Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Leskovac, punkt  Kukulovce, zasadi jabuka sorte Zlatni Delišes i Ajdared, nalaze od faze zelenih pupoljaka, pojedinačni cvetovi se odvajaju, još uvek zatvoreni do faze crvenih pupoljaka cvetne krunice izdužene, cvetna loža lagano otvorena, čašični listići jedva vidljivi (BBCH 56-57).

kategorija 4

velika slika

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuka iz voćnjaka utvrđeno je sledeće:

Kod sorte Ajdared procenat dozrelosti pseudotecija iznosi 23,52%, dok je kod sorte Zlatni Delišes procenat dozrelosti pseudotecija 20,67%.

RC Leskovac nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti  pseudotecija ovog patogena.

Žitna pijavica

Na području delovanja RC Leskovac vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus).

L. melanopus

velika slika

Štete na listovima pričinjavaju imaga tokom dopunske ishrane. Međutim mnogo značajnije štete pričinjavaju larve izgrizajući list sa gornje strane u vidu izduženih pruga između nerava, hraneći se parenhimom do donjeg epidermisa.

U toku je izlazak odraslih jedinki sa mesta prezimljavanja i njihova dopunska ishrana. U narednom periodu očekuje se masovnija pojava imaga, parenje i polaganje jaja, kao i piljenje larvi.

Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima pšenice.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis – III nedelja

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fenofazi od  početka pucanja pupoljaka, vidljivi prvi zeleni listići do fenofaze zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljaka, prvi listovi se odvajaju (BBCH 07-10).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuka iz voćnjaka, registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

pseudotecija, askusi, askospore

velika slika

Kod sorte Ajdared procenat dozrelosti pseudotecija iznosi 6,37%, dok kod sorte Zlatni delišes procenat dozrelosti pseudotecija iznosi  5,18%.

RC Leskovac nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 Preventivne mere u kontroli krompirovog moljca

Na području delovanja RC Leskovac u toku je setva krompira namenjenog za ranu proizvodnju. Takođe je počela priprema zemljišta za setvu krompira namenjenog za jesenju proizvodnju.

Krompirov moljac (Phthorimaea operculella) je najznačajnija štetočina krompira na području regionalnog centra Leskovac.

Štete nanose larve hraneći se na krtolama, kako tokom vegetacije u polju, tako i u skladištima u povoljnim uslovima mogu da nastave svoj razvoj i povećaju štete na krtolama. Ženke polažu jaja oko biljaka na zemlju, na i u okca na krtolama. Ispiljene larve se ubušuju u krtole i prave hodnike, galerije kroz napadnute krtole. Napadnute krtole gube tržišnu vrednost, podložne se napadu patogena i propadaju.

Uspešna zaštita useva od ove štetočine podrazumeva primenu svih raspoloživih agrotehničkih mera, dok hemijske mere zaštite u suzbijanju krompirovog moljca predstavljaju samo korektivne mere.

Pre sadnje krompira namenjenog za jesenju proizvodnju, koji je i najugroženiji od ove štetne vrste, proizvođačima krompira se preporučuju sledeće mere kontrole:

1.   Sadnja sorti krompira kraćeg vegetacionog perioda, odnosno  rane i srednje rane sorte, jer su najugroženije sorte sa dugom vegetacijom;

2.   Za sadnju koristiti zdrave i neoštećene krtole. Oštećene krtole je neophodno uništiti;

3.   Optimalna dubina setve je 15 cm;

4.   Formiranje visokih bankova čiju kompaktnost treba održavati tokom vegetacije.

Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području delovanja RC Leskovac u toku je proizvodnja rasada paradajza. U plastenicima sa grejanjem, usevi paradajza se nalaze u fenofazi vidljivo prvo primarno-sekundarno stablo (BBCH 21).

Najznačajnija štetočina u proizvodnji paradajza je moljac paradajza (Tuta absoluta), a paradajz je ugrožen u svim fazama razvoja, od rasada do biljaka u plodonošenju.

Na feromonskim klopkama postavljenim u plasteniku za proizvodnju rasada paradajza, registruju se prvi ulovi imaga ove štetočine.

imago T. absoluta

velika slika

Odrasle jedinke ove štetočine su noćni leptiri. Ženke polažu sitna, eliptična jaja, uglavnom na listove. Larve pričinjavaju štete na svim nadzemnim delovima biljaka paradajza, prodiru u listove stablo i plodove. Hrane se mezofilom lista ostavljajući epidermis netaknut. Pri tome nastaju karakteristična oštećenja, široke mine nedefinisanog oblika. Plodovi mogu biti napadnuti odmah po formiranju.

Za uspešnu zaštitu useva paradajza od ove štetočine nepohodno je primeniti sve raspoložive mere:

-    Plodosmena paradajza sa biljkama koje nisu domaćini moljca paradajza, a u plastenicima razmak 6-7 nedelja između dva ciklusa proizvodnje

-     Postavljanje feromonskih klopki za utvrđivanje prisustva i praćenje brojnosti populacije, a takođe i za izlovljavanje imaga

-     Postavljanje vodenih klopki kojima je moguće masovnije izlovljavanje imaga

      -     Postavljanje mreža protiv insekata na ulazu u plastenike i  mesta provetravanja

      -      Adekvatno đubrenje i navodnjavanje, uklanjanje napadnutih biljnih delova, listova, plodova, uništavanje korovskih biljaka domaćina

      -        Biološka kontrola – Moguća je upotreba predatorske stenice Macrolophus pygmaeus. Odrasle jedinke i larve ove stenice hrane se jajima i larvama moljca paradajza. Takođe, ova predatorska stenica ispoljava visoku efikasnost u kontroli bele leptiraste vaši.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

RC Leskovac nastavlja sa parćenjem ove štetočine.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Leskovac, na lokalitetima Vinarce i Slavujevce usevi ozime pšenice se nalaze u fazi bokorenja (BBCH 21 -24).

usev pšenice

usev pšenice

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice na lokalitetu Slavujevce uočeni su simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 1-2% biljaka. Simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis)  i rđe (Puccinia spp.) nisu registrovani na pregledanim parcelama.

Hemijske mere zaštite se trenutno ne preporučuju.

RC Leskovac nstavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis – II nedelja

Na području delovanja RC Leskovac zasadi jabuka se zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze se u fenofazi od kraj bubrenja lisnih pupoljaka do fenofaze početak pucanja pupoljaka (BBCH 03-07). 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke iz voćnjaka, lokalitet Kukulovce, registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). 

askusi sa askopsorama

velika slika

Kod sorte Ajdared od 55 pregledanih pseudotecija, u 52 nema  formiranih askospora, dok je u 3 pseudotecije uočeno do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi  1,36%.

Kod sorte Zlatni delišes od 52 pregledane pseudotecije, u 50 nema  formiranih askospora, dok je u 2 pseudotecije uočeno do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi  0,90%.

RC Leskovac nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis- I nedelja

Na području delovanja RC Leskovac, punkt Kukulovce, jabuke sorte Zlatni delišes i Ajdared nalaze se u fenofazi lisni pupoljci i zadabljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore do fenofaze početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 00-01).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke iz voćnjaka, registruje se formiranje akusa prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U askusima nisu registrovane zrele askospore. Dozrelost pseudotecija za  za ovu nedelju iznosi 0%.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na području delovanja RC Leskovac, zbog nedostatka vlage u zemljištu setva pšenice i ječma je otežana. Do sada je posejano oko 65% planiranih površina. Usevi sporo i otežano niču i većim delom su u fazi klijanja. Na manjem broju parcela usevi su u fazi razvoja listova (BBCH 10-12).

pšenica-faza razvoja

pšenica-faza razvoja

Na poniklim usevima pšenice vizuelnim pregledom nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, dok je u usevima ječma vizuelnim pregledom registrovano prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma  (Pyrenophora teres)od 0-3%.

P.teres

velika slika

Trenutno se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv ovog patogena.

Takođe vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo krilatih formi i prvih kolonija vaši (Aphididae) na 0-2% biljaka i cikada (Cicadelidae) na 2-5% biljaka.

vaši
cikada

Najvljen pad temperature i padavine usporiće aktivnost ovih štetočina.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima ozime pšenice i ječma.

Krvava vaš (Eriosoma lanigerum)

Na području delovanja RC Leskovac zasadi jabuka nalaze se  fazi plodovi oko 70%  krajnje veličine (BBCH 77). U pojedinim zasadima registrovano je prisustvo kolonija krvave vaši (Eriosoma lanigerum). Kolonije su prisutne na granama i mestima preseka.

krvava vaš

velika slika

U zasadima gde se registruje prisustvo ove štetočine preporučuje se primena  insekticida:

Movento 100 SC (a.m. spirotetramat) 0,15% (karenca 21 dan)

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima