Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Usevi ili zasadi
Prisustvo tripsa u usevima ozimog crnog luka

Na teritoriji RC Pančevo, usevi ozimog crnog luka se nalaze u fazi 3-4 razvijena lista (BBCH 13-14).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je pojedinačno prisustvo larvi duvanovog tripsa (Thrips tabaci).

Larve tripsa se nalaze u lisnim rukavcima na prelazu liski u lisno stablo.  Tripsi se hrane sisanjem biljnih sokova i oštećenja koje naprave predstavljaju i otvore za ulazak patogena u biljku.

Kako je registrovano prisusvo tripsa u brojnosti ispod praga štetnosti koji iznosi 1-2 larve tripsa po listu, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Pančevo će nastaviti sa praćenjem brojnosti duvanovog tripsa i blagovremeno signalizirati vreme za hemijsko suzbijanje.

Prisustvo tripsa u usevima luka

Na teritoriji RC Pančevo, usevi crnog luka, proizvodnja iz semena, se nalaze u fazi od  2 do 3 listova razvijeno (BBCH 12-13).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo duvanovog tripsa (Thrips tabaci) u sledećim indeksima napada:  

Imago: 1         

Larva: 0,62.

Za sada nije ispunjen prag za tretman koji iznosi 1 do 2 larve po listu luka, pa se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

RC Pančevo nastavlja praćenje pojave tripsa na luku i signaliziraće pravi momenat za tretman.

Tripsi u usevu ozimog luka

Na teritoriji RC Pančevo na lokalitetima Pančevo, Crepaja i Jabuka, usevi ozimog luka se nalaze u fazi peti list jasno vidljiv (BBCH 15).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo odraslij jedinki i larvi duvanovog tripsa (Thrips tabaci) u sledećim indeksima napada:

·        Imago: 3

·        Larve 2,5

Blaga zima je uticala na visoku stopu preživljavanja ovih štetnih insekata i uskoro se očekuje  postizanje pragova štetnosti.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem i signaliziraće vreme za tretman.

Tripsi u usevu belog luka

Na lokalitetu Pančevo, usevi ozimog belog luka se nalaze u fazi od 3 do 5 listova razvijeno (BBCH 13-15) u proizvodnji na otvorenom polju i od 7 do 9 razvijenih listova (BBCH 17-19) u proizvodnji u zaštićenom prostoru.

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa (Thrips tabaci).

Indeks napada za imaga iznosi 2,27, a za larve 5.

 

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Pojava imaga tripsa na luku

Na lokalitetu Pančevo, usevi ozimog belog luka u zastićenom prostoru se nalaze u fazi  5 do 7 potpuno razvijenih listova BBCH 15-17.

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo imaga lukovog tripsa (Thrips tabaci).

 

Na luku nisu uočene  larve  tako da za sada nije ispunjen prag za tretman koji iznosi 1 do 2 larve po listu luka, pa se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

RC Pančevo nastavlja praćenje pojave tripsa na luku i signaliziraće pravi momenat za tretman.

Pojava imaga tripsa na luku

Na lokalitetu Pančevo, usevi ozimog crnog luka se nalaze u fazi  4 do 5 listova razvijeno.

Vizuelnim pregledom biljaka luka registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thrips tabaci).

 

Na luku nisu uočene  larve  tako da za sada nije ispunjen prag za tretman koji iznosi 1 do 2 larve po listu luka, te se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

RC Pančevo nastavlja praćenje pojave tripsa na luku i signaliziraće pravi momenat za tretman.