Skip to main content

Kruševac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kruševac
Zdravstveno stanje u usevima ozime pšenice

Na području delovanja RC Kruševac usevi ozime pšenice se nalaze u fazi 2 lista razvijeno do početak bokorenja (BBCH 12-21) u zavisnosti od vremena setve.

 

 

Na pojedinim parcelama uočen je slabiji porast useva i neujednačeno nicanje.

 

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo simptoma bolesti kao ni prisustvo štetočina.

 

RC Kruševac u narednom periodu nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva pšenice.

 

 

Povrtna stenica (Nezara viridula)
Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom useva paprike i  paradajza registrovano je prisustvo zelene ili povrtne stenice (Nezara viridula).
 
 

Štete prave i larve i imago, sisajući biljne sokove na izdancima i plodovima. Napadnuti polodovi na mestima ishrane gube boju na pokožici, a usled ispuštanja toksina dobijaju gorak ukus. Takvi plodovi nisu za ishranu i gube tržišnu vrednost.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine. U sistemu Prognoze rađeni su ogledi i dobru efikasnost pokazao je preparat Talstar 10 EC (a.m.bifentrin) 0,05%  koji u paradajzu ima karencu  7 dana.

Trips u mladim zasadima šljive

Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom mladih zasada šljiva  registrovano je prisustvo tripsa (Thrips spp.).

 

Simptomi se manifestuju  na vrhovima mladara. Vrh se grana u grančice koje su zakržljale, listovi su deformisani i ispijeni (promena boje lista). Takva stabla vidno zaostaju u porastu.

Preporuka proizvodjačima je da  pregledaju zasade na prisustvo tripsa (metod otresanja grančica na belu podlogu). Ukoliko se registruje prisustvo ove štetočine preporučuje se primena nekog od sledećih preparata: 

Dicarzol 50 SP(a.m. formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha , 

Laser 240SC (a.m. spinosad) 0,4 l/ha

 

 

Metcalfa pruinosa 

Na području delovanja RC Kruševac  vizuelnim pregledom zasada vinove loze uočeno je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa .

  

Ova cikada  razvija  jednu generaciju godišnje. Larve i odrasle jedinke se hrane sisajući sokove biljaka usled čega dolazi do slabijeg porasta i iznurivanja biljke domaćina. Takođe, luče i mednu rosu na koju se naseljava gljiva čađavica.

U poslednjih nekoliko godina uočena je progresija  brojnosti ove cikade ali i njena migracija ka kulturnim biljkama, naročito na vinovoj lozi.  

Mere kontrole podrazumevaju mehaničko uklanjanje napadnutih biljnih delova i njihovo uništavanje (naročito dok larve nisu pokretne). Hemijske mere kontrole ne pružaju zadovoljavajuće rezultate zbog pokretljivosti larvi i imaga, kao i činjenice da je ova cikada prisutna na veoma velikom broju spontanih i ukrasnih biljaka gde se neometano razvija i odrzava.

Reptalus panzeri

Na području delovanja RC Kruševac, usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama porasta stabla.

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza registruje se pojava  imaga cikade (Reptalus panzeri). 

Ova cikada je vektor Stolbur fitoplazme koja prozrokuje crvenilo kukuruza. Cikada Reptalus panzeri  ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu larve koje se hrane na korenu pšenice. Ženke polažu jaja na koren kukuruza, gde se hrane i larve. Ukoliko na istoj parceli naredna kultura bude pšenica, larve će svoj razvoj nastaviti na korenu pšenice.

U borbi protiv ove štetočine ne preporučuje se primena insekticida. Najznačajnija mera borbe je izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza čime se prekida razvoj cikade i znatno smanjuje populacija insekta u narednoj godini.

 

Pojava larvi cikade na vinovoj lozi

Na području delovanja RC Kruševac, vinova loza se  nalazi u fenofazi od kraja cvetanja do formiranja ploda (BBCH 69-71).

   

Vizuelnim pregledom naličja listova vinove loze utvrđeno je prisustvo larvi L1 cikade Scaphoideus titanus, u indeksu napada  3,5. Ova cikada je vektor fitoplazme  Flavescence doree koja izaziva oboljenje na vinovoj lozi - Zlatasto žutilo vinove loze.

 

Larve prolaze kroz pet stupnjeva razvića (L1-L5). Larve L3-L5 i odrasli insekt, hraneći se na zaraženom čokotu postaju  infektivne. Tako infektivne hraneći se na naličju listova prenose zarazu na zdrave čokote.

Preporuka vinogradarima:  za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem razvojnih stadijuma cikade (Scaphoideus titanus).

Žitna pijavica (Lema melanopus)

Na području delovanja RC Kruševac, na pojedinim parcelama pod strnim žitima primećena je povećana brojnost larvi žitne pijavice (Lema melanopus), i  to  1 larva po biljci.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko se pregledom ustanovi 0,5-1 larva žitne pijavice po biljci urade insekticidni tretman nekim od navedenih insekticida:

Fury 10EC ( a.m. zeta- cipermetrin) 0,15 l/ha,

Fastac 10EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,012%-0,015%,

Vantex 60CS (a.m. gama-cihalotrin) 50-60 ml/ha.

Suzbijanje žitne pijavice može se uraditi zajedno sa tretmanom protiv fuzarioze klasa strnih žita.

 

 

Pojava rutave bube

Vizuelnim pregledom zasada  kruške koja se nalazi u fazi početka cvetanja do punog cvetanja, registrovana je pojava rutave bube (Tropinota hirta).

S obzirom da je aktivnost ovog insekta počela, preporuka voćarima je da pregledaju svoje zasade u najtoplijem delu dana, i ukoliko uoče imaga rutave bube sprovedu mere njenog mehaničkog izlovljavanja. U mladim zasadima voća preporučuje se  postavljanje lovnih posuda  (bele ili plave boje) sa vodom (uz dodatak nekog mirisnog atraktanta npr. sirup od jagode, negro bombone ), radi masovnog izlovljavanja ove štetočine.  

 Primena insekticida se  ne preporučuje zbog prisustva pčela i drugih polinatora.

 

Žitna pijavica

Na podričju delovanja RC Kruševac usevi pšenice se nalaze u fazi od pojave prvog kolenca iznad čvora bokorenja do faze drugo kolence najmanje 2 cm iznad prvog (BBCH 31 – 32).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovana su imaga žitne pijavice (Lema melanopus), kao i položena jaja. Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

 

Pojava eriofidne grinje na listu kruške

Na području delovanja RC Kruševac, registrovano je prisustvo eriofidne grinje  Eriophyes pyri  na listu. Kruška se nalazi u fenofazi  (61-65 BBCH skala) Početak cvetanja:oko 10% cvetova otvoreno ,do puno cvetanje:najmanje 50% cvetova otvoreno,prve latice opadaju.

 Kruškina grinja ima dve do tri generacije godišnje, prezime oplođene ženke ispod ljuspica u pupoljcima. Kad krene vegetacija, i temperature  iznad 10°C, polaže jaja u tkivo mladog lišća. Iz jaja se pile larve, koje sišu biljne sokove . Na nežnim tek formiranim listićima registrovana je pojava  malih, gusto zbijenih bradavičastih izraslina crvenih nijansi.  Kod jačeg napada grinje, smanjuje se asimilaciona površina lista što će bitno uticati na vegetativni porast mladara i razvoj plodova.

 Preporuka proizvođačima je mehaničko uklanjanje takvih letorasta, kako bi se smanjio infekcioni potencijal. Pošto je kruška u fazi cvetanja, sada se ne preporučuje insekticidni tretman.

Primena preparata na bazi abamektina za suzbijanje kruškine buve, dobro deluje i na eriofidne grinje.

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima