Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Usevi ili zasadi
Zaštita lucerke od glodara

Vizuelnim pregledom lucerke koja je pri kraju vegetacije (visina oko 15cm) uočene su aktivne rupe glodara.

 

 

Proizvođačima preporučujemo obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se njihovo suzbijanje primenom rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih ratarskih useva.

Pojava lucerkine bube

Vizuelnim pregledom useva lucerke na punktu Pančevo ustanovljeno je da se lucerka trenutno nalazi u fenofazi intenzivnog porasta (10-15 cm visine).

Vizuelnim pregledom useva uočili smo prisustvo imaga lucerkine bube (Phytodecta fornicata) u niskom intenzitetu.

Lucerkina buba je monofagna i hrani se samo na lucerki. Ima jednu generaciju godišnje I prezimljava u stadijumu imaga u zemiljištu. U proleće kada se zemljište zagreje do temperature od 10-12⁰C, počinje aktivacija imaga. Imago prvo oštećuje list grizući ga po obodu u vidu nepravilnih izgrizlina, a zatim se hrani čitavom liskom ostavljajući samo glavne nerve. Štete nanose larve i imaga i izraženije su kada se na lucerištima istovremeno nalaze oba razvojna stadijuma. Najjači napad ove štetočine očekuje se pred prvi otkos.

Slika 1: Imaga lucerkine bube

Preporuka proizvođačima je da u narednom periodu prate brojnost ove štetočine radi utvrđivanja kritične brojnosti (20 imaga/m2).

Za sada se hemijske mere ne preporučuju.