Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Usevi ili zasadi
Prisustvo pega Cercospora beticola u usevima šećerne repe

Na teritoriji  RC Pančevo, šećerna repa se nalazi u fenofazi zatvaranja redova.

Vizuelnim pregledima useva šećerne repe, na pojedinim parcelama, registrovano je prisustvo pojedinačnih pega od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

U narednom periodu se, usled prisustva povoljnih uslova za razvoj ovog patogena, očekuje širenje simptoma.

RC Pančevo nastavlja sa monitoringom štetnih organizama u usevu šećerne repe i blagovremeno će signalizirati momenat za primenu hemijskih mera zaštite.

Prisustvo repine pipe na starim repištima

Na teritoriji RC Pančevo je otpočela setva šećerne repe.

Na feromonskim klopkama postavljenim na starom repištu, registrovano je prisustvo imaga repine pipe (Bothynoderes punctiventris).  Sa visokim dnevnim temperaturama koje su najavljene za naredne dane, očekuje se intezivna pojava imaga pipe i njihova migracija sa starih na nova repišta.

Repina pipa ima jednu generaciji godišnje i prezimljava u stadijumu imaga. Po izlasku iz zemlje imago se dopunski hrani mladim biljkama šećerne repe. Ova štetočina se jako brzo kreće, u toku jednog dana može preći i više od 600 m, a na temperaturama preko 20°C  počinje da leti i vrlo brzo prelazi na nova repišta.

Kako je šećerna repa najosetljivija na oštećenja od repine pipe u fazi nicanja do formiranja prvog para listova, proizvođačima se preporučuje sprovođenje preventivnih mera kao što su gusta setva na uvratinama novih repišta, kopanje lovnih kanala i njihovo posipanje insekticidima.

Hemijske mere se za sada ne preporučuju.

RC Pančevo će nastaviti sa praćenjem ove štetočine.

Prisustvo pega Cercospora beticola u usevima šećerne repe

Na teritoriji  RC Pančevo, šećerna repa se nalazi u fenofazi od 30% biljaka zatvorilo redove do potpuno zatvaranje redova: oko 90% biljaka zatvorilo red (BBCH 33-39).

Vizuelnim pregledima useva šećerne repe registrovano je prisustvo pojedinačnih  pega  od strane prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe Cercospora beticola na 2%  biljaka.

U narednom periodu se očekuje širenje simptoma I infekcija ovim patogenom.

RC Pančevo će nastaviti sa monitoringom šećerne repe i blagovremeno signalizirati  momenat za hemijski tretman.

Prisustvo crne repine vaši u usevu šećerne repe

Na teritoriji RC Pančevo usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

 

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe registruje se prisustvo crne repine vaši (Aphis fabae), na do 7% biljaka i to uglavnom na rubnim delovima parcela.

 

Crna repina vaš (Aphis fabae) na šećernoj repi stvara oštećenja svojom ishranom. One na listovima isisavaju sokove pri čemu dolazi do kovrdžanja i sušenja listova. Pored ovih direktnih šteta ona je i prenosioc fitopatogenih virusa i na taj način pravi i indirektne štete. Suvo vreme sa visokim temperaturama jako  pogoduje razvoju ovog štetnog organizma.

 

S obzirom da je prisustvo ove štetočine registrovano u brojnosti ispod praga štetnosti (prisustvo kolonija crne repine vaši na 20-30% biljaka na ivičnim delovima parcele) za sada se ne preporučuje primena hemijskih mere zaštite.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima šećerne repe.

Prisustvo štetočina u usevu šećerne repe

Na teritoriji RC Pančevo šećerna repa se nalazi u fenofazi zatvaranja redova (BBCH 33-39).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo  crne repine vaši (Aphis fabae) na do 5% biljaka.

Takođe, vizuelnim pregledom useva  registrovano je prisustvo i  larvi gama sovice (Autographa gamma) na do 5% biljaka.

Crna repina vaš štete pričinjava sisajući sokove sa svih nadzemnih delova biljke, što dovodi do kovrdžanja listova i njihovog sušenja. Pored direktnih šteta crna repina vaš pričinjava i značajne indirektne štete kao prenosilac fitopatogenih virusa.

Sovica gama i druge lisne sovice u usevu šećerne repe pričinjavaju štete ishranujući se lišćem. Pri jačem napadu može doći do uništenja velike površine lisne mase, pa i do golobrsta.

Pragovi štetnosti za ove štetočine su: prisustvo kolonija crne repine vaši na 10-15% biljaka ili 20% do 25% oštećene lisne površine od larvi lisnih osvica, te se za sada hemijske mere zaštite ne preporučuju.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i blagovremeno će signalizirati momenat za tretman.

Pregled zemljišta na prisustvo žičara pred setvu š. repe

Na teritoriji RC Pančevo, u toku su pripreme za setvu šećerne repe.

Tokom predhodnih godina vršen je monitoring žičara (fam. Elateridae) putem feromonskih klopki, kao i pregledom uzoraka zemljišta na prisustvo žičara i u većini slučajeva brojnost ovih štetočina je bila mnogo veća od kritične.

 

Proizvođači su se snalazili tako što su kupovali semena tretirana insekticidom u toku dorade ili su unosili granulisane ili tečne insekticide u zonu redova biljaka, istovremeno sa setvom uz inkorporaciju, a da pre toga nisu proveravaili brojnost žičara na svojoj njivi, a štete od žičara su i dalje bile prisutne.

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da na svojim parcelama, predviđenim za setvu šećerne repe, sprovedu uzorkovanje zemljišta u cilju utvrđivanja prisustva žičara. Uzorci se uzimaju iskopavanjem jama najčešće 50x50x50cm ili 25x25x30cm na težim zemljištima. Na parcelama do 5 ha pregleda se 5 do 10 uzoraka, a na većim, na svaka 2 ha uzima se po jedan uzorak. Kao kritičan broj za usev šećere repe kod nas se smatra prisustvo preko 1 larve žičara po m² u više od 20% uzoraka. Ukoliko se utvrdi znatno veća brojnost larvi žičara od navedene treba odustati od setve.

 

Takođe, na starim repištima postavljene su feromonske klopke u cilju ulova imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris).  Za sada nije registrovan ulov imaga ove štetočine, ali se u narednom periodu očekuje povećanje temperatura i pojava imaga.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ove ekonomski najznačajnije štetočine šećerne repe i blagovremeno će signalizirati vreme za sprovođenje mera zaštite.