Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Niš sušni period je uzrokovao da se sa obradom zemljišta i setvom strnih žita kasni. Posejano je 50 do 60% planiranih površina, a usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama od nicanja do 1-2 lista razvijeno (BBCH 11-12).

velika slika

Vizuelnim pregledima poniklih useva pšenice nije uočeno prisustvo simptoma bolesti, dok je u usevima ječma registovano prisustvo simptoma  sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis ) na 1% biljaka.

velika slika

Takođe, vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo cikada (Cicadelidae) na 4-5% biljaka, kao i prisustvo krilatih formi i prvih kolonija vaši  (Aphididae) na 1% biljaka. Najavljene niske temperature u narednom periodu usporiće razoj i aktivnost ovih štetnih organizama.

velika slika

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Niš nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Cikada Metcalfa pruinosa

Na području delovanja RC Niš, u zasadima kupina, uočeno je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa.

velika slika

Karakterističan simptom prisustva ove cikade  je  bela voštana  tvorevina koju luče larve na grančicama i naličju listova napadnutih biljaka.

Ova cikada je polifagna štetočina i ima jednu generaciju godišnje, a prezimi u stadijumu jajeta. Ima usni aparat za bodenje i sisanje i hrani se isisavanjem biljnog soka iz floema usled čega dolazi do  slabijeg porasta i iznurivanja biljaka domaćina. Problem takođe, predstavlja  i  izražena produkcija medne rose koju luči ova štetočina, a posledica toga je i razvoj gljive čađavice.

S obzirom da se kupina nalazi u fazi od sazrevanja plodova do berbe ukoliko se uoči prisustvo ove cikade  preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova.

Praćenje dozrelosti apotecija Blumeriella jappii – VI nedelja

Na  području delovanja RC Niš, zasadi višnje nalaze se u fazi obojavanje ploda skoro završeno (BBCH 85).

Laboratorijskim  pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumriella jaapii), registrovana je ispražnjenost apotecija od 100%. Period primarnih infekcija navedenog patogena je završen.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis – XV nedelja

Na području delovanja RC Niš, jabuke se nalaze u fenofazi prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke iz voćnjaka, prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovana je ispražnjenost pseudotecija od 100% kod sorte Ajdared i Zlatni Delišes.

Period primarnih infekcija navedenog patogena je završen. Primenu fungicida nastaviti u zasadima gde se registruju simptomi od ovog patogena.

velika slika

Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus u vinogradima

Na području delovanja RC Niš zasadi vinove loze se nalaze u fenofazi od cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni do faze cvasti potpuno razvojene, cvetovi odvojeni (BBCH 55-57 ).

Vizuelnim pregledom vinove loze, na naličju listova registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stadijuma cikade Scaphoideus titanus.

velika slika

S. titanus ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu jaja ispod kore dvogodišnjih lastara. Larve se pojavljuju tokom maja meseca, a odrasle jedinke tokom juna i ostaju u vinogradu sve do septembra.

Ova  cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD), prouzrokovača  zlatastog žutila vinove loze. Cikada postaje infektivna ishranom na zaraženim čokotima vinove loze u trajanju od nekoliko sati, a posle inkubacionog perioda (21 dan). Tu sposobnost imaju larve trećeg razvojnog stadijuma i zadržavaju je do kraja života. Fitoplazma FD ne prenosi se na potomstvo cikade.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere suzbijanja s obzirom da su larve trećeg larvenog stadijuma infektivne i svojom ishranom prenose zarazu na zdrave čokote vinove loze.

RC Niš nastavlja sa praćenjem cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis – XIV nedelja

Na području delovanja RC Niš, jabuke se nalaze u fenofazi od drugo opadanje plodova do plodovi dostigli veličinu do 40 mm do faze (BBCH 73-74).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke iz voćnjaka, prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovan je procenat dozrelosti pseudotecija od 100% kod sorte Ajdared i Zlatni Delišes.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Ajdared iznosi 79,16%, dok kod sorte Zlatni Delišes procenat ispražnjenosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 84%.

RC Niš nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti apotecija Blumeriella jappii – V nedelja

Na području delovanja RC Niš, zasadi višnje se nalaze u fazi plod oko polovine do 70% krajnje veličine (BBCH 75 - 77).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 92% apotecija. Procenat ispražnjenosti apotecija iznosi 30%.

RC Niš nastavlja praćenje dozrelosti i ispražnjenosti apotecija ovog patogena.

Cigaraš (Byctiscus betulae)

Na području delovanja RC Niš, vizuelnim pregledom zasada vinove loze registrovano je prisustvo cigaraša (Byctiscus betulae).

Prisustvo štetočine se uočava po tipičnom uvijanju lišća u oblik cigare. Unutar uvijenog lista polaže jaja. U jednu cigaru ženka položi nekoliko jaja. Ispiljene larve se tu hrane i razvijaju. Uvijeno lišće je najpre zelene, a kasnije smeđe boje. Štete se ogledaju u uništavanju lisne mase tokom ishrane i uvijanja lišća za polaganje jaja. Trenutno se registruje prisustvo imaga i jaja položenih u uvijenim listovima.

velika slika

Preporuka je mahaničko uklanjanje uvijenih listova (cigara) zajedno sa jajima, koji vise na lastarima vinove loze, čime se smanjuje brojnost ove štetočine za sledeću vegetaciju.

Praćenje dozrelosti apotecija Blumeriella jappii – IV nedelja

Na području delovanja RC Niš, zasadi višnje se nalaze u fazi plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 78% apotecija.

RC Niš nastavlja praćenje dozrelosti apotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis – XIII nedelja

Na području delovanja RC Niš, jabuke se nalaze u fenofazi od plodovi dostigli dimenzije do 20 mm do faze drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke iz voćnjaka, prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovan je procenat dozrelosti pseudotecija kod sorte Ajdared 94,50%. Kod sorte Zlatni Delišes procenat dozrelosti pseudotecija iznosi 96%

Procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 62%, kod sorte Ajdared, dok kod sorte Zlatni Delišes procenat ispražnjenosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 66 %.

RC Niš nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima