Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo > Usevi ili zasadi
Prisustvo braon mramoraste stenice (Halomorpha halys) u zasadu vinove loze

Zasadi vinove loze se nalaze u fazi od punog cvetanja do faze kraj cvetanja (BBCH 65-69).

 

Tokom vizuelnog pregleda zasada vinova loze utvrđeno je prisustvo imaga braon mramoraste stenice (Halomorpha halys) na do 2% biljaka.

Ova štetočina je izraziti polifag i njeno  prisustvo je registrovano na velikom broju poljoprivrednih kultura. Porast brojnosti ove vrste predstavlja potencijal da postane ekonomski značajna štetočina velikog broja gajenih biljaka u našoj zemlji.

Štete u zasadu vinove loze prave larve i imaga tokom ishrane, sisanjem biljnih sokova iz svih nadzemnih delova biljke. Najveće štete pravi u vreme sazrevanja grožđa,  gde usled ishrane dolazi do deformacije bobica, kao i promene boje i ukusa. Takvo grožđe gubi tržišnu vrednost. Takođe, mesta uboda predstavljaju ulazna mesta za razvoj mnogih patogena, pre svega prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea).

 

RC Valjevo nastavlja sa praćenjem zdravstevenog stanja vinove loze.

Prisustvo štetnih organizama u zasadu vinove loze

Na području delovanja RC Valjevo zasadi vinove loze se nalaze u fazi početka cvetanja (BBCH 61).

Tokom vizelnog pregleda zasada uočeno je prisustvo štetočina, u niskom indeksu napada i to:

·         Bicticus  betulae – cigaraš

Ovaj insekt se javlja  i u zasadima kruške, šljive, leske. Prezimljava u stadijumu imaga pod korom ili na nekom drugom skrivenom mestu. Oštećenja su karakteristična u vidu uvijenih listova, nalik na cigaru. Ženke pre polaganja jaja izgrizaju peteljku lista, pa se on suši i lakše ga savijaju. U jedan savijeni list položi nekoliko jaja, prethodno bušeći rupicu. Tokom svog života napravi nekoliko cigara, a položi 50-60 jaja. Cigaru pravi od jednog lista vinove loze.

·         Eryophies vitis - lozina grinja šiškarica

Karakterističan simptom napada su deformacije na listovima. Na licu listova su u vidu bradavičastih, tamno zelenih izraštaja, a sa naličja su kolonije grinja beličaste boje. U zavisnosti od sorte, boja prevlake kasnije može imati  riđasti ili ljubičasti sjaj. Listovi se na kraju suše, pa grinje prelaze na mlađe delove biljke. Ova štetočina nanosi veće štete u zasadu vinove loze kada je u prenamnoženju. U cilju pravovremenog suzbijanja ove štetočine RC Valjevo je objavilo preporuku.

RC Valjevo će nastaviti sa praćenjem zrdavstvenog stanja vinove loze.

Eska vinove loze

Na području delovanja RC Valjevo zasadi vinove loze se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi od zatvaranje grozda: potpuno dodirivanje bobica do faze početak sazrevanja bobica: bobice početak šarka (BBCH 79-81).

Tokom vizuelnog pregleda zasada uočavaju se karakteristični simptomi eske vinove loze na 3% čokota u zasadu.

Ovo oboljenje prouzrokuje nekoliko patogena, od kojih se kao najznačajniji smatraju Fomitiporia mediterranea, Phaeoacremonium aleophilium, Phaeomoniella chlamydospora i dr. Smatra se da je ovo bolest starijih vinograda, starosti osam do deset godina i sarijih. Mađutim, sve češća je pojava simptoma na mladim čokotima, starosti od dve do pet godina.

Razlikujemo dva tipa ove bolesti. Hronični oblik se odlikuje sušenjem lišća i opadanjem, koji je češći, i akutni koji se karakretireše iznenadnim sušenjem (apopleksijom) čokota. Simtomi se javljaju na listovima, lastarima i bobicama. 

 

U zoni između nerava lista javljaju se izdužene žute ili crvenkastosmeđe nekroze. Između tog nekrotičnog dela nastaje šira ili uža zelena zona oko nerava. Može doći do opadanja listova pre vremena.

Zaraženi lastari zaostaju u porastu i venu i ne dolazi do njihovog zdrvenjavanja. Infekcija vaskularnog tkiva mlade loze ovim patogenima  ima za posledicu začepljenje ksilemskih kanala, a venjenje i izumiranje (apopleksija) čokota naročito su izraženi u leto, za vreme visokih dnevnih temperatura. Međutim, u etiologiji bolesti na starijoj lozi su uključeni i patogeni prouzrokovači truleži drveta. Najdominantniji patogen je Fomitiporia punctata, čiji su simptomi prisustva na starijem drvetu vinove loze u vidu bele truleži srži.

Simptomi na bobicama se javljaju u vidu sitnih pega tamne boje, koje se spajaju pri jačem napadu i dolazi do njihovog pucanja i sušenja. Znatno je narušen sadržaj šećera i aroma u zaraženim bobicama.

Navedeni patogeni ostvaruju infekcije preko rana od rezidbe ili oštećenja od grada.

Najvažije su preventivne mere zaštite od ovog patogena, koje podrazumevaju:

·         sadnju zdravih loznih kalemova

·        u cilju sprečavanja širenja bolesti potrebno je tokom rezidbe dezinfikovati alat (dezinfekcija makaza i drugog pribora je 70%-tnim alkoholom)

·        premazivanje rana od rezidbe kalemarskim voskom, a orezane delove izneti iz vinograda i spaliti

·        uklanjanje zaraženih čokota iz vinograda i njihovo spaljivanje.

Prisustvo cigaraša (Byctiscus betulae) u zasadu vinove loze

Na pordučju  delovanja RC Valjevo, lokalitet Babina Luka, zasad vinove loze se nalazi u fenofazi cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (BBCH 57).

 

Vizuelni pregledom zasada uočeni su simptomi prisustva cigaraša (Byctiscus betulae), u vidu uvijenih listova. Daljim pregledom listova registrovano je prisustvo larvi ove štetočine.

Ovo je polifagna vrsta, koja se najčešče javlja u zasadima vinove loze i kruške. Ima jednu generaciju godišnje. Prezimeli imago se javlja u proleće i dopunski se hrani. Nakon kopulacije, ženke zasecaju peteljku lista i on vene. Zatim uvijaju list u obliku cigare, gde polažu jaja. Larve se razvijaju i hrane unutar umotanog lista.

Štete mogu biti značajne u rasadnicima i na mlađim stablima.

Mere suzbijanja se zasnivaju na sakupljanju i uništavanju uvijenih listova, dok se hemijski tretman sprovodi samo pri jakom napadu. Pragom tolerantnosti se smatra 1-2 imaga po čokotu vinove loze.

RC Valjevo će nastaviti sa praćenjem štetočina u zasadima.