Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Usevi ili zasadi
Prisustvo dudovca na voću

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom stabala šljive i  jabuke registrovano je prisustvo pojedinačnih grana sa guseničnim gnezdima i zapredenim listovima od dudovca (Hyphantria cunea) i to na stablima u okućnicima i ekstenzivnim zasadima.

Dudovac ima dve generacije godišnje, a prezimljava u stadijumu lutke.  Ženke polažu jaja na naličje listova. Gusenice se najmasovnije javljaju u drugoj polovini maja i početkom avgusta meseca.

Oštećenja prave gusenice koje se hrane lišćem i skeletiraju ga toliko da ostanu samo lisni nervi. Mlade gusenice žive zajedno u guseniĉnim gnezdima, koja grade lučenjem paučinastih niti kojima povezuju okolne listove. Starije gusenice se razilaze, žive samostalno i brste celu lisnu masu kada može doći do golobrsta.

Pri slabijem napadu, dobri rezultati se postižu mehaničkim merama koje podrazumevaju uklanjanje i uništavanje grana sa guseničnim gnezdima.

 

Hemijske mere zaštite se preporučuju ukoliko se uoči 2 do 5 guseničnih gnezda po stablu nekim od registrovanih insekticida.

Prisustvo šljivinih osa u zasadu šljiva

Na teritoriji RC Pančevo zasadi šljiva se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fenofazi  od većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 59-61). 

 

Na postavljenim lepljivim klopkama u zasadu šljive registrovani su ulovi imaga žute i crne šljivine ose (Hoplocampa flava i Hoplocampa minuta).

 

 

Ženke šljivinih osa polažu jaja u čašične listiće cvetova, a ispiljene larve se ubušuju u mlade plodove i izgrizaju tkivo ploda. Jedna larva može oštetiti 4-5 plodova i tako značajno uticati na prinos.

Zbog zabrane upotrebe insekticida u vreme cvetanja voća njihovo hemijsko suzbijanje je moguće tek u fazi precvetavanja, kada polinatori više nisu prisutni u voćnjaku, a kada dolazi do piljenja larvi šljivinih osa.

RC Pančevo će nastaviti sa praćenjem aktivnosti šljivinih osa i blagovremeno će obavestiti o momentu za njihovo suzbijanje.

Prisustvo dudovca u voćnim zasadima

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom stabala višnje, šljive, kajsije i jabuke registrovani su zapredeni listovi na vrhovima grana od gusenica dudovca (Hyphantria cunea) i to na stablima u okućnicima i na manjim površinama.

Prisutnost dudovca može se prepoznati po paučinastim gnezdima u kojima se nalaze mlade gusenice koje žive zajedno i hrane se lišćem. Najpre skeletiraju lišće, a kasnije ostaju samo lisni nervi.  Odrasle gusenice žive pojedinačno i brste celu lisnu masu.

Hemijske mere zaštite sa ciljem suzbijanja ove štetočine preporučuju se ukoliko se registruje veća brojnost guseničnih genzda, a prag štetnosti iznosi od 2 do 5 guseničnih gnezda po stablu, nekim od registrovanih insekticida.

S obzirom da je vizuelnim prergledima registrovano prisustvo pojedinačnih grana sa guseničnim gnezdima (ispod praga štetnosti) preporučuje se mehaničko uklanjanje grana sa zapredenim listovima i njihovo uništavanje.

Prisustvo imaga šljivinih osa u zasadima šljiva

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi šljive se nalaze u fazama cvetanja (59-69 BBCH).

Na lepljivim klopkama koje su postavljene u zasadu šljive registruju se ulovi imaga crne šljivine ose (Hoplocampa minuta) i žute šljivine ose (Hoplocampa flava).

Šljivine ose imaju jednu generaciju godišnje i prezimljavaju u stadijumu larve u zemlji. U periodu cvetanja šljive, pojavljuju se odrasli insekti. Ženke polažu jaja u osnove cveta i  nakon piljenja, gusenice se ubušuju u zametnute plodove i plod ubrzo otpada na zemlju.

Suzbijanje se izvodi u periodu piljenja gusenica pre njihovog ubušivanja u plodove.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Pančevo, nastavlja sa praćenjem navedenih štetočina i signaliziraće pravi momenat za sprovođenje mera zaštite.

U fazama cvetanja primena insekticida je zakonom zabranjena!

Dudovac u voćnim zasadima

Vizuelnim pregledom stabala višnje, šljive, kajsije i jabuka  registrovani su  zapredeni listovi na vrhovima grana od gusenica dudovca (Hyphantria cunea) i to na stablima u okućnicima i na manjim površinama.

Preporučuje se mehaničko uklanjanje zapredenih listova sa granama i njihovo uništavanje.

Šljivine ose

Na teritoriji RC Pančevo, lokalitet Starčevo, zasadi šljive se nalaze u fazi od početka do punog cvetanja  (BBCH 60 – 65).

Na lepljivim pločama postavljenim u zasadima šljive registrovani su ulovi crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

Hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravi momenat za tretman.

Šljivin smotavac (početak polaga jaja)

Na području delovanja RC Pančevo, punkt  Starčevo, zasadi šljive se nalaze u fazi drugog opadanja plodova (BBCH 73).

Vizuelnim pregledom plodova šljive, registrovana su sveže položena jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) u indeksu napada 2%.

Za sada se primena insekticida ne preporučuje, a RC Pančevo će nastaviti da prati razvoj šljivinog smotavca i signaliziraće momenat za tretman.  

 

Virus šarka šljive (Plum pox virus - PPV)

Na teritoriji RC Pančevo uočeno je prisustvo simptoma virusa šarka šljive (Plum pox virus) na šljivama, sorta Stenley. Stabla su u petoj godini starosti.

Glavni domaćini, ovog ekonomski najznačajnijeg virusa su vrste iz roda Prunus, gde spadaju šljiva, kajsija, breskva, nektarina, trešnja i višnja.

Prvi vidljivi simptomi na šljivama se javljaju neposredno nakon potpunog razvitka lista. Na lišću se uočava opšti simptom u vidu mozaičnog šarenila lociranog između nerava lista. Javljaju se i pege prstenastog oblika sa hlorotičnim oreolom i zelenim unutrašnjim delom. Ovakve pege smartaju se vrlo karakterističnim za šarku. Broj pega na listu je različit. U toku leta simptomi postaju manje jasni, a u jesen se skoro potpuno gube (slika).

 

 

Slike: Mozaično šarenilo i prstenovi na listovima šljive

 

Zaražena stabla ne propadaju, ona i dalje rađaju ali slabije i daju plodove lošijeg kvaliteta. Šarka je kao virusna bolest neizlečiva, tj. jednom zaraženo stablo ostaje čitavog života zaraženo i nema mogućnosti izlečenja.

 

 S obzirom da se biljni virusi ne mogu suzbijati hemijskim putem, neophodne su preventivne mere koje podrazumevaju:

  • Proizvodnju bezvirusnog sadnog materijala
  • Gajenje koštičavog voća na lokacijama gde postoji prostorna izolacija
  • Gajenje vrsta koje nisu domaćini virusa šarke po obodu proizvodnih zasada koje bi poslužile kao zaštitni pojas od lisnih vaši i novih infekcija
  • Suzbijanje biljnih vaši kao vektora virusa šarke šljive
  • Gajenje otpornih i tolerantnih sorti

 

 

Dudovac

Na lokalitetima Alibunara, Banatskog Karlovaca i Ivanova registrovano prisustvo dudovca (Hyphantria cunea). Larve se nalaze na granama šljive i jabuke. Kod pojedinih grana došlo je do potpunog golobrsta jer se gusenice hrane lišćem. Na mestima gde se gusenice ishranjuju paučinasta navlaka u potpunosti prekriva pojedeno lišće.

Na lokalitetima gde su su primećene gusenice za sada nije neophodno primeniti mere zaštite.