Skip to main content

Novi Pazar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Novi Pazar
Žitni pivac (Anisoplia sp)

Obilaskom useva ozime pšenice,  na pojedinim parcelama  na lokalitetu Vranovina (Novi Pazar), koje se nalaze u fenofazi kraj klasanja: pojavili su se svi klasovi (BBCH 59), registrovana je pojava žitnog pivca (Anisoplia sp).

Štetočina je uglavnom prisutna na obodima parcela. Odrasle jedinke žitnih pivaca  se hrane zrnima u fazama mlečne i voštane zrelosti na klasu. Da bi samo jedan pivac zadovoljio dopunsku ishranu potrebno je da se ishrani sa 9-10 klasova žita.

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela. Ukoliko je dostignut prag štetnosti od 3-5 imaga na metar kvadratni, preporučuje se insekticidni tretman (na obodu parcele).

Mogu se koristiti insekticidi registrovani za suzbijanje drugih štetočina, ali se obavezno mora uzeti u obzir karenca insekticida koje je kod mnogih registrovanih preparata duga (35 ili 42 dana).

Mogu se koristiti insekticidi sa kraćom karencom poput:

Durbin EW (cipermetrin) 0,3-0,6 l/ha  - karenca 14 dana ili

Fury 10 EC (zeta-cipermetrin) 0,1 l/ha - karenca 14 dana.

 

Rđa maline (Phragmidium rubi-idae)

Na području delovanja RC Novi Pazar, na lokalitetima Vojničke livade i Ivanča, vizuelnim pregledom zasada maline, uočeno je prisustvo simptoma rđe maline na listu (Phragmidium rubi-idae), u mladim  zasadima maline, u niskom intenzitetu napada.

 

Rđa maline prezimljava u obliku teleutospora ili micelije u rak ranama na letorastima. Za razliku od nekih drugih prouzrokovača rđa, rđa maline nema prelaznu biljku hraniteljku, nego se ceo ciklus razvića odvija na malini. Intenzivnijoj pojavi ovog patogena pogoduje vlažno i prohladno vreme.

Patogen se razvija na svim nadzemnim zeljastim delovima maline. Simptomi se ispoljavaju u toku vegetacije u vidu pojedinačnih žuto narandžastih pega, a  sa naličja lista pege su  smeđe boje. Zaraženi listovi se tokom avgusta i septembra, suše i opadaju. Na stablu se rđa javlja neposredno iznad zemlje u osnovi letorasta u vidu narandžastih pustula. Na obolelom tkivu nastaju rak rane, što izaziva sušenje letorasta.

U cilju suzbijanja ovog patogena najznačajnije su preventivne mere koje podrazumevaju gajenje otpornih sorti maline, kao i uklanjanje zaraženih izdanaka, sakupljanje i spaljivanje opalog lišća u cilju smanjivanja infektivnog potencijala. S obzirom da su u pitanju mladi zasadi, sa ciljem očuvanja dobre kondicije zasada i mladih listova, može se preporučiti i primena registrovanih fungicida na bazi a.m. tebukonazol: Akord, u količini 0,8 l/ha.

Polaganje jaja  krompirove zlatice

Na području delovanja RC Novi Pazar,  usevi krompira se, u zavisnosti od vremena setve, sortimenta i nadmorske visine, nalaze u fazi od klijanja i nicanja, stabla probijaju površinu zemlje, (Pešterska visoravan), do treći  list na glavnoj stabljici razvijen (Novog Pazara), (BBCH 9- 13).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo  prezimljavajućih imaga krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) kao i jajnih legala na naličju lista.

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će signalizirati vreme za sprovođenje hemijskih mera zaštite u periodu piljenja larvi.

Prisustvo lukove bube (Lilioceris merdigera) u usevu crnog luka

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi crnog   luka nalaze  se u različitim fazama razvoja listova, od trećeg do petog lista (BBCH 13-15).

 

Vizuelnim pregledom useva crnog  luka  na lokalitetima Deževa i Bele Vode, na listovima je registrovano prisustvo položenih jaja lukove bube (Lilioceris merdigera).

 

 

Odrasle jedinke prezimljavaju u zemljištu i tokom proleća izlaze sa mesta prezimljavanja i hrane se prvo listovima korova, a zatim nastavljaju ishranu na listovima luka. Ženke polažu jaja u gomilicama od 5 do 20 komada i prilepe ih na listove luka sa donje strane. Kada se ispile, larve izgrizaju pera luka sa spoljne strane i ulaze u listove gde nastavljaju sa ishranom. Larve se razvijaju dve do tri nedelje, a zatim odlaze u zemlju gde se ulutkavaju.

  

Proizvođačima se preporučuje pregled useva luka i ukoliko se registruje prisustvo listova sa jajima i larvama ove štetočine, njihovo mehaničko uklanjanje.

 

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama razvoja. Na višim nadmorskim visinama (Pešterska visoravan) usevi  su u fazama razvoja listova, 7-9 listova razvijeno (BBCH 17-19).

Na nižim nadmorskim visinama (Novi Pazar) usevi su u različitim fazama bokorenja (BBCH 24-27).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice na nižim nadmorskim visinama, lokaliteti Šaronje, Vranovina, Deževa i Polokci, iz ranih rokova setve (05-15.10.2022.g), utvrđeno je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na od 10 % do 15 % biljaka. U usevima pšenice iz kasnijih rokova setve (polovina novembra 2022.godine), na istim lokalitetima,  simptomi navedenog patogena su prisutni na 5 % do 7% biljaka.

Lisna rđa pšenice (Puccinia recondita) uočena je na pojedinačnim parcelama na lokalitetu Vranovina i to  u usevima iz ranih rokova setve,   na od 1 % do 3 %  biljaka, a u usevima iz kasnijih rokova setve nije registrovano prisustvo simptoma rđe.

Simptomi žuto mrke pegavosti pšenice (Pyrenophora tritici-reptens) registrovani su na od 0 % do 3% na svim pregledanim lokalitetima.

Vizuelnim pregledom nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae).

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama razvoja. Na višim nadmorskim visinama (Pešterska visoravan) usevi  su u fazama razvoja listova, 4-6 listova razvijeno (BBCH 14-16).

Na nižim nadmorskim visinama (Novi Pazar) usevi su u različitim fazama bokorenja (BBCH 21-24).

 

 

 

Tokom vizuelnih pregleda useva  na nižim nadmorskim visinama (Novi Pazar), na lokalitetima Bele Vode, Požega i Polokci, registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 5 % biljaka. U usevu pšenice na lokalitetu Polokci registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 4% biljaka.

 

 

 Na pregledanim lokalitetima nije uočeno prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis).

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na teritoriji  delovanja RC Novi Pazar usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja, od 2 do 7 listova razvijeno  (BBCH 12-17).

Na višim nadmorskim visinama, Pešterska visoravan (Sjenica), usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama razvoja listova, od 2 do 4 lista razvijena ( BBCH 12-14).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na pojedinačnim biljkama .

Vizuelnim pregledom štetočina,  na više lokaliteta, registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae)  u niskom intenzitetu napada,  na do 3%  biljaka.

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljskog miša – Apodemus sylvaticus i poljske voluharice – Miocrotus arvalis) nije registrovano.

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Novi Pazar, na nižim nadmorskim visinama,  usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od dva lista razvijeno do faze četiri lista razvijeno (BBCH 12-14).

Na višim nadmorskim visinama, Pešterska visoravan (Sjenica), usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama nicanja.

Na više lokaliteta, na nižim nadmorskim visinama, vizuelnim pregledima nisu uočeni simptomi biljnih bolesti, dok je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) uočeno na do 6-12 % biljaka. Najavljeno zahlađenje za naredni period uticaće na smanjenje brojnosti i aktivnosti navedenih štetočina.

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljskog miša – Apodemus sylvaticus i poljske voluharice – Miocrotus arvalis).

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveni pregled merkatilnog kukuruza pred berbu

Na području delovanja RC Novi Pazar izvršen je zdravstveni pregled klipova merkantilnog kukuruza pred berbu. Vizuelnim pregledom obuhvaćeni su hibridi iz ranih i kasnih grupa zrenja. Monitoring kukuruza je obuhvatio 20 parcela na  različitim lokalitetima: Polokce, Šaronje, Vranovina, Požega, Stara Ćuprija, Kovačevo, i dr.

Monitoring kukuruza je podrazumevao pregled 100 klipova po parceli, radi utvrđivanja prisustva zaraze gljivama iz rodova Fusarium, Aspergillus, Penicillium i Cladosporium, kao i u cilju utvrđivanja oštećenja od ishrane insekata (kukuruzna sovica-Helicoverpa armigera ).

Vizuelnim pregledima klipova merkantilnog kukuruza utvrđeni su sledeći rezultati:

-          Oštećenja od insekata na 0 % do18 % klipova;

 

-          prisustvo simptoma gljiva iz roda Fusarium registrovano je na 0 % do 14 % klipova;

 

-          prisustvo simptoma gljiva iz roda Aspergillus registrovano je na 1 % do 5 % klipova;

-          prisustvo simptoma gljiva iz roda Penicillium registrovano je na 2 % do 22 % klipova;

-          prisustvo gljiva iz roda Cladosporium registrovano je na 5 % do 16 % klipova;

 

 

-          prisustvo simptoma kombinovanih oštećenja registrovano je na 4 % do 12 % klipova;

 

Prisustvo lisnih vaši u usevima ozime pšenice

Na području delovanja RC Novi Pazar, na nižim nadmorskim visinama, na teritoriji Novog Pazara,  još uvek je u toku setva  ozime pšenice, dok se usevi iz ranijih  rokova setve  nalaze u fazama nicanja pa do 1-2   razvijena lista. 

 

Na višim nadmorskim visinama, Pešterska visoravan (Sjenica), setva se planira  u narednom periodu.

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, na  lokalitetu   Polokce   (Novi Pazar),  registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši  (Aphididae)   na do 5% biljaka.

 

 

Po EPPO standardu PP 2/11(1) prag štetnosti za primenu insekticida je 10% biljaka naseljenih štetnim insektima. Proizvođačima se preporučuje da u ovom periodu redovno pregledaju useve na prisustvo ovih štetočina.

 

Prisustvo cikade  Psammotettix alienus  nije uočeno.

 

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima  ozime pšenice.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima