Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Usevi ili zasadi
Prisustvo zelene povrtne stenice u usevima soje

Na teritoriji RC Pančevo na pojedinim parcelama useva soje se registruje prisustvo različitih larvenih stupnjeva zelene povrtne stenice ( Nezara viridula ).

Zelena (povrtna) stenica je izrazito polifagna vrsta koja se javlja na paprici, pasulju, paradajzu, soji i drugim biljkama. Štete prave larve i imaga svojom ishranom na nadzemnim delovima biljaka i to najčešće na plodovima i mahunama. Štete prave ubodima i sisanjem biljnih sokova, pa ta mesta postaju i ulazna vrata za napadanje sekundarnih patogena koji dovode do propadanja plodova. Štete na soji prave najviše u fazi formiranja mahuna i ubodima u mlečno zrela zrna.

Potrebno je pregledati useve soje i pratiti brojnost prisutnih stenica vodeći računa da su stenice izrazito mobilne i da se u toku dana nalaze na biljci ali da se i sakrivaju na donjim delovima biljaka kao i na zemlji.

Suzbijanje ove štetočine je otežano jer ne postoje registrovani insekticidi za suzbijanje stenica u usevima soje, pa se na manjim parcelama preporučuje mehaničko uklanjanje.

RC Pančevo nastavlja sa kontinuiranim monitoringom ove štetočine.

Pojava grinja u usevu soje

Na teritoriji RC Pančevo saja se nalazi u fazi od puno cvetanje,cvetovi otvoreni na petini cvasti biljke (BBCH 65) do prve mahune dostigle krajnju dužinu (BBCH 70).

Vizuelnim pregledom listova soje registrovano je prisustvo  običnog paučinara (Tetranychus urticae) na do 2% biljaka, na rubnom delu parcele.

Grinje se javljaju na naličju listova gde se hrane sisajući biljne sokove. Usled te ishrane listovi dobijaju žutu boju, suše se Iiotpadaju. Suvo vreme i visoke temperature pogoduju razvoju ove štetočine. Kod jačeg napada biljke zaostaju u porastu, smanjuje se intezitet fotosintetze, formiraju se manje mahune i dolazi do smanjenja prinosa.

Još uvek nema oštećenja na listovima i grinja je prisutna u niskoj brojnosti pa se za sada ne preporučuju hemijske mere borebe.

RC Pančevo će nastaviti sa praćenjem pojave ove štetočine i blagovremeno signalizirati momenat za njeno suzbijanje.

Plamenjača soje (Peronospora manshurica)

Na teritoriji RC Pančevo, u usevu soje (na 10% biljaka) registrovani su simptomi plamenjače (Peronospora manshurica). Soja se nalazi u fenofazi prisutni cvetni pupoljci, još pokriveni lišćem (BBCH 50).

Simptomi se manifestuju na licu lista u vidu svetlozelenih ili žućkastih pega nepravilnog oblika, različite veličine (slika 1). S naličja lista pri vlažnim uslovima, u okviru pega javlja se obilata micelijska navlaka od konidiofora i konidija, po čemu se plamenjača razlikuje od drugih bolesti soje (slika 2).

Slika 1: Izgled zaraženog lista soje sa lica

Slika 2: Izgled zaraženog lista soje sa naličja

Labaoratorijskim pregledom registrovane su konidiofore sa konidijama (slika 3), koje raznošene putem vetra, omogućavaju širenje zaraze tokom vegetacije.

Slika 3: Razgranate konidiofore s konidijama gljive (Peronospora manshurica)

Mere zaštite kojima možemo suzbijati plamenjaču soje su agrotehničke i hemijske.

Od agrotehničkih mera primenjivati plodored, setvu zdravog semena i otpornih sorti, kao i zaoravanje biljnih ostataka posle žetve kako bi se smanjio infekcioni potencijal.

Zaštita useva primenom fungicida u toku vegetacije se kod nas obično ne sprovodi, ali je ona moguća ako za to postoji potreba. U tom slučaju mogu se koristiti fungicidi na bazi metalaksila.

 RC Pančevo nastavlja da prati uslove i dalji razvoj bolesti.