Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Pančevo.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis II
Na teritoriji RC Pančevo, zasadi jebuka se nalaze u fenofazi početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora.
 
Kod sorte Ajdared procenat dozrelosti pseudotecija je 1,96 %, a kod sorte Zlatni Delišes procenat dozrelosti pseudotecija je 1 %.
 
RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis  I

Na teritoriji rada RC Pančevo jabuke se nalaze u fenofazi mirovanja (BBCH 00) do faze početak bubrenja lisnih  pupoljaka (BBCH 01).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke sa lokaliteta Banatski Brestovac i Pančevo, sorte Ajdared i Zlatni Delišes, nije registrovan početak formiranja askospora.

 

Dozrelost pseudotecija je 0%.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na teritoriji  RC Pančevo usevi ječma se  nalaze u fazi  bokorenja  (BBCH 22-27).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 20% biljaka,  sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 7% biljaka i simptoma lisne rđe ječma (Puccinia hordei)  na do 3% biljaka.

Prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus)  i poljske voluharice (Microtus arvalis) se registruje u niskoj brojnosti. Proizvođačima se preporučuje stalni pregled brojnosti aktivnih rupa i njihovu kontrolu  primenom rodenticida na bazi cink-fosfida u slučaju njihovog prisustva iznad praga štetnosti.

RC Pančevo će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog  ječma.

Prisustvo male repičine pipe u uljanoj repici

Na teritoriji  RC Pančevo usevi uljane repice se nalaze u fazi razvoja lista, 9 i više listova razvijeno (19 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom u usevima uljane repice je registrovano prisustvo male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) . Sobzirom da se i za naredne dane najavljuju visoke temperature za ovo doba godine očekuje se povećanje njihove brojnosti u usevima.

 

Mala repičina pipa je štetočina koja prezimljava kao odrasla jedinka u zemljištu na starim  repičištima i u rano proleće pri toplom vremenu migriraju na nove useve gde se hrane i polažu jaja. 

 Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem prisustva štetočina u usevu uljane repice i blagovremeno će signalizirati vreme za hemijsko  suzbijanje.

Zdravstveno stanje useva pšenice

Na teritoriji  RC Pančevo, usevi pšenice se nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 21-24).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 10 % biljaka i simptoma rđe (Puccinia spp.) na do 8 % biljaka.

 

Prisustvo lisnih vaši (Aphididae) nije registrovano, dok se prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus)  i poljske voluharice (Microtus arvalis) i dalje registruje. Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja brojnosti aktivnih rupa, da bi u slučaju registrovanja prisustva aktivnih rupa iznad praga štetnosti (10  do 50  rupa po ha za poljskog miša i od 10 do 500 rupa od poljske voluharic)  izvršili hemijsku meru borbe i primenu rodenticida na bazi cink-fosfida.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

 

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na teritoriji  RC Pančevo usevi ječma se  nalaze u fazi  bokorenja,  vidljiva do 3  stabla  (BBCH 22-23).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 15 % biljaka,  sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 5% biljaka i simptoma lisne rdje ječma (Puccinia hordei)  na 1% biljaka.

 

Prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara (poljska voluharica-- Microtus arvalis i poljski miševi- Apodemus spp.) se registruje u različitim  brojnostima i to od I – III kategorije brojnosti.

Kategorije brojnosti: 

Kategorija

Opis brojnosti

Broj rupa po hektaru

POLJSKA VOLUHARICA

POLJSKI MIŠ

 

I

Vrlo niska

do 10

do 10 

II

Niska

10-500 

10-50 

III

Srednja

500-5000

50-500 

IV

Visoka

5000-20000

500-2000

V

Vrlo visoka

20000-50000

2000-10000

 

Preporučuje se redovno praćenje brojnosti aktivnih rupa od glodara, a preporuka primene rodenticida je po postizanju II kategorije prisutnosti.

RC Pančevo će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog  ječma.

 

Zdravstveno stanje useva pšenice

Na teritoriji  RC Pančevo, usevi pšenice se nalaze u različitim fazama: od faze 4 lista razvijena do faze 2 stabla vidljiva (BBCH 14-22).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) na do 5 % biljaka, dok prisustvo simptoma drugih bolesti nije registrovano.

Pregledima useva prisustvo lisnih vaši (Aphididae) uočeno je na do 3% biljaka, dok se prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus)  i poljske voluharice (Microtus arvalis), uočava različito na parcelama i to od vrlo niske do srednje kategoriji brojnosti. Na pojednim parcelama u blizini utrina i samim utrinama registrovana je i visoka kategorija brojnosti aktivnih rupa od glodara.

 

O merama suzbijanja glodara i brojnosti aktivnih rupa za koje se preporučuje primena rodenticida se može videti u objavljenoj preporuci od 18.12.2023. (vidi preporuku).

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na teritoriji  RC Pančevo usevi ječma se u zavisnosti od rokova setve  nalaze u fazi 3-4 lista razvijeno do faze 2 stabla vidjiva (BBCH 13-22).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 7 % biljaka, i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka.

Takođe, I dalje se registruje prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara (poljska voluharica-- Microtus arvalis i poljski miševi- Apodemus spp.) u vrlo niskoj brojnosti na pojedinim parcelama, uglavnom na obodnim delovima. Proizvođačima se preporučuju redovni pregledi useva i praćenje brojnosti aktivnih rupa. O štetama koje navedeni glodari pričinjavaju, kao i o brojnosti aktivnih rupa za koje se preporučuje primena rodenticida može se videti u prilogu od 4.10.2023.

RC Pančevo će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog  ječma.

Prisustvo suve truleži u usevu uljane repice

Na teritoriji RC Pančevo usevi uljane repice se, zavisno od vremena setve, nalaze u fazi od 3 do 9 i više listova razvijeno (13-19 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice iz najranijih rokova setve  utvrđeno je prisustvo simptoma  suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 7% biljaka. Simptomi su registrovani na pojedinačnim listovima na rubnim delovima parcela.

 

Karakteristični simptomi sive truleži  na listovima uljane repice su pege unutar kojih se nalaze crna tačkice koje predstavljaju plodonosna tela gljive, piknide sa piknosporama. Simptomi ovog patogena se mogu razviti i registrovati tokom cele godine u svim razvojnim fazama uljane repice. Ovaj patogen se širi raznošenjem piknida vetrom i padavinama. U daljim fazama patogen zahvata i stablo u kome izaziva rak. Pri intezivnoj pojavi, suva trulež može izazvati smanjenje prinosa i poleganje uljane repice.

 

Prag štetnosti za primenu fungicida prema EPPO standardu PP 2/8(1) iznosi 35-40% zaraženih biljaka. Sobzirom da se trenutno registruju simptomi ovog patogena u značajno nižim procentima, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

 

 

RC Pančevo će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja useva uljene repice.

Prisustvo poljskih glodara u regionu Pančeva

Na teritoriji RC Pančevo vizuelnim pregledom je uočeno prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara (poljska voluharica - Microtus arvalis i poljski miševi - Apodemus spp.). Njihovo prisustvo je uočeno u usevima uljane repice, kukuruza i na međama u vrlo niskim brojnostima.

Razvoju i razmnožavanju glodara pogoduju lako dostupni izvori hrane, blage jeseni i zime. Useve oštećuju pregrizanjem mladog lišća oko svojih jazbina, stvarajući na taj način lako uočljive oaze u polju. Najveće štete mogu napraviti u jesen na pšenici jer posejana zrna skladište u svoje jazbine.

Podzemne jazbine poljskih miševa imaju 1-2 otvora i oni ne prave stazice između ulaznih rupa kao poljska voluharica.

S obzirom da se prisustvo aktivnih rupa trenutno registruje u vrlo niskim brojnostima, a primena rodenticida se preporučuje po postizanju II kategorije prisutnosti, za sada se ne preporučuju hemijske mere borbe. Kako su temperature povoljne za njihov razvoj u narednom periodu se može očekivati povećanje brojnosti rupa.

Kategorije brojnosti:

 

Kategorija

Opis brojnosti

Broj rupa po hektaru

POLJSKA VOLUHARICA

POLJSKI MIŠ

 

I

Vrlo niska

do 10

do 10 

II

Niska

10-500 

10-50 

III

Srednja

500-5000

50-500 

IV

Visoka

5000-20000

500-2000

V

Vrlo visoka

20000-50000

2000-10000

 

RC Pančevo će nastaviti praćenje pojave i brojnosti ovih štetočina i blagovremeno signalizirati momenat njihovog suzbijanja.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima