Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Usevi ili zasadi
Prisustvo zlatooke (Chrysopa carnea) u gajenim kulturama
Na području delovanja RC Kikinda tokom vizuelnih pregleda gajenih kultura soje, paprike, jabuke i šljive registrovano je prisustvo jaja korisnog insekta vrste iz familije Chysopidae.
 
 
 
 
 
Zlatooka pripada grupi korisnih insekata i ubrajaju se u važnu predatorsku grupu insekata jer se larve hrane biljnim vašima, tripsima, grinjama kao i jajima i larvama drugih insekata. Larve su izuzetno pokretljive, a imago zlatooke se hrani mednom rosom, polenom i nektarom. Ženka polaže jaja lučeći tanak mlaz tečnosti koji se na vazduhu stvrdne i na njegovom kraju istisne jaje veličine 1mm na lišću i drugim organima biljke. Jaja su položena na dugim končićima oko 10mm i tako su zaštićena od napada drugih insekatskih vrsta. Iz položenih jaja se razvijaju larve koje se hrane lisnim vašima, grinjama i drugim štetočinama. Tokom godine razvija dve generacije godišnje, a prezimi imago.
 
S obzirom da je u gajenim usevima i zasadima voća aktuelna zaštita od štetnih insekatskih vrsta treba voditi računa o populaciji korisnih insekata.  Korisni insekti imaju neprocenjiv značaj u agroekosistemu pa bi trebalo sprovoditi sve preventivne mere u cilju očuvanja korisne entomofaune.
 
Ukoliko se u usevima i zasadima registruje prisustvo korisnih insekatskih vrsta poput zlatooke preporuka poljoprivrednim proizvođačima je primena insekticida koji nemaju štetno delovanje na korisne organizme poput insekticida na bazi aktivne materije hrorantraniliprol, flonikamid, spinosad i drugi.
 
 
Pojava predatorske stenice Orius spp.
Na području delovanja RC Kikinda pregledom useva paprike i paradajza na lokalitetima Banatsko Veliko Selo i Kikinda registrovano je prisustvo predatorske stenice iz roda Orius. Ove stenice zauzimaju značajno mesto u integralnoj poljoprivrednoj proizvodnji, jer se njihovom primenom ostvaruje efikasna biološka kontrola brojnih štetnih organizama. Vrste iz roda Orius se najviše primenjuju za suzbijanje tripsa, pogotovo kalifornijskog cvetnog tripsa (Frankliniella occidentalis). U kontroli tripsa primenjuju se odrasle jedinke, ali i larveni stadijumi stenice, koje se hrane sa svim razvojnim stadijumima tripsa. U odsustvu tripsa, stenice se mogu hraniti biljnim vašima, grinjama, ali i jajima predstavnika reda Lepidoptera.
 
Picture 
 
Picture
Bakterioze na paprici
Na lokalitetu Kikinde, obilaskom useva paprike ( rasađivanje 3.juna ; sorta Palanačka babura ) gde su postavljene feromonske klopke za pamukovu sovicu ( Helicoverpa armigera ) i povrtnu sovicu ( Mamestra oleracea ). Na feromonskim klopkama od momenta postavljanja nije bilo ulova pomenutih štetočina. Paprika se nalazi u fenofazi BBCH 71 ( prvi plodovi dostigli tipičnu veličinu i oblik.
 
Pregledom useva na donjim listovima paprike konstatovani su simptomi bakteriozne pegavosti listova paprike ( Xanthomonas campestris pv.vesicatoria ).
 
Bakteriozna pegavost je obolenje koje se najčešće javlja na paprici, paradajzu i biljkama iz roda  Solanum.
Simptomi bakterioza su pojava pega, nepravilnog oblika sa donje strane listova. Kasnije se pege pretvaraju u nekrotične  mrlje, da bi se nakon nekog vremena spojile i na tim mestima dolazi do kidanja listova. Bakterije preživljavaju u zaraženim ostacima tokom vegetacije koje ostaju na parcelama na samoniklim biljkama iz roda Solanum. Širenju zaraze tokom vegetacije doprinose kiša, vetar, grad.
Biljka domaćin ( paprika, paradajz ) se inficiraju bakterijom kroz stomine otvore i kroz oštećena tkiva ( prilikom mehaničkih povreda ).
Česti periodi sa vlažnim vremenom ( padavine), porast temperature u toku dana su veoma povoljni uslovi za širenje bakterioza.
Najvažnija mera borbe u cilju sprečavanja pojave bakterioza je preventivna borba koja podrazumeva korišćenje i upotrebu zdravog semenskog materijala u proizvodnji. Kritičan period je gajenje useva u plastenicima i priprema za period rasađivanja jer gajenje u plastenicima i staklenicima podrazumeva adekvatno pripremljen prostor za rad ( dezinfekcija kontejnera, alata i drugo ) kao i kontrola temperature i vlažnosti u prostoru. Gajenje otpornijih sorata je takođe važna mera kao i uklanjanje zaraženih biljaka sa parcela.
Od hemijskih mera obavezna je dezinfekcija zemljišta ( ili upotreba preparata na bazi bakra koji se koriste pri dezinfekciji ).
 
  
usev paprike                            pege na listu