Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Zrenjanin.
Zdravstveni pregled ozime pšenice

Na teritoriji RC Zrenjanin (lokaliteti Zlatica, Lukićevo, Mihajlovo) usevi ozime pšenice koji su u sistemu navodnjavanja nalaze se u fazi od 2  do 3 lista razvijeno (BBCH 12-13).

                 

  pšenica u navodnjavanju   pšenica u suvom ratarenju

Pregledom parcela u suvom ratarenju registrovani su lokaliteti gde nema nicanja  do parcela gde je procenat nicanja od 10 do 30%. Nedostatak padavina i česti vetrovi uticali su na isušivanje zemljišta te je nicanje ozime pšenice vrlo otežano.

Na parcelama pšenice gde je navodnjavanje obavljeno posle setve postignut je veoma dobar sklop. Pregledom je registrovano prisustvo cikada u niskom intenzitetu i minimalne štete na listu usled njihove ishrane.

Tokom pregleda nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

RC Zrenjanin nastavlja da prati stanje ozime pšenice i u sledećem periodu.

      

  cikada na listu             štete od cikada

Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu

RC Zrenjanin izvršio je zdravstveni pregled klipova merkantilnog kukuruza pred berbu. Pregledom je obuhvaćeno 20 različitih hibrida na 20 lokaliteta (Perlez, Lazarevo, Mihajlovo, Farkadždin, B.Višnjićevo, Žitište, Orlovat, Klek, Botoš, Torak, B.Karađorđevo, Melenci, Sečanj, Kumane, Aleksandrovo, Srpski Itebej,  Jaša Tomić, Lukićevo, Novi Bečej i Srpska Crnja).

Oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis – kukuruzni plamenac i Helicoverpa armigera – pamukova sovica)  prisutna su na 1 do 42% klipova.

Kombinovana oštećenja (insekti i gljive iz rodova  Cladosporium, Penicillium i Fusarium) prisutna su na  1 do 8% klipova.

            

oštećenje od insekta   Fusarium na klipu

Bela trulež (Sclerotinia sclerotiorum) na soji

Vizuelnim pregledom useva soje registrovano je da se soja nalazi u fazi sazrevanja (BBCH 89).

Na sortama iz kasnijih grupa zrenja registrovano je prisustvo simptoma bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) na 10 do 12 % biljaka, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta.

Obilne padavine tokom osetljive faze razvoja soje, zakorovljenost i gusti sklop, doprinose većem intenzitetu pojave ove bolesti.

Najznačajnija mera borbe protiv ovog patogena je plodored. Sklerocije ovog patogena ostaju u zemljištu 5 do 8 godina, što treba imati u vidu prilikom planiranja setvene strukture.  

Sclerotinia na stablu soje

Crvenilo na kukuruzu

Vizuelnim pregledom merkantilnog kukuruza registrovano je prisustvo biljaka sa simptomima Crvenila kukuruza (prouzrokovač stolbur fitoplazma čiji je vektor cikada Reptalus panzeri).

Prvi simptomi javljaju se krajem jula i karakteristično je da prvo pocrveni glavni nerv lista iznad klipa. Nakon toga crvena boja se širi i na ostatak lista, na rukavac lista, zahvata stablo, komušinu i na kraju celu biljku koja se ubrzo zatim i suši. Klip kod obolelih biljaka je deformisan, zrna su sutnija i  štura.

Najznačajnija mera kontrole crvenila kukuruza jeste plodored odnosno izbegavanje dvopoljnog plodoreda kukuruz – pšenica, jer se na taj način onemogućava potpuni razvoj  vektora - cikade Reptalus panzeri.

   

početni simptomi       zaražena biljka

  

zaraženi klipovi                 zaražen klip

Povrtna stenica (Nezara viridula)

Na teritoriji RC Zrenjanin, u usevima paprike, paradajza i plavog patlidžana, registrovano je prisustvo larvi povrtne stenice (Nezara viridula).

Ova štetočina je polifag, a štete pričinjavaju i odrasle jedinke i larve, hraneći se na plodovima u toku njihove tehnološke zrelosti. Napadnuti plodovi, usled sisanja sokova i ubadanja u tkivo menjaju boju, dobijaju gorak ukus i gube tržišnu vrednost.

Za suzbijanje ove štetočine preporučuje se primena insekticida Talstar 10 EC (a.m. bifentrin), u koncentraciji 0,05%.

Ovaj preparat registrovan je u usevu paradajza, gde ima karencu 7 dana.

   

larve na plodu     imago u kopulaciji    larva na plodu

Zdravstveno stanje suncokreta

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi suncokreta se nalaze u fazi sazrevanja ( BBCH 80).

Vizuelnim pregledom biljaka na listovima su registrovani  simptomi mrke pegavosti (Alternaria helianthi) i sive pegavosti (Septoria helianthi).

Na stablu u zoni oko spojnog mesta sa lisnom drškom  uočeni su simptomi crne pegavosti (Phoma macdonaldi) i sivo mrke pegavosti (Phomopsis helinathi). Tokom pregleda oučena su slomljena stabla biljaka kao posledica propadanja parenhima od prouzrokovača sivo mrke pegavosti.

Na stablu i glavi suncokreta uočeni su simptomi bele truleži (Scerotinia scleroriorum). U vlažnim godinama, kao što je ova, simptomi su posebno izraženi u vidu guste micelijske prevlake na mestima zaraze.

Tokom pregleda nisu registrovani simptomi plamenjače (Plasmopara halstedii). Takođe prilikom pregleda na pojedinim biljkama registrovani su simptomi sive truleži (Botrytis cinerea) na glavi suncokreta.

Na pojavu bolesti u ovoj godini uticale su velike količine padavina praćenje povoljnim temperaturama u osetljivoj fazi biljaka, od butonizacije i tokom cvetanja. S obzirom na inokulum koji ostavljaju za sobom pomenute bolesti i višegodišnju vitalnost plodonosnih tela, neophodno je ispoštovati plodored kao važnu meru za naredne godine.

    

sivo mrka pegavost   crna pegavost     

Merkantilni kukuruz-II generacija kukuruznog plamenca

Usevi merkantilnog kukuruza se u zavisnosti od roka setve i pripadnosti hibrida FAO grupi, nalaze u fazi  BBCH 71-73 (početak razvoja semena - rana mlečna zrelost).

Pregledom merkantilnog kukuruza, na hibridu iz FAO grupe 500, uočena su prva jajna legla druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis na 2% biljaka.

Hemijske mere zaštite u usevima merkantilnog kukuruza se još uvek ne preporučuju, a RC Zrenjanin nastavlja da prati dinamiku polaganja jaja kukuruznog plamenca.

jajno leglo kukuruznog plamenca

Mrka pegavost suncokreta

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi suncokreta se nalaze u fenofazi od punog cvetanja do precvetavanja (BBCH 65-67).

Faza

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma mrke pegavosti suncokreta (prouzrokovač Alternaria heliathi). Simptomi se uglavnom registruju na donjim listovima.

    

Simptom na listu                    A.helianthi

RC Zrenjanin nastavlja dalje praćenje zdravstvenog stanja suncokreta.
Cercospora beticola

Na terenu RC Zrenjanin, usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi potpuno zatvaranje redova (BBCH 39).

             

                    Faza razvoja

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). U zavisnosti od rokova setve, primenjene agrotehnike, kao i osetljivosti sortimenta procenat biljaka sa pegama se kreće od 16 – 19%.

Preporuka proizvođačima je intezivni obilazak parcela radi utvrđivanja simptoma.

Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju, a RC Zrenjanin nastavlja dalje praćenje meteoroloških uslova i ciklusa razvoja ovog patogena.

  

  Pega C.beticola                  Konidije C.beticola

Ispražnjenost pseudotecija (kraj primarnih infekcija)

Na području RC Zrenjanin, zasadi jabuke se nalaze u fazi razvoja ploda (BBCH 75 – plodovi su dostigli oko polovine krajnje veličine).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke utvrđena je ispražnjenost pseudotecija od 100% i na sorti Ajdared i Zlatni delišes, a sa time je završen i period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima