Skip to main content

Šabac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Usevi ili zasadi
There are no items in this list.
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Šabac
Zaštita lucerke

Na teritoriji delovanja RC Šabac, lokalitet Slepčević, obilaskom mlađih lucerišta utvrđeno je da se lucerka nalazi u fazi intezivnog porasta, 15cm visine.

Vizuelnim pregledom registrovana je pojava imaga lucerkine bube (Phytodecta Fornicata) u maloj brojnosti .

 

velika slika

Lucerkina buba je monofagna vrsta i hrani se samo na lucerki. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu imaga u zemiljištu. Sa prolećnim temperaturama vazduha od 10 do 12°C  imaga izlaze iz zemljišta, pare se, hrane se na tek prolistaloj lucerki ne dovodeći do većih šteta. Ženka polaže jaja u grupama od 6-15 na donje lišće lucerke i kada se larve ispile mogu dovesti do golobrsta. Larva pravi oštećenja tako što prvo grize lišće po rubovima, u nepravilnim oblicima a zatim i čitavo lišće ostavljajući samo nervaturu.

Prag štetnosti za lucerkinu bubu iznosi 20 imaga po m². Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Šabac nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Pojava šljivinih osa

Na području delovanja RC Šabac, zasadi šljiva se nalaze u fenofazi od početka do punog cvetanja  (BBCH 60 – 65).

Na lepljivim pločama postavljenim u zasadu šljive, registruju se ulovi imaga  crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

 

imago šljivine ose

Hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju.

RC Šabac nastavlja i u narednom periodu sa praćenjem ovih štetočina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC  Šabac, usevi ozimih pšenica se, u zavisnosti od datuma setve, nalaze u fenofazi od 2 lista razvijeno do početak bokorenja (po BBCH skali  12-21).

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo simptoma bolesti pšenice.

Prilikom pregleda registrovano je prisustvo oštećenja od poljskih glodara (poljski miš- Apodemus sylvaticus, poljska voluharica –Microtus arvalis).

 Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva i brojnosti aktivnih rupa. Ukoliko se na parceli registruje više od 10 aktivnih rupa/ha potrebno je izvršiti njihovo suzbijanje. Za suzbijanje se preporučuje primena gotovih mamaka  a nakon primene  je neophodno zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

RC Šabac nastavlja i u narednom periodu da prati stanje u usevima ozimih pšenica.

Monitoring kukuruza pred berbu u 2018. god.

RC Šabac izvršio je zdravstveni pregled klipova merkantilnog kukuruza pred berbu. Vizuelni pregled je rađen na 20 različitih hibrida kukuruza  na lokalitetima: Dublje, Duvanište, Lipolist, Jevremovac, Badovinci, Dobrić, Zminjak, Pejinović, Zvezd,Provo,Slepčević.

Prilikom vizuelnog pregleda klipova registrovano je sledeće:

·         Oštećenja od insekata (Helicoverpa armigera - pamukova sovica i Ostrinia nubilalis - kukuruzni plamenac) na 36 do 59% pregledanih klipova,

·         Simptomi gljiva iz roda Fusarium na 11 do 54% pregledanih klipova

·         Kombinovana oštećenja: insekti i gljive iz roda Fusarium na 10 do 43% pregledanih klipova i gljive iz rodova Fusarium , Cladosporium i Penicillium na 1 do 16% pregledanih klipova.

oštećenja na klipu

oštećenja na klipu 

oštećenja na klipu 

Bolesti na suncokretu

Na teritoriji RC Šabac, u  usevima suncokreta registrovani su simptomi mrke pegavosti na listu suncokreta (Alternaria helianthi) kao i simptomi crne pegavosti suncokreta (Phoma macdonaldi). 

Pored meteoroloških parametara (padavine, relativna vlažnost vazduha, temperatura) na razvoj bolesti utiču i rokovi setve, broj biljaka po jedinici površine i plodored. Zaraženi ostaci suncokreta na njivi predstavljaju osnovni izvor zaraze, a kratak plodored doprinosi jačoj pojavi bolesti na suncokretu.

Bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Šabac , zasadi jabučastog voća se nalaze u fenofazi razvoja ploda, plodovi dostigli 40 mm prečnika (BBCH 74-75).

velika slika

Pregledom zasada  dunje registrovani su simptomi bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora). Na plodovima se uočava pojava mrke do crne boje. Listovi su takođe crne boje, suše se i ostaju na lastarima, ne otpadaju. Oboleli mladari sa osušenim listovima izgledaju kao zahvaćeni plamenom.

Proizvođačima jabučastog voća se preporučuje pregled zasada i mehaničko uklanjanje zaraženih biljnih delova korišćenjem dezinfikovanog alata. Zaražene biljne delove iseći tako da se zahvati 30-40 cm naizgled zdravog biljnog materijala.

Sečenje se ne sme obavljati u periodu vlažnih uslova, da ne bi došlo do širenja infekcije ovom bakterijom.

Nakon izvršenog odsecanja zaraženih delova, sprovesti hemijski tretman preparatima na bazi bakar-hidroksida u koncentraciji od 0,05%.

Cikada reptalus panzeri

Na području rada RC Šabac, usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama porasta stabla (BBCH 30-51).Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza na lokalitetu  KO  Slepčević i KO Štitar registruje se pojava imaga cikade Reptalus panzeri - vektora stolbur fitoplazme koja prouzrokuje crvenilo kukuruza.

 

Cikada sisanjem sokova iz kukuruza ubacuje u ćelijski sok fitoplazmu koja prouzrokuje sušenje biljke i ona kasnije formira nerazvijene, deformisane klipove. Simptomi počinju sa cvenilom na listu (srednji listovi biljke) odnosno glavnom nervu i stabljici. Kasnije se cela biljka prevremeno suši. U toku avgusta, ova štetočina polaze jaja na koren kukuruza gde se ispiljene larve hrane. Setvom pšenice nakon kukuruza, štetočina nastavlja neometano da se razvija.

Hemijski tretmani se ne preporučuju.        

Osnovna mera borbe je pravilan plodored. Ne preporučuje se setva pšenice nakon kukuruza.

Jedna od mera borbe je i suzbijanje korova u i oko parcela.

Rđa pšenice

Na području RC Šabac vizuelnim pregledom proizvodnih useva pšenice na lokalitetima Jevremovac, Tabanović, Slepčević, konstatovano je prisustvo simptoma žute lisne rđe pšenice (Puccinia striiformis f.sp.tritici). Pšenica se u zavisnosti od roka setve nalazi u fazi od rane mlečne zrelosti do faze kasne mlečne zrelosti. Procenat zaraženih biljaka u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta kreće se do 70%.

Na obolelim biljkama simptomi su registrovani na  listu  zastavičaru.

 

lisna rđa pšenice 

Zdravstveno stanje useva pšenice na području RC Šabac

Na teritoriji RC Šabac usevi pšenice nalaze se u fazi bokorenja (BBCH 21-22).

Vizuelnim pregledom useva pšenice (sorta NS Ilina) na lokalitetu Slepčević, registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici). Procenat obolelih biljaka je 25%. Na lokalitetu Majur (sorta Apač) procenat obolelih biljaka je 5%. Prisustvo lisne rđe (Puccinia spp.) u ovom  pregledu nismo registrovali kao ni prouzrokovača pepelnice strnih žita (Erysiphae graminis).

Za sada nisu potrebne hemijske mere zaštite. RC Šabac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice.

Lisna rđa pšenice

Na području RC Šabac vizuelnim pregledom proizvodnih useva pšenice na lokalitetima Jevremovac, Dublje, Slepčević, konstatovano je prisustvo simptoma lisne rđe pšenice (Puccinia recondita). Pšenica se u zavisnosti od roka setve nalazi u fazi od rane mlečne zrelosti do faze rane voštane zrelosti. Procenat zaraženih biljaka u zavisnosti od lokaliteta kreće se od 0-70%.

Na obolelim biljkama simptomi su registrovani na  listu  zastavičaru. U ranijem periodu nije registrovano prisustvo simptoma ovog patogena.

 

Procenat biljaka sa simptomima rđe:

Lokalitet

(datum setve)

Sorta

Faza razvoja (po BBCH skali)

Puccinia recondita

% zaraženih biljaka

Jevremovac

datum setve:

27.10.2016

predusev suncokret

Zvezdana

BBCH 77 (kasna mlečna zrelost)

70

Dublje

datum setve: 08.10.2016

predusev kukuruz

Ingenio

BBCH 83 (rana voštana zrelost)

30

Slepčević

datum setve: 18.11.2016

predusev kukuruz

NS Ilina

BBCH 73 (rana mlečna zrelost)

0

 

 

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima