Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu RC Kragujevac ozima strna žita u zavisnosti od vrste, sorte, rokova setve i primenjene agrotehnike nalaze se u fazi od prvi list razvijen do tri lista razvijena (BBCH 11-13). Na velikoj većini površina setva je obavljena nakon optimalnog agrotehničkog roka.

 

Vizuelnim pregledom ozime pšenice primećeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 2% biljaka, dok simptomi bolesti nisu registrovani. U ozimom ječmu uočene su cikade na do 3% biljaka, uz simptome mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na do 4% biljaka.

 

 
 

 

Rupe od glodara ovim pregledom nisu zapažene, ali se proizvođačima preporučuje obilazak parcela pod ozimim strninama i u slučaju da su rupe od poljskog miša prisutne iznad praga štetnosti (10-50 aktivnih rupa po hektaru), odnosno poljske voluharice (10-500 aktivnih rupa po hektaru), postavljanje gotovih rodenticidnih mamaka, sa ciljem njihovog suzbijanja..

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Prisustvo lisnih vaši u ozimim strnim žitima

Na terenu RC Kragujevac setva ozimih strnih žita još uvek nije obavljena na velikoj većini površina, ali na malom broju parcela izvršena je u optimalnom agrotehničkom roku.

 

Vizuelnim pregledom tih površina registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na izniklom usevu, dok prisustvo cikada u ovom trenutku još nije zapaženo.

 

velika slika

 

Proizvođači se upućuju na oprez zbog mogućnosti infekcije virusima koje prenose gore navedene štetočine, što je naročito važno ukoliko do infekcije dođe u ranim fazama razvoja biljke jer dolazi do sistemične zaraze, te se to može drastično odraziti na prinos. Biljne vaši prenose virus žute patuljavosti ječma (BYDV) na pšenici i ječmu a cikada Psammotettix alienus virus kržljavosti pšenice (WDV).

 

Temperature u jesenjem i zimskom periodu veoma utiču na stepen preživljavanja insekata vektora virusa pa u slučaju da su temperature relativno visoke u kritičnom periodu godine, u narednoj vegetacionoj sezoni može se očekivati pojava simptoma u vidu zaostalosti u rastu, zakržljalosti i žutila u oazama po njivi. U narednom periodu najavljene su i dalje visoke temperature za ovaj deo godine, kao i odsustvo mraza pa se može očekivati dalja migracija ovih insekata sa okolne vegetacije na posejane površine ozimim strninama. Generalna preporuka je setva nešto posle optimalnog roka kako bi se spustile temperature koje će delovati na redukciju populacije lisnih vaši i cikada.

 

Tretman insekticidima se preporučuje ukoliko su na preko 10% biljaka prisutne biljne vaši. RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem ovih štetočina u ozimim strnim žitima.

Prisustvo simptoma fuzarioze klasa na pšenici i ječmu

Na terenu koji pokriva RC Kragujevac ozima pšenica i ječam u zavisnosti od sortimenta, rokova setve i primenjene agrotehnike, nalaze se u različitim fazama mlečne (BBCH 73-77) do mekane voštane zrelosti (BBCH 85).

 

Nakon obilaska parcela pod ovim kulturama, utvrđeno je prisustvo fuzarioza na klasu, odnosno šturosti zrna i klasa. Procenat zaraženih klasova kreće se od 4% do 60%, a na samim klasovima procenat zaražene površine klasa je od 5% do 100% (u proseku za pšenicu oko 9%, a za ječam oko 15%). 

 

veliika slika

 

Uslovi za razvoj ovog oboljenja izuzetno su povoljni, a tu se pre svega misli na kontinurane padavine. Do infekcije dolazi na samom početku cvetanja, kada je takođe vladalo vlažno i kišovito vreme, pa je bilo potrebno izvesti fungicidni tretman u trenutku kad je 5% klasova izbacilo prašnike. Naknadni i ponovljeni tetmani nemaju efekta u suzbijanju ovog patogena. Glavna opasnost koju ovo oboljenje nosi sa sobom sastoji se u produkciji mikotoksina, proizvoda metabolizma pojedinih gljiva, među kojima i fuzarium vrsta, Naime, ove supstance deluju štetno na zdravlje ljudi i životinja koji u ishrani koriste zaražena zrna u kojima su mikotoksini prisutni iznad zakonom dozvoljenih granica.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na terenu RC Kragujevac usevi ozime pšenice nalaze se u zavisnosti od lokaliteta, rokova setve i primenjene agrotehnike, u različitim fazama razvoja zastavičara do cvetanja i klasanja. Pšenice iz ranijih rokova setve, u zavisnosti od drugih uslova, nalaze se u fenofazi od sredine klasanja (BBCH 55) do kraj klasanja, pojavili se svi klasovi (BBCH 59). Pšenice posejane nakon optimalnog roka nalaze se u fazi od kasna faza zastavičara, rukavac zastavičara nabubren (BBCH 45) do početak klasanja(BBCH 51).

 

Ozimi ječam je u fazi početak cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 61) do puno cvetanje, zrelo 50% polenovih kesica (BBCH 65).

 

U ovom trenutku treba posebnu pažnju obratiti na dve biljne bolesti-fuzariozu klasa (Fusarium graminearum) i žutu rđu pšenice (Puccinia striiformis).

 

Infekcija klasa gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa nastala tokom cvetanja, tj. na samom početku cvetanja kada su prašnici najizloženiji napadu patogena u uslovima povećane vlage, može u konačnici dovesti do produkcije mikotoksina čiji sadržaj u zrnu iznad propisanih granica predstavlja potencijalnu opasnost po zdravlje ljudi i životinja koji takvu hranu konzumiraju. Stoga je vrlo važno izvesti fungicidni tretman kad otpočne cvetanje jer kasniji tretmani nemaju efekta a vremenski uslovi pogoduju razvoju ovog patogena.

 

S druge strane, vizuelnim pregledom ozime pšenice uočeno je prisustvo simptoma žute lisne rđe (Puccinia  striiformis f.sp. tritici), i to na parcelama gde ranije nije bila prisutna. Veoma je važno nastaviti sa fungicidnom zaštitom lista kako bi se suzbio ovaj patogen. Takođe je uočeno dalje napredovanje simptoma biljnih bolesti, poput pepelnice strnih žita na pšenici i ječmu (Erysiphae gramminis) i žuto-mrke pegavosti na pšenici (Pyrenophora tritici-repentis). Zapaženo je i dalje širenje simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres).

 

Preporuke za zaštitu pšenice u regionu Kragujevca se mogu pogledati na linku 1 a za ječam na linku 2.

 

 

Od štetočina uočeno je prisustvo žitne pijavice (Lema melanopus) i lisnih vaši (Aphididae) u niskim indeksima napada.

 

RC Kragujevac nastaviće s praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na terenu koji pokriva RC Kragujevac ozima strna žita se nalaze još uvek u različitim fazama bokorenja.

 

Ozima pšenica iz ranijih rokova setve nalazi se u fazi šest do devet stabala vidljivo (BBCH 26-29) a ona posejana kasnije u fazi četiri do pet stabala vidljivo (BBCH 24-25).

Ozimi ječam koji je ranije posejan nalazi se u fazi sedam do devet stabala vidljivo (BBCH 27-29), dok je iz kasnijih rokova setve u fazi pet do sedam stabala vidljivo (BBCH 25-27).

 

Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 15% pregledanih biljaka pšenice, mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 7-28% biljaka ječma, dok su simptomi sočivaste pegavosti (Rhynchosporum secalis) i pepelnice žita prisutne u izuzetno niskom indeksu napada na ječmu. Uopšeno govoreći, napadom patogena više su pogođeni usevi iz optimalnih rokova setve, nego oni posejani nešto kasnije.

 

 

Što se tiče prisustva štetočina, u pšenici primećene su cikade (Cicadelidae) na 8-12% posmatranih biljaka, a imago žitne pijavice (Lema melanopus) na 1% biljaka. U ječmu, prisutne su cikade na do 4% biljaka.

 

 

RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu RC Kragujevac ozima strna žita se u zavisnosti od rokova setve nalaze u različitim fazama bokorenja-od dva do pet stabla vidljivo (22-25 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom ozimog ječma utvrđeno je prisustvo mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 2-25% pregledanih biljaka, sočivaste pegavosti (Rhynchosporium secalis) na 1%  biljaka i pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 2% biljaka. Cikade (Cicadelidae) su registrovane na do 3% biljaka.

 

Kod ozime pšenice primećena je pepelnica žita na do 6% biljaka a cikade na 5%

 

 

Prisustvo biljnih vaši (Aphididae) nije zapaženo, dok je uočena pojava rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

 

Proizvođačima se može preporučiti obilazak terena i pregled na prisustvo aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se uoči više od 10 aktivnih rupa na hektaru, preporuka je postavljanje otrovnih mamaka na ulaz rupe uz napomenu da ih je obavezno zatrpati kako bi se izbeglo trovanje divljači.

 

RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na terenu RC Kragujevac ozime pšenice i ječam nalaze se u različitim fazama razvoja lista i bokorenja, u zavisnosti od rokova setve i primenjene agrotehnike.

Ozime pšenice su u fenofazi od dva lista razvijeno (BBCH 12) do bokorenja, 4 stablo vidljivo (BBCH 24). Ozimi ječam je u fazi od tri lista razvijeno (BBCH 13) do bokorenja, 4 stablo vidljivo (BBCH 24).

Vizuelnim pregledom ozimih strnih žita utvrđeno je prisustvo cikada (Cicadelidae) na od 3 % do 6 % biljaka, biljnih vaši (Aphididae) na do 7% biljaka, a kada je reč o biljnim bolestima na ozimom ječmu uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na od 0 % do 26 %  biljaka i pepelnice žita (Erysiphe graminis)  na do 2% biljaka. Na ozimoj pšenici nisu registrovani simptomi biljnih oboljenja.

Aktivne rupe od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus ) i poljske voluharice (Microtus arvalis ), nisu uočene.

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu koji pokriva RC Kragujevac usevi ozimih strnih žita nalaze se u različitim fazama razvoja, što zavisi od rokova setve i primenjene agrotehnike. Pšenica posejana u optimalnom agrotehničkom roku se nalazi u fazi od 3 lista do početka bokorenja (BBCH 13-21), dok se na površinama iz kasnijih rokova setve pšenica nalazi u fazi od 1 list razvijen do 2 lista razvijena (BBCH 11-12). Ozimi ječam iz optimalnih rokova setve je u fazi od 4 lista razvijena do početak bokorenja (BBCH 14-21), a iz kasnijih rokova setve do 2 lista razvijena (BBCH 12).

 

 

Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo bolesti i štetočina i to uglavnom na onim ozimim strninama iz ranijih rokova setve.

Na ozimom ječmu uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavost iječma (Pyrenophora teres) na do 10 % biljaka, lisnih vaši (Aphididae) na 2-9% biljaka i cikada (Cicadellidae) na 6-7% biljaka.

Na ozimoj pšenici nisu primećeni simptomi gljivičnih bolesti. Lisne vaši su uočene na 3-5% biljaka, a cikade na do 5% biljaka.

Najavljeno hladno vreme za naredni period uticaće na smanjenje brojnosti i aktivnosti štetnih insekata.

 

Tokom vizuelnog pregleda parcela nisu registrovane aktivne rupe od glodara.

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem bolesti i štetočina u ozimim strnim žitima.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na terenu RC Kragujevac usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od rokova setve i primenjene agrotehnike, nalaze u fazi kraj klasanja, pojavili se svi klasovi (BBCH 59) do početak cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 61), a ozima pšenica je u fazi od pojave lista zastavičara (BBCH 37) do kasna faza zastavičara, rukavac zastavičara nabubren (BBCH 45).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice utvrđeno je prisustvo simptoma pepelnice strnih žita (Erysiphe graminis) na do 32% biljaka, žuto-mrke pegavosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) na do 10% biljaka, a od štetočina primećena je larva žitne pijavice (Lema melanopus), pšenični tripsi (Haplothrips tritici), biljne vaši (Aphididae) i larva mramoraste stenice (Halyomorpha halys).

Na ozimom ječmu zapaženo je prisustvo mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na do 30% biljaka, sočivaste pegavosti (Rhynchosporium secalis) na do 10% biljaka, a od štetočina pored žitne pijavice, pšenični tripsi i biljne vaši.

U ovom trenutku treba naročito naglasiti značaj fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Infekcija klasa ovom gljivom nastala u toku cvetanja (na samom početku cvetanja kada su prašnici najizloženiji i najdostupniji patogenu, što je faza u kojoj se mnogi ječmovi sada nalaze na našem terenu) u uslovima vlažnog i kišovitog vremena može napraviti najveće probleme sa stanovišta upotrebljivosti zrna za humanu i stočnu ishranu. Naime, ova gljiva je u stanju da sintetiše mikotoksine štetne za zdravlje ljudi i životinja.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu RC Kragujevac u zavisnosti od rokova setve i primenjene agrotehnike, usevi ozimih strnih žita nalaze se u različitim fazama bokorenja. Ozime pšenice se nalaze u fazi od 6 do 8 stabla vidljivo (26-28 BBCH), a ječam 9 i više stabla vidljivo (29 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom na lokalitetima Lužnice, opština Kragujevac, i Bečevica, opština Knić, utvrđeno je prisustvo simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 3% biljaka i mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 8% biljaka. Na ozimoj pšenici registrovani su simptomi pepelnice strnih žita (Erysiphae gramminis) na do 2% biljaka i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) takođe na do 2% biljaka.

 

mrežasta pegavost ječma

 

Primetna su i oštećenja na listovima od ishrane odraslih jedinki žitne pijavice (Lema melanopus) u niskom intenzitetu napada.

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

1 - 10 Next