Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na lokalitetu Mladenovac, usevi ozime pšenice i ječma su u zavisnosti od rokova setve i primenjene agrotehnike u fazi od klijanja do rasta klijanaca  (BBCH 09-13).

Vizuelnim pregledom useva ječma i pšenice uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na  do 3% biljaka, dok prisustvo cikada (Cicadelidae) nije uočeno.

U usevu ječma su prisutni simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 3% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka. Simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis) na pšenici i ječmu, kao i simptomi rđe (Puccinia spp.) nisu uočeni.

U usevima pšenice i ječma se i dalje registruje prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara i poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da obrate pažnju na njih.

Ukoliko je dostignut prag štetnosti za poljskog miša (Apodemus sylvaticus) od 10-50 aktivnih rupa po ha, kao i za poljsku voluharicu (Microtis alvaris) od 10-500 aktivnih rupa po ha, preporučuje se, nakon prestanka padavina, primena rodenticida u vidu gotovih mamaka na bazi cink-fosfida.

Prilikom primene rodenticida u aktivne rupe od glodara, rupe treba zatrpati, da ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.

RC Beograd i Mladenovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih useva.

Slika1. Simptomi mrežaste pegavosti lista ječma i sočivaste pegavosti lista ječma

velika slika

Comments

There are no comments yet for this post.