Skip to main content

Kruševac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kruševac
Zdravstveno stanje ozimih useva

Na području delovanja RC Kruševac, utvrđeno je da se usevi ozime pšenice i ječma u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta nalaze u različitim fazama bokorenja, pšenica u fazama drugo do četvrto stablo vidljivo (BBCH 22-24), dok je ječam u fazi od četvrto do sedmo stablo vidljivo (BBCH 24-27).

 

Vizuelnim pregledom pšenice, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 4% biljaka,  na pojedinim parcelama je uočeno i prisustvo simptoma lisne rđe (Puccinia recondita) u niskom intenzitetu napada, na do 4% biljaka.

U usevima ječma pregledom je uočeno prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), kao i simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na od 10 % do 15 % biljaka. Simptomi  bolesti su prisutni na donjim listovima.

 

 

 

RC Kruševac  nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na području delovanja RC Kruševac ozimi usevi pšenice i ječma se, u zavisnosti od roka setve, nalaze se u različitim fazama bokorenja (BBCH 22-24).

Na pregledanim usevu pšenice, na lokalitetima Meševo i Mačkovac, nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, kao ni prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

Pregledom parcela ozimog ječma na lokalitetu Meševo, uočeni su simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalisna 3% biljaka. Takođe, tokom vizuelnih pregleda, na oba lokaliteta, nismo registrovali prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara -poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

 

Prisustvo obične kruškine buve u krušicima

Na području delovanja RC Kruševac zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

 

Vizuelnim pregledom zasada krušaka uočeno je prisustvo prezimljujućih odraslih jedniki obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), kao i početak polaganja jaja u niskom intezitetu napada.

Visoke temperature u ovom zimskom periodu uticale su na pojačanu aktivnost navedene štetočine.

Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju, a RC Kruševac nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve i signaliziraće momenat za hemijski tretman.

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na području delovanja RC Kruševac ozima strna žita se, u zavisnosti od vremena setve, lokaliteta i primenjene agrotehnike, nalaze u fazi od 4 lista razvijeno do faze početka bokorenja (BBCH 14-21).

Vizuelnim pregledom ozimih useva ječma registrovano je prisustvo mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 3% biljaka. U usevima ozime pšenice nije uočeno prisustvo simptoma biljnih bolesti.

Pregledom useva, nije utvrđeno prisustvo prisustvo štetočinih insekata, kao ni  prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš  - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis).

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak parcela sa ozimim usevima. Ukoliko primete prisustvo aktivnih rupa od glodara iznad praga štetnosti (10 do 50 aktivnih rupa po hektaru za poljskog miša i 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu) preporučuje se primena nekog od registrovanih gotovih mamaka. Nakon primene mamaka obavezno treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.

 

RC Kruševac  nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kruševac ozima strna žita se, u zavisnosti od vremena setve, lokaliteta i primenjene agrotehnike, nalaze u  fazi od tri lista razvijeno do faze šest listova razvijeno (BBCH 13-16).

 

 

Simptomi biljnih bolesti nisu uočeni.

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih formi lisnih vaši (Aphididae) na  do 6% biljaka, dok prisustvo cikada (Cicadellidae) nije uočeno.

U narednom periodu najavljen je pad temperature sa padavinama što će usporiti aktivnost ovih štetočina, pa se hemisjke mere zaštite ne preporučuju.

 

Obilaskom useva nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara.

RC Kruševac  nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Prezimljujući imago obične kruškine buve

Na području delovanja RC Kruševac zasadi kruške se, u zavisnosti od sorte, primenjenih agrotehničkih mera i mera zaštite nalaze u fazi 50% lišća žuto i opalo (BBCH 95) do svo lišće opalo (BBCH 97).

 

 

Vizuelnim pegledom zasada kruške uočeno je prisustvo prezimljujuće forme imaga obične kruškine buve (Cacopylla pyri) u niskom intezitetu napada. U toku je pojava imaga prezimljujuće forme ove štetočine, koja je krupnija i tamnija od letnjih formi i otpornija na niske temperature. 

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju, a RC Kruševac nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve.

Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu

Na području delovanja RC Kruševac, izvršen je zdravstveni pregled klipova merkantilnog kukuruza pred berbu na dvadeset parcela, i to na 10 parcela sa hibridima iz ranih grupa zrenja i na 10 parcela sa hibridima iz kasnih grupa zrenja. Na svakoj parceli pregledano je po 100 klipova kukuruza.

 
 
 
 

Vizuelnim pregledom klipova je uočeno prisustvo gljiva iz roda Fusarium, Penicillium, Aspergillus i Cladosporium, kao i oštećenja od insekata (kukuruzni plamenac - Ostrinia nubilalis i kukuruzna sovica - Helicoverpa armigera).

Rezultati vizuelnih pregleda zdravstvenog stanja kukuruza pred berbu su sledeći:

 

·        Prisustvo oštećenja od insekata (kukuruzni plamenac, Ostrinia nubilalis i kukuruzna sovicam, Helicoverpa armigera) registrovano je na 8-20 % klipova,

 

·        Prisustvo simptoma gljiva iz roda Fusarium registrovano je na 3-7 % klipova,

 

·        Prisustvo simptoma gljiva iz roda Aspergillus registrovano je na 0-3 % klipova,

 

·        Prisustvo simptoma gljiva iz roda Penicillium registrovano je na 0-2 % klipova,

 

·        Prisustvo simptoma gljiva iz roda Cladosporium registrovano je na 0-2 % klipova,

 

·        Prisustvo simptoma kombinovanih oštećenja registrovano je na 2-10 % klipova.

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza, utvrđeno je prisustvo položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u različitim embrionalnim fazama razvoja na 3% do 5% biljaka. U toku je  polaganje jaja i piljenje larvi druge generacije kukuruznog plamenca. Takođe,  pregledom useva registrovana su  i oštećenja od ubušivanja i ishrane larvi prve generacije te štetočine na biljkama.

Prag štetnosti za merkantilni kukuruz je 10% biljaka sa položenim jajnim leglima kukuruznog plamenca, odnosno 5% biljaka sa položenim jajnim leglima za semenski kukuruz i kukuruz šećerac.

 

Sa ciljem smanjenja populacije kukuruznog plamenca preporučuje primena agrotehničkih mera poput izbegavanje gajenja kukuruza u monokulturi, uništavanje i duboko oranje biljnih ostataka i dr. Od hemijskih mera zaštite, po postizanju pragova štetnosti, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida na bazi aktivnih materija hlorantraniliprol, indoksakarb, deltametrin ili spinetoram.

Lozina lisna grinja šiškarica (Eriophyes vitis)

Na području delovanja RC Kruševac vizuelnim pregledom, u pojedinim vinogradima, uočene su deformacije u vidu bradavičastih izraštaja na lišću izazvani napadom lozine lisne grinje šiškarice (Eriophyes vitis), prouzrokovača erinoze vinove loze.

 

 

Usled napada te štetočine na licu listova vinove loze javljaju se ispupčenja, a sa donje strane, na naličju listova, se nalaze udubljenja ispunjena vunastom prevlakom. Vunaste prevlake su ispunjene kolonijom grinja. Ove grinje su jako malih dimenzija i nevidljive golim okom. Uzročnik erinoze najčešće ne nanosi veće štete vinovoj lozi, sem u slučaju kad se prenamnoži. U zavisnosti od sorte ova prevlaka kasnije može dobiti crvenkasti ili ljubičasti sjas. Sa povećanjem broja pega, kasnije u toku vegetacije dolazi do sušenja i propadanja listova zato što se u okviru pega remeti proces fotosinteze.

 

Ove grinje imaju više generacija godišnje, a grinje poslednje generacije prezimljavaju u pupoljcima i to najčešće u donjim pupoljcima. U proleće sa kretanjem vegetacije i sa porastom temperature grinje se kreću, odlaze na naličje mladih listova i počinju da se hrane, usled čega dolazi do proliferacije i stvaranja bradavičastih ispupčenja. Na naličju listova polažu veliki broj jaja i stvaraju vunastu prevlaku unutar koje se obavlja presvlačenje i razviće.

 

Zaštita se vrši, po potrebi, zimskim tretiranjem insekticidima na bazi mineralnih ulja i akaricidima u toku vegetacije. Ukoliko je intenzitet napada manji, preporučuju se agrotehničke mere uklanjanja i uništavanja listova sa prisutnim simptomima.

Cikada Scaphoideus titanus i zlatasto žutilo vinove loze

Na području delovanja RC Kruševac, lokalitet Aleksandrovac, vizuelnim pregledom zasada vinove loze na postavljenim žutim lepljivim klopkama uočeno je prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree (FD), prouzrokovača zlatnog žutila vinove loze.

Zlatasto žutilo vinove loze je veoma štetna bolest koju prouzrokuje fitoplazma Flavescence dorèe. Navedenu fitoplazmu sa zaraženih na zdrave biljke, prenosi cikada Scaphoideus titanus. Ta cikada ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu jaja na čokotu. U proleće kreće piljenje larvi koje imaju pet razvojnih stupnjeva, ali su tek larve trećeg razvojnog stupnja (L3) sposobne da prenesu fitoplazmu i tu sposobnost zadržavaju do kraja života.

 

U toku vegetacije na zaraženim čokotima dolazi do promene boje lista i pojave nekroze između glavnih lisnih nerava. U kasnijim fazama listovi se savijaju po obodu prema naličju i veoma su krti. Boja listova je različita u zavisnosti od sortimenta vinove loze. Kod crvenih sorti inficirani listovi su tamnoljubičasti do svetlocrveni, a kod belih sorti svetložuti do zlatnožuti. Dugoročno dolazi do sušenja i propadanja čokota. 

Za uspešnu kontrolu ztastog žutila, pored hemijskih mera zaštite koje su usmerene na suzbijanje vektora, preporučuju se i druge preventivne mere:

  • Uništavanje napuštenih zasada vinove loze;
  • Uklanjanje i uništavanje zaraženih čokota;
  • Uklanjanje divlje loze u blizini zasada;
  • Uništavanje korova.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima