Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd
Zlatasto žutilo vinove loze

Zlatasto žutilo vinove loze je veoma destruktivno obolenje vinove loze koje prouzrokuje fitoplazma Flavescence doree i  bolest zahvata pupoljke, lastare, listove i čokote sa plodovima ukoliko se grozdovi formiraju.

Neki od simptoma bolesti su uočljivi rano sa proleća u vidu kasnijeg kretanja pupoljaka ili oni uopšte ne kreću. Osim toga, na lastarima su učljive promene u vidu skraćenih internodija, njihovog zaostjanja u porastu, nedovoljnog odrvenjavanja što dovodi do izmrzavanja u zimskim mesecima.

Simptomi zlatastog žutila na zaraženim čokotima tokom vegetacije su jasno uočljivi i na listovima, koji menjaju i boju i izgled. Kod obojenih sorti oni su od tamnoljubičaste do svetlocrvene boje, a kod belih sorti svetložuti do zlatnožuti, pri čemu se listovi u obe  sorte savijau po obodu i dobijaju trouglast izgled.

Na zaraženim čokotima dolazi do nekroze cvasti, što dovodi do formiranja rehuljavih, smežuranih grozdića koji su lošeg kvaliteta.

Cikada Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze. Pomenuta cikada svoje razviće završava na vinovoj lozi i ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijuma jaja ispod kore dvogodišnjih lastara. Larve se pile od maja meseca i imaju pet razvojnih stupnjeva. Hraneći se na naličju listova na zaraženim čokotima larve trećeg razvojnog stupnja prenose fitoplazmu (FD) vinove loze na zdrave čokote.

Imajući sve ovo u vidu, RC Beograd je vizuelno pregledao proizvodne zasade vinove loze, zapuštene zasade vinove loze, kao i korovsku floru na lokalitetima Kamendol, Brestovik, Zaklopača, Mali Požarevac, Konatice, Batajnica. Uočeno je da su na naličju listova vinove loze u svim pregledanim zasadima prisutne larve cikade Scaphoideu titanus i to drugog i trećeg larvenog stupnja. Bitno je naglasati da je cikada prisutna u svim proizvodnim zasadima kao i ekstenzivnim i zapuštenim vinogradima. Njeno prisustvo ukazuje na veliki rizik od ostvarenja zaraza fitoplazmom i kasnije oboljevanje čokota.

RC Beograd preporučuje hemijsko suzbijanje od momenta pojave larvi trećeg razvojnog stupnja sa insekticidima registrovanim za te namene, preporuka 15.6.2022. Međutim, ističemo značaj primene nepesticidnih mera u permanentnoj borbi protiv fitoplazme zlatastog žutila vinove loze, kao što su: uništavanje zaraženih čokota, uklanjanje zapuštenih zasada vinove loze, uništavanje korovske flore.

RC Beograd nastavlja sa praćenjem navedenog štetnog insekata.

slika 1                                 slika2

velika slika                             velika slika

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis-XV  nedelja praćenja

Na  teritoriji RC Beograda i Mladenovca, proizvodni zasadi jabuke su u fazi prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74).   

Nakon laboratorijskog pregleda prezimelog lišća, dozrelost, kao i ispražnjenost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) je 100 % (Ajdared i Zlatni Delišes). Ovo ukazuje da je završen period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavost ploda jabuke.

Preporučuje se, da se samo u zasadima u kojima su prisutni simptomi čađave krastavosti, pre padavina izvrši hemijska zaštita, koko bi se sprečilo širenje sekundarnih zaraza konidijama ove gljive.

 

velika slika

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis-XIV nedelja praćenja

Na području našeg rada, proizvodni zasadi jabuke su u fenofazi prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74).     

Nakon laboratorijskog pregleda prezimelog lišća dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) je 100 % i za Ajdared i za Zlatni Delišes. Ispražnjenost pseudotecija je 88% za Ajdared, a za Zlatni delišes je 92%.  Pregledano je po 50 pseudotecija.

 
Prisustvo jaja kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera)

Na području našeg rada usevi kukuruza su u fazi od razvijeno 9 i više listova do početka razvoja stabljike (BBCH19-30).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na lokalitetima  Obrenovac, Batajnica i Mladenovac, registrovano je prisustvo jaja pamukove (kukuruzne) sovice (Helicoverpa armigera). Na svetlosnoj lovnoj lampi na lokalitetu Mladenovac, svakodnevno se beleže ulovi odraslih jedinki ove štetočine. 

U narednim danima je najavljeno vreme sa visokim temperaturama vazduha što će dovesti do brzog embrionalnog razvoja položenih jaja i početka piljenja. U poljoprivrednoj proizvodnji su veoma značajne  štete koje pamukova sovica može naneti usevima semenskog kukuruza, kukuruza šećerca, suncokreta, soje, paprike, paradajza, pasulja.

Štete pričinjavaju gusenice koje se u usevu  kukuruza hrane klipvima i metlicom, a kod ostalih biljnih vrsta najveće štete su na plodovima.

Pamukova sovica, pored toga što je polifagna vrsta ona je i migratorna štetočina i u našu zemlju dospeva sa područja  Mediterana i Severene Afrike.

Pomenuta štetočina polaže jaja na lice lista kukuruza, plodove, generativne organe, cvetove, pupolojke drugih biljnih vrsra. Sveže položena jaja su bele boje, kasnije postaju zelena, a pred piljenje su tamno smeđe boje.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je:

Redovan vizuelni pregled useva, da bi se utvrdilo prisustvo jaja pamukove sovice.

Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo preporuka je da se sprovedu hemijske mere zaštite primeneom nekog od insekticida:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u količini primene 0,1-0,15 L/ha ili

Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) u količini primene 0,25L/ha

RC Beograd nastavlja sa praćenjem kukuruzne sovice, pri čemu ističemo da preporučeni insekticidi u suzbijanju kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) -  preporuka od 5.6.2022.,će ispoljiti delovanje i na pamukovu sovicu.

Fotografije: jaja pamukove sovice na listovima kukuruza

velika slika       velika slika

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis-XIII nedelja praćenja

Na području našeg rada, proizvodni zasadi jabuke su u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta u različitim fazama razvoja, od drugo opadanje plodova do prečnik ploda do 40 mm (BBCH 73-74).   

Nakon laboratorijskog pregleda prezimelog lišća, dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) je za Ajdared 97,5 %, a za Zlatni Delišes 100 %. Ispražnjenost pseudotecija je 62 % za Ajdared, a za Zlatni delišes je 70%.  Pregledano je po 50 pseudotecija.

RC  Beograd i Mladenovac nastavlja sa  praćenjem dozrelosti i isprežnjenosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke.
 
Prisustvo cikade Scaphoideus titanus u zasadu vinove loze

Na području rada RC Beograd i Mladenovac zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama cvetanja i to: od cvetne kapice odvojene od drški do rano cvetanje: 30% cvetnih kapica opalo (BBCH 60-63).

Tokom vizuelnog pregleda zasada vinove loze, na naličju listova, uočeno je prisustvo larvi prvog larvenog stupnja razvoja cikade Scaphoideus titanus i u toku je, početak piljenja larvi pomenute štetočine.

Ta cikada ima jednu generaciju godišnje i  prezimljava u stadijumu jaja iz kojih se u proleće pile larve koje imaju pet razvojnih stupnjeva. Cikada Scaphoideus titanus je prenosilac fitoplazme Flavescense doree prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. Tek larve trećeg razvojnog stupnja postaju infektivne i mogu da prenesu fitoplazmu sa zaraženih na zdrave čokote vinove loze. Kada postanu infektivne sposobnost prenošenja fitoplazme ova cikada zadržava do kraja života.

U ovom momentu hemijske mere zaštite se ne preporučuju s obzirom da je tek početak piljenja larvi, a RC Beograd nastavlja sa praćenjem te štetočine i blagovremeno će obavestiti o pravom momentu za njeno suzbijanje.

slika1

velika slika

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis-XII nedelja praćenja

Na području našeg rada, proizvodni zasadi jabuke su u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta u različitim fazama razvoja, od drugo opadanje plodova do prečnik ploda do 40 mm (BBCH 73-74).   

Nakon laboratorijskog pregleda prezimelog lišća, dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) je za Ajdared od 93,13 %, a za Zlatni Delišes 100 %. Ispražnjenost pseudotecija je 32 % za Ajdared, a za Zlatni delišes je 43,13 %.  Pregledano je po 50 pseudotecija.

RC  Beograd i Mladenovac nastavlja sa  praćenjem dozrelosti i isprežnjenosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke.
Prisustvo jajnog legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u usevu kukuruza

Na području našeg rada usevi kukuruza su u fazi razvoja listova  (BBCH 17-19).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na lokalitetu Poljane (Obrenovac) uočeno je jano leglo kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). U toku je početak polaganje jaja prve generacije pomenute štetočine u usevu kukuruza.

RC Beograd će nastaviti sa praćenjem kukuruznog plamenca i blagovremeno će najaviti momenat  hemijske zaštite useva kukuruza.

slika1

velika slika

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis-XI nedelja praćenja

Na području našeg rada, proizvodni zasadi jabuke su u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta u različitim fazama razvoja od veličina ploda 20 mm do drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).        

Nakon laboratorijskog pregleda pseudotecija sa prezimelog lišća dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) za Ajdared iznosi 86%, a za Zlatni Delišes 90%. Ispražnjenost pseudotecija je 20% kod Ajdareda i 24% kod Zlatnog Delišesa.  Pregledano je 50 pseudotecija.

 

RC  Beograd i Mladenovac nastavlja sa  praćenjem dozrelosti i isprežnjenosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.
 
slika1
 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis-X nedelja praćenja

Na području našeg rada, proizvodni zasadi jabuke su u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta u različitim fazama razvoja, od plodovi dostigli dimenziju 10 mm do veličina ploda 20 mm (BBCH 71-72).     

Nakon laboratorijskog pregleda prezimelog lišća dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) je za Ajdared  75 %, a za Zlatni Delišes 79 %. Ispražnjenost pseudotecija je 8 % za Ajdared i za Zlatni delišes.  Pregledano je 50 pseudotecija.

RC  Beograd  nastavlja sa  praćenjem dozrelosti i isprežnjenosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke.
 
 
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima