Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Prilozi > Pojava imaga cikade Scaphoideus titanus u vinovoj lozi
Pojava imaga cikade Scaphoideus titanus u vinovoj lozi

RC Beograd i Mladenovac beleži da su zasadi vinove loze u fazama  razvoja ploda i to od početak dodirivanja bobica do zatvaranje grozda (BBCH 77-79).

Na našem području rada, na žutim lepljivim klopkama je počelo izlovljavanje imaga cikade Scaphoideus titanus. To je prenosilac fitoplazme Flavescence doree (FD)-uzročnika zlatastog žutila vinove loze, koje je veoma destruktivno oboljenje loze.

Štetočina je monofag, ima jednu generaciju godišnje, prezimljava u stadijumu jaja ispod kore dvogodišnjih lastara vinove loze. Larve se pojavljuju sredinom  maja meseca, hrane se na naličju listova i imaju pet razvojnih stupnjeva. Imaga se pojavljuju u julu i prisustna su do septembra, hrane se na listovima vinove loze.

Direktne štete usled ishrane ove cikade su zanemarljive, ali zato indirektne štete, kao vektora fitoplazme FD su veoma velike.

Da bi cikada postala infektivna mora da se hrani na zaraženim čokotima vinove loze nekoliko sati. Nakon toga, za ovu cikadu, treba da prođe inkubacioni period od 21 dan. Prema tome, imajući u vidu sve navedene elemente, tek larve trećeg razvojnog stupnja mogu da postanu infektivne i tu sposobnost zadržavaju do kraja života.

Simptomi bolesti uočavaju se već sa početkom vegetacije zato što pupoljci uopšte ne kreću ili kreću kasnije, a lastari zaostaju u porastu, imaju skraćene internodije, slabije odrvenjavaju i izmrzavaju tokom zime. Na zaraženom listu se prvo javlja nekroza između glavnih nerava, a potom i deformacije u vidu savijanja po obodu prema naličju i listovi dobijaju  “trouglast oblik”. Boja takvih listova varira od svetložute/zlatnožute kod belih sorti i tamnoljubičaste/svetlocrvene kod obojenih sorti.

Veoma često dolazi do nekroze, venjenja i sušenja cvasti. Kao krajnji ishod je sušenje i propadanje čokota.

Ove promene dovode do smanjenja prinosa grožđa. Čokoti vinove loze oboleli od fitoplazmi ostaju trajno zaraženi.

Osnovne mere borbe protiv fitoplazmi vinove loze FD trebalo bi da obuhvate čitav kompleks mera kao što su:

·         uništavanje  starih i napuštenih vinograda.

·         uništavanje  zaraženih vinograda.

·         uništavanje divlje, samonikle loze.

·         rigorozna rezidba tokom zime, pri čemu treba ukloniti nedozrele lastare, kao i lastare na kojima su veoma često položena jaja vektora. Orezane lastare uništiti.

·         hemijsko suzbijanje vektora cikada primenom insekticida od momenta pojave larvi trećeg stupnja razvoja (pogledati preporuke od 23.6.2023, 3.7.2023, 14.7.2023. i 26.7.2023).

·         podizanje novih zasada vinove loze sa zdravim sadnim materijalom.

·         podizanje zasada na području gde nema izvora zaraze, kao što su stari vinogradi ili vinogradi u eksploataciji, u kojima ima zaraze.

·         prostorna izolacija, koja bi prema literaturnim navodima, treba da bude od 1 km.

·         praćenje dinamike leta imaga cikade postavljanjem žutih lepljivih klopki.

Fotografije: Imago Scaphoideus titanus, simptomi zlatastog žutila

velika slika                        velika slika

Comments

There are no comments yet for this post.