Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > vinova loza  

Web Part Page Title Bar image
vinova loza

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
SelectedPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 21.8.2023 ‎(1)
Zaštita vinove loze 21.8.2023 8:56Siva trulež (botrytis cinerea); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na području delovanja RC Pirot vinova loza se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalazi u različitim fazama razvoja; od faze početak šarka do faze šarak bobica (BBCH 81-83).

 

(faza šarak)

Vinova loza se trenutno nalazi u fazi kada je jako osetljiva na infekciju od strane patogena prouzrokovača pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) i sive truleži grožđa (Botrytis cinerea). Preporuka proizvođačima je sprovođenje hemijskog tretmana u cilju zaštite lisne mase i bobica. Za tu svrhu može se koristiti neki od registrovanih fungicida uz obavezno poštovanje karence:

 • Luna experience (a.m. tebukonazol + fluopiram) u koncentraciji 0,035-0,04% (14 dana karenca) ili
 • Linus (a.m. ciprodinil + tebukonazol) u količini 1,2-1,6 l/ha (21 dan karenca).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba strogo voditi račina o propisanim karencama primenjenih preparata.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 9.8.2023 ‎(1)
Zaštita vinove loze9.8.2023 8:32Siva trulež (botrytis cinerea); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na području delovanja RC Pirot, vinova loza se nalazi u fazi potpuno dodirivanje bobica (BBCH 79).

 

(faza dodirivanja bobica)

Nestabilno vreme sa najavljenim padavinama može stvoriti povoljne uslove za razvoj i širenje gljiva prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

U cilju zaštite vinove loze od pomenutih patogena, preporučuje se hemijski tretman, pre najavljenih padavina, kombinacijom fungicida:

 • Cabrio top (a.m. metiram + piraklostrobin)  u koncentraciji 0,15-0,2% (MBT 3) ili
 • Quadris max (a.m. folpet + azoksistrobin) u koncentraciji 0,2-0,25% (MBT 3)

+

 • Kantor (a.m. ciprodinil) u količini 1,9-2,4 l/ha ili
 • Ciprodex, Diverto (a.m. ciprodinil) u količini 1,25-1,6 l/ha (MBT 2)

Jako je važno da se prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite void računa o maksimalnom broju tretiranja (MBT).

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 26.7.2023 ‎(1)
Zaštita vinove loze26.7.2023 7:23Siva trulež (botrytis cinerea); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na području delovanja RC Pirot, vinova loza se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta  nalazi u različitim fenofazama razvoja, od faze početak dodirivanja bobica do faze zatvaranje grozda, potpuno dodirivanje bobica ( BBCH 77-79).

 

(faza razvoja)

Faza dodirivanja bobica je jako osetljiva faza. Imajući u vidu da su vremenske prilike vrlo nestabilne u smislu prisustva padavina, može doći do stvaranja povoljnih uslova za ostvarenje infekcije prouzrokovačima plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i sive truleži grožđa (Botritis cinerea). Kako bi zaštitili svoje zasade od pomentih patogena, proizvođačima se preporučuje da sprovedu fungicidni tretman:

·         Cantus, Dekada, Corvet WG, Bosco ( a.m boskalid) u količini 1-1,2 kg/ha ili

·         Pehar, Pyrus 400 SC (a.m. pirimetanil) u količini 2-2,5 l/ha

+

·         Cabrio top (a.m metiram + piraklostrobin) u koncentraciji 0,15-0,2 ili

·         Quadris max (a.m. folpet + azoskistrobin) u koncentraciji 0,2-0,25%.

Kako se na naličju listova i dalje registruju larve cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree (FD) prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze, preporučuje se i sprovođenje insekticidnog tretmana. Ovaj tretman ima za cilj da spreči širenje bolesti iz zaraženih u zdrave vinograde. Za tretman se preporučuje primena nekog od insekticida:

 • Plures (a.m. deltametrin) u količini 500-700 ml/ha ili
 • Šakal (lambda-cihalotrin) u količini 0,05-0,06 l/ha.

Kako bi izbegli visoke dnevne temperature, preporučuje se sprovođenje tretmana u večernjim časovima.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 11.7.2023 ‎(1)
Zaštita vinove loze11.7.2023 9:26Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)

Na području delovanja RC Pirot, vinova loza se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalazi u različitim fenofazama razvoja bobica; od faze bobice veličine zrna graška do faze početak dodirivanja bobica (BBCH 75-77).

 

(faza razvoja i simptomi pepelnice na grozdu)

Prilikom obavljanja vizuelnog pregleda zasada, na naličju listova i dalje se uočava prisustvo larvi trećeg larvenog stupnja cikade Scaphoideus titanus. Upravo larve trećeg larvenog stupnja imaju sposobnost da prenesu fitoplazmu Flavescence doree (FD)  -prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

Preporuka proizvođačima je da izvrše drugi insekticidni tretman, u cilju suzbijanja pomenute štetočine i sprečavanja širenja fitoplazme. Tretman se može sprovesti primenom preparata:

 • Fury 10 EC ( a.m. zeta-cipermetrin) u koncentraciji 0,01-0,015%.

Takođe prilikom obavljanja vizuelnog pregleda uočeni su sumptomi plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator). U cilju zaštite lisne mase i sprečavanju širenja bolesti, preporuka proizvođačima je sprovođenje fungicidnog tretmana:

 • Folpan 80 WDG (a.m. folpet) u koncentraciji 0,15-0,2% ili
 • Fighter (a.m. folpet) u količini 1,25-2,4 kg/ga ili
 • Solofol (a.m. folpet) u količini 1-1,5 kg/ha

+

 • Stroby DF, Lunar, Asena (a.m. kresoksim-metil) u koncentraciji 0,02%.
Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 1.7.2023 ‎(1)
Zaštita vinove loze1.7.2023 14:27Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)

Na području delovanja RC Pirot, vinova loza se u zavisnosti od likaliteta i sortimenta nalazi u različitim fenofazama razvoja; od faze bobice veličine zrna pšenice do faze bobice veličine zrna graška (BBCH 73-75).

 

(faza razvoja bobica)

Prilikom obavljanja vizuelnog pregleda zasada vinove loze, na više lokaliteta, na naličju listova, registrovano je prisustvo larvi drugog i trećeg larvenog stupnja cikade Scaphoideus titanus. Upravo larva trećeg larvenog stupnja ima sposobnost da prenese fitoplazmu Flavescence doree-prouzrokovača zlatastog žutila, sa zaraženih na zdrave čokote. Prognozirane visoke temperature intenziviraće pojavu larvi trećeg larvenog stupnja.

(larva Scaphoideus titanus)

Proizvođačima se preporučuje da obave insekticidni tretman u cilju suzbijanja pomenute štetočine. Za obavljanje tretmana koristiti neki od registrovanih insekticida:

·         Sivanto prime (a.m. flupiradifuron) u količini 0,5 l/ha ili

·         Fury 10 EC (a.m. zeta-cipermetrin) u koncentraciji 0,01-0,015%

Protiv pomenute fitoplazme potrebno je preduzeti sve mere suzbijanja, kao što su uklanjanje obolelih čokota, uništavanje divlje loze i korova u neposrednoj blizini zasada kao i krčenje zapuštenih zasada koji predstaljaju izvor zaraze.

Kako vremenske prilike pogoduju razvoju i širenju prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator) i plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), preporuka je sprovođenje fungicidnog tretmana:

·         Cabrio top (a.m. metiram+piraklostrobin) u koncentraciji 0,15-0,2%

Navedeni  preparat  delovaće na oba pomenuta patogena.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 19.6.2023 ‎(1)
Zaštita vinove loze19.6.2023 11:28Siva trulež (botrytis cinerea); Crna trulež vinove loze (Guignardia bidwellii); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)

Na području delovanja RC Pirot, vinova loza se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalazi u različitim fazama cvetanja (BBCH 61-68).

 

(Faza cvetanja)

Period za nama obeležilo je nestabilno vreme sa svakodnevnim padavinama. Ovakve vremenske prilike pogodovale su razvoju patogena prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), sive truleži (Botrytis cinerea) i crne truleži (Guignardia bidwellii).

Prilikom sprovođenja vizuelnog pregleda, u zasadima vinove loze, na više lokaliteta je registrovano prisustvo simptoma plamenjače vinove loze, dok su simptomi crne truleži na listu registrovani skoro u svakom zasadu. 

Preporuka proizvođačima je da u cilju zaštite vinove loze od navedenih patogena, sprovedu hemijski tretman čim to vreme dozvoli. Za tretman se preporučuje primena kombinaciju fungicida:

 • Mikal flash (a.m. fosetil-aluminijum+folpet) u koncentraciji 0,3-0,4% ili
 • Forum star (a.m. demetomorf+folpet) u količini 1,75-2 kg/ha ili
 • Profiler (a.m. fosetil+aluminijum+fluopikolid) u količini 2,25-3 kg/ha ili
 • Orvego (a.m. dimetomorf+ametoktradin) u količini 0,8 l/ha ili
 • Pergado F 45 WG (a.m. mandipropamid+folpet) u količini 2-2,5 kg/ha ili
 • Ampexio (a.m. mandipropamid+zoksamid) u količini 0,5 kg/ha

+

 • Topas 100 EC (a.m. penkonazol) u koncentraciji 0,04%

+

 • Pyrus 100 (a.m. pirimetanil) u kmoličini 2,5 l/ha
Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 12.6.2023 ‎(1)
Zaštita vinove loze12.6.2023 8:04Crna trulež vinove loze (Guignardia bidwellii); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi vinove loze se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 60-64).

 

(faza cvetanja)

Nestabilno vreme sa svakodnevnim padavinama i temperaturama preko 20oC, u trenutno osetljivoj fazi cvetanja vinove loze, stvara visok rizik za infekcije  prouzrokovačima plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), pepelnice vinove loze (Uncinula necator), sive truleži (Botrytis cinerea) i crne truleži (Guignardia bidwellii).

Preporuka proizvođačima je sprovođenje hemijskog tretmana, u cilju zaštite vinove loze od pomenutih patogena. Za sprovođenje tretmana preporučuje se primena kombinacije fungicida: 

 • Mikal flash (a.m. fosetil-aluminijum+folpet) u koncentraciji 0,3-0,4% ili
 • Forum star (a.m. dimetomorf+folpet) u količini 1,75-2 kg/ha ili
 • Profiler (a.m. fesetil-aluminijum+fluopikolid) u količini 2,25-3 kg/ha ili
 • Pergado F 45 WG (a.m. mandipropamid+folpet) u kličini 2-2,5 kg/ha ili
 • Ampexio (a.m. mandipropamid+zoksamid) u količini 0,5 kg/ha ili
 • Orvego (a.m. dimetomorf+ametoktradin) u količini 0,8 l/ha

      +

 • Cantus (a.m. boskalid) u količini 1-1,2 kg/ha

Zbog specifičnih proizvodnih uslova, sa svakodnevnim padavinama, proizvođačima se preporučuje da prate vremensku prognozu i da sprovedu tretman čim to vreme dozvoli.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 30.5.2023 ‎(1)
Zaštita vinove loze30.5.2023 10:13Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Eriofide (eriophyoidae); Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)

Na području delovanja RC Pirot, vinova loze se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalazi u različitim fenofazama razvoja; od faze cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni do faze cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (BBCH 55-57).

 

(fenofaza razvoja)

U proteklih nedelju dana zabeležene su značajne količine padavina koje su uz registrovane temperature, u više navrata, stvorile povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačima plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). I za naredni period se prognoziraju padavine koje će pogodovati razvoju navedenih patogena:

 • Mikal flash (a.m. folpet+fosetil-aluminijum) u koncentraciji 0,3-0,4% ili
 • Ridomil gold MZ 68 WG, Armetil M (a.m. mankozeb+metalaksi-M) u količini 2,5 kg/ha

+

 • Luna max (a.m. spiroksamin+fluopiram) u količini 1 l/ha ili
 • Luna expirience (a.m. tebukonazol+fluopiram) u koncentraciji 0,04%

Prilikom sprovođenja vizuelnog pregleda, u pojedinim zasadima, registrovano je prisustvo lozine lisne grinje šiškarice (Eryiphides vitis).

(simptomi Eryophies vitis)

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje zasade na prisustvo pomenute štetočine. Ukoliko prilikom pregleda uoče preko 10% izbojaka sa simptomima oštećenja od ove grinje, preporuka je sprovođenje hemijskog tretmana registrovanim akaricidom:

 • Abstate (a.m. abamektin) u količini 0,75 l/ha.

Sprovođenje insekticidnog tretmana preporučuje se samo do početka cvetanja.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 21.5.2023 ‎(1)
Zaštita Vinove loze21.5.2023 16:58Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)

Na području delovanja RC  Pirot, vinova loza se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalazi u različitim fazama razvoja; od faze cvast jasno vidljiva do cvast potpuno razvijena, cvast nabubrela (BBCH 53-55).

 

(fenofaza razvoja)

Najavljeno je nestabilno vreme sa padavinama, koje može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije patogenima prouzrokovačima plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove lose (Uncinula necator). Vinova loze se trenutno nalazi u fazi intenzivnog porasta ali se uskoro očekuje njen ulazak u fazu cvetanja, kada je ona najosetljivija na infekciju pomenutim patogenima.

Preporuka proizvođačima je da, u cilju zaštite vinove loze od prouzrokovača plamenjače, sprovedu fungicidni tretman nekim od preparata:

 • Ridomil gold MZ 68, Armetil M (a.m. mankozeb+metalaksil-M) u količini 2,5 kg/ha ili
 • Alijansa plus (a.m. metalaksil-M+bakar-hidroksid) u količini 2,5 kg/ha

Takođe, neophodno je nastaviti hemijsku zaštitu od prouzrokovača pepelnice vinove loze, nekim od registrovanih fungicida:

 • Topas 100 EC (a.m. penkonazol) u koncentraciji 0,04%
 • Sercadis (a.m. fluksapiroksad) u količini 0,15 l/ha ili
 • Imperium, Impact 25 SC (a.m. flutiafol) u koncentraciji 0,015-0,02%

Na feromonskim klopkama postavljenim u zasadima, beleže se pojedinačni ulovi pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana), te se hemijske mere zaštite protiv ove štetočine za sada ne preporučuju.

Pomenute tretmane bi trebalo sprovesti pre najavljenih padavina.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 6.5.2023 ‎(1)
Zaštita vinove loze6.5.2023 11:23Eskorioza / crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja; od faze tri lista razvijena do faze cvast jasno vidljiva (BBCH 13-53).

 

(faza razvoja)

Za naš region je za narednu nedelju prognozirano nestabilno vreme sa padavinama. Najavljene vremenske prilike mogu stvoriti povoljne uslove za dalji razvoj i širenje patogena prouzrokovača crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola). Proizvođačima se preporučuje, da pred najavljene padavine a u cilju zaštite vinove loze od pomenutog patogena, obave hemijski tretman nekim od registrovanih fungicida:

 • Mankogal 80, Dithane DG Neotec, Mankosav 75 WG, Prevent 80 WP, Manfil 80 WP (a.m. mankozeb) u koncentraciji 0,2-0,25%.

Takođe, preporučuje se i zaštita od prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) jer se vinova loza trenutno nalazi u fazi kada je izuzetno osetljiva na infekciju od strane pomenutog patogena. Preporučuje se sprovođenje hemijskog tretmana nekim od registrovanih preparata:

 • Kumulus D, Kossan WG, Wetsul (elementarni. sumpor) u koncentraciji 0,3-0,5% ili
 • Thiovet jet 80 WG (elementarni sumpor) u količini 5-7 kg/ha

Na feromonskim klopkama, postavljenim u vinogradima, za sada se beleže pojedinačni ulovi pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana), pa se hemijske mere zaštite protiv ove štetočine za sada ne preporučuju.

Region: Pirot
1 - 10 Next