Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Prilozi > Monitoring pr. čađave krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) u proizvodnoj 2023. godini
Monitoring pr. čađave krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) u proizvodnoj 2023. godini

Na teritoriji regionalnog centra Beograd - Mladenovac, proizvodni zasadi jabuke su obrani, a oni koji nisu se nalaze u fenofazi sazrevanja ploda i semena.

Odlike ove proizvodne godine su učestale, lokalne i obilne padavine. Ovakvi uslovi tokom vegetacije pogodovali su razvoju jabuke, ali i pojavi i širenju prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

U pojedinim zasadima jabuke, na različitim lokalitetima, gde nisu blagovremeno primenjene hemijske mere zaštite, registrovano je prisustvo simptoma ovog patogena (fotografije ispod iz proizvodne 2023).

Patogen prezimljava u opalom lišću. U proleće, nakon kretanja vegetacije, sa porastom temperature i prvim kišama, dolazi do oslobađanja askospora, koje dospevaju na listove, klijaju i vrše infekciju lista.

Praćenje biologije Venturia inaequalis počinje se sa laboratorijskim pregledom prezimelog lišća i određivanjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija u kojima su askusi sa askosporama.

Prema našim laboratorijskim rezultatima, početak formiranja askospora u askusuma je bio u prvoj dekadi februara (prilog 10.2.2023).

Period primarnih infekcija u našim uslovima je okončan krajem maja (prilog 27.05.2023) kada su pseudotecije na osnovu pregleda prezimelog lišća u potpunosti ispražnjene.

Prema podacima sa AMS (automatska meteorološka stanica) u Kamendolu, u ovom periodu ostvarili su se uslovi za 3 primarne  infekcije u aprilu i za 6 u maju mesecu (ukupno 9 primarnih infekcija).

Takođe, prema podacima sa AMS ostvarili su se uslovi za sekundarne infekcije i to 2 u maju, 4 u junu, 1 u julu i 3 u avgustu (ukupno 10 sekundarnih infekcija).

 

U cilju sprečavanja infekcije pomenutim patogenom preporučuje se sprovođenje preventivnih fungicidnih tretmana od momenta pojave listova (mišije uši), a pre najavljenih padavina.

RC Beograd i Mladenovac je preporučio preventivne tretmane na početku vegetacije u fazi bubrenja pupoljaka i fazi mišje uši.

U fazi početka cvetanja i nakon cvetanja, kao i u fazi formiranja ploda  preporučena je primena kombinacije sistemika i preventivnih fungicida, zbog nagle smene fenofaza i intenzivnog formiranja i oslobađanja askospora u uslovima učestalih padavina.

Uslovi za sekundarne infekcije konstaovani su na AMS u fazi intenzivnog razvoja ploda, i zato je u datim uslovima preporučena primena registrovanih fungicida

Pored primene fungicida u cilju suzbijanja pomenutog štetnog organizma, preporuka je da se tokom jeseni uklanjaju i uništavaju opali listovi čime  se smanjuje inokulum za narednu vegetaciju.

 

Fotografija 1,2. Simptomi čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke

velika slika                    velika slika

 

Comments

There are no comments yet for this post.