Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac > Usevi ili zasadi
Polaganje jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

Na terenu RC Kragujevac usevi kukuruza nalaze se u različitim fazama rasta stabla i početka cvetanja, u zavisnosti od rokova setve i primenjene agrotehnike.

 

Vizuelnim pregledom kukuruza na naličju lista registrovana su položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na svega nekoliko procenata biljaka. Trenutno je u toku polaganje jaja druge generacije ove štetočine.

 

velika slika

 

Prag štetnosti za merkantilni kukuruz iznosi 10% nađenih jajnih legala. S tim u vezi, važno je naglasiti da se prinosi merkantilnog kukuruza povećavaju za oko 5% ako se izvrše insekticidni tretmani za suzbijanje kukuruznog plamenca. Osim toga, svojom ishranom na zrnu i klipu ovaj insekt stvara oštećenja koja predstavljaju ulaz za fitopatogene gljive koje produkuju mikotoksine (poput Fusarium i Aspergillus vrsta).

 

Preparati registrovani u tu namenu su:

 

Ampligo 150 ZC (a.m hlorantraniliprol, lambda-cihalotrin) …0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana)

Avaunt 15 EC (a.m indoksakarb) … 0,25 l/ha (karenca 14 dana)

Coragen 20 SC, Inecor 20 SC (a.m hlorantraniliprol) … 0,1-0,15 l/ha (karenca 14 dana)

Radiant 120 SC (a.m spinetoram) … 0,4 l/ha (karenca 14 dana).

 

RC Kragujevac će nastaviti s praćenjem ove štetočine.

Polaganje jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

Na terenu RC Kragujevac usevi kukuruza se, u zavisnosti od hibrida, primenjene agrotehnike i rokova setve (koja je generalno bila dosta pomerena u odnosu na optimalni agronomski rok zbog učestalih padavina u prethodnom periodu) nalaze u fazi od razvijena 4 lista do razvijeno 9 i više listova (BBCH 14-19).

jajno leglo kukuruznog plamenca

Vizuelnim pregledom uočeno je prisustvo položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 4% pregledanih biljaka.

Tokom prošlonedeljnog pregleda jajna legla nisu registrovana pa se može reći da je otpočelo polaganje jaja prve generacije ove štetočine.

Na našem terenu nema površina pod semenskim kukuruzom, gde je prag štetnosti 5% biljaka sa jajnim leglima, dok je na merkantilnom kukuruzu prag štetnosti 10%, te se u ovom tretnutku hemijske mere ne preporučuju.

 

RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem biologije ove štetočine.

Monitoring kukukruza pred berbu 2022 god.

Na terenu koji pokriva RC Kragujevac izvršen je monitoring klipova merkantilnog kukuruza pred berbu na parcelama posejanim ranim i kasnim  hibridima.

Vizuelni pregled i ocena zdravstvenog stanja merkantilnog kukuruza pred berbu izvršeni su na sledećim lokalitetima:

-Cerovac, Lužnice, Velike Pčelice (opština Kragujevac),

-Junkovac, Zagorica, Gornja Trnava (opština Topola),

-Vučić, Veliko Krčmare, Miraševac, Sipić (opština Rača),

-Knić, Radmilović, Gruža, Borač (opština Knić),

-Lapovo (opština Lapovo),

-Batočina, Gradac, Kijevo (opština Batočina) i

-Kopljare (opština Aranđelovac).

Monitoring je organizovan tako da je njime obuhvaćeno svih sedam opština Šumadijskog upravnog okruga.

Rezultati vizuelnih pregleda zdravstvenog stanja merkantilnog kukuruza pred berbu su prikazani u tabeli:

Klipovi bez vidljivih simptoma bolesti i štetočina

46 - 95%

Klipovi sa prisutnim oštećenjima od insekata -  kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) i pamukova sovica (Helicoverpa armigera)

3 – 15 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Fusarium spp.

1 – 13 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Aspergillus spp.

1 – 4 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Cladosporium spp.

0-5%

Klipovi sa prisutnim simptomima Penicillum spp.

0 – 6 %

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Fusarium spp.

1-3%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Aspergillus spp.

0-3%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Penicillium spp.

0-2%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Cladosporium spp.

0-1%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Fusarium spp. i Aspergillus spp.

0-2%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Fusarium spp i Penicillium spp..

0-1%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Fusarium spp  i Cladosporium spp..

0-1%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Penicillium spp i Cladosporium spp..

0-1%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt, Fusarium spp , Penicillium spp i Cladosporium spp..

0-1%

Druga generacija kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

Redovnim vizuelnim pregledima kukuruza ustanovljeno je da se od ove nedelje na listovima pojavljuju jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) što znači da je sa svojom aktivnošću počela druga generacija ove štetočine. To potvrđuje i rast ulova odraslih jedinki na svetlosnoj klopci (grafik).

 

velika slika

 

Registrovano je 4% biljaka sa jajnim leglima, uz napomenu da je jedna četvrtina njih bila parazitirana od strane osica iz roda Trichogramma.

 

jajno leglo kukuruznog plamenca

 

Zbog visokih temperatura i povoljnih uslova za razvoj gljiva Aspergilus vrsta koje sintetišu aflatoksin, preporuka je da proizvođači pregledaju svoje parcele na prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca, budući da oštećenja od insekata predstavljaju otvoren put za gljivičnu infekciju, a uskoro se može očekivati piljenje larvi koje oštećuju klip i zrno.

 

Na našem terenu zastupljena je proizvodnja kukuruza namenjenog za stočnu ishranu i za ishranu ljudi, dok nema površina pod semenskim kukuruzom a kukuruz šećerac je na zanemarljivim površinama. Za merkanitlni kukuruz prag štetnosti je 10% biljaka sa jajnim leglima. U slučaju da se primeti njihovo prisustvo iznad praga štetnosti, preporuka je primena nekih od insekticida registrovanih za ovu namenu.Ukoliko se uoče parazitirana jajana legla od osica iz roda Trichogramma, koja su karakteristične crne boje, prednost treba dati insekticidima na bazi hlorantraniliprola (Coragen 20 SC) koji nemaju štetno delovanje na korisne organizme. Naročito je značajno napomenuti važnost zaštite kukuruza namenjenog za ishranu mlečnih goveda kako se mikotoksini ne bi našli u mleku.

Polaganje jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

Na terenu RC Kragujevac usevi kukuruza se, u zavisnosti od hibrida, vremena setve i primenjene agrotehnike, nalaze u fazi od 7 listova razvijeno (BBCH 17) do 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

 

Redovnim nedeljnim vizuelnim pregledima utvrđeno je prisustvo položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na naličju lišća kukuruza (na 5% pregledanih biljaka).

 

velika slika

 

Budući da u prošlonedeljnom pregledu jajna legla nisu registrovana, zaključujemo da je u toku polaganje jaja prve generacije ove štetočine.Takođe, beleže se povećani ulovi imaga kukuruznog plamenca na svetlosnim lovnim klopkama.

 

 

velika slika

 

Na našem terenu nema površina pod semenskim kukuruzom, gde je prag štetnosti 5% biljaka sa jajnim leglima, dok je na merkantilnom kukuruzu prag štetnosti 10%, te se trenutno (sa ovakvim brojnostima) hemijske mere ne preporučuju.

 

RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem biologije ove štetočine.

Druga generacija kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

Na terenu RC Kragujevac vizuelnim pregledom kukuruza na naličju lista primećena su sveže položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u niskom procentu napada. Redovnim nedeljnim pregledima, ona ranije nisu bila registrovana, što je podatak koji ukazuje da je  otpočelo polaganje jaja druge generacije ove štetočine.

jajno leglo kukuruznog plamenca

Treba istaći da je prag štetnosti kod merkantilnog kukuruza 10% biljaka sa položenim jajnim leglima, a kod kukuruza šećerca 5% biljaka. Nastaviće se sa praćenjem biologije ove štetočine.

Napominjemo da je na pojedinim parcelama gde je kukuruz gajen u monokulturi u prethodnom periodu zapažena pojava ubušivanja larvi prve generacije kukuruznog plamenca u stabljiku. Naime, ova štetočina prezimljava u biljnim ostacima iz prethodne godine u stadijumu odrasle gusenice. Gajenje kukuruza u monokulturi favorizuje njegovu pojavu, tako da je plodored svakako mera koja se preporučuje.  

oštećenja od kukuruznog plamenca

Polaganje jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)
Na terenu RC Kragujevac kukuruz se u zavisnosti od rokova setve, hibrida i primenjene agrotehnike nalazi u fazi od razvijeno 8 listova do 9 i više listova razvijeno (BBCH 18-19).
 
Na svetlosnoj lovnoj lampi se registruje povećan ulov imaga kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).
 
 
Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza uočeno je prisustvo jajnih legala na do 3% pregledanih biljaka. Trenutno je u toku polaganje jaja prve generacije ove štetočine.
 
 
Prag štetnosti u merkantilnom kukuruzu iznosi 10% biljaka na kojima se detektuju jajna legla, uz napomenu da se tretmanom nekim od registrovanih insekticida za suzbijanje kukuruznog plamenca prinos povećava za 5%.
 
RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem ove štetne vrste.
Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu

Na terenu koji pokriva RC Kragujevac izvršen je monitoring klipova merkantilnog kukuruza pred berbu na parcelama posejanim ranim i kasnim  hibridima.

Vizuelni pregled i ocena zdravstvenog stanja merkantilnog kukuruza pred berbu izvršeni su na sledećim lokalitetima:

-Opornica, Cerovac, Dragobraća (opština Kragujevac),

-Junkovac, Belosavci (opština Topola),

-Saranovo, Malo Krčmare (opština Rača),

-Sumorovac, Guncati, Toponica, Pretoke, Borač (opština Knić),

-Lapovo (opština Lapovo),

-Batočina, Badnjevac, Prnjavor (opština Batočina) i

-Banja (opština Aranđelovac).

Monitoring je organizovan tako da je njime obuhvaćeno svih sedam opština Šumadijskog upravnog okruga.

Rezultati vizuelnih pregleda zdravstvenog stanja merkantilnog kukuruza pred berbu su prikazani u tabeli:

Klipovi bez vidljivih simptoma bolesti i štetočina

21 - 88%

Klipovi sa prisutnim oštećenjima od insekata -  kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) i pamukova sovica (Helicoverpa armigera)

9 – 69 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Fusarium spp.

2 – 16 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Aspergillus spp.

1 – 5 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Cladosporium spp.

0-5%

Klipovi sa prisutnim simptomima Penicillum spp.

0 – 6 %

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Fusarium spp.

0-10%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Aspergillus spp.

0-2%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Penicillium spp.

0-2%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Cladosporium spp.

0-1%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Fusarium spp. i Aspergillus spp.

0-1%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Fusarium spp i Penicillium spp..

0-1%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Fusarium spp  i Cladosporium spp..

0-1%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: Fusarium spp  i Penicillium spp I Cladosporium spp.

0-1%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Penicillium spp i Cladosporium spp..

0-1%

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)
Na terenu RC Kragujevac, u zavisnosti od roka setve i primenjene agrotehnike, merkantilni kukuruz se nalazi u fazi od približno sva zrna dostigla punu veličinu do rana voštana zrelost: zrna meka, sadrže oko 45% suve materije (BBCH 77-83).
 
Na svetlosnoj lampi i dalje se beleži ulov imaga kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), a vizuelnim pregledom merkantilnog kukuruza utvrđeno je prisustvo jajnih legala ove štetočine u niskom indeksu napada. Štaviše, veliki procenat pregledanih jajnih legala (do 50%) parazitiran je od strane parazitne osice iz roda Trichogramma.
 
 
U pitanju je štetočina koja osim kukuruza napada i papriku, a značajna je jer pored direktnih šteta oštećenjima od ishrane larvi olakšava ulazak različitim gljivičnim patogenima, poput Aspergilus vrsta, od kojih neke mogu produkovati mikotoksine (aflatoksin) čije prisustvo u hrani namenjenoj za ljudsku i stočnu upotrebu može biti štetno po zdravlje, odnosno ima kancerogeni efekat.
 
Pošto je ova insekatska vrsta najštetnija u semenskoj proizvodnji i proizvodnji kukuruza šećerca, koje su bez većeg značaja na našem regionu, a osim toga je u visokom procentu parazitirana, ove godine ne očekuje se značajna direktna šteta koja se ogleda u oštećenju i lomljenju biljaka.
 
U svakom slučaju, proizvođačima se može preporučiti obilazak površina pod merkantilnim kukuruzom i u slučaju prisustva položenih jajnih legala na najmanje 10% biljaka, insekticidni tretman nekim od preparata:
 
Affirm 095 SG (a.m emamektin benzoat) … 1,5-2 kg/ha
Ampligo 150 ZC (a.m hlorantraniliprol, lambda-cihalotrin) … 0,2-0,3 l/ha
Avaunt 15 EC (a.m indoksakarb) … 0,17-0,25 l/ha
Coragen 20 SC (a.m hlorantraniliprol) … 0,1-0,15 l/ha
 
Važno je napomenuti da ukoliko se pregledom utvrdi prisustvo parazitiranih jajnih legala osicama Trichogramma, koja se upadljivo razlikuju svojom crnom bojom (na slici), prednost je potrebno dati preparatima na bazi aktivne materije hlorantraniliprol zbog izražene selektivnosti na korisne organizme.
Kukuruzni plamenac
Na području koje pokriva RC Kragujevac merkantilni kukuruz u zavisnosti od roka setve i grupe zrenja, nalazi se u fazi od razvijeno šest listova do 9 i više listova razvijeno (BBCH 16-19).
 
Vizuelnim pregledom biljaka kukuruza, na naličju listova utvrđeno je prisusto jajnog legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u indeksu napada 0,25.
 
 
Trenutno je u toku polaganje jaja prve generacije ove štetočine, a početak piljenja larvi se može očekivati narednih dana.
 
Ovaj insekt najveći ekonomski značaj ima na kukuruzu šećercu i semenskom usevu kukuruza, a površina pod ovim kulturama nema na terenu RC Kragujevac, izuzev pojedinačne baštenske proizvodnje kukuruza šećerca.
 
Kad je u pitanju merkantilni kukuruz, prva generacija pomenute štetočine obično se ne tretira insekticidima. Ogledima sprovedenim u sistemu PIS-a utvrđeno je da se suzbijanjem prve generacije kukuruznog plamenca u merkantilnom kukuruzu prinosi povećavaju za oko 5%. Zato se poljoprivrednim proizvođačima može preporučiti obilazak svojih useva radi utvrđivanja stepena prisustva ove štetočine pre odluke o eventualnom tretmanu.
 
Prag štetnosti je 5% biljaka sa jajnim leglima u semenskom kukuruzu i kukuruzu šećercu. Detalji o predloženim hemijskim merama se mogu videti ovde.