Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Usevi ili zasadi
Praćenje Cecrocospora beticola u usevu šećerne repe

Na teritoriji RC Pančevo usevi šećerne repe se nalaze u fazi potpuno zatvorenih redova (BBCH 39).

Vizuelnim pregledom proizvodnih useva, registrovano je prisustvo  simptoma pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Na listovima se registruju pojedinačne pege na do 13% biljaka.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ovog patogena jer se u narednih nekoliko dana s obzirom na vremenske uslove očekuje dostizanje epidemijskog praga (50% biljaka sa makar jednom pegom).

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a  RC Pančevo će blagovremeno dati signal za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Pojava prvih pega Cercospora beticola

Na teritoriji RC Pančevo usevi šećerne repe se nalaze u fazi potpuno zatvorenih redova (BBCH 39).

Vizuelnim pregledom proizvodnih useva, registrovano je prisustvo  simptoma pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Na listovima se registruju pojedinačne pege na do 5% biljaka.

 Za sada nisu potrebne hemijske mere zastite.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ovog patogena.

Pojava repine pipe na starom repištu

RC Pančevo postavio je feromonske klopke za praćenje pojave sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris) na starom i novom repištu. 

U ovom momentu registruje se prisustvo imaga sive repine pipe na starom repištu.

Aktivnost repine pipe u  uskoj  je zavisnosti od temperature. Dalji porast temperature doprineće početku leta i migraciju pipa sa starih na nova repišta.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem repine pipe.

Stanje u usevu šećerne repe

Na teritoriji RC Pančevo vizuelnim pregledom useva šećerne repe na proizvodnim parcelama na lokalitetima Pančevo, Kačarevo i Ogledno polje, registrovano je povećanje broja biljaka sa pegama od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), u odnosu na prethodni pregled.

sorte

% biljaka sa pegama

Lokalitet

Tibor 

36

Kacarevo

Heston

27

Pancevo

Tajfun

26

Pancevo

Sioux

37

Ogledno polje

Vandana

34

Ogledno polje

 

 

 

Preporučuje se proizvođačima intenzivan obilazak useva radi utvrđivanja prisustva pega na biljkama. Ukoliko se registruje prisustvo pega na nivou ili blizu epidemijskog praga (oko 50% biljka sa makar jednom pegom), sprovesti hemijske mere zaštite  kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida:

Preventivni fungicidi:

a. m. hlorotalonil - Bravo 720 SC 1,5 l/ha, Odeon 1,3 kg/ha

Sistemični fungicid:

a.m. difenokonazol + propikonazol – Rias 300 EC 0,3 l/ha

Stanje u usevu šećerne repe

Na teritoriji RC Pančevo vizuelnim pregledom useva šećerne repe u sortnom ogledu ( lokalitet Stari Tamiš ) i u proizvodnim usevima na terenu, registrujemo povećanje broja biljaka sa pegama od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), u odnosu na prethodni pregled.

Pregled ogleda na lokalitetu Stari Tamiš:

sorta

% biljaka sa pegama

Tibor 

20

Kundera

35

Azulata

18

Tajfun

13

Sixstus

20

Sioux

15

Koala

8

Eldorado

18

Vandana

35

Grandioza

18

Eduarda

7

 

Pregledom proizvodnih useva šećerne repe na terenu:

 

-Pančevo : sorte  Heston 26%,  Tajfun24%

-Kacarevo - Tibor 32%  

-Ogledno polje -  Siux 27% , Vandama 16%

 

Toplo vreme sa padavinama i jutarnjim rosama, stvara povoljne uslove za širenje  Cercospore beticole.

Prozvođačima preporučujemo da  intenzivano obilaze parcele i kada dostignu epidemijski prag (oko 50% biljka sa makar jednom pegom), sprovedu mere zaštite kombinacijom  fungicida protektivnog i sistemičnog delovanja.

 

Stanje u usevu šećerne repe

Na teritoriji RC Pančevo usevi šećerne repe se nalaze u fazi potpuno zatvorenih redova (BBCH 39).

Vizuelnim pregledom, registrovano je prisustvo  simptoma sive pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Na listovima se registruju pojedinačne pege.

Pregled ogleda na lokalitetu Stari Tamiš:

sorta

% biljaka sa pegom

Viktor

13

Tibor 

8

Aureus

15

Kundera

13

Albus

25

Azulata

7

Heston

16

Tajfun

15

Sixstus

9

Sioux

9

Koala

0

Eldorado

10

Vandana

5

Grandioza

18

Eduarda

5

 

Pregledom proizvodnih useva šećerne repe na terenu RC Pančevo (sorte Heston, Tajfun - Pancevo, Tibor  - Kacarevo, Siux ,Vandama - Ogledno polje) pege su registrovane na 1-6% biljaka.

 

Slika 1: Simptom Cercospora beticola

Za sada se ne preporučuju hemijske mere suzbijanja.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ovog patogena i daće   signal za primenu hemijskih mera kontrole.

Cercospora beticola na području RC Pančevo

RC Pančevo, na punktovima Jabuka i Pančevo, redovno prati razvoj i širenje simptoma prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) na sortama različite osetljivosti. Prilikom poslednjeg vizuelnog pregleda (27.06.), na pojedinim sortama, registrovan je epidemijski prag štetnosti odnosno na 50% biljaka imamo bar po jednu pegu od ovog patogena. Rezultati su prikazani u tabelama.

Tabela 1: Rezultati očitavanja na punktu Jabuka (ogled sa 15 sorti)

PUNKT JABUKA

Sorta

Fenofaza razvoja po BBCH skali

Procenat biljaka sa pegama od Cercospora beticola

23.06.2016

27.06.2016

Bruna

BBCH 39

11

22

Koala

BBCH 39

10

16

Leopolda

BBCH 39

29

51

Serenada

BBCH 39

27

31

Eldorado

BBCH 39

12

39

Sioux

BBCH 39

21

29

Sixtus

BBCH 39

15

28

Senator

BBCH 39

19

46

Tajfun

BBCH 39

28

53

Carolus

BBCH 39

38

57

Tibor

BBCH 39

14

22

Kundera

BBCH 39

6

16

Aureus

BBCH 39

20

41

Boss

BBCH 39

11

23

Azulata

BBCH 39

16

44

 

Tabela 2: Rezultati očitavanja na punktu Pančevo (ogled sa 6 sorti)

PUNKT PANČEVO

Sorta

Fenofaza razvoja po BBCH skali

Procenat biljaka sa pegama od Cercospora beticola

22.06.2016

27.06.2016

Senator

BBCH 39

20

30

Heston

BBCH 39

8

27

Tajfun

BBCH 39

12

48

Sixtus

BBCH 39

8

38

Melrose

BBCH 39

16

31

Neutrino

BBCH 39

12

19

 

S obzirom da su dostignuti epidemijski pragovi štetnosti, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuju hemijske mere zaštite kombinacijom kontaktnih i sistemičnih fungicida:

Kontaktni fungicidi:

 

·         Bravo 720 SC ili Balear 720 SC ili Dakoflo 720 SC (a.m. hlorotalonil) 1,5-2 l/ha

 

Sistemični fungicidi:

 

·         Antre plus  (tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 l/ha

·         Duett Ultra  (a.m. eposkikonazol + tiofanat-metil) 0,6 l/ha

·         Propulse 250 SE (fluopiram + protiokonazol) 1-1,2 l/ha

·         Rias 300 EC (difenokonazol + propikonazol) 0,3-0,4 l/ha

·         Zamir 400 EW  (a.m. prohloraz + tebukonazol) 0,75-1 l/ha

 

Slika 1: Simptomi pegavosti (Cercospora beticola) na listu šećerne repe

Slika 2: Konidije patogena na uveličanju 40X

Kod sorti kod kojih nije dostignut prag na osnovu uslova za infekcije očekuje se dostizanje praga za par dana.

 

Pojava prvih pega od Cercospora beticola

Nakon ispunjenja uslova za ostvarenje primarnih infekcija vizuelnim pregledom useva šećerne repe, na teritoriji RC Pančevo registrovane su prve pojedinačne pege prouzrokovača  pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). U zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, procenat biljaka sa pegama se kreće od 1-12%. Upozoravamo proizvođače da trenutno vladaju veoma povoljni uslovi za infekciju ovim biljnim patogenom.

Tabela: Procenat biljaka sa pegama (na 100 pregledanih biljaka po sorti):

Lokalitet

Sorta

Datum pregleda

% napadnutih biljaka

Crepaja

Marianka

08.06.2016.

8

Jabuka

Bruna

08.06.2016.

2

Jabuka

Koala

08.06.2016.

1

Jabuka

Sixtus

08.06.2016.

0

Jabuka

Carolus

08.06.2016.

12

Jabuka

Kundera

08.06.2016.

2

Jabuka

Boss

08.06.2016.

4

Pančevo

Apache

08.06.2016.

1

Pančevo

Neutrino

08.06.2016.

6

Stari Tamiš

Prestige

08.06.2016.

0

 Slika 1: Pega na listu šećerne repe

Slika 2: Konidije od prouzrokovača sive pegavosti (Cercospora beticola)

Za sada nisu potrebne hemijske mere zaštite. RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ovog biljnog patogena i u narednom periodu.