Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Usevi ili zasadi
Prisustvo cikade Reptalus panzeri u kukuruzu

Na teritoriji RC Pančevo vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.

Cikada Reptalus panzeri  je vektor Stolbur fitoplazme, prouzrokovača oboljenja - crvenilo kukuruza. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve.

 

Odrasle jedinke ove cikade se pojavljuju tokom juna meseca i na biljkama kukuruza se hrane floemskim sokovima. Ženke polažu jaja na koren kukuruza na kome se hrane ispiljene larve. Setvom pšenice nakon kukuruza omogućava se njihov dalji razvoj.

 

U borbi protiv ove štetočine se ne preporučuje primena insekticida. Najznačajnija mera borbe je izbegavanje dvopoljnog plodoreda kukuruz – pšenica, jer se na taj način prekida životni ciklus cikade i znatno smanjuje populacija ovog insekata u narednoj godini, a samim tim i rizik od pojave crvenila kukuruza.

Prisustvo položenih jajnih legala kukuruznog plamenca

Na terirotiji RC Pančevo, usevi kukuruza se nalaze u fazi razvoja listova (BBCH 13-17).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo  položenih jajnih legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na naličju listova na 1% biljaka. U toku je polaganje jaja prve generacije kukuruznog plamenca.

Proizvođačima se za sada ne preporučuje insekticidni tretman.

RC Pančevo će nastaviti  sa praćenjem ove štetočine i pravovremeno će najaviti momenat  sprovođenja hemijskih mera zaštite.

Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu-Pančevo

Na teritoriji RC Pančevo, monitoringom  hibrida merkantilnog kukuruza pred berbu, ranih, srednjih i kasnih grupa zrenja, registrovano  je:

·         prisustvo, u najvećem procentu, oštećenja klipova od insekata (kukuruzni plamenac-Ostrinia nubilalis i kukuruzne sovice-Helicoverpa armigera). Oštećena su uočena na 36- 75 % klipova.

·         prisustvo simptoma od fitopatogenih gljiva iz rodova Fusarium, Aspergillus, Penicillium, Cladosporium. Simptomi gljive Fusarium su uočeni na do 10 - 42 % klipova, Penicillium na do 17% i Aspergillus na do 5 % klipova.

·        prisustvo kombinovanih oštećenja  (insekti i gljive) na 2 do 18% klipova.

 

 

 

Štetočine u kukuruzu u regionu Pančeva

Vizuelnim pregledom kukuruza  uočeno je prisustvo kukuruzne zlatice Diabrotica virgifera var.virgifera, cikade Reptalus panzer na do 6 % i odraslih jedinki zelene povrtne stenice Nezara viridula i braon mramoraste stenice  Halyomorpha halys na do 10 % biljaka.

 

Cikada Reptalus panzeri je opasna za kukuruz kao vektor stolbur fitoplazme koja prouzrokuje bolest crvenilo kukuruza. Simptomi bolesti su pojava crvenila na listu, centralnom nervu i stablu kukuruza, deformacije na klipu i poremećaji u njegovom sazrevanju a često se i cela biljka suši.

Mere borbe protiv ove štetočine su preventivne, a to podrazumeva izbegavanje setve ozime pšenice posle kukuruza, s obzirim da larva prezimljava na korenu pšenice pa se na taj način prekida njen ciklus razvoja.

 

Stenice Nezara viridula i  Halyomorpha halys prave štete na kukuruzu sisanjem sokova iz praktično svih nadzemnih delova biljaka. Simptomi napada su najpre sitni beličasti okrugli ubodi koji mogu prerasti u nekrotične pege. Mesta uboda predstavljaju otvore za prodor sekundarnih patogena koji dovode do propadanja klipova i gubljenja njihove tržišne vrednosti i prinosa.

Mere borbe su primena insekticida na bazi piretroida u slučaju pojave veće brojnosti  kao i mehaničko sakupljanje na manjim površinama.

 

Kukuruzna zlatica  Diabrotica virgifera oštećuje kukuruz tako što se larve hrane na korenu i ubušuju u njega pri čemu se korenov vrat povija, biljke poležu I dobijaju karakterističan izgled u vidu “ guščijeg vrata” .

Mere borbe: smanjenje brojnosti i štete od kukuruzne zlatice postižu se primenom agrotehničkih mera, od kojih su najznačajnije plodored (ne sejati kukuruz u monokulturi), đubrenje, tretiranje semena insekticidom i uništavanje potencijalnih biljaka domaćina.

Prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u usevu kukuruza šećerca

Na teritoriji RC Pančevo, usevi kukuruza šećerca se nalaze u različitim fazama razvoja, od faze početak odbacivanja polena, do faze vidljiva svila razvoja ploda, BBCH 63-73.

Vizuelnim pregledom useva kukuruza šećerca  registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera)  na listovima na do 2% biljaka.

Pamukova sovica je migratorna štetočina koja dolazi iz mediteranskih krajeva. Izrazito je  polofagna vrsta i pričinjava štete  u usevima kukuruza, paprike, paradajza, soje, suncokreta i dr.

Leptir pamukove sovice je aktivan od maja do oktobra meseca. Ženka polaže jaja na listove i klipove kukuruza. Na listovima polaže jaja na licu i  najčešće pojedinačno ili u grupi od 2-3. Sveže položena jaja su bele boje sa uzdužnim rebrima. U toku embrionalnog razvoja, koje traje od svega par dana do nedelju dana, menjaju boju u žućkastu do braon boje pred piljenje. Nakon piljenja larve počinju da se hrane listovima i plodovima. Najveće štete pravi gusenica svojim ubušivanjem u plodove koji gube tržišnu vrednost i kojim stvara otvore za infekcije patogenima prouzrokovačima truleži.

U cilju zaštite useva od pamukove sovice od velikog značaja su  vizuelni pregledi biljaka i utvrđivanje položenih jaja, kao i praćenje njihovog embrionalnog razvoja. Hemijske mere zaštite se preporučuju na početku piljenja larvi nekim od registrovanih insekticida.

Rc Pančevo će nastaviti sa praćenjem pojave i razvoja pamukove sovice.

Prisustvo položenih jajnih legala kukuruznog plamenca

Na terirotiji RC Pančevo, usevi kukuruza se nalaze u fazi od 6 do 8  listova razvijeno (BBCH 16-18).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo  položenih jajnih legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na naličju listova na 1% biljaka. U toku je polaganje jaja prve generacije kukuruznog plamenca.

Za sada se proizvođačima  ne preporučuje insekticidni tretman. RC Pančevo će nastaviti  sa praćenjem ove štetočine i pravovremeno će signalizirati momenat  sprovođenja hemijskih mera zaštite.

Štetočine u usevu kukuruza

Na teritoriji RC Pančevo, usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama razvoja, od  fenofaze početka cvetanja (BBCH 51-52) do fenofaze razvića i sazrevanja plodova (BBCH 75-85).

Vizuelnim pregledom  kukuruza šećerca na naličiju listova registrovano je prisustvo položenih jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% biljaka.  U toku je polaganje jaja druge generacije ove štetočine.

Obzirom da je prag štetnosti kod merkantilnog kukuruza 10% biljaka sa položenim jajnim leglima, a kod kukuruza šećerca i semenskog kukuruza 5%, za sada se ne preporučuju hemijske mere borbe.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine i pravovremeno će obavestiti o potrebama sprovođenja hemijskih mera zaštita.

Takođe, na pojedinim parcelama pod kukuruzom, registrovano je prisustvo imaga kukuruzne zlatice ( Diabrotica virgifera).

Kukuruzna zlatica u našim uslovima ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jajeta. Jaja su položena u zemljištu.  Ispiljene larve  prave štete ishranom na korenu, a kasnije se ubušuju u primarni koren. Kao posledica ubušenja larvi, korenov vrat se povija, biljke poležu i dobijaju karakterističan izgled u vidu „guščijeg vrata“. Odrasli insekti se pojavljuju  najčešće u drugoj polovini jula i tokom avgusta. Imago se hrani na listovima, u fazi cvetanja prelazi na metlicu i svilu, a kasnije u pazuh lista ili unutar vrha klipa.

Smanjenje brojnosti i štete od kukuruzne zlatice postiže se primenom agrotehničkih mera, od kojih su najznačajnije plodored, đubrenje, tretiranje semena insekticidom i uništavanje potencijalnih biljaka domaćina.

Vizuelnim pregledom je utvrđeno i prisustvo braon mramoraste stenice na obodima parcela kukuruza ( Halyomorpha halys).  

Ova invazivna stenica je izrazito polifagna vrsta. Štetan stadijum su i larve i imaga koji se hrane sisanjem sokova iz praktično svih nadzemnih delova biljaka. Simptomi napada su najpre sitni beličasti okrugli ubodi koji mogu prerasti u nekrotične pege.

Kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine. Tokom sledeće nedelje očekuje nas zaštita kukuruza od najznačajnije štetočine, kukuruznog plamenca, te pri odabiru insekticida treba prednost dati onima koji u sebi imaju aktivnu materiju iz hemijske grupe piretroida (Ampligo 150 ZC - a.m. hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) koja će delovati i na braon mramorastu stenicu.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevu kukuruza.

Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu RC Pančevo

Na teritoriji RC Pančevo izvršen je vizuelni pregled merkantilnog kukuruza pred berbu, radi utvrđivanja prisustva simptoma od fitopatogenih gljiva iz rodova Fusarium, Aspergillus, Penicillium, Cladosporium i prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera).

 

Pregledom je obuhvaćeno 20 različitih hibrida kukuruza na lokalitetima: Pančevo, Banatsko Novo Selo, Kačarevo, Glogonj, Dolovo, Crepaja i Glogonj.

 

Oštećenja od insekata registrovana su na 50 do 70% klipova, dok su kombinovana oštećenja  (insekti i gljive iz roda Fusarium) prisutna na 7 do 12% klipova.

 

 

 

Registrvano je i prisustvo oštećenja klipova od gljiva iz rodova  Penicillium, Aspergillus i Cladosporium na do 2% klipova.

Monitoring kukuruza pred berbu

Na teritoriji RC Pančevo, izvršen je vizuelni pregled merkantilnog kukuruza pred berbu, radi utvrđivanja prisustva simptoma od fitopatogenih gljiva iz rodova Fusarium, Aspergillus, Penicillium, Cladosporium i prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera).

 

Pregledom je obuhvaćeno 20 različitih hibrida kukuruza na lokalitetima Starčevo, Omoljica, Dolovo, Banatsko Novo Selo, Vladimirovac, Kačarevo, Crepaja i Glogonj.

Oštećenja od insekata registrovana su na 11 do 82% klipova, dok su kombinovana oštećenja  (insekti i gljive iz roda Fusarium) prisutna na 12 do 54% klipova.

 

Registrvano je i prisustvo oštećenja klipova od gljiva iz roda  Penicillium, Aspergillus i Cladosporium na 2 do 4% klipova.

Crvenilo kukuruza

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo simptoma crvenila.

Prouzrokovač simptoma crvenila kukuruza je Stolbur fitoplazma čiji je vektor cikada Raptelus panzeri. Ova cikada ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve koje se ishranjuju na korenu pšenice. Odrasle jedinke se pojavljuju tokom juna meseca i odlaze na kukuruz gde se hrane floemskim sokovima. Ženke polažu jaja na koren kukuruza. Nakon piljenja, larve počinju da se hrane korenom kukuruza, a ukoliko se posle kukuruza poseje pšenica larve neometano nastavljaju razvoj.

Prvi simptomi crvenila su najčešće uska crvena ili žuta linija na središnjim listovima biljke na glavnom nervu , a kasnije dolazi do pojave crvenila na čitavom listu i stabljici biljke.

Na samom klipu kukuruza dolazi do različitih deformacija i poremećaja u sazrevanju. Klipovi su slabije razvijeni, gumasti, nedovljno naliveni. U zavisnosti od vremena infekcije, dobijeni klipovi najčešće nisu za dalju upotrebu, jer ih veoma brzo napadaju razni saprofiti i gube svaku upotrebnu vrednost.

Plodored je jedna od  mera u cilju suzbijanja ove bolesti,  jer se izbegavanjem setve pšenice na parcele na kojima je predusev kukuruz onemogućava dalji razvoj cikade, a samim tim i mogućnost pojave crvenila kukuruza u narednoj sezoni.

1 - 10 Next