Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo
Prisustvo malinine muve galice (Lasioptera rubi) u zasadu maline

Na području delovanja RC Valjevo u zasadima maline berba je u toku.

Tokom vizuelnog pregleda zasada maline uočeno je prisustvo gala na izdancima.

Nakon daljeg pregleda unutar gala registrovano je prisustvo larvi malinine muve galice (Lasioptera rubi).

Ova štetočina se javlja u zasadima maline i kupine. Štete nanosi larva, tako što se ubušuje u izdanke. Gale koje su registrovane na napadnutim izdancima predstavljaju zadebljana koja nastaju kao posledica ishrane larvi.  Izgled gala se može razlikovati u zavisnosti od zastupljenog sortimenta u zasadu; izdužena, ovalna ili nalik na rak rane. Unutar jedne gale razvija se veći broj larvi. Napadnuti lastari se suše.

Navedena vrsta razvija jednu generaciju godišnje. Suzbijanje je otežano jer se imago masovno javlja u vreme cvetanja. Jaja polaže na jednogodišnje lastare u blizini pupoljaka, pa se larva ubušuje odmah nakon piljenja.  U cilju smanjenja brojnosti populacije u narednoj godini, preporučuje se primena mehaničkih mera:

  • Jesenje uklanjanje i uništavanje napadnutih izdanaka, jer prezimljava odrasla larva u galama na lastarima
  • Krčenje i uništavanje divlje kupine u okruženju parcele.

RC Valjevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja zasada maline.

Pregled zdravstvenog stanja useva ječam

Na području delovanja  RC Valjevo usevi ozimog ječma se nalaze u različitim fazama razvoja ploda  (BBCH 73-77).

Tokom vizuelnog pregleda useva ječma utvrđeno je prisustvo simptoma šturosti klasa pšenice i ječma (Fusarium graminearum),  na do 6% biljaka. Simptomi su prisutni na klasu pri osnovi, ali i na plevama; u vidu rozikaste prevlake od micelije i sporonosnih organa gljive.  Infekcija ovim patogenom se može ostvariti u periodu cvetanja i tokom razvoja klasa. Razvoju infekcije pogoduje toplo vreme sa padavinama i povećana relativna vlažnost vazduha. Fuzarioza  klasa dovodi do smanjenja prinosa, kvaliteta i klijavosti zrna. Na zaraženim zrnima ovaj patogen može da sintetiše mikotoksine.

Takođe, vizeulnim pregledom utvrđeno je prisustvo stenica na do 3% biljaka.

RC Valjevo će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ječma.

Prisustvo braon mramoraste stenice (Halomorpha halys) u zasadu vinove loze

Zasadi vinove loze se nalaze u fazi od punog cvetanja do faze kraj cvetanja (BBCH 65-69).

 

Tokom vizuelnog pregleda zasada vinova loze utvrđeno je prisustvo imaga braon mramoraste stenice (Halomorpha halys) na do 2% biljaka.

Ova štetočina je izraziti polifag i njeno  prisustvo je registrovano na velikom broju poljoprivrednih kultura. Porast brojnosti ove vrste predstavlja potencijal da postane ekonomski značajna štetočina velikog broja gajenih biljaka u našoj zemlji.

Štete u zasadu vinove loze prave larve i imaga tokom ishrane, sisanjem biljnih sokova iz svih nadzemnih delova biljke. Najveće štete pravi u vreme sazrevanja grožđa,  gde usled ishrane dolazi do deformacije bobica, kao i promene boje i ukusa. Takvo grožđe gubi tržišnu vrednost. Takođe, mesta uboda predstavljaju ulazna mesta za razvoj mnogih patogena, pre svega prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea).

 

RC Valjevo nastavlja sa praćenjem zdravstevenog stanja vinove loze.

Zdravstveno stanje useva kukuruza

Na području delovanja RC Valjevo, usevi kukuruza se u zavisnosti od roka setve nalaze u fenofazi 6 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 16-19).

Tokom vizuelnog pregeleda kukuruza utvrđeno je prisustvo:

·         Vaši (Aphididae), u indeksu napada 0.75

Vaši obrazuju kolonije koje prave štete dirktno-ishranom. Isisavanjem sokova, dolazi do deformacije biljnog tkiva. Takođe, prave i indirektne štete kao prenosioci biljnih virusa. Jedan od virusa je i virus mozaične kržljavosti kukuruza (Maize dwarf mosaic virus, MDMV). Ovaj virus je često prisutan i na korovima (najčešće na divljem sirku) pa ga vaši mogu na neperzistentan način preneti na biljke kukuruza.

U Srbiji se ovaj virus javlja svake godine, u većim ili manjim razmerama. Ekonomske štete mogu biti značajne, kako u smanjenju prinosa i kvaliteta zrna  tako i u lošijem kvalitetu lista kod silažnog kukuruza.
Mere suzbijanja ovog virusa su:
-gajenje manje osetljivih hibrida i linija
-zdravo seme, da bi se sprečilo unošenje virusa u područja gde ga nema
-rano uklanjanje bolesnih biljaka, naročito kod semenskih useva
-uništavanje korova koji su domaćini virusa, u usevu i oko njega (najznačajniji divlji sirak)
-vreme setve radi uzbegavanja preleta vaši sa korova na kukuruz.

 

·         Jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 5% biljaka.

Ova štetočina prezimljava u stadijumu gusenice u biljnim ostacima. Štete od prve generacije su na metlici, dršci klipa koja se lomi  kada se larva ubuši u stabljiku. Gusenice druge generacije oštećuju listove, klipove i ubušuju se u stabljiku. Oštećeni klipovi su podložniji napadu gljivičnih oboljenja.

 

 

·         Jajna legla zelene povrtne stenice (Nezara viridula) na do 2% biljaka.

Ovo je polifagna štetočina. Ženka polaze jaja u grupama. Ispiljene larve prolaze kroz 5 razvojnih stupnjeva. Štete pričinjavaju i larve i imaga, koje oštećuju biljno tkivo i isisavaju sokove.

 

RC Valjevo će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja kukuruza.

Prisustvo štetnih organizama u zasadu vinove loze

Na području delovanja RC Valjevo zasadi vinove loze se nalaze u fazi početka cvetanja (BBCH 61).

Tokom vizelnog pregleda zasada uočeno je prisustvo štetočina, u niskom indeksu napada i to:

·         Bicticus  betulae – cigaraš

Ovaj insekt se javlja  i u zasadima kruške, šljive, leske. Prezimljava u stadijumu imaga pod korom ili na nekom drugom skrivenom mestu. Oštećenja su karakteristična u vidu uvijenih listova, nalik na cigaru. Ženke pre polaganja jaja izgrizaju peteljku lista, pa se on suši i lakše ga savijaju. U jedan savijeni list položi nekoliko jaja, prethodno bušeći rupicu. Tokom svog života napravi nekoliko cigara, a položi 50-60 jaja. Cigaru pravi od jednog lista vinove loze.

·         Eryophies vitis - lozina grinja šiškarica

Karakterističan simptom napada su deformacije na listovima. Na licu listova su u vidu bradavičastih, tamno zelenih izraštaja, a sa naličja su kolonije grinja beličaste boje. U zavisnosti od sorte, boja prevlake kasnije može imati  riđasti ili ljubičasti sjaj. Listovi se na kraju suše, pa grinje prelaze na mlađe delove biljke. Ova štetočina nanosi veće štete u zasadu vinove loze kada je u prenamnoženju. U cilju pravovremenog suzbijanja ove štetočine RC Valjevo je objavilo preporuku.

RC Valjevo će nastaviti sa praćenjem zrdavstvenog stanja vinove loze.

Prisustvo insekata u usevu pšenice

Na području RC Valjevo usevi pšenice se nalaze u fazi porast stabla (BBCH 30).

Tokom vizuelnog pregleda useva registrovano je prisustvo insekata u različitom indeksu napada.

Prisustvo vaši (Aphididae) je registrovano u indeksu napada 1.25.

 
 

Imago žitne pijavice (Lema melanopus) je registrovan u indeksu napada 0.75. Prezimljava imago u zemljištu. Hrani se na listu izgrizajući ga u vidu pruga. Daljom ishranom larvi gornjim slojem lista pojavljuju se prozidne izdužene pruge.

Kritični pragovi štetnosti za žitnu pijavicu su 15 imaga/m2 ili 0,5 do 1 larva po biljci.

 

 

Prisustvo stenica (Aelia sp., Dolycorus sp.) je registrovano je u indeksu 0.75. Prezimljavaju kao imago, a razvijaju jednu generaciju godišnje. Štetu pravi imago i larve IV i V larvenog stupnja. Sišući sokove dolazi do sušenja centralnog lista, pa se samim tim usporava rast biljke. Mlađi larveni stupnjevi se hrane na donjim delovima biljaka. Kritičan prag štetnosti je 4-5 imaga/m2.

 

RC Valjevo nastavlja sa monitoringom useva pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Valjevo usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti od roka setve, lokaliteta i ekspozicije terena, nalaze u različitim fazama bokorenja, od četiri do sedam sekundarnih stabala razvijeno (BBCH 24-27).

 

U usevu pšenice registrovano je prisustvo simptoma  sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 2% biljaka.

 

U usevu ječma registrovano je prisustvo simptoma:

sočivaste pegavost ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka, kao i

 

mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 3% biljaka.

 
 
 

Tokom vizuelnog pregleda useva nije registrovano prisustvo štetočina.

RC Valjevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ječma i pšenice.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Valjevo usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od sortimenta, roka setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 21-23).

 

Tokom vizulenog pregleda useva nije registrovano prisustvo simptoma bolesti. U usevima ječma su registrovani simptomi oštećenja nastali pod uticajem niskih temperatura u predhodnom periodu na do 5% biljaka.

U usevu pšenice registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis) ispod praga štetnosti, kao i prisustvo vaši (Aphididae) u indeksu napada 1,25.

 

RC Valjevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozimih useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Valjevo, usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od 3 do 4 lista razvijeno (BBCH 13-14), dok se usevi ozimog ječma nalaze u fazi od 4 do 6 listova razvijeno ( BBCH 14-16).

Tokom vizuelnog pregleda useva ozimih strnih žita, registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis). Na pojedinim lokalitetima opštine Ub, beleži se do 30 aktivnih rupa od poljskog miša po hektaru. Hrane se podzemnim zelenim delovima biljke, kao i zrnevljem i plodovima. Najveće štete najstaju nakon setve, jer odnose posejano seme u svoje leglo, što se  kasnije u polju vidi - oaze. Kada su uslovi povoljni dolazi do brzog porasta populacije.

Preventivne mere zaštite od ovih glodara:

·         Duboko oranje,

·         Zaoravanje žetvenih ostataka,

·         Pravovremena setva i žetva i

·         Izolacaija od postojećih žarišta (lucerišta i drugih).

Ove štetočine imaju prirodne neprijatelje kao što su: ptice grabljivice, lisice, lasice, mačke; pa je još jedna od preventivnih mera briga o prirodnim neprijateljima.

Prag štetnosti za poljskog miša je 10-50 aktivnih rupa po hektaru, dok je za poljsku voluharicu prag štetnosti od 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru. Ukoliko se registruju brojnosti aktivnih rupa iznad navedenog praga štetnosti, proizvođačima se preporučuje postavljanje registrovanih, gotovih mamaka. Važno je naznačiti da rupe sa postavljenim macima treba zatrpavati, kako bi se očuvalo zdravlje ptica i drugih divljači.

U usevima nije registrovano prisustvo drugih štetočina i bolesti.

RC Valjevo će nastaviti sa praćenjem zdravstevonog stanja useva pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Valjevo, usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti od rokova setve i lokaliteta, nalaze u fazi od pojave prvog lista iz stabaoca do faze tri lista razvijeno (BBCH 10-13).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 4% biljaka, dok je prisustvo cikada (Cicadelidae) registrovano na do 2% biljaka.

 

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak i pregled useva. Cikada Psammotettix alienus je dominantno prisutna vrsta u našim usevima, a vektor je virusa koji može prouzrokovati velike štete u usevu.

Hemijski tretman se ne preporučuje, jer nije dostignut prag štetnosti, koji prema EPPO standardu PP 2/11(1) u ovim fazama razvoja useva iznosi 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši.

Takođe, tokom pregleda obratiti pažnju na prisustvo aktivnih rupa od glodara: poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i/ili poljske voluharice (Microtis alvaris) i ukoliko se uoči njihovo prisustvo na nivou od preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena registrovanih rodenticida, uz pridržavanje mera zaštite divljači.

RC Valjevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima