Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Usevi ili zasadi
Prisustvo male repičine pipe u uljanoj repici

Na teritoriji  RC Pančevo usevi uljane repice se nalaze u fazi razvoja lista, 9 i više listova razvijeno (19 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom u usevima uljane repice je registrovano prisustvo male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) . Sobzirom da se i za naredne dane najavljuju visoke temperature za ovo doba godine očekuje se povećanje njihove brojnosti u usevima.

 

Mala repičina pipa je štetočina koja prezimljava kao odrasla jedinka u zemljištu na starim  repičištima i u rano proleće pri toplom vremenu migriraju na nove useve gde se hrane i polažu jaja. 

 Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem prisustva štetočina u usevu uljane repice i blagovremeno će signalizirati vreme za hemijsko  suzbijanje.

Prisustvo suve truleži u usevu uljane repice

Na teritoriji RC Pančevo usevi uljane repice se, zavisno od vremena setve, nalaze u fazi od 3 do 9 i više listova razvijeno (13-19 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice iz najranijih rokova setve  utvrđeno je prisustvo simptoma  suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 7% biljaka. Simptomi su registrovani na pojedinačnim listovima na rubnim delovima parcela.

 

Karakteristični simptomi sive truleži  na listovima uljane repice su pege unutar kojih se nalaze crna tačkice koje predstavljaju plodonosna tela gljive, piknide sa piknosporama. Simptomi ovog patogena se mogu razviti i registrovati tokom cele godine u svim razvojnim fazama uljane repice. Ovaj patogen se širi raznošenjem piknida vetrom i padavinama. U daljim fazama patogen zahvata i stablo u kome izaziva rak. Pri intezivnoj pojavi, suva trulež može izazvati smanjenje prinosa i poleganje uljane repice.

 

Prag štetnosti za primenu fungicida prema EPPO standardu PP 2/8(1) iznosi 35-40% zaraženih biljaka. Sobzirom da se trenutno registruju simptomi ovog patogena u značajno nižim procentima, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

 

 

RC Pančevo će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja useva uljene repice.

Prisustvo poljskih glodara u regionu Pančeva

Na teritoriji RC Pančevo vizuelnim pregledom je uočeno prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara (poljska voluharica - Microtus arvalis i poljski miševi - Apodemus spp.). Njihovo prisustvo je uočeno u usevima uljane repice, kukuruza i na međama u vrlo niskim brojnostima.

Razvoju i razmnožavanju glodara pogoduju lako dostupni izvori hrane, blage jeseni i zime. Useve oštećuju pregrizanjem mladog lišća oko svojih jazbina, stvarajući na taj način lako uočljive oaze u polju. Najveće štete mogu napraviti u jesen na pšenici jer posejana zrna skladište u svoje jazbine.

Podzemne jazbine poljskih miševa imaju 1-2 otvora i oni ne prave stazice između ulaznih rupa kao poljska voluharica.

S obzirom da se prisustvo aktivnih rupa trenutno registruje u vrlo niskim brojnostima, a primena rodenticida se preporučuje po postizanju II kategorije prisutnosti, za sada se ne preporučuju hemijske mere borbe. Kako su temperature povoljne za njihov razvoj u narednom periodu se može očekivati povećanje brojnosti rupa.

Kategorije brojnosti:

 

Kategorija

Opis brojnosti

Broj rupa po hektaru

POLJSKA VOLUHARICA

POLJSKI MIŠ

 

I

Vrlo niska

do 10

do 10 

II

Niska

10-500 

10-50 

III

Srednja

500-5000

50-500 

IV

Visoka

5000-20000

500-2000

V

Vrlo visoka

20000-50000

2000-10000

 

RC Pančevo će nastaviti praćenje pojave i brojnosti ovih štetočina i blagovremeno signalizirati momenat njihovog suzbijanja.

Početak setve uljane repice

Na teritoriji  RC  Pančevo  uskoro počinje setva uljane repice.

Kako površine uzgoja uljane repice poslednjih godina rastu, sve je veća I zastupljenost štetočina ( repičine pipe, sjajnik, buvači, repičine lisne ose, vaši)  koje otežavaju  njenu proizvodnju.

Sa ciljem kontrole štetočina, proizvođačima se preporučuje sprovođenje svih raspoloživih preventivnih mera:

-        Suzbijanje I uništavanje korova I samoniklih biljaka uljane repice

-        Izuzetno važna mera je I sprovođenje I poštovanje plodoreda ( uzgajanje uljane  repice na istoj parceli posle 4-5 godina)

-        Primena svih mera koje omogučavaju ujednačeno I ravnomerno nicanje useva

 

Prisustvo imaga pipe repičine ljuske

Na teritoriji RC Pančevo , usevi uljane repice se nalaze u fenofazi punog cvetanja (BBCH 65).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo imaga pipe repičine ljuske (Ceutorrynchus assimilis) na obodnim delovima parcela.

Pipe repičine ljuske imaju jednu generaciju godišnje. Imago nakon prezimljavanja izlazi iz zemlje i dopunski se hrani izgrizajući cvetne pupoljke, cvetove i mlade ljuske. Najveće štete prave larve koje se hrane semenom unutar mahuna. Takođe ta oštećenja mahuna mogu predstavljati i ulazna vrata za prodor sekundarnih patogena.

Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)), hemijske mere zaštite se preporučuju samo nakon formiranja prvih mahuna, po postizanju praga štetnosti koji iznosi od 0,5 do 2 imaga po biljci, u rubnom delu parcele.

Primena insekticida u fazama cvetanja je zabranjena!

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevu uljane repice.

Prisustvo repičinog sjajnika u usevu uljane repice

Na teritoriji  RC Pančevo usevi uljane repice se nalaze u fazi početak rasta stabla (BBCH 30) .

Vizuelnim pregledom useva uljane repice je registrovano prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus).

Repičin sjajnik ima jednu generaciju godišnje, prezimljava u stadijumu imaga i u toku je njegova migracija sa mesta prezimljavanja u useve uljane repice. Repičin sjajnik najveće štete pravi u početnim fazama razvoja pupoljaka uljane repice, kada u potrazi za polenom kojim se hrani, buši i izgriza pupoljke. Napadnuti pupoljci se ne otvaraju, suše se i otpadaju, što dovodi do smanjenja prinosa.

U narednim danima se najavljuje povećanje temeperatura vazduha, pa se očekuje povećanje aktivnosti i brojnosti ove štetočine.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a  RC Pančevo nastavlja sa redovnim praćenjem repičinog sjajnika i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Prisustvo male repičine pipe u uljanoj repici

Na teritoriji  RC Pančevo usevi uljane repice se nalaze u fazi razvoja lista, 9 i više listova razvijeno (19 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom u usevima uljane repice je registrovano prisustvo male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) u niskim brojnostima.

 

Toplije vreme u predhodnom periodu je stvorilo povoljne uslove za raniju pojavu repičinih pipa u odnosu na prošle godine. Odrasle jedinke ove štetočine prezimljavaju u zemljištu na prošlogodišnjim repičištima i u rano proleće sele se na novoposejana repičišta gde se dopunski hrane, pare i polažu jaja. 

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem repičinih pipa u usevu uljane repice i blagovremeno će signalizirati vreme za njihovo suzbijanje.

Prisustvo suve truleži u usevu uljane repice

Na teritoriji RC Pančevo usevi uljane repice se, zavisno od vremena setve, nalaze u fazi od 3 do 9 i više listova razvijeno (13-19 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice  utvrđeno je prisustvo simptoma  suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 10% biljaka. Simptomi su registrovani samo na pojedinačnim listovima.

 

Simptomi sive truleži se prepoznaju u vidu pega na listovima, unutar kojih se nalaze plodonosna tela gljive, piknidi sa piknosporama, koje se raznose kišnim kapima i vetrom i šire zarazu na druge biljke u usevu. Simptomi ovog patogena se mogu razviti tokom cele godine u svim razvojnim fazama uljane repice.

 

S obzirom da je prisustvo ove bolesti registruje ispod praga štetnosti, koji prema EPPO standardu PP 2/8(1) iznosi 35-40% zaraženih biljaka, mere zaštite se ne preporučuju.

 

 

RC Pančevo će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja useva uljene repice.

 

Prisustvo pipe repičine ljuske u usevima uljane repic

Na teritoriji  RC Pančevo usevi uljane repice se, u zavisnosti od vremena setve,  nalaze u različitim  fazama cvetanja: 30 % cvetova glavne cvasti otvoreno do faze puno cvetanje: 50 % cvetova glavne cvasti otvoreno, starije latice otpadaju  (BBCH 63-65).

 

Vizuelnim pregledom useva uočeno je prisustvo pojedinačnih primeraka odraslih jedinki pipe repičine ljuske (Ceutorrynchus assimilis)

Pipa repičine ljuske prezimljava u stadium imaga i u proleće prelazi na cvetove uljane repice gde izgriza delove cveta i mlade ljuske. Najveće štete prave larve koje se hrane semenom unutar mahuna a zatim prave izlazne rupe na mahunama, koje predstavljaju otvore za prodor  sekundarnih patogena.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)), hemijske mere zaštite se preporučuju samo nakon formiranja prvih mahuna, po postizanju praga štetnosti koji iznosi od 0,5 - 2 imaga/biljci, u rubnom delu parcele.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

 

RC Pančevo  nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

Prisustvo male repičine pipe u usevu uljane repice

Na teritoriji RC Pančevo, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi od devet i više listova razvijeno (BBCH 19).

U usevima uljane repice na lovnim klopkama (Merikove posude), registrovani su ulovi pojedinačnih primeraka male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus). Za sada je prisustvo navedene štetočine registrovano u veoma niskim brojnostima, a prognozirano toplo vreme uticaće na povečanje njihove aktivnosti i brojnosti.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem prisustva repičinih pipa u usevima uljane repice i blagovremeno će signalizirati vreme za njihovo suzbijanje.

1 - 10 Next