Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Prisustvo žitnog pivca u usevima ozimih strnina

Na području delovanja RC Novi Sad usevi pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama razvoja ploda i sazrevanja.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo odraslih jedinki žitnog pivca (Anisoplia austriaca). U toku je dopunska ishrana i kopulacija imaga ove štetočine.

 

Slika 1: Odrasle jedinke žitnog pivca

Štetočina je uglavnom prisutna na obodima parcela, dok mu se brojnosti smanjuju ka središnjem delu parcela.

Odrasle jedinke žitnog pivca nanose najveće štete usevima žita u vreme mlečne i voštane zrelosti. U tim fazama intenzivno se hrane zrnima, a da bi završili dopunsku ishranu potrebno im je 9-10 klasova žita.

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u najtoplijem delu dana kada je aktivnost žitnog pivca najveća. Ukoliko se regitruje od 3 do 5 odraslih jedinki po metru kvadratnom preporučuje se primena hemijskih mera zaštite. U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje žitnog pivca, ali se zaštita može sprovesti nekim od navedenih insekticida:

·        Durbin EW (cipermetrin) u količini 0,6 l/ha (karenca 10 dana) ili

·        Cythrin 250 EC (cipermetrin) u količini 0,24 l/ha (karenca 10 dana)

Prilikom izbora insekticida obavezno se mora voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Žitna pijavica u usevima pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama rasta stabljike, od faze početak rasta stabljike (BBCH 30) do faze prvog kolenca (BBCH 31).

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo odraslih jedinki žitne pijavice (Lema melanopus), kao i simptomi oštećenja na listovima koji nastaju usled dopunske ishrane. U toku je migracija odraslih jedinki na useve ozimih strnina, kao i dopunska ishrana.

Slika 1: Odrasla jedinka žitne pijavice

Žitna pijavica ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu odrasle jedinke. Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve izgrizajući listove u vidu uzdužnih pruga, s tim što su larve štetnije.

Slika 2: Simptomi oštećenja od dopunske ishrane

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima ozime pšenice i ječma i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Zdravstveno stanje ozimih useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi pšenice se u zavisnosti od vremena setve i prethodno sprovedenih agrotehničkih mera nalaze u fazi od 2 do 4 lista razvijena (BBCH 12-14), dok se usevi ječma nalaze u fazi od 3 lista razvijena do faze 4 stablo vidljivo (BBCH 14-24).

Slika 1: Usev ječma BBCH 23

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo vaši (Aphididae) na do 24% biljaka, i cikada (Cicadelidae) na do 6% biljaka.

Slika 2: Kolonija vaši

Slika 3: Imago cikade

Vremenski uslovi tokom ove jeseni pogodovali su razvoju navedenih štetočina, pa se i dalje registruju njihove povećane brojnosti, naročito na usevima na kojima nisu sprovedene hemijske mere zaštite. S obzirom da su vaši i cikade vektori izuzetno značajnih i destruktivnih fitopatogenih virusa, tokom ove  sezone postoji povečan rizik od infekcije useva istim što može negativno da se odrazi na prinos.

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), rđe (Puccinia spp.) i pepelnice žita (Erysiphe graminis), dok se u usevima ječma registruje prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphe graminis).

Slika 4: Simptom sive pegavosti lista pšenice

Slika 5: Simptom pepelnice žita

Slika 6: Simptom rđe

Slika 7: Simptom mrežaste pegavosti lista ječma

Prisustvo patogena u usevima ozimih strnina je u niskom intenzitetu napada.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem i redovnim izveštavanjem o štetnim organizmima u usevima strnih žita.

Prisustvo žitnog pivca u usevima pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama razvoja ploda: od faze nalivanje vode: prvo seme dostiglo polovinu krajnje veličine (BBCH 71) do faze srednja mlečna zrelost (BBCH 75).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo odraslih jedinki žitnog pivca (Anisoplia austriaca). Štetočina je uglavnom prisutna na obodima parcela, dok mu se brojnosti smanjuju ka središnjem delu parcela.

Slika 1: Odrasla jedinka žitnog pivca

Odrasle jedinke žitnog pivca nanose najveće štete usevima žita u vreme mlečne i voštane zrelosti. U tim fazama intenzivno se hrane zrnima, a da bi završili dopunsku ishranu potrebno im je 9-10 klasova žita.

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u najtoplijem delu dana kada je aktivnost žitnog pivca najveća. Ukoliko se regitruje od 3 do 5 odraslih jedinki po metru kvadratnom preporučuje se primena hemijskih mera zaštite. U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje žitnog pivca, ali se zaštita može sprovesti nekim od navedenih insekticida:

·        Durbin EW (cipermetrin) u količini 0,6 l/ha (karenca 10 dana) ili

·        Cythrin 250 EC (cipermetrin) u količini 0,24 l/ha (karenca 10 dana)

Prilikom izbora insekticida obavezno se mora voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Žitna pijavica u usevima pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama rasta stabljike, od faze početak rasta stabljike (BBCH 30) do faze prvog kolenca (BBCH 31).

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo odraslih jedinki i jaja žitne pijavice (Lema melanopus), kao i simptomi oštećenja na listovima koji nastaju usled dopunske ishrane. U toku je dopunska ishrana imaga i početak polaganja jaja ove štetočine.

Imago žitne pijavice

Jaja žitne pijavice

Žitna pijavica ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu odrasle jedinke. Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve izgrizajući listove u vidu uzdužnih pruga.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima ozime pšenice i ječma i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice iz optimalnih rokova setve se nalaze u fazi bokorenja: 2 stablo vidljivo (BBCH 22), dok se usevi iz kasnijih rokova setve nalaze u fazi 3 lista razvijena (BBCH 13). Usevi ozimog ječma se nalaze u različitim fazama bokorenja: od 2 do 3 stabla vidljiva (BBCH 22-23).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), rđe (Puccinia spp.) i pepelnice žita (Erysiphe graminis), dok se u usevima ječma registruje prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphe graminis).

Simptomi patogena u usevu pšenice

Simptom mrežaste pegavosti lista ječma

Prisustvo patogena u usevima ozimih strnina je u niskom intenzitetu napada. Vremenske prilike u prethodnom periodu, sa pojavom čestih jutarnjih mrazeva, nepovoljno utiču na razvoj i širenje navedenih patogena. Takođe, prilikom vizuelnih pregleda nije registrovano prisusvo insekata.

RC Novi Sad nastavlja sa redovnim praćenjem i izveštavanjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi pšenice posejani tokom oktobra nalaze se u fazi od jedan do 3 lista razvijena (BBCH 11-13), dok se površine posejane tokom novembra nalaze u različitim fazama nicanja. Na našem regionu još uvek nije završena setva pšenice.

Usevi ječma se nalaze u fazi od jedan do četiri lista razvijena (BBCH 11-14).

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo vaši (Aphididae) na do 6% biljaka, i cikada (Cicadelidae) na do 8% biljaka.

 

Kao posledica hladnijeg vremena i čestih padavina tokom novembra, prisustvo insekata je u odnosu na isti period prethodnih godina, u manjem intenzitetu. S obzirom da su navedene štetočine prenosioci fitopatogenih virusa, tokom ove jeseni imamo smanjeni rizik od transmisije istih.

Prisustvo patogena u usevima pšenice nije registrovano, dok je u usevima ječma registrovano prisustvo sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) u niskom intenzitetu napada.

Za sada se u usevima pšenice i ječma na preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama i blagovremeno će signalizirati vreme za tretman.

Pojava žitne pijavice u usevima pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama rasta stabljike, od faze početak rasta stabljike (BBCH 30) do faze prvog kolenca (BBCH 31).

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus), kao i simptomi oštećenja na listovima koji nastaju usled dopunske ishrane. U toku je izlazak imaga sa mesta prezimljavanja.

Imago žitne pijavice

Oštećenja na listu od ishrane imaga

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima ozime pšenice i ječma i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pojava žitne pijavice u usevima pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus). U toku je izlazak odraslih jedinki sa mesta prezimljavanja, kao i dopunska ishrana.

Slika: imago žitne pijavice

Najznačajnije štete pričinjavaju larve koje izgrizaju listove u vidu uzdužnih pruga.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine (kopulacija imaga, polaganje jaja i piljenje larvi) i signaliziraće pravo vreme za tretman.  

Pojava žitnih stenica u usevima strnih žita

Na području delovanja RC Novi Sad, vizuelnim pregledom useva strnih žita registrovano je prisustvo različitih vrsta žitnih stenica (Eurigaster sp., Aelia sp., Dolycoris sp.) kao i štete na klasovima usled njihove ishrane.

Usled većeg broja uboda žitnih stenica na stabljici u vreme klasanja može doći do obrazovanja belih i šturih klasova. Šture klasove izaziva i ishrana stenica na tek formiranim mlečnim zrnima koja se smežuravaju i suše.

Brojnosti pomenutih štetočina su ispod praga štetnosti (3-4 imaga/m2) te se u ovom momentu hemijske mere zaštite ne preporučuju. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima strnih žita.

1 - 10 Next