Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > U pšenicama prisutna cikada koja prenosi virus patuljavosti (kržljavosti)
U pšenicama prisutna cikada koja prenosi virus patuljavosti (kržljavosti)
Na području delovanja RC Kikinda u toku je setva ozimih useva pšenice i ječma, dok su usevi posejani početkom oktobra meseca u fazi klijanja i nicanja do faze razvoja 1-2 lista (BBCH 09-12).
 
Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo cikade Psammotettix alienus - vektora virusa patuljavosti (kržljavosti) pšenice Wheat Dwarf Virus - WDV.
 
 
Odrasla cikada je veličine 3,5-4,5 mm, bledo smeđe boje i sa trouglastom glavom.
 
Prezimljava u stadijumu jajeta u biljnom tkivu, a tokom godine razvija više generacija (2-4 generacije).
 
U našim agroekološkim uslovima prisutna je od maja do decembra meseca, suvo i toplo vreme pogoduju razvoju ove cikade. Često se nalazi u usevima crvene deteline, lucerke, na travama i pšenici. Tokom leta se hrani na zakorovljenim parcelama i na nezaoranim žetvenim ostacima. Već u  jesen prelazi na tek iznikle useve pšenice i ječma. Samonikli usevi pšenice tokom leta predstavljaju najznačajniji izvor inokuluma.
 
Ishranom se cikade inficiraju u toku jeseni i prenose virus na tek iznikle biljke. Početni simptomi se uočavaju tek u rano proleće, u vidu manjih ili većih oaza žute boje koje su nepravilno raspoređene po parceli. Na parceli se uočavaju oaze sa biljkama koje zaostaju u porastu kao i propadanje bokora. Inficirane biljke su sterilne i ne donose klas ili je formiran klas sa malim brojem zrna. Inficirana cikada ostaje infektivna ceo svoj život, a zarazu mogu da prenesu svi larveni stadijumi cikade.
 
U našoj zemlji nema definisanog praga štetnosti za ovi cikadu kao ni u standardu Evropske organizacije za zaštitu bilja (EPPO Standard). U Rumuniji se koristi prag od 5 cikada po metru kvadratnom.
 
Više o cikadi i virusu patuljavosti (kržljavosti) pšenice se može pročitati na linku:

Comments

There are no comments yet for this post.