Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Usevi ili zasadi
Polaganje jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca

Na terirotiji RC Pančevo, usevi kukuruza se nalaze u fazi od 6 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 16-19).

Vizuelnim pregledom merkantilnog i kukuruza šećerca na naličiju listova registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% biljaka.

U toku je polaganje jaja prve generacije kukuruznog plamenca. U ovom momentu proizvođačima se ne preporučuje insekticidni tretman. U narednim danima sa porastom temperature očekuje se intenzivnije polaganje jaja.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine i pravovremeno će obavestiti proizvođače o sprovođenju hemijskih mera zaštite.

Polaganje jajnih legala I generacije kukuruznog plamenca

Na teritoriji RC Pančevo vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovan je početak polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Procenat napadnutih biljaka kreće se do 2%.

 

 

U narednom periodu se očekuje intenzivnije polaganje jajnih legala ove štetočine.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca u usevima merkantilnog, semenskog i kukuruza sećerca i signaliziraće pravi momenat za tretman.

Polaganje jaja II generacije kukuruznog plamenca

Na teritoriji RC Pančevo, pregledom useva merkantilnog kukuruza registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

 

Proizvođačima kukuruza se preporučuje pregled useva radi registrovanja prisustva jajnih legala.

S obzirom da pragovi štetnosti (10% biljaka sa jajnim leglima za merkantilni i 5% biljaka sa jajnim leglima za semenski kukuruz) još uvek nisu postignuti, za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

RC Pančevo nastavlja sa redovnim praćenjem ove štetočine.

Polaganje jaja II generacije kukuruznog plamenca

Na teritoriji RC Pančevo, pregledom useva merkantilnog kukuruza registrovano je prisustvo položenih jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). U proteklih nekoliko dana u svetlosnoj lampi došlo je do postepenog porasta brojnosti ove štetotičine:

 

Datum

Broj ulovljenih imaga

14,07.

10

15.07.

34

16.07.

48

18.07.

88

19.07.

128

20.07.

44

 

 Dinamika polaganja jajnih legala (na 100 pregledanih biljaka po hibridu) prikazana je u tabeli:

 

 

Hibrid

FAO grupa

% biljaka sa jajnim leglima

18.06.

20.06.

ZP 388

300

0

0

P 9911

410

0

1

PO 412

530

0

2

Konsens

600

1

3


 

Slika: Jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

 

Proizvođačima kukuruza se preporučuje pregled useva radi registrovanja prisustva jajnih legala. S obzirom da pragovi štetnosti (10% biljaka sa jajnim leglima za merkantilni i 5% biljaka sa jajnim leglima za semenski kukuruz) još uvek nisu postignuti, za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

RC Pančevo nastavlja sa redovnim praćenjem ove štetočine.

Monitoring kukuruznog plamenca

Na teritoriji RC Pančevo u usevu merkantilnog kukuruza vrši se redovno praćenje dinamike polaganja jaja i piljenja larvi kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis. Na svetlosnim lampama beleže se svakodnenvni ulovi imaga ove štetočine, u većem ili manjem intezitetu.

 

Datum

Broj ulovljenih imaga

04.06.

20

05.06.

80

06.06.

210

07.06

82

08.06.

7

 

U proteklih nekoliko dana došlo je do porasta broja biljaka sa ubušenjima od larvi. Na biljkama se takođe registruju i jajna legla svih uzrasta.

 

Dinamika polaganja/piljenja jajnih legala (na 100 pregledanih biljaka po hibridu):

 

 

Hibrid

FAO grupa

Ukupan broj biljaka sa jajnim leglima

Ukupan broj biljaka sa ubušenjima od larvi

28.05.

31.05.

03.06.

08.06.

28.05.

31.05.

03.06.

08.06.

ZP 388

300

0

1

3

2

0

0

2

4

P 9911

410

0

1

2

5

0

0

4

9

 PO 412

530

3

6

11

3

0

3

8

18

Konsens

600

0

0

0

3

0

0

0

8

 

Slika: Jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

 

Proizvođačima kukuruza se  preporučuje pregled useva na prisustvo jajnih legala. Po postizanju praga štetnosti (10% biljaka sa jajnim leglima - merkantilni i 5% biljaka sa jajnim leglima - semenski kukuruz) potrebno je primeniti hemijske mere zaštite nekim od registrovanih insekticida:

·         Coragen 20-SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha ili Ampligo 150-ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha ili Avaunt 15-EC (a.m. indoksakarb) 0,25 l/ha

Suzbijanjem prve generacije, dok je još moguć ulazak u parcele sa kukuruzom, smanjuje se potencijal štetočine za drugu generaciju. RC Pančevo nastvalja sa praćenjem ove štetočine i u narednom periodu.

 

Počelo polaganje jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

Na teritoriji RC Pančevo, nađena su prva jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Kukuruz se trenutno, u zavisnosti od vremena setve, nalazi u fenofazi razvijenih 5-9 listova (BBCH 15-19).

 

Prva jajna legla na punktu Pančevo (hibrid PO 412), registorvana su 28. maja u indeksu napada 0,75%. Jaja su ovalna ili okrugla sa glatkim beličastim horionom i položena su u jednoslojna jajna legla na naličju listova (slika).

 

Slika: Jajno leglo kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

 

Za sada se hemijske mere zaštite ne peporučuju.

Početak leta kukuruznog plamenca

Na teritoriji RC Pančevo (punktovi Pančevo i Debeljača), pomoću svetlosnih klopki, prati se dinamika leta imaga kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Na punktu Pančevo prvi imago ulovljen je 12.05.2016. , a na punktu Debeljača 9.05.2016.

Slika: Prvi ulovljen imago na punktu Pančevo

RC Pančevo nastavlja da i u narednom periodu prati dinamiku leta i razvoj kukuruznog plamenca.

Monitoring kukuruznog plamenca

RC Pančevo vrši monitoring kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na hibridima kukuruza različitih grupa zrenja. Redovnim vizuelnim pregledom ustanovili smo da se kukuruz, u zavisnosti od hibrida i grupe zrenja, nalazi u fenofazi od vidljiv vrh metlice do kraj cvetanja: svila potpuno suva (BBCH 52-69).

Dinamika leta i brojnost imaga ove štetočine prati se putem svetlosnih lampi na punktovima Pančevo i Debeljača. U poslednjih nekoliko dana beleže se pojedinačni primerci druge generacije ove štetočine (grafik).

 

Grafik: Brojnost imaga kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na punktovima Pančevo i Debeljača

Let leptira druge generacije očekuje se od kraja jula i tokom avgusta, a let se može produžiti sve do početka oktobra.

 

Početak polaganja jaja druge generacije očekuje se na oko 920 CDD, dok trenutne temperaturne akumulacije, po punktovima, iznose:

 

Punkt

Trenutne temperaturne akumulacije od 1. januara

Trenutne temperaturne akumulacije od 1. aprila

Pančevo

810,82

783,55

Debeljača

830,06

797,79

 

Dinamika razvoja pojedinih stadijuma kukuruznog plamenca prikazana je u sledećim tabelama (1, 2).

Tabela 1: Procenat biljaka sa položenim jajnim leglima:

Hibrid

Datum pregleda

 

18.06.

23.06.

27.06.

2.07.

7.07.

11.07.

15.07.

KWS 3381 (FAO 390)

1,75%

4,25%

1,5%

0%

0%

0%

0%

Mikado

(FAO 550)

3,75%

5%

1,25%

0%

0%

0%

0%

Kermess

(FAO 600)

5%

6,5%

1%

0%

0%

0%

0%

 

Tabela 2: Procenat biljaka sa ispiljenim larvama:

Hibrid

Datum pregleda

 

18.06.

23.06.

27.06.

2.07.

7.07.

11.07.

15.07.

KWS 3381 (FAO 390)

1,75%

4,5%

5,25 %

5,5%

6,5%

6,75%

7,5%

Mikado

(FAO 550)

7,25%

7,5%

9,25%

9,75%%

10%

10,25%

11,75%

Kermess

(FAO 600)

7%

7,75%

9,75%

10,5%

11%

11,75%

12,5%

 

Pregledom pojedinačnih stabljika kukuruza ustanovili smo da su najzastupljenije larve IV i V stupnj, ali takođe su prisutne i larve III stupnja, kao i lutke (slika).

Slika: Lutka kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

RC Pančevo će i u narednom periodu pratiti faze razvića kukuruznog plamenca, u cilju utvrđivanja najpovoljnijeg momenta za njegovo suzbijanje.

Monitoring kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

RC Pančevo vrši monitoring kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na hibridima kukuruza različitih grupa zrenja (FAO grupama). Redovnim vizuelnim pregledom ustanovili smo sveže položena jajna legla, ispiljenje larve kao i simptome ubušenja (slika 1,2).  

 

Slika 1: Jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

 

Slika 2: Larve kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

 

Dinamika razvoja pojedinih stadijuma kukuruznog plamenca prikazana je u sledećim tabelama (1,2).

Tabela 1: Procenat biljaka sa položenim jajnim leglima:

Hibrid

Datum pregleda

30.05.

6.06.

9.06.

12.06.

18.06.

KWS 3381

(FAO 390)

0%

0,5%

1%

1,25%

1,75%

Mikado

(FAO 550)

0,25%

1,25%

1,5%

2,75%

3,75%

Kermess

(FAO 600)

1%

2,5%

2,75%

4,25%

5%

 

Tabela 2: Procenat biljaka sa ispiljenim larvama:

Hibrid

Datum pregleda

30.05.

6.06.

9.06.

12.06.

18.06.

KWS 3381 (FAO 390)

0%

0%

0,25%

0,75%

1,75%

Mikado

(FAO 550)

0%

1,75%

5%

6,25%

7,25%

Kermess

(FAO 600)

0%

1,75%

5%

6,75%

7%

 

Sa porastom i intezivnijom ishranom gusenice mogu na mestu ishrane napraviti rupe, odnosno veće izgrizline na listu, u lisnom rukavcu ili u još uvijenom listu. Posle kratkog perioda ishrane, obično posle trećeg presvalačenja larve se ubušuju u biljku. Larva nastavlja razviće u unutrašnjosti stabljike bušeći hodnik koji se puni izgrizinama i izmetom koji često sipe iz ubušenog otvora koji se uglavnom nalazi sakriven u rukavcu (slika 3).

 

Slika 3: Simptomi ubušenja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)
 
 
Na pojavu štetočine, broj generacija, brojnost populacija i intenzitet napada utiču vremenske prilike, hibridi kukuruza kao i agroteničke mere. Povoljni uslovi za razviće kukuruzovog plamenca su suvo i toplo vreme u fazi rojenja imaga, a vlažno vreme u fazi polaganja jaja, pijenja larvi i preobražaja larvi u lutke.

U cilju utvrđivanja prisustva, stepena oštećenja i faze razvića štetočine potrebno je vršiti redovan pregled biljaka u polju, na osnovu čega se određuje i najpovoljniji momenat za suzbijanje plamenca.

Druga generacija kukuruznog plamenca

Pregledom useva kukuruza šećerca (faza svilanja) na lokalitetu Pančevo registrovana prva sveže položena jajna legla sa indeksom napada 0,5 %.

Pregledom pojedinačnih stabljika kukuruza utvrdili smo sledeće: najzastupljenije su L4 i L5 ali takođe su prisustne i L3 larve 46,2 %, larve u kokonu 7,7 %, lutke 23,1 %, napuštene lutke 2,3 %.

Akumulacije temperatura za kukuruznog plamenca iznose 981,9 ddc. Na svetlosnim lampama od 24.07. brojnost imaga kukuruznog plamenca se značajno povećala. Zbog povećanog ulova u svetlosnim lampama očekujemo intenzivnije odlaganje jajnih legala plamenca.

RC Pančevo će u narednom periodu pratiti kretanje kukuruznog plamenca i blagovremeno signalizirati o merama zaštite. Za sada ne primenjivati mere suzbijanja.

1 - 10 Next