Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac
Zdravstveno stanje ozimih useva

Na području delovanja RC Leskovac, zbog nedostatka vlage u zemljištu setva pšenice i ječma je otežana. Do sada je posejano oko 65% planiranih površina. Usevi sporo i otežano niču i većim delom su u fazi klijanja. Na manjem broju parcela usevi su u fazi razvoja listova (BBCH 10-12).

pšenica-faza razvoja

pšenica-faza razvoja

Na poniklim usevima pšenice vizuelnim pregledom nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, dok je u usevima ječma vizuelnim pregledom registrovano prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma  (Pyrenophora teres)od 0-3%.

P.teres

velika slika

Trenutno se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv ovog patogena.

Takođe vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo krilatih formi i prvih kolonija vaši (Aphididae) na 0-2% biljaka i cikada (Cicadelidae) na 2-5% biljaka.

vaši
cikada

Najvljen pad temperature i padavine usporiće aktivnost ovih štetočina.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima ozime pšenice i ječma.

Krvava vaš (Eriosoma lanigerum)

Na području delovanja RC Leskovac zasadi jabuka nalaze se  fazi plodovi oko 70%  krajnje veličine (BBCH 77). U pojedinim zasadima registrovano je prisustvo kolonija krvave vaši (Eriosoma lanigerum). Kolonije su prisutne na granama i mestima preseka.

krvava vaš

velika slika

U zasadima gde se registruje prisustvo ove štetočine preporučuje se primena  insekticida:

Movento 100 SC (a.m. spirotetramat) 0,15% (karenca 21 dan)

Šimširov plamenac (Cydalima perspectalis).

Na području delovanja RC Leskovac, na svetlosnim lovnim lampama, registruju se ulovi imaga šimširovog plamenca (Cydalima perspectalis).

imago šimširovog plamenca

velika slika

Larve šimširovog plamenca pričinjavaju štete hraneći se lišćem koje upredaju u paučinu. U početnim fazama razvoja, prisustvo larvi je teško uočljivo jer se hrane u unutrašnjosti žbuna. Kod jačeg napada mogu u potpunosti da pojedu lisnu masu izazivajući golobrst,  usled čega se šimšir suši i propada. 

O merama kontrole ove štetočine pogledati preporuke Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede - Uprava za zaštitu bilja: preporuka

Pojava cikade Reptalus panzeri

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza na području delovanja RC Leskovac,  registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.

cikada Reptalus panzeri

velika slika

Cikada Reptalus panzeri ima jednu generaciju godišnje i vektor je stolbur fitoplazme prourokovača bolesti crvenilo kukuruza. Prezimi u stadijumu larve na korenu pšenice. Odrasle jedinke se pojavljuju tokom juna meseca i  odlaze na biljke kukuruza na kojima se hrane floemskim sokovima. Ženke polažu jaja na koren kukuruza, na kome se hrane ispiljene larve. Setvom pšenice nakon kukuruza larve neometano nastavljaju svoj razvoj na korenu pšenice.

U borbi protiv ove štetočine ne reporučuje se primena insekticida. Najznačajnija mera borbe je izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza čime se prekida razvoj cikade i znatno smanjuje njena brojnost.

Cikada Metcalfa priunosa

Na području  RC Leskovac, vinova loza se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalazi u fenofazi od puno cvetanje, 50% cvetnih kapica opalo do faze formiranja ploda (BBCH 69-71).  

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze,  registrovano je prisustvo cikade Metcalfa priunosa.

cikada Matcalfa pruinosa

velika slika

Ova izrazito polifagna štetočina ima veoma širok krug domaćina među kojima je veliki broj  broj voćnih vrsta, šumsko i ukrasno drveće, vinova loza, neke zeljaste biljke. Cikada prezimi u stadijumu jaja položenih u pupoljke ili pukotine kore biljaka hraniteljki i razvija jednu generaciju tokom godine.  Larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva, od kojih su poslednja dva veoma pokretljiva kao i imago. Obilno luče belu voštanu tvorevinu, koja nalikuje vati, i na osnovu koje se može uočiti njeno prisustvo. Odrasle jedinke i larve hrane se sisanjem sokova biljaka, usled čega dolazi do  slabijeg porasta i iznurivanja biljaka domaćina. Usled lučenja medne rose na koju se naseljava gljiva čađavica, umanjena je tržišna vrednost napadnutih plodova.

Kao  mere zaštite  preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova. Zbog dobre pokretljivosti larvi i imaga, kao i prisustva ove cikade na velikom broju spontanih i ukrasnih biljaka na kojima se neometano razvija i održava, hemijske mere ne daju zadovoljavajuće rezultate.

U Srbiji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine.

Polaganje jajnih legala I generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Leskovac, usevi kukuruza nalaze se u različitim fazama razvoja listova (BBCH 15-19).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na  2%  pregledanih biljaka.

jajno leglo O. nubilalis

velika slika

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma i signaliziraće pravi momenat za tretman.

Završetak primarnih infekcija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi jabuka nalaze se u fazi prečnik ploda do 40 mm; plodovi uspravni (T faza) (BBCH 74).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom opalog lišća jabuke iz voćnjaka, izdvajanjem i pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), utvrđeno je sledeće:

Procenat dozrelosti i ispražnjenosti  pseudotecija kod sorti Ajdared i Zlatni Delišes iznosi 100%. Završen je period primarnih infekcija ovog patogena.

Primenu fungicida nastaviti u zasadima gde su prisutni simptomi ovog patogena.

Dozrelost apotecija VIII nedelja

Na  području delovanja RC Leskovac, zasadi višnje nalaze se u fazi obojavanje ploda skoro završeno (BBCH 85).

Ovonedeljnim laboratorijskim  pregledom prezimelog lišća iz voćanjaka, i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumriella jaapii), registrovana je ispražnjenost apotecija 100%, što predstavlja kraj primarnih infekcija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XV nedelja

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi jabuka nalaze se u fazi prečnik ploda do 40 mm; plodovi uspravni (T faza) (BBCH 74).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom opalog lišća jabuke iz voćnjaka, izdvajanjem i pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), utvrđeno je sledeće:

Kod sorte Ajdared procenat dozrelosti pseudotecija iznosi 100%, kao i  kod sorte Zlatni Delišes.

Kod sorte Ajdared procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 98%, dok je kod sorte Zlatni Delišes procenat ispražnjenosti pseudotecija za ovu nedelju 97,95%.

ispražnjena pseudotecija

ispražnjena pseudotecija

RC Leskovac nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost apotecija VII nedelja

Na podurčju delovanja RC Leskovac zasadi višnje nalaze se zavisno od sortimenta i lokaliteta u fazi od plod oko 70% krajnje veličine do faze početak obojavanja ploda (BBCH 77-81).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje iz voćnjaka, i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), registrovano je prisustvo zrelih askospora u 100 % apotecija, dok je procenat ispražnjenosti apotecija 81,63%.

dozrela apotecija
ispražnjena apotecija

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti apotecija ovog patogena.

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima