Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Povećanje brojnosti glodara  

Preporuke: Povećanje brojnosti glodara

Open

Naslov preporuke

Povećanje brojnosti glodara 

Tekst

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom useva strnih žita je uočeno povećanje brojnosti aktivnih rupa od poljskih glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus)  i poljske voluharice (Microtus arvalis) u odnosu na preglede u predhodnom periodu. 

Na većini parcela konstantovane su brojnosti koje spadaju u nisku do srednju kategoriju brojnosti, dok je na pojednim parcelama u blizini utrina i samim utrinama registrovana visoka kategorija brojnosti. Poljski glodari najveće štete trenutno prave na ozimim usevima strnog žita hraneći se zelenom biljnom masom.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje, u skladu sa vermenskim uslovima, obilazak parcela u cilju sagledavanja broja aktivnih rupa.

Ukoliko se registruje brojnost glodara iznad praga štetnosti (poljski miš 10-50 aktivnih rupa po ha, poljska voluharica 10-500 aktivnih rupa po ha),  preporuka je primena rodenticida u obliku gotovih mamaka na bazi cink fosfida u količini 5 -10 g po aktivnoj rupi.

Nakon ubacivanja gotovih mamaka u aktivne rupe iste treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljih životinja i ptica.

Region

Pančevo 

Štetni organizmi

Poljska voluharica (microtus arvalis); Poljski miš (apodemus sylvaticus) 

Usev/zasad

Pšenica; Ječam 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 15.12.2023 11:03  by RC Pančevo 
Last modified at 18.12.2023 9:16  by Boško Jezerkić