Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na terenu RC Kragujevac usevi ozimog ječma nalaze se u fazi 1-3 lista razvijeno (11-13 BBCH skale).

velika slika

Monitoring se vrši na dve lokacije: Petrovac (opština Kragujevac) i Veliko Krčmare (opština Rača). Vizuelnim pregledom nije registrovano prisustvo simptoma bolesti ni na jednoj od lokacija. Prisustvo cikada uočeno je na lokaciji Petrovac na 3% biljaka, dok su lisne vaši prisutne na  5% biljaka. Na lokaciji Veliko Krčmare nije primećeno prisustvo štetočina. Ni na jednoj lokaciji nije primećeno prisustvo aktivnih rupa glodara.

Lisne vaši su prenosioci virusnog oboljenja žute patuljavosti ječma. U zavisnosti od momenta infekcije ispoljavaju se različiti simptomi. Najopasnija je jesenja infekcija, jer u tom slučaju prinos može potpuno izostati. U slučaju kasnijih infekcija dolazi do pojave kržljavosti biljaka, žutila listova i smanjenja prinosa. Topla jesen, blaga zima i izostanak oštrih mrazeva pogoduje aktivnostima lisnih vaši i povećava mogućnost pojave infekcije. Nakon mrazeva, čija se pojava prognozira u naredom periodu, populacija lisnih vaši znatno opada i smanjuje se opasnost od pojave ovog oboljenja, s toga se ne preporučuju hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja ovih štetočina.

Pojava fuzarioze klasa u ozimom ječmu
Na terenu RC Kragujevac ozimi ječam nalazi se u fazi od kasna mlečna zrelost (BBCH 77) do rana voštana zrelost (BBCH 83).
 
Vizuelnim pregledom  useva ječma, na lokalitetima Cerovac i Lužnice, opština Kragujevac, registrovano je prisustvo simptoma fuzarioze klasa (Fusarium graminearum) na do 7% klasova. Simptomi su zahvatili površinu klasa manju od 10%.
 
 
Do infekcije klasa ovom gljivom može doći u svim fazama njegovog razvoja, ali je najštetnija u toku cvetanja, odnosno na samom početku cvetanja, i to u uslovima vlažnog i kišovitog vremena. Tada su prašnici izloženi u spoljnoj sredini i samim tim najdostupniji napadu patogena. Zato se i hemijske mere zaštite preporučuju na samom početku cvetanja, kada 5% klasova izbaci prašnike, pred najavljene padavine. Naknadni i raniji tretmani nemaju ekonomsku niti biološku opravdanost.
 
RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma.
Žuta patuljavost ječma (Barley yellow dwarf-BYD)

Žuta patuljavost ječma predstavlja virusno oboljenje koje se javlja na žitaricama i drugim biljkama iz porodice trava. Najvažniji priridni domaćini su joj ječam, ovas i pšenica. Virus parazitira na preko  100 vrsta iz porodice  trava (Poaceae).

Simptomi koji se javljaju na zaraženim biljkama su zaostalost u porastu (patuljavost) i žutilo na listu. Jačina simptoma kojii se pojavljuju zavisi od od fenofaze kada je biljka zaražena. Zaraženi listovi su puniji i stoje uspravno. Pšenica je najosetljivija prema virusu u fenofazi klijanja. Zaražene biljke dostižu trećinu svoje veličine, obično ne klasaju, a prinosi su neznatni. Na zaraženim listovima jačma u početku se javljaju pege žuto zelene boje koja kasnije prelazi u crvenkastu i tamnocrvenu boju. Ukoliko do infekcije dodje kasnije, crvena boja je lokalizovana na ivici liske. Slične simptome mogu izazvati i abiotski faktori kao što su niska temperatura, višak ili manjak vode u zemljištu, nedostatak đubriva i oštećenje od herbicida.

Zaraza se ostvaruje najčešće u toku jeseni kada je usev u stadijimu razvoja jednog ili više malih listova.  Na pojavu bolesti povoljno deluju povišene temperature u toku zime što je ove godine bio slučaj. Bolest se prenosi isključivo lisnim vašima. Vaši se tokom jeseni hrane zaraženim biljkama i prelazeći sa ishranom na zdrave biljke, prenose zarazu.  

uzorak ječma na kojem je laboratorijski potvrđeno prisustvo virusa BYD

Ukoliko se u toku jeseni ostvari infekcija, bolest je  nemoguće suzbijati. Zato je neophodno pratiti naseljavanje vektora biljnih vašiju na parcele sa izniklom pšenicom u toku jeseni.   

izgled parcele pod ječmom zaražene virusom BYD

 

vaši-vektori virusa žute patuljavosti ječma