Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Leskovac, usevi ozime pšenice se u zavisnosti od vremena setve, nalaze u različitim fazama, od faze bokorenja pa do porasta biljaka u stablo i pojave prvog kolenca (BBCH 24 -31).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma pepelnice pšenice (Erysiphe graminis) na 4 % biljaka, kao i simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) u niskom procentu.

pepelnica pšenice
žitna pijavica

Takođe, vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus) na do 3% biljaka sa vidljivim tragovima ishrane na listovima, dok larve i jaja nisu registrovane. Prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae) je registrovano u veoma niskim brojnostima.  

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Leskovac, usevi ozime pšenice se u zavisnosti od vremena setve, nalaze u različitim fazama bokorenja, od dva do četri razvijena sekundarna stabla (BBCH 22-24).

pšenica BBCH 24
pšenica faza bokorenja

Vizuelnim pregledom ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti, samo oštećenja na listovima od niskih temperatura koje su registrovane na utomatskoj meteorološkoj stanici u periodu od 09.02. do 11.02.2023. (minimalna dnevna temperatura je tokom ova tri dana iznosila -9,5 °C) kada usevi nisu bili pod snežnim pokrivačem. 

Takođe nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara kao ni prisustvo cikada (Cicadellidae), dok je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) registrovano u niskoj brojnosti.

vaši na pšenici

velika slika

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Leskovac, usevi ozime pšenice u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, nalaze se u fazi od tri lista razvijeno do faze pet lista razvijeno (BBCH 13-15).

pšenica BBCH 14

velika slika

Vizuelnim pregledima useva pšenice, registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 4%  biljaka kao i prisustvo cikada (Cicadellidae) na do 3% biljaka.

cikada (Cicadellidae) sl.2
vaši - beskrilna forma

Takođe vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, kao ni prisustvo aktivnih rupa glodara poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdrastveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Leskovac, usevi ozime pšenice u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, nalaze se u fazi od tri lista razvijeno do faze četiri lista razvijeno (BBCH 13-14).

usev pšenice sl.1

velika slika

Vizuelnim pregledima useva pšenice, registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih formi lisnih vaši (Aphididae) na do 7%  biljaka kao i prisustvo cikada (Cicadellidae) na do 2% biljaka.

krilata jedinka vaši sl.1
cikada (Cicadellidae)sl.1

Hladno vreme najavljeno za predstojeći period uticaće na smanjenje aktivnosti i razvoj navedenih štetnih insekata, tako da se u ovom trenutku ne preporučuju hemijske mere zaštite.

Takođe vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo aktivnih rupa glodara poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis), kao ni prisustvo simptoma bolesti.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Monitoring merkantilnog kukuruza kasnih hibrida pred berbu

Na području delovanja RC Leskovac, vizuelnim pregledom merkantilnog kukuruza pred berbu hibrida kasnih FAO grupa zrenja, na 10 parcela pregledano je po 100 klipova kukuruza u cilju utvrđivanja njihovog zdravstvenog stanja.

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza kasnih hibrida pred berbu, registrovana su oštećenja na klipovima od gusenica kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i kukuruzne/pamukove sovice (Helicoverpa armigera), kao i simptomi infekcije fitopatogenim gljivama iz rodova: Fusarium, Cladosporium, Penicillium i Aspergillus.

Rezultati vizuelnih pregleda kasnih hibrida su sledeći:

.      bez simptoma bolesti i oštećenja od insekata 65-79 % klipova

.      oštećenja od insekata na 17–24 % klipova,

·      simptomi gljiva iz roda Fusarium na 2–9 % klipova,

·      simptomi gljiva iz roda Penicillium na 0-2 % klipova,

·      simptomi gljiva iz roda Aspegillus na 1-2 % klipova,

·      simptomi gljiva iz roda Clodosporium 6-20 % klipova,

·      kombinovana oštećenja na 4-14 % klipova.

 
larva kukuruznog plamenca
Fusarium
 
 

Monitoring merkantilnog kukuruza ranih hibrida pred berbu

Na području delovanja RC Leskovac, usevi merkantilnog kukuruza iz ranih FAO grupa zrenja se nalaze u fazi berbe, dok se kukuruzi iz kasnijih FAO grupa zrenja nalaze u fazi pune zrelosti.  

Sušni period u ovoj proizvodnoj sezoni u vreme cvetanja i nalivanja zrna, praćen visokim temperaturama i nedostatkom padavina uticao je na pojavu sterilnih klipova, klipova sa manjim brojem zrna kao i sterilnih biljaka, što se odrazilo i na smanjeni prinos kukuruza u ovoj godini.

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza pred berbu na našem regionu registrovana su najveća oštečenja naročito na klipovima od gusenice kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i oštećenja od gusenica kukuruzne/pamukove sovice (Helicoverpa armigera), kao i simptomi infekcije fitopatogenim gljivama iz rodova: Fusarium, Cladosporium, Penicillium i Aspergillus. 

Rezultati vizuelnih pregleda ranih hibrida su sledeći:

.      bez simptoma bolesti i oštećenja od insekata 62-87 % klipova

.      oštećenja od insekata na 10–22 % klipova,

·      simptomi gljiva iz roda Fusarium na 1–14 % klipova,

·      simptomi gljiva iz roda Penicillium na 0-1 % klipova,

·      simptomi gljiva iz roda Aspegillus na 1-2 % klipova,

·      simptomi gljiva iz roda Clodosporium 3-15 % klipova,

·      kombinovana oštećenja na 1-13 % klipova.

 
Fusarium i oštećenje od insekata
Cladosporium
Cladosporium - Penicillium

ESKA u zasadima vinove loze

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na lokalitetu Kozare uočenio je prisustvo simptoma eske vinove loze.

ESKA vinove loze

velika slika

Ovo je kompleksno i veoma destruktivno oboljenje izazvano gljivama koje napadaju sprovodni sistem, a koga karakterišu promena boje listova, kod belih sorata žućkaste pege, a kod crvenih sorti su crvenkasto smeđe pege dok su delovi lista oko nerava zelene boje. Listovi sa pegama podsećaju na izgled „tigrovih šara“, koji se postepeno suše i opadaju pre vremena. Iznenadno sušenje čokota i svih nadzemnih delova (apopleksija), najdestuktivniji su simptomi eske i obično se manifestuju u toku leta pri visokim temperaturama. Na poprečnom preseku čokota uočava se centralni oštećeni deo svetle boje, mekanije strukture, koji je okružen tamnijom zonom drveta.

U sliučaju pojave bolesti preporučuje se uklanjanje zaraženih delova čokota ili celog čokota iz vinograda. Hemijske mere zaštite za suzbijanje ove bolesti ne postoje.

Veoma važna je primena preventivnih mera zaštite kao što su:

-          sadnja sertifikovanih loznih kalemova,

-          posle završene rezidbe rane treba premazati kalem voskom,

-          dezinfekcija alata tokom rezidbe 70%  alkoholom,

-          posle rezidbe orezane delove loze treba izneti iz vinograda i spaliti.

Cikada Scaphoideus titanus i zlatasto žutilo vinove loze

Vizuelnim pregledima vinove loze na našem regionu registrovani su simptomi zlatastog žutila vinove loze, veoma destuktivnog oboljenja koje prouzrokuje fitoplazma Flavescence doree.

zlatasto žutilo v. loza

velika slika

U ovom delu godine su najizraženiji simptomi navedenog oboljenja koji se uočavaju u promeni boje na listovima vinove loze. Kod crvenih sorata listovi dobijaju tamno crvenu boju, dok se kod belih sorata vinove loze javlja zlatnožuta boja po kojoj je ta bolest i dobila naziv zlatasto žutilo vinove loze. Pored ovih simptoma u promeni boje na listovima dolazi i do nekroze nerava i karakterističnog savijanja ivica lista na dole.

Na žutim lepljivim klopkama koje su postavljene u vinogradima, registrovano je prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus, koja je vektor  fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

imago Scaphoideus titanus

velika slika

Ova cikada razvija jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijuma jaja ispod kore dvogodišnjih lastara, iz kojih se pile larve, koje imaju pet razvojnih stupnjeva. Direktene štete koje nastaju usled ishrane larvi i odraslih jedinki su beznačajne, ali indirektne štete koje se ogledaju u ulozi vektora pomenute fitoplazme su veoma značajne.

U cilju kontrole zlatastog žutila vinove loze treba sprovesti sve raspoložive mere, kako pesticidne koje podrazumevaju upotrebu registrovanih insekticida u cilju suzbijanju vektora, tako i nepesticidne mere koje podrazumevaju:

-          Korišćenje sertifikovanog sadnog materijala;

-          Uklanjanje i uništavanje zaraženih čokota;

-          Uništavanje i krčenje napuštenih zasada;

-          Uklanjanje divlje loze u blizini zasada;

-          Uništavanje korova.

Fuzarioza klasa strnih žita (Fusarim graminearum)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi merkantilne pšenice nalaze se u fazi od nalivanje vode: prvo seme dostiglo polovinu krajnje veličine do rana mlečna zrelost (BBCH 71 – 73).

usev pšeniceBBCH73

velika slika

Period bez padavina u fazi cvetanja pšenice kada je veoma osetljiva na infekciju gljivom koja prouzrokuje fuzariozu klasa, odnosno šturost klasa (Fusarium graminearum), uticala je dobro na zdravstveno stanje pšenice, tako da je prilikom vizuelnih pregleda registrovano svega nekoliko inficiranih klasova navedenim patogenom.

Bolest može dovesti do smanjenja prinosa i kvaliteta zrna i do 50 % naročito ako su nestabilne vremenske prilike sa padavinama prisutne u vreme početka cvetanja pšenice. Vrlo važan značaj ovog patogena je sposobnost da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Prisustvo pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u usevima paprika

Vizuelnim pregledom useva paprike na licu lista registrovana su položena jaja pamukove/kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) na pojedinačnim biljkama.

Pamukova sovica je izrazito polifagna i migratorna štetočina. Najveće štete nanosi kukuruzu, paprici, paradajzu, boraniji, soji i drugim gajenim kulturama.

Ženke obično polažu jedno, a ređe dva ili tri jaja na lice lista, pupoljke, cvetove, plodove biljaka domaćina. Sveže položena jaja su bele boje, dok jaja pred piljenje imaju smeđu nijansu. Ispiljene larve tokom svoje ishrane pored lisne mase oštećuju i generativne organe biljaka, tako da ozbiljne štete mogu naneti u fazi zametanja plodova. Plodovi u kojma su se ubušile gusenice, svojom ishranom pričine nepopravljivu štetu tako da plodovi gube tržišnu vrednost i podložni su napadu raznih vrsta truleži.

Na feromonskim klopkama se registuju ulovi ove štetočine, kao i prisusto položenih jaja na usevu paprike.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem te štetočine i blagovremeno će dati preporuku za njeno suzbijanje.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima