Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimih žita na području RC Beograd
Zdravstveno stanje ozimih žita na području RC Beograd

Vizuelnim pregledom useva pšenice na lokalitetu Padinska Skela, konstatovano je da se pšenica nalazi u fenofazi bokorenja, BBCH 24-25. Na pregledanim biljkama uočeno je prisustvo simptoma pepelnice žita- Erysiphae graminis na 25% pregledanih biljaka i sive pegavosti lista pšenice - Septoria tritici na 4% pregledanih biljaka.

Slika1. Usev pšenice

Vizuelnim pregledom useva ječma, na lokalitetu Padinska Skela, konstatovano je da se isti nalaze u fenofazi bokorenja, BBCH 28-29. Registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 78% biljaka  i pepelnice žita (Erysiphae graminis) na 36% biljaka.
 
Slika 2. Usev ječma
 
RC Beograd nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice i ječma.

Comments

There are no comments yet for this post.