Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Početak piljenja larvi cikade Scaphoideus titanus

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama cvetanja: od faze početak cvetanja do faze punog cvetanja (BBCH 61-65).

Slika 1: Faza vinove loze BBCH 65

Vizuelnim pregledom zasada, na naličju listova, registrovano je prisustvo tek ispiljenih larvi cikade Scaphoideus titanus. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

Slika 2: Larva prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus

Cikada vinove loze Scaphoideus titanus (Auchenorrhyncha: Cicadellidae) je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje oboljenje ZLATASTO ŽUTILO VINOVE LOZE.

Ova cikada je izraziti monofag što znači da svoje razviće završava isključivo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jaja ispod kore dvogodišnjih lastara. U našim agroekološkim uslovima početak piljenja larvi se odvija tokom maja ili juna. Larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva, a odrasle jedinke se pojavljuju tokom juna ili jula i ostaju u vinogradu sve do septembra.

S obzirom da se nalazimo na samom početku piljenja larvi ove štetočine, a da su tek treći larveni stupnjevi sposobni da prenesu fitoplazmu, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Način pregleda vinograda na prisustvo navedene cikade kao i izgled larvi, odraslih jedinki i simptoma zlatastog žutila, možete pogledati na Youtube kanalu PIS-a na linku.

Početak piljenja larvi cikade Scaphoideus titanus

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od cvast nabubrela (BBCH 55) do faze cvasti potpuno razvijene (BBCH 57).

Vizuelnim pregledom zasada, na naličju listova, registrovano je prisustvo tek ispiljenih larvi cikade Scaphoideus titanus. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

Cikada vinove loze Scaphoideus titanus (Auchenorrhyncha: Cicadellidae) je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje oboljenje ZLATASTO ŽUTILO VINOVE LOZE.

Ova cikada je izraziti monofag što znači da svoje razviće završava isključivo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jaja ispod kore dvogodišnjih lastara. U našim agroekološkim uslovima početak piljenja larvi se odvija tokom maja ili juna. Larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva, a odrasle jedinke se pojavljuju tokom juna ili jula i ostaju u vinogradu sve do septembra.

S obzirom da se nalazimo na samom početku piljenja larvi ove štetočine, a da su tek treći larveni stupnjevi sposobni da prenesu fitoplazmu, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Početak piljenja larvi cikade Scaphoideus titanus

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze se nalaze u početnim fazama cvetanja.

Vizuelnim pregledom vinove loze, na naličju listova, registrovano je prisustvo tek ispiljenih larvi cikade Scaphoideus titanus, u indeksu napada 0,5. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

Larva Scaphoideus titanus

Cikada vinove loze Scaphoideus titanus (Auchenorrhyncha:Cicadellidae) je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje oboljenje ZLATASTO ŽUTILO VINOVE LOZE. S obzirom da se nalazimo na samom početku piljenja larvi ove štetočine, a da su tek treći larveni stadijumi sposobni da prenesu fitoplazmu, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus u vinogradima

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze se nalaze u početnim fazama cvetanja.

Vizuelnim pregledom vinove loze, na naličju lista, registrovano je prisustvo tek ispiljenih larvi cikade Scaphoideus titanus. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

Larva Scaphoideus titanus

Cikada vinove loze Scaphoideus titanus (Auchenorrhyncha:Cicadellidae) je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje oboljenje ZLATASTO ŽUTILO VINOVE LOZE.

Ova cikada je izraziti monofag što znači da svoje razviće završava isključivo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jaja ispod kore dvogodišnjih lastara. U našim agroekološkim uslovima početak piljenja larvi se odvija tokom maja meseca. Larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva, a odrasle jedinke se pojavljuju tokom juna i ostaju u vinogradu sve do septembra.

Direktne štete od ishrane ovih cikada (ishranjuju se floemskim sokovima) su zanemarljive, ali su zato indirektne štete, kao vektori fitoplazme FD, izuzetno velike.

Da bi cikada postala infektivna mora se najpre ishranjivati na zaraženim čokotima vinove loze u trajanju od nekoliko sati. Zatim mora da prođe inkubacioni period (vreme koje je potrebno da prođe od momenta unošenja fitoplazme u telo cikade do mogućnosti da ih cikada prenese na drugu biljku) koji za ovu cikadu iznosi 21 dan. Uzimajući ove činjenice u obzir, tek larve trećeg razvojnog stadijuma mogu da postanu infektivne i tu sposobnost zadržavaju do kraja života. Fitoplazma FD ne prenosi se na potomstvo cikade.

S obzirom da se nalazimo na samom početku piljenja larvi ove štetočine, a da su tek treći larveni stupnjevi sposobni da prenesu fitoplazmu, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Novi Sad nastavlja praćenje cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pojava cikade Scaphoideus titanus

Na severnim obroncima Fruške gore zasadi vinove loze se nalaze u fazi cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (BBCH 57).

Vizuelnim pregledom vinove loze, na naličju lista, registrovano je prisustvo tek ispiljenih larvi cikade Scaphoideus titanus, u indeksu napada 0,06. Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree koja izaziva oboljenje na vinovoj lozi - zlatasto žutilo vinove loze. S obzirom da se nalazimo na samom početku piljenja larvi ove štetočine, a da su tek treći larveni stadijumi sposobni da prenesu fitoplazmu, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.
 
 
Cikada vinove loze Scaphoideus titanus

Cikada vinove loze Scaphoideus titanus (Auchenorrhyncha:Cicadellidae) je jedini poznati vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje oboljenje ZLATASTO ŽUTILO VINOVE LOZE.

Ova cikada je izraziti monofag što znači da svoje razviće završava isključivo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jaja ispod kore dvogodišnjih lastara. Larve se pile od polovine maja i prolaze kroz pet razvojnih stadijuma. Odrasle jedinke se pojavljuju u junu i ostaju u vinogradu sve do septembra.

Direktne štete od ishrane ovih cikada (ishranjuju se floemskim sokovima) su zanemarljive, ali su zato indirektne štete, kao vektori fitoplazme FD, izuzetno velike.

Da bi cikada postala infektivna mora se najpre ishranjivati na zaraženim čokotima vinove loze u trajanju od nekoliko sati. Zatim mora da prođe inkubacioni period (vreme koje je potrebno da prođe od momenta unošenja fitoplazme u telo cikade do mogućnosti da ih cikada prenese na drugu biljku) koji za ovu cikadu iznosi 21 dan. Uzimajući ove činjenice u obzir, tek larve trećeg razvojnog stadijuma mogu da postanu infektivne i tu sposobnost zadržavaju do kraja života. Fitoplazma FD ne prenosi se na potomstvo cikade.

Početni simptomi zaraze fitoplazmom FD se ogledaju u tome što pupoljci u proleće kreću kasnije ili uopšte ne kreću. Lastari imaju skraćene internodije, zaostaju u porastu, nedovoljno odrvenjavaju i izmrzavaju tokom zime. Na zaraženim čokotima dolazi do promene boje lista i pojave nekroze između glavnih lisnih nerava. U kasnijim fazama listovi se savijaju po obodu prema naličju. Boja listova je različita u zavisnosti od sortimenta vinove loze. Kod crnih sorti inficirani listovi su tamnoljubičasti do svetlocrveni, a kod belih sorti svetložuti do zlatnožuti. Često dolazi i do nekroze cvasti, tako da nema formiranja grozdića ili su oni rehuljavi, smežurani i lošijeg kvaliteta.

Simpomi zlatastog žutila vinove loze na crnoj sorti

 

velika slika                             velika slika

Mere zaštite i prevencije podrazumevaju sledeće:

·         Sanitarni pregledi zasada

·         Uklanjanje zaraženih čokota

·         Suzbijanje vektora (cikade Scaphoideus titanus)

·         Uništavanje divlje loze u okruženju zasada

·         Uništavanje korova

·         Uništavanje napuštenih zasada

Suzbijanje vektora (cikada) vrši se 2 ili 3 puta:

·         I tretman - cikade u trećem larvenom uzrastu

·         II tretman – 10 dana nakon prvog

·         III tretman – izvodi se u veoma ugroženim područjima i u matičnim zasadima

Registrovani insekticidi u zasadima vinove loze za suzbijanje cikada su:

·         TODOME 24-SC (buprofezin+fenpiroksimat) 0,1%

·         ELISA (buprofezin) 0,06%

Na severnom delu fruškogorskog vinogorja (Sremski Karlovci, Čerević, Banoštor, Neštin) trenutno se registruje prisustvo velikog broja larvi prvog razvojnog stadijuma cikade Scaphoideus titanus. U ovom momentu se ne preporučuje njihovo suzbijanje. Za period 12-15. jun prognozira se pojava larvi trećeg razvojnog stadijuma kada treba i primeniti insekticide. RC Novi Sad će u redovnim vizuelnim pregledima zasada vinove loze pratiti razvoj cikada i na vreme signalizirati pravi momenat za tretman.

Larve prvog razvojnog stadijuma, Čerević 21.05.2015

 

velika slika                         velika slika