Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozimih useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Valjevo usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti od rokova setve nalaze u fazi od dva do pet listova razvojeno (BBCH 12-15).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice uočeno je prisustvo simptoma sive pegavosti lista (Septoria tritici) na do 2% biljaka. Takođe, registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 5% biljaka.  

Pregledom useva ječma uočeno je prisustvno simptoma:

   mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na do 5% biljaka i

   pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 3% biljaka.

Registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 3% biljaka.

Prisustvo cikada (Cicadelidae) nije registrovano, dok se zbog niskih temperatura brojnost lisnih vaši smanjuje. Tokom pregleda nisu uočene ni aktivne rupe od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

RC Valjevo nastavlja sa monitoringom zdravstvenog stanja ozimih useva pšenice i ječma.

Prisustvo štetnih insekata u usevu ozime pšenice

Na području delovanja RC Valjevo setva ozime pšenice je u toku. Posejano je oko 60% od planiranih površina, dok se oko 10% useva, koji su pojesani u prvoj polovini oktobra, nalazi u fazi nicanja do 1-2 razvijena lista (BBCH 10-12).

 

 

 

Vizuelnim pregledom ozime pšenice, na lokalitetu Babina Luka,  registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši  (Aphididae)   na do 3% biljaka, dok prisustvo cikade Psammotettix alienus  nije uočeno.

 

Primena insekticida se preporučuje kada se u početnim fazama razvoja pšenice uoči 10 % biljaka sa lisnim vašima i cikadama.

 

Prognozirano toplo vreme za naredni period pogodovaće razvoju i povećanoj aktivnosti štetnih insekata, s toga treba obratiti pažnju na njihovo prisustvo u poniklim usevima pšenice.

 

RC Valjevo nastavlja sa monitoringom štetnih organizama u usevima ozime pšenice.

Pregled zdravstvenog stanja useva ječam

Na području delovanja  RC Valjevo usevi ozimog ječma se nalaze u različitim fazama razvoja ploda  (BBCH 73-77).

Tokom vizuelnog pregleda useva ječma utvrđeno je prisustvo simptoma šturosti klasa pšenice i ječma (Fusarium graminearum),  na do 6% biljaka. Simptomi su prisutni na klasu pri osnovi, ali i na plevama; u vidu rozikaste prevlake od micelije i sporonosnih organa gljive.  Infekcija ovim patogenom se može ostvariti u periodu cvetanja i tokom razvoja klasa. Razvoju infekcije pogoduje toplo vreme sa padavinama i povećana relativna vlažnost vazduha. Fuzarioza  klasa dovodi do smanjenja prinosa, kvaliteta i klijavosti zrna. Na zaraženim zrnima ovaj patogen može da sintetiše mikotoksine.

Takođe, vizeulnim pregledom utvrđeno je prisustvo stenica na do 3% biljaka.

RC Valjevo će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ječma.

Prisustvo insekata u usevu pšenice

Na području RC Valjevo usevi pšenice se nalaze u fazi porast stabla (BBCH 30).

Tokom vizuelnog pregleda useva registrovano je prisustvo insekata u različitom indeksu napada.

Prisustvo vaši (Aphididae) je registrovano u indeksu napada 1.25.

 
 

Imago žitne pijavice (Lema melanopus) je registrovan u indeksu napada 0.75. Prezimljava imago u zemljištu. Hrani se na listu izgrizajući ga u vidu pruga. Daljom ishranom larvi gornjim slojem lista pojavljuju se prozidne izdužene pruge.

Kritični pragovi štetnosti za žitnu pijavicu su 15 imaga/m2 ili 0,5 do 1 larva po biljci.

 

 

Prisustvo stenica (Aelia sp., Dolycorus sp.) je registrovano je u indeksu 0.75. Prezimljavaju kao imago, a razvijaju jednu generaciju godišnje. Štetu pravi imago i larve IV i V larvenog stupnja. Sišući sokove dolazi do sušenja centralnog lista, pa se samim tim usporava rast biljke. Mlađi larveni stupnjevi se hrane na donjim delovima biljaka. Kritičan prag štetnosti je 4-5 imaga/m2.

 

RC Valjevo nastavlja sa monitoringom useva pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Valjevo usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti od roka setve, lokaliteta i ekspozicije terena, nalaze u različitim fazama bokorenja, od četiri do sedam sekundarnih stabala razvijeno (BBCH 24-27).

 

U usevu pšenice registrovano je prisustvo simptoma  sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 2% biljaka.

 

U usevu ječma registrovano je prisustvo simptoma:

sočivaste pegavost ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka, kao i

 

mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 3% biljaka.

 
 
 

Tokom vizuelnog pregleda useva nije registrovano prisustvo štetočina.

RC Valjevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ječma i pšenice.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Valjevo usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od sortimenta, roka setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 21-23).

 

Tokom vizulenog pregleda useva nije registrovano prisustvo simptoma bolesti. U usevima ječma su registrovani simptomi oštećenja nastali pod uticajem niskih temperatura u predhodnom periodu na do 5% biljaka.

U usevu pšenice registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis) ispod praga štetnosti, kao i prisustvo vaši (Aphididae) u indeksu napada 1,25.

 

RC Valjevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozimih useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Valjevo, usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od 3 do 4 lista razvijeno (BBCH 13-14), dok se usevi ozimog ječma nalaze u fazi od 4 do 6 listova razvijeno ( BBCH 14-16).

Tokom vizuelnog pregleda useva ozimih strnih žita, registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis). Na pojedinim lokalitetima opštine Ub, beleži se do 30 aktivnih rupa od poljskog miša po hektaru. Hrane se podzemnim zelenim delovima biljke, kao i zrnevljem i plodovima. Najveće štete najstaju nakon setve, jer odnose posejano seme u svoje leglo, što se  kasnije u polju vidi - oaze. Kada su uslovi povoljni dolazi do brzog porasta populacije.

Preventivne mere zaštite od ovih glodara:

·         Duboko oranje,

·         Zaoravanje žetvenih ostataka,

·         Pravovremena setva i žetva i

·         Izolacaija od postojećih žarišta (lucerišta i drugih).

Ove štetočine imaju prirodne neprijatelje kao što su: ptice grabljivice, lisice, lasice, mačke; pa je još jedna od preventivnih mera briga o prirodnim neprijateljima.

Prag štetnosti za poljskog miša je 10-50 aktivnih rupa po hektaru, dok je za poljsku voluharicu prag štetnosti od 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru. Ukoliko se registruju brojnosti aktivnih rupa iznad navedenog praga štetnosti, proizvođačima se preporučuje postavljanje registrovanih, gotovih mamaka. Važno je naznačiti da rupe sa postavljenim macima treba zatrpavati, kako bi se očuvalo zdravlje ptica i drugih divljači.

U usevima nije registrovano prisustvo drugih štetočina i bolesti.

RC Valjevo će nastaviti sa praćenjem zdravstevonog stanja useva pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Valjevo, usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti od rokova setve i lokaliteta, nalaze u fazi od pojave prvog lista iz stabaoca do faze tri lista razvijeno (BBCH 10-13).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 4% biljaka, dok je prisustvo cikada (Cicadelidae) registrovano na do 2% biljaka.

 

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak i pregled useva. Cikada Psammotettix alienus je dominantno prisutna vrsta u našim usevima, a vektor je virusa koji može prouzrokovati velike štete u usevu.

Hemijski tretman se ne preporučuje, jer nije dostignut prag štetnosti, koji prema EPPO standardu PP 2/11(1) u ovim fazama razvoja useva iznosi 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši.

Takođe, tokom pregleda obratiti pažnju na prisustvo aktivnih rupa od glodara: poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i/ili poljske voluharice (Microtis alvaris) i ukoliko se uoči njihovo prisustvo na nivou od preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena registrovanih rodenticida, uz pridržavanje mera zaštite divljači.

RC Valjevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

Žitni pivac (Anisoplia austriaca)

Na području delovanja RC Valjevo, usevi ječma se u zavisnosti od lokaliteta i roka setve nalaze u fenofazi od kasna mlečna zrelost do rana voštana zrelost (BBCH 77-83).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo žitnog pivca (Anisoplia austriaca) po obodima parcela u niskoj brojnosti.

Ova štetočina se pored ječma javlja i u usevu raži, pšenice i livadskih trava. Odrasi insekti su dužine tela 12-15 mm, smeđe boje sa crnom glavom. Aktivni su u najtoplijem delu dana. Prezimljavaju u zemljištu u stadijumu larve, koja je žućkasto bele boje sa tamnom glavom, takozvana grčica. Štete pravi  imago hraneći se mlečno zrelim zrnima, a jedan odrastao insekt može oštetiti do desetak klasova. Larva pravi štete tako što se hrani u zemljištu korenjem biljaka. Najčešće ih srećemo po obodima parcela.

Žitni pivci su redovne štetočine strnih žita. Javljaju se u manjem obimu, ali im za razvoj pogoduju visoke temperature sa izrazitom sušom i tada njihova brojnost može biti visoka.

RC Valjevo će nastaviti sa monitoringom ječma i praćenjem brojnosti ove štetočine.

Žitna pijavica u usevima pšenice

Na terenu RC Valjevo, vizuelnim pregledom useva pšenice, registrovano je prisustvo imaga i jaja žitne pijavice (Lema melanopus).

U ovom periodu, u toku  je period dopunske ishrane i polaganja jaja. Mere zaštite useva pšenice se vrše suzbijanjem larvi žitne pijavice i to ukoliko je prisutno 0,5-1 larva po listu.  

Pored ove štetočine, uočeno je i prisustvo lisnih vaši u indeksu napada 2.25.

RC Valjevo nastavlja sa monitoringom strnih žita i štetnih organizama.

1 - 10 Next