Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na lokalitetu Mladenovca i Beograda usevi ozime pšenice i ječma su u fazama od rasta klijanaca do bokorenja (BBCH 15-25).

U usevu ječma su prisutni simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 6% biljaka, a sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na do 3% biljaka. Simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis) na pšenici su prisutni na do 5% od pregledanih biljaka.

Na nekim lokalitetima u usevu ozime pšenice, uočeno je prisustvo:

·         simptoma rđe (Puccinia spp.) i to sporadično i

·        simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na prvim (donjim) listovima.

U ovom trenutku se ne preporučuju hemijske mere zaštite useva pšenice i ječma od fitopatogenih gljiva. Nastaviće se sa praćenjem useva i navedenih štetnih organizama.

U nekim usevima ozime pšenice i ječma i dalje su prisutne aktivne rupe od poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtis arvalis). Potrebna je primena rodenticida u vidu gotovih mamaka kada se dostigne prag štetnosti i za miša je prisustvo 10 – 50 rupa po ha, a 10-500 rupa po hektaru za poljsku voluharicu. Tretirane rupe treba zatrpati, kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Slika:Siva pegavost na listu pšenice,rđa na pšenici,

mrežasta pegavost na ječmu, aktivne rupe miševa

velika slika                   velika slika     velika slika

velika slika

Comments

There are no comments yet for this post.