojava imaga sive repine pipe, Bothynoderes punctiventris. Na  lokalitetu Kraljevci za sada nema ulova.

 

 velika slika

 

Sa porastom temperature zemljišta i vazduha očekuje se intenzivnija pojaveaimaga, a nakon toga i migracija sa starih na novozasejana repišta.

 

Na terenu RC Ruma setva šećerne repe je otpočela. S obzirom da su početne faze razvoja najugroženije,  proizvođačima se preporučuje:

·         kopanje lovnih kanala oko starih repišta i stavljanje insekticida u njih

·         setva lovnih pojaseva (gušća setva na uvratinama)

·         redovan obilazak parcela u najtoplijem delu dana; treba pratiti prisustvo repine pipe na starim i novim repištima i početak nicanja useva.

RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine na starim i novim repištima.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi od kraja bubrenja i početka pucanja lisnih pupoljaka, do faze zeleni listići do 5 mm iznad ljušture pupoljka (03- 09 BBCH).

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća (lokalitet Irig/Kudoš, sorta Ajdared) registrovano je prisustvo zrelih askospora.

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 9,91%.

 

velika slika

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost pseudotecija  Venturia inaequalis
 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi od početka bubrenja - sorta Zlatni delišes do kraja bubrenja lisnih pupoljaka i pojave “zelene tačke”- Ajdared (01 -07 BBCH).

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća (lokalitet Irig/Kudoš, sorta Ajdared) registrovano je prisustvo zrelih askospora. Od 67 pregledanih pseudotecija u 63 nema formiranih askospora, a u 4 je do 25% formiranih askospora. Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 1,49%.

 

velika slika

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Zdravstveno stanje ozimih useva

 

Na terenu RC Ruma ozimi usevi se nalaze u različitim fazama bokorenja: vidljivo četvrto do šesto sekundarno stablo (24-26 BBCH).

 

Pregledom useva pšenice (lokaliteti: Ruma, Irig, Rivica) registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača sive pegavosti (Septoria tritici) na 13% do 22%, pepelnice žita (Erisyphe graminis) na   17 do 52% biljaka i rđe (Puccinia spp.) na 1 do 27% biljaka.

 

Lokalitet

Faza razvoja

%  biljaka sa simptomima sive pegavosti

%  biljaka sa simptomima pepelnice

% biljaka sa simptomima rđe

Ruma

25 BBCH

15

49

27

Irig

25-26 BBCH

13

17

1

Rivica

24-25 BBCH

22

52

3

 

velika slika

 

Pregledom useva ječma (lokaliteti: Ruma, Šatrinci) registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) na 13 do 32% biljaka, sočivaste pegavosti  (Rhynchosporium secalis) na 3 do 8% biljaka i pepelnice žita (Erisyphe graminis) na  3 do 42% biljaka.

 

Lokalitet

Faza razvoja

%  biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti

%  biljaka sa simptomima sočivaste pegavosti 

% biljaka sa simptomima pepelnice

Ruma

25-26 BBCH

13

8

3

Šatrinci

24-25 BBCH

32

3

42

 

velika slika

 

Za sada se ne preporučuje primena fungicida, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimih strnina.

 

Tokom pregleda na  parcelama pod ozimim strnim žitima registrovano je prisustvo  aktivnih rupa od  poljskih glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus, poljska voluharica - Microtus arvalis). Preporučuju se  obilasci parcela u cilju utvrđivanja broja aktivnih rupa. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje  se njihovo suzbijanje primenom rodenticida. Mogu se koristiti gotovi mamci (a.m. bromadiolon) uz obavezno zatrpavanje mamaka kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Repičine pipe
 

Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se nalaze u fenofazi devet i više listova razvijeno (19 BBCH).

 

Pregledom useva registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceuthorhynchus pallidactylus)  i velike repičine pipe (Ceuthorynchus napi), pri čemu preovlađuje prisustvo male repičine pipe. Trenutne brojnosti su niske i ispod praga štetnosti (prag: 1 imago na 5 biljaka).

 

Lokalitet

Broj pipa na 5 biljaka

Ruma

0,05

Irig/Kudoš

0,25

Rivica

0,30

 

Disekcijom tela ženki utvrđeni su tragovi dopunske ishrane  i prisustvo jaja u pojedinim primercima, dok na biljkama nisu uočeni tragovi polaganja jaja kao ni jaja unutar stabla i lisnih drški.

 

 

 Mužjak male repičine pipe

 

 

 Jaja u telu ženke male repičine pipe

 

Sa porastom temperature u narednom periodu  očekuje se intenzivnija pojava pipa i početak polaganja jaja (za 5 do 7 dana) kada bi trebalo i sprovesti hemijske mere suzbijanja kako bi se sprečio ovaj proces.

RC Ruma nastavlja sa praćenjem štetočina u usevima uljane repice i signaliziraće vreme za tretman.

Dozrelost pseudotecija  Venturia inaequalis
 

Na terenu RC Ruma jabuka se nalazi u fazi  mirovanja (00 BBCH).

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija Venturia inaequalis sa prezimelog lišća (lokalitet Irig/Kudoš, sorta Ajdared) registruju se prazne pseudotecije i pseudotecije u kojima je počelo formiranja askusa, ali bez zrelih askospora.

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 0%.

 

 

Formirani askusi

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Zdravstveno stanje ozimih useva
 

Na terenu RC Ruma ozimi usevi se, zavisno od vremena setve i primenjene agrotehnike, nalaze u različitim fazama razvoja. Usevi pšenice su u fazi od tri lista razvijeno do početka bokorenja (13-21BBCH), a usevi ječma u fazi bokorenja; vidljivo prvo ili drugo sekundarno stablo (21-22 BBCH).

 

Pregledom useva pšenice (lokaliteti: Ruma, Irig, Rivica) registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača pepelnice žita (Erisyphe graminis) na   5 do 40% biljaka i rđe (Puccinia spp.) na 0 do 7% biljaka. Simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) nisu registrovani.

 

Pregledom useva ječma (lokaliteti: Ruma, Šatrinci) registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača pepelnice žita (Erisyphe graminis) na  0 do 15% biljaka i mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 6 do 11% biljaka.

 

 

 velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo cikada (Cicadelidae), dok se prisustvo vaši (Aphididae) registruje u niskim brojnostima. RC Ruma je preporučio mere za suzbijanje ovih štetočina  25.10.2019. (vidi preporuku).  Pad temperature uticaće na smanjenje aktivnosti ovih štetočina.

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimih strnina.

Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu

 

U okviru monitoringa useva merkantilnog kukuruza na terenu RC Ruma   izvršen je vizuelni pregled hibrida iz ranih i kasnih grupa zrenja pred berbu.

 

 

U cilju utvrđivanja zdravstvenog stanja, prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera) i simptoma prisustva gljiva prouzrokovača plesnivosti klipa (Fusarium spp.,  Aspergillus spp.Penicillium spp., Cladosporium spp.), izvršen je pregled 20 hibrida na lokalitetima: Ruma, Voganj, Erem, Dobrinci, Mali Radinci, Žarkovac, Inđija, Ljukovo, Stari Slankamen, Novi Slankamen, Krčedin, Maradik, Irig, Rivica, Vrdnik, Krušedol Selo, Neradin.

 

 Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

 

 

hibridi iz ranih grupa zrenja

hibridi iz kasnih grupa zrenja

klipovi bez simptoma

26-60%

32-74%

klipovi sa oštećenjima od insekata

39-71%

26-59%

klipovi sa simptomima Fusarium spp.

13-37%

4-34%

klipovi sa simptomima Aspergillus spp.

/

0-2%

klipovi sa simptomima Penicillium spp.

0-2%

0-3%

klipovi sa simptomima Cladosporium spp.

1 do 18%

0-4%

 

Pregledom ranih i kasnih hibrida kukuruza u najvećoj meri je evidentirano prisustvo oštećenja samo od insekata  i kombinovana oštećenja od insekata i gljiva iz roda Fusarium, dok su simptomi od gljiva iz rodova  Cladosporium,  Penicillium i Aspergillus  registrovani na malom broju klipova.

 

Insekti i Fusarium spp.

 

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima