Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo
Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma

Na teritoriji RC Valjevo, usevi ozime pšenice  se nalaze u fazi od 2  do 5 listova razvijeno (10-15 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije uočeno prisustvo patogena.

 

Usevi ječma se nalaze u fazi od  tri lista razvijeno do faze treće stablo vidljivo (BBCH 13-23). Vizuelnim pregledom nije registrovano prisustvo patogena.

 

Takođe,  vizuelnim pregledom, u usevima pšenice i  ječma,  registrovano je prisustvo cikada (Cicadellidae)  i vaši (Aphididae) o čemu je RC Valjevo informisao proizvođače,  15.11.2019. kada su  preporučene hemijske mere zaštite po dostizanju praga štetnosti od 10% napadnutih biljaka(vidi preporuku).Na parcelama gde do sada nisu sprovedene hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja ovih štetočina, može se očekivati pojava viroza, što se može odraziti na prinos.

 

velika slika                 velika slika,

Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu RC Valjevo

RC Valjevo izvršio je vizuelni pregled merkantilnog kukuruza pred berbu, na 10 parcela sa hibridima ranih grupa zrenja i 10 parcela sa hibridima kasnijih grupa zrenja.

Pregledom je obuhvaćeno 18 različitih hibrida na 13 lokaliteta: Kalenić, Zlatarić, Rađevo selo, Joševa, Jabučje, Rubribreza, Vračević, Radljevo, Dokmir, Kotešica, Donja Bukovica, Međaci, Dupljaj.

Na svakoj parceli pregledano je po 100 klipova u cilju utvđivanja prisustva simptoma od fitopatogenih gljiva iz rodova Fusarium, Aspergillus,Penicillium, Cladosporium i prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera).

 

Rezultati vizuelnih pregleda klipova kukuruza su:

·         Klipovi bez simptoma bolesti i oštećenja od insekata od 56 do 95%

·         Klipovi sa oštećenjima od insekata od 2 do 40%

·         Klipovi sa prisutnim simptomima Fusarium sp. od 1 do 5%

·         Klipovi sa kombinovanim oštećenjima insekti + Fusarium sp. od 1 do 7%

·         Klipovi sa kombinovanim oštećenjima insekti + Aspergillus sp. do 2%

·         Klipovi sa kombinovanim oštećenjima insekti + Penicillium sp. do 1%

 

      

kombinovana oštećenja

 

 

kombinovana oštećenja

Zdravstveno stanje strnih žita

Na teritoriji RC Valjevo, usevi ozimog ječma i pšenice se, u zavisnosti od vremena setve, lokaliteta, sorte i primenjene agrotehnike, nalaze u fenofazi od 4 lista razvijeno do faze bokorenja, četvrto stablo vidljivo (BBCH 14-24).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 21% biljaka.

 

 mrežasta pegavost lista ječma

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 3% biljaka.

RC Valjevo nastavlja sa redovnim monitoringom i izveštavanjem o zdravstvenom stanju useva ozimog ječma i pšenice.

Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu

Na teritoriji RC Valjevo, obavljen je vizuelni pregled klipova merkantilnog kukuruza pred berbu. Pregled je izvršen u cilju utvrđivanja prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera) i simptoma gljiva iz rodova Fusarium spp., Aspergillus spp., Penicillium spp. i Cladosporium spp. na kukuruzu.

Pregledom je obuhvaćeno 10 hibrida iz ranih FAO grupa zrenja i 10 hibrida iz kasnih FAO grupa zrenja sa različitih lokaliteta.

Registrovano je sledeće zdravstveno stanje:

 

• Oštećenja od insekata (Helicoverpa armigera - pamukova sovica i Ostrinia nubilalis -kukuruzni plamenac) na 1 do 43% klipova.

• Prisustvo gljiva iz roda Fusarium na 3 do 15% klipova.

• Prisustvo gljiva iz roda Penicillium na 1 do 3% klipova.

• Prisustvo gljiva iz roda Cladosporium na 1 do 2% klipova.

• Kombinovana oštećenja su prisutna na 2 do 11% klipova.

            
 
Crvenilo kukuruza

Na području delovanja RC Valjevo kukuruz se nalazi u u različitim fazama sazrevanja (BBCH 83-85).

Vizuelnim pregledom useva, registrovano je prisustvo biljaka sa simptomima crvenila kukuruza (prouzrokovač Stolbur fitoplazma). Simptomi su prisutni u vidu crvenila lista (centralni nerv) i stabla kukuruza, kao i različitih deformiteta klipova.

Vektor Stolbur fitoplazme je cikada Reptalus panzeri.

Preporuka proizvođačima je obilazak i pregled parcela. Ukoliko se registruju biljke sa simptomima crvenila kao najznačajnija mera preporučuje se izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza. Na taj način onemogućava se dalji razvoj larvi cikade kao vektora ovog oboljenja, a samim tim se smanjuje mogućnost za pojavu crvenila kukuruza u narednoj sezoni.

   

velika slika       velika slika

 velika slika

Reptalus panzeri

Na području rada RC Valjevo, usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama porasta stabla.Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza registruje se pojava prvih imaga cikade Reptalus panzeri. 

 

velika slika

 Ova cikada je vektor Stolbur fitoplazme koja prozrokuje crvenilo kukuruza. Simptomi se javljaju u vidu crvenila listova, odnosno crvenila na glavnom nervu i na stabljici. Kao posledica toga, kasnije dolazi do potpunog sušenja biljke. Ova cikada ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu larve koje se hrane na korenu pšenice. Ženke polažu jaja na koren kukuruza, gde se hrane i larve. Ukoliko na istoj parceli naredna kultura bude pšenica, larve će svoj razvoj nastaviti na korenu pšenice. Za suzbijanje cikade se ne preporučuje primena inserkticida, već primena pravilnog plodoreda odnosno treba izbegavati setvu pšenice nakon kukuruza gde su registrovani simptomi crvenila. Na taj način prekida se ciklus razvoja cikade – Reptalus panzeri, vektora stolbur fitoplazme.

Registrovana pojava šimširovog plamenca na teritoriji RC Valjevo

Na teritoriji RC Valjevo u opštini Ub  na punktovima  Brgule i Brgule 1 gde su postavljene svetlosne lampe registruje se pojava odraslih jedinki šimširovog plamenca (Cydalima perspectalis). Imago je registrovan 12.09.2016 i 13.09.2016 godine. Brojnost imaga se kreće od 2- 6 u zavisnosti od punkta.

Za detaljnije informacije i mere kontrole pogledati na: Preporuka na sajtu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine 

Pregled zasada kupine i maline na prisustvo imaga cikade iz roda Cicadetta na teritoriji RC Valjevo

Na teritoriji RC Valjevo obavljen je vizuelni  pregled zasada kupine i maline  na prisustvo  cikade iz roda Cicadetta.

Zasadi kupine - sorte Čačanska bestrna se trenutno nalaze u fazi razvoja i sazrevanja plodova.

U zasadima maline sorte -Wilamete berba je pri kraju a u zasadu maline remotantne sorte -Polka počinje berba.

Nakon obavljenog pregleda konstatovano je sledeće: 

Registrovano je prisustvo imaga cikade iz roda Cicadetta u  zasadu kupine sorte Čačanska bestrna na punktu Valjevska Kamenica u indeksu napada 8,75, a takođe i  na drugim lokalitetima (Lelić, Miličinica) u indeksu napada od 5 do 8.

Prisustvo ovog štetnog organizma uočeno je u zasadima maline – sorte Wilamete (lokaliteti Donje Leskovice i Lelić) i u zasadima remotantnih sorti maline – Polka (lokaliteti Zvizadar i Kalanjevci) u indeksu napada od 2 do 3.

U svim zasadima uočena su oštećenja u vidu zareza na kori grana koje prave ženke prilikom polaganja jaja. Unutar svakog zaraza nalazi se na desetine jaja.

RC Valjevo će pratiti dalji razvoj ovog štetnog organizma i o merama borbe blagovremeno obavestiti voćare Kolubarskog okruga.

Velika slika-imago cikade iz roda Cicadetta

 

Registrovana pojava vašiju u usevima pšenice na teritoriji RC Valjevo

Pregledom useva pšenice na teritoriji RC Valjevo registruje se pojava vašiju- Aphididae spp. na klasu pšenice u različitom indeksu napada u zavisnosti od lokaliteta.Indeks napada je u intervalu od 1,5-18,75.Usevi pšenice na teritoriji RC Valjevo se prema BBCH nalaze u BBCH 69- kraj cvetanja:svi klasići su završili cvetanje i mogu zaostati samo dehidrirane polenove kesice.Na parcelama se registruje i prisustvo prirodnih neprijatelja koji mogu uticati na smanjenje populacije vašiju.RC Valjevo će u narednom periodu nastaviti sa praćenjem ovih štetočina u usevima pšenice.

Stanje makroogleda ozimih strnih žita na teritoriji RC Valjevo

Makroogled ozimih stnih žita na području RC Valjevo posejan je 30.10.2015. godine. Predusev je bio kukuruz a osnovna obrada izvršena je početkom oktobra (6.10.2015. god.). Predsetvena priprema – oktobar (tanijranje). Đubrenje – 300kg  NPK 16:16:16. U ogledu su zastupljene: 14 sorata pšenice, 1 raži, 1 tritikale, 3 ječma i 1 ovas iz četiri  selekcijske kuće (Institut  za ratartstvo i povrtarstvo Novi Sad, Galenika-fitofarmacija, Agromarket i Delta). Vizuelni preged ogleda na prisustvo bolesti (Septoria tritici, Puccinia spp i Erysiphe graminis) urađen je 31.03.2016. godine. Utvrđeno je da se usevi pšenice, ječma, raži i ovsa prema BBCH skali nalaze u: pšenica i ovas u BBCH 23-3 stablo vidljivo a tritikale, ječam i raž u BBCH 24 – 4 stablo vidljivo. Zdravstveno stanje biljaka je dobro i prikazano je u sledećoj tabeli:

 

Redni broj

Sorta

BBCH

Ocena list

Septoria tritici % inficirane površine

Puccinia spp

% inficirane površine

Erysiphe graminis

% inficirane površine

0-9

0-9

0-9

1

NS Obala

23

1

0

0

0

2

0

0

0

2

NS 40 S

23

1

0

0

0

2

0

0

0

3

NS Petrija

23

1

0

0

0

2

0

0

0

4

NS Pudarka

23

1

0

0

0

2

0

0

0

5

NS Ilina

23

1

0

0

0

2

0

0

0

6

NS Zvezdana

23

1

0

0

0

2

0

0

0

7

NS Azra

23

1

0

0

0

2

0

0

0

8

NS Simonida

23

1

0

0

0

2

0

0

0

9

NS Pobeda

23

1

0

0

0

2

0

0

0

10

Balaton

35

1

0

0

0

2

0

0

0

11

Amikus

23

1

0

0

0

2

0

0

0

12

Avenus

23

1

0

0

0

2

0

0

0

13

Nikol

23

1

0

0

0

2

0

0

0

14

Sostin

23

1

0

0

0

2

0

0

0

15

NS Savo ( raž)

24

1

0

0

0

2

0

0

0

16

NS Odisej ( tritikale)

24

1

0

0

0

2

0

0

0

17

Nonijus ( ječam)

24

1

0

0

0

2

0

0

0

18

NS 565 ( ječam)

24

1

0

0

0

2

0

0

0

19

Karmina ( ječam)

24

1

0

0

0

2

0

0

0

20

Jadar ( ovas)

24

1

0

0

0

2

0

0

0

 

Skala za ocenjivanje

·         0% - Bez simptoma

  • 1 - 10% lisne površine
  • 2 - 20% lisne površine
  • 3 - 30% lisne površine
  • 4 - 40% lisne površine
  • 5 - 50% lisne površine
  • 6 - 60% lisne površine
  • 7 - 70% lisne površine
  • 8 - 80% lisne površine
  • 9 - 90% lisne površine

Na biljkama nisu uočeni siptomi bolesti. RC Valjevo će nastaviti sa praćenjem fenofaza u razvoju ozimih strnih  useva i praćenjem pojave biljnih bolesti. Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela zasejanih ozimim stnim žitima.

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima