Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na terenu RC Kragujevac usevi ozime pšenice koji su posejani u optimalnom roku se nalaze u fazi 1-3 lista razvijeno (11-13 BBCH). Na velikom broju parcela setva je kasnila zbog kišnog perioda koji je onemogućavao berbu kukuruza.

velika slika

Monitoring ozime pšenice se vrši na dve lokacije: Cerovac (opština Kragujevac) i Veliko Krčmare (opština Rača). Vizuelnim pregledom nije registrovano prisustvo simptoma bolesti ni na jednoj od lokacija. Prisustvo cikada uočeno je na lokaciji Cerovac na 3% biljaka, dok su lisne vaši prisutne na  2% biljaka. Na lokaciji Veliko Krčmare nije primećeno prisustvo štetočina. Ni na jednoj lokaciji nije primećeno prisustvo aktivnih rupa glodara.

Pomenute insekatske vrste prenosioci su virusa patuljavosti pšenice (cikade) i žute patuljavosti ječma (lisne vaši). Najavljene niske temperature u narednim danima u velikoj meri smanjiće populaciju navedeniih štetočina, te se hemijske mere zaštite u cilju njihovog suzbijanja ne preporučuju.

Pojava fuzarioze klasa u ozimoj pšenici
Na terenu RC Kragujevac usevi ozime pšenice se u zavisnosti od rokova setve, sortimenta, primenjene agrotehnike i lokalliteta nalaze u različitim fazama razvića ploda i sazrevanja: od srednje mlečne zrelosti (BBCH 75) do tvrde voštane zrelosti (BBCH 87).
 
Vizuelnim pregledom useva na lokalitetima Cerovac i Lužnice utvrđeno je prisustvo simptoma fuzarioze klasa pšenice (Fusarium graminearum). Na prvom pomenutom punktu procenat zaraženih klasova je 18% a procenat zaražene površine klasa je 4%. Na Punktu Lužnice procenat napadnutih klasova je 13%, dok je procenat zaražene površine klasa 3,44%.
 
 
Ovaj patogen kroz svoje metaboličke procese sintetiše mikotoksine (deoksinivalenol-DON), čije prisustvo u zrnu iznad određenih vrednosti može biti štetno po zdravlje ljudi i životinja.
 
 
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na terenu RC Kragujevac ozima pšenica se u zavisnosti od rokova setve i lokaliteta nalazi u fenofazi od devet i više stabla vidljivo (BBCH 29) do početak rasta stabljike (BBCH 30). Ječam je u fazi vlatanja, od vidljivo prvo kolence  (BBCH 31) do vidljivo drugo kolence (BBCH 32).

 

Vizuelnim pregledom useva ječma, na lokalitetima Lužnice i Cerovac, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 2% do 4% biljaka, kao i simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 4% do 8% biljaka.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva ječma i ukoliko se u fazi vlatanja registruje preko 10% biljaka sa simptomima bolesti sprovođenje hemijskih mera zaštite po preporuci od 16.3. (vidi preporuku).

 

 
 

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti kao ni pojava poljskih glodara.

 

Takođe, na usevima ozime pšenice i ječma je primećeno prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus) u niskim indeksima napada, kao i oštećenja na listovima od njihove dopunske ishrane.

 

RC Kragujevac nastavlja sa redovnim praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Na terenu RC Kragujevac (lokaliteti Cerovac i Lužnice) ozima pšenica se nalazi u fazi osam do devet listova razvijeno (BBCH 18-19), dok je ječam u fazi početak bokorenja, vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 21).
 
 
Vizuelnim pregledom nije registrovano prisustvo štetočina i patogena.
 
RC Kragujevac nastavlja s praćenjem zdravstvenog stanja ozimih žita.
Zdravstveno stanje ozimih useva
Na teritoriji RC Kragujevac ozima pšenica nalazi se u fazi dva do pet listova razvijena (12-15 BBCH), a na manjem broju parcela pšenica još nije iznikla. Ozimi ječam je u fazi pet do sedam listova razvijeno (15-17 BBCH).
 
 
Vizuelnim pregledom nije utvrđeno prisustvo biljnih bolesti, a od štetočina prisutne su lisne vaši (Aphididae) i cikade (Cicadellidae) u niskim brojnostima.
 
RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnina. 
ZDRAVSTVENO STANJE OZIMIH USEVA
 Na teritoriji koju pokriva RC Kragujevac ozima pšenica se nalazi u fenofazi 2-4 lista razvijeno (12-14 BBCH skale), a ozimi ječam je u fenofazi 2-3 lista razvijeno (12-13 BBCH skale).

Vizuelnim pregledom nisu registrovani simptomi od gljivičnih bolesti, ali jesu fiziološke promene na vrhovima liski nastale kao posledica štetnog dejstva niskih temperatura (mraz).

Nastaviće se sa monitoringom ozimih kultura, a poljoprivrednim proizvođačima se savetuje obilazak parcela.

ozima pšenica

Setva pšenice i ječma na posmatranim parcelama izvršena je 02.11.2016. godine, a posmatrane sorte pšenice bile su NS 40 S, Ilina i Simonida, dok su sorte ječma Nonius, Rudnik i Zlatnik

Štetni uticaji klimatskih faktora i glodara na strnim žitima

Redovnim obilaskom terena koji pokriva RC Kragujevac na mnogim parcelama primećena je pojava žutila na pšenici. Postojala je nedoumica u pogledu razloga ove promene, pa se sumnjalo da bi eventualno uzrok mogli biti virusi. Ipak, na osnovu dve parcele na koje smo naišli na lokalitetu Lužnice 24.12.2013., od kojih je jedna imala upadljive simptome žutila listova, dok je druga imala zdravu, zelenu boju, kao i na osnovu analize agrotehničkih mera koje su pratile uzgoj pšenice na ove dve parcele, došli smo do zaključka da je uzrok ove pojave čisto fiziološke prirode.

 

 

Naime, jesen i dosadašnji deo zime protekli su s malom količinom padavina i neobično visokim temperaturama, pa je to ubrzalo rast i razviće biljaka, no nedostatak vlage je ipak uslovio fiziološke promene koje se očitavaju u vidu žutila listova. Pšenica koja ima simptome žutila na listu, posejana je ranije, 09.10.2013., dok je pšenica bez simptoma posejana kasnije, 17.11.2013. Parcele se nalaze jedna pored druge i na obe je predusev bio kukuruz, a đubrenje je bilo identično-u jesen je bačen MAP 150 kg/ha. Pšenica iz kasnije setve nije toliko odmakla u svojoj vegetaciji, shodno tome njeni zahtevi prema vlažnosti su skromniji i potrošnja nije bila u toj meri intenzivna kao kod pšenice iz ranijih rokova setve. U uslovima deficita vlage, a samim tim i nemogućnosti da biljka usvaja hraniva raspoloživa u zemljištu, na pšenici koja je dalje odmakla, došlo je do pojave žutila na listu.

 

 

Očekuje se da će padavine koje su u najavi promeniti stanje na njivama kada je ovaj fiziološki poremećaj u pitanju, tako da ne postoje neka mere koje bi se u ovom trenutku mogle preporučiti.

Takođe, blaga zima i visoke temperature izmamile su iz svojih rupa i glodare-poljske miševe (Apodemus agrarius) i poljske voluharice (Microtus sp.). Oštećenja od glodara primetna su na poljima pod strnim žitima pa se poljoprivrednicima preporučuje da obiđu svoje njive i ukoliko primete aktivne rupe (oko kojih su prisutna oštećenja i tragovi ovih štetočina po zemljištu) potrebno je da u njih postave zatrovane mamke na bazi aktivne materije cink-fosfid ili bromadiolon. Nakon postavljanja mamaka rupe je potrebno zatrpati kako ne bi došlo do neželjenog trovanja divljači i domaćih životinja koje bi eventualno mogle doći u kontakt sa mamcima.